رمان آبشار طلایی پارت 64

4.2
(138)

 

 

 

 

-می‌دونم دوست نداری منو ببینی اما زخمی شدی بذار کمکت کنم.

 

 

خدایا من دیوانه شده بودم یا او؟!

 

 

چطور می‌توانست آنقدر نرمال و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده رفتار کند؟!

 

 

ناباور سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 

 

-آره زخمی شدم… خیلی بد زخمی شدم درست میگی!

 

 

ایهام درون جمله‌ام را خیلی خوب درک کرد و وقتی درد بیشتری در چشمانش نشست، دلم می‌خواست از حرص زیاد فریاد بکشم.

 

 

درد در چشمانش دقیقاً بخاطر کدام موضوع لعنتی بود؟!

 

 

مثلاً می‌خواست بگوید ناراحت است؟

یا شاید هم پشیمان!

هه قطعاً همچین چیزی را می‌خواست بگوید.

به هر حال او یک مرد با اعتماد به نفس و گستاخ بود مگر نه؟!

می‌توانست خیلی راحت یک نفر را بشکند و بعد با یک معذرت خواهی حال به هم زن سروته قضیه را هم بیاورد!

 

 

نمی‌دانم چرا از این فکر قلبم بیش از پیش درد گرفت.

 

 

بیشتر شکستم و بیشتر فرو ریختم!

 

 

زخم های من حتی برای جلادم هم قابل دیدن نبود!

 

 

-دنیز من… یعنی ما باید با هم حرف بزنیم!

 

 

-نمی‌دونم دقیقاً اینجا چیکار داری ولی گورتو گم کن!

 

 

با بیچارگی این جمله را لب زدم و حالم چیزی شبیه جهنم بود!

 

 

در حد مرگ عصبانی بودم. در حد مرگ ترسیده بودم و در حد مرگ احساس کوچک شدن داشتم!

 

 

سریع برگشتم تا دور شوم.

 

 

حاضر بودم کور شوم اما دیگر چشمانم صورت کریه‌اش که زمانی برایم جذاب بود و حال دلیل استرس و عصبانیتم را نبیند.

 

 

 

 

 

#پارت۲۷۵

#آبشارطلایی

 

 

 

-می‌دونم باور نمی‌کنی ولی من… من خیلی پشیمونم!

 

 

-…

 

 

-دقیقاً از همون روز که گذاشتمت و رفتم دیگه خواب و خوراک برام نمونده. قبلش خیلی ازت عصبانی بودم. فکر می‌کردم اگه ازت انتقام بگیرم حالم خوب میشه. فکر می‌کردم اگه این کارو نکنم به عنوان یه پدر وظیفه‌مو درست انجام ندادم و اونقدرا هم که فکر می‌کنم لایق بچه هام نیستم. من… من به خودم قول داده بودم که تو هر شرایطی و به هر قیمتی، دست هایی که به سمت آرامش اونا دراز شده رو قطع کنم!

 

 

قدم هایم را تندتر برداشتم و حتی صدایش هم مشئمزم می‌کرد.

 

 

-نتونستم باور کنم واقعاً از کاری که می‌خواستی بکنی پشیمون شدی!

 

 

جمله‌ای که گفت مرا به آن روز جهنمی برد!

روزی که درست همین حوالی زمزمه کرده بود:

 

 

-درستو یاد گرفتی؟!

 

 

روزی که شب قبلش با شلاقش از تنم پذیرایی کرده بود!

 

 

شبی که بارها با گریه فریاد کشیدم:

 

 

-بخدا پشیمون شدم، می‌خواستم جبران کنم. می‌خواستم همه چیزو جبران کنم!

 

 

و او همانطور که بیش از جسمم روحم را لِه می‌کرد، با رگ گردن بیرون زده‌اش غریده بود:

 

 

-پشیمونی؟ واقعاً فکر می‌کنی بعد اینکه فهمیدم همه چیت دروغ بوده. بعد اینکه فهمیدم با نقشه سراغم اومدی. با نقشه بهم نزدیک شدی و با نقشه خودتو تو زندگی بچه هام پررنگ کردی، پشیمونیت قابل باوره؟ قابل قبوله؟!

 

 

 

-دنیز!

 

 

وقتی دوباره اسمم را با ناراحتی تمام صدا کرد، به سمتش چرخیدم و نگاه اشکی‌ام را به چشمانش دوختم و دقیقاً شبیه خودش لب زدم:

 

 

-پشیمونی؟ واقعاً فکر می‌کنی بعد اینکه فهمیدم ماه‌ها بازیم دادی و در حالی که من داشتم بهت دل می‌دادم تو برام قدم به قدم نقشه می‌کشیدی. بعد اینکه اونجوری لِهم کردی و مثل یه آشغال خیابونی باهام رفتار کردی، پشیمونیت قابل باوره؟ قابل قبوله؟!

 

 

شکستگی را به وضوح در چشمان لعنتی‌اش می‌دیدم و مطمئن بودم او هم این را به خوبی از چشمان من می‌خواند. به همین دلیل نگاه خیره‌ام را طولانی‌تر کردم و در آخر با لحنی که از تنفر زیادش تمام تن خودم به عرق نشسته بود، گفتم:

 

 

-گورتو گم کن و دیگه هیچوقت سر راهم نیا. مطمئن هم باش تا روزی که زنده‌ام نمی‌بخشمت!

 

 

 

 

 

#پارت۲۷۶

#آبشارطلایی

 

 

 

جمله‌ام که تمام شد با همان تن لرزان، ترسی که نمی‌خواستم نشانش دهم و عصبانیتی که قدرت کن فیکون کردن داشت، سریع به سمت خانه رفتم.

 

 

و من امروز دو چیز مهم را از دست داده بودم.

 

 

اولی‌اش از دست دادن تنها عکسی که از مامان داشتم و حال همراه کیفم رفته بود.

 

عکسی قدیمی که به زور توانسته بودم از دست عطا پنهانش کنم تا مانند سایر وسایل مامان آتشش نزند و دومی‌اش قلبم بود!

 

 

قلبی که وقتی شهراد را دیدم از نفرت بزرگ درونش مطمئن شدم!

 

 

نفرتی عجیب و بزرگ که همه‌ی من را به تصرف خود درآورده بود…!

 

 

_♡_

 

 

شهراد:

 

 

-خیلی تو فکری شهراد جان چیزی شده؟

 

 

با صدای شیلا تیکه‌اش را از نرده‌ها گرفت و نگاهش را به او داد.

 

 

-بچه ها خوابیدن؟

 

 

-آره جفتشون خسته بودن خوابشون برد، منم زنگ زدم آریا بیاد دنبالم.

 

 

-خوبه… مرسی که اومدی شرمنده این چند وقته خیلی برات زحمت داشتیم.

 

 

شیلا اخمی مصنوعی کرد و با همان مهربانی ذاتی‌اش آرام دستش را گرفت.

 

 

-این چه حرفیه؟ می‌دونی که هر سه تون چقدر برام عزیزید. خوشحال میشم هر کاری براتون کنم اما نمی‌تونم نگران نباشم… شهراد؟ تو چت شده داداشی؟!

 

 

 

 

 

#پارت۲۷۷

#آبشارطلایی

 

 

 

-چیزی نیست فقط…

 

 

-اصلاً نگو سختی کار و این حرف ها می‌دونی که خوب می‌شناسمت. ما با هم بزرگ شدیم برای همین خیلی خوب می‌تونم بفهمم که خسته نیستی… ناراحتی اونم خیلی زیاد!

 

 

از لحن مطمئن شیلا که نشان می‌داد هیچ جوره بهانه‌هایش را باور نخواهد کرد، آهی عمیق کشید و نگاهش را به زمین دوخت.

 

 

شیلا نگران شده جلوتر آمد.

 

 

-شهراد هر چی باشه می‌تونی بهم بگی… لطفاً باهام حرف بزن عزیزم من طاقت ندارم اینجوری ببینمت. بذار کمکت کنم. وقتی تو اینجوری دپرس باشی رو بچه‌ها هم تاثیر منفی می‌ذاری.

 

 

-هیچکس نمی‌تونه بهم کمک کنه شیلا!

 

 

-باشه خیلی‌خب شاید نتونم کمک کنم اما حداقل دلت که سبک میشه!

 

 

دلش می‌خواست با صداقت همه چیز را برای شیلا بگوید شاید اینگونه بار روی شانه‌هایش سبک‌تر میشد.

 

 

شاید با تعریف کردن، چشم های پر از نفرت دنیز که جایگزین نگاه زیبایش شده بود از خاطرش می‌رفت. تازه از شیلا مگر مرحم رازتری هم وجود داشت؟!

 

 

دلش می‌خواست اما چطور باید می‌گفت؟!

 

 

-خودمم دوست دارم برای یکی تعریف کنم. حس می‌کنم شاید اگه از دید یه نفر دیگه به قضیه نگاه کنم، بتونم از این گند و کثافتی که توش گیر کردم دربیام ولی واقعاً نمی‌دونم چطوری باید بگم.

 

 

چشم های شیلا درشت شدند و مضطرب فشاری به دستش وارد کرد.

 

 

-چی شده شهراد هان؟ تو هیچوقت اینجوری آشفته صحبت نمی‌کنی! چی شده نکنه مریضی چیزی هستی؟ یا بچه‌ها؟!

 

 

حال و احوال زیادی داغانش ذهن شیلا را به بدترین احتمالات برده بود.

 

 

-نه همچین چیزی نیست… خیلی‌خب بهت میگم.

 

 

لب هایش را با زبان تر کرد و بالاجبار شروع به تعریف قضایا کرد.

 

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 138

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۲ ۱۱۲۵۵۲۴۵۵

دانلود رمان کام بک pdf از آنید 8080 2 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : کام_بک »جلد_دوم فلش_بک »جلد_اول       محراب نیک آئین سرگرد خشن و بی رحمی که سالها پیش دختری که اعتراف کرد دوسش داره رو برای نجاتش از زندگی خطرناکش ترک میکنه و حالا اون دختر رو توی ماموریتش میبنه به عنوان یک نفوذی..
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
55e607e0 508d 11ee b989 cd1c8151a3cd scaled

دانلود رمان سس خردل به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 3.4 (9)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ناز دختر فقیری که برای اینکه خرجش رو در بیاره توی ساندویچی کوچیکی کار میکنه . روزی از روزا ، این‌ دختر سر به هوا به یه بوکسور معروف ، امیرحافظ زند که هزاران کشته مرده داره ، ساندویچ پر از سس خردل تعارف میکنه…
IMG 20230123 225816 116

دانلود رمان تقاص یک رؤیا 2.3 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   ابریشم دختر سرهنگ راد توسط گرگ بزرگترین خلافکار جنوب کشور دزدیده میشه و به عمارتش برده میشه درهان (گرگ) دلبسته ابریشمی میشه که دختر بزرگترین دشمنه و مجبورش میکنه باهاش ازدواج کنه باورود ابریشم به عمارت گرگ رازهایی فاش میشه که…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۷ ۱۰۲۷۲۵۰۲۱

دانلود رمان بانوی قصه pdf از الناز پاکپور 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :                 همراز خواهری داشته که بخاطر خیانت شوهر خواهرش و جبروت خانواده شوهر میمیره .. حالا سالها از اون زمان گذشته و همراز در تلاش تا بچه های خواهرش را از جبروت اون خانواده رها کنه .. در این…
با مرد مغرور

رمان ازدواج با مرد مغرور 1 (2)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ازدواج با مرد مغرور خلاصه: دختر قصه ی ما که از کودکی والدینش را از دست داده به الجبار با مردی مغرور، ترشو و بد اخلاق در سن کم ازدواج می کند و مجبور به تحمل سختی های زیاد می شود.
IMG 20240424 143258 649

دانلود رمان زخم روزمره به صورت pdf کامل از صبا معصومی 5 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان : این رمان راجب زندگی دختری به نام ثناهست ک باازدست دادن خواهردوقلوش(صنم) واردبخشی برزخ گونه اززندگی میشه.صنم بااینکه ازلحاظ جسمی حضورنداره امادربخش بخش زندگی ثنادخیل هست.ثناشدیدا تحت تاثیر این اتفاق هست وتاحدودی منزوی وناراحت هست وتمام درهای زندگی روبسته میبینه امانقش پررنگ صنم…
127693 473 1

دانلود رمان راز ماه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         دختری دورگه ایرانی_آمریکایی به اسم مهتا که در یک رستوران در آمریکا گارسونه. زندگی عادی و روزمره خودشو میگذرونه. تا اینکه سر و کله ی یه مرد زخمی تو رستوران پیدا میشه و مهتا بهش کمک میکنه. ورود این مرد به زندگی…
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۲ ۱۸۱۰۳۸۳۶۶

دانلود رمان سکوت سایه ها pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       رمان حاضر در دو زمان حال و گذشته داستان زندگی و سرگذشت و سرنوشت دختری آرام، مهربان و ترسو به نام عارفه و پسری مغرور و یکدنده به نام علی را روایت می کند. داستان با گروهی از دانشجویان که مجمعی سیاسی- اجتماعی…
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سارا
سارا
23 روز قبل

ممنون نویسنده عزیز بخاطر پارت جدید بازم مثل همیشه عالی ،خداقووووت،همینجورخوب پیش برو ،منتظر پارتای بعدیتم. موفق باشی عزیزم .

بانو
بانو
23 روز قبل

چطور روش میشه تعریف کنه آخه🥲🥲🥲

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x