رمان آس کور پارت 167

4.3
(109)

 

 

وارد حیاط شد و قبل از اینکه در را باز کند، دست به کمر نگاهی به دور و برش انداخت.

 

پایه ی چوبی میز را گوشه ی حیاط دید. فکرش را هم نمیکرد وسایل شکسته شان روزی به دردش بخورد.

 

بی صدا و پاورچین سراغ پایه رفت و وقتی برش داشت، صدای گوش خراشی از در شنید.

 

انگار که کسی داشت از در بالا می آمد!

 

چشمانش درشت شده و لبهایش را با عصبانیت به هم فشرد.

 

_ ای دیوث، بیا که دارم واست!

 

پشت ستون کنار در کمین کرده و با نگاهش انتظار رسیدن شخصی را میکشید که خانه خرابش کرده بود.

 

همین که تیرگی موهای شخص را دید، دستش را برای زدنش بالا برد اما با دیدن صورتش، پوکر فیس شد.

 

چند ثانیه ای به هم زل زدند و بعد چوب درون دستش را طوری که به سرش اصابت نکند، سمتش پرت کرد.

 

_ چرا از دیوار خونه بالا میای؟ دزدی مگه کسخل؟!

 

سعید برزخی نگاهش کرده و انگشت وسطش را با حرص سمتش گرفت.

 

_ گوه نخور، زنگتون سوخت بس که باهاش کشتی گرفتم!

خبر مرگت، زنده ای درو وا نمیکنی؟!

حالا باز میکنی یا ادامه بدم؟

 

_ یه کلام میگفتی تویی باز کنم، مریض بدبخت!

 

حامی سری به تاسف تکان داده و در را که باز کرد، سعید طلبکار و معترض سمتش هجوم برد.

 

_ چقدر تو کونده پررویی بشر!

اصلا کونتو تکون دادی بیای ببینی کیه؟ سکته کردم پشت در، گفتم حتما بلا ملایی سرتون اومده.

شیطونه میگه بزنم دهن مَهنشو پر خون کنما، الله اکبر!

 

حامی که اهل کم آوردن آن هم مقابل سعید نبود، اخمی سطحی روی چهره اش انداخت و با پررویی گردن کشید.

 

_ اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ خونه زندگی نداری مگه رِ به رِ اینجا پلاسی؟

 

#پارت_۶۱۳

 

با کوبیدن تنه ای محکم به حامی، از کنارش گذشت.

بعد از تماس حاج خانم با چنان دلشوره ای خودش را به خانه شان رسانده بود که چند باری در مسیر تا مرز تصادف رفت.

 

وقتی هم که جوابی از جانبشان نگرفت هزار رقم فکر شوم در سرش پدیدار شد و واقعا هم داشت سکته میکرد.

 

آنقدر اتفاقات عجیب و غریب را گذرانده بودند که احتمال هر اتفاقی را میداد.

 

در این مدت او هم کنار حامی عذاب کشیده بود و حالا که از شدت نگرانی به این روز افتاده بود، به شدت از دست حامی شکار بود.

 

_ من خونه ی تو واسه ریدنم نمیام پفیوز، هوا ورت نداره!

حاج خانم زنگ زد نتونستم روشو زمین بندازم.

سراب کو؟

 

مهلت جواب دادن به حامی را نداد و به سرعت که وارد خانه شد، شروع به داد و بیداد کرد.

 

_ سراب؟ کجایی؟ هوی زنیکه؟ زنده ای؟ لال شدی یا مردی که جوابمو نمیدی؟ هوی؟ زر بزن دیگه!

 

کمی صدایش را بالاتر برده و رو به حامی که پشت سرش وارد خانه شده بود توپید:

 

_ کوش پس؟ چیکارش کردی؟

 

حامی دست به سینه و زیر چشمی نگاهش کرد. چه در مورد او فکر کرده بودند که قشون کشی کرده اند؟

که میتواند به سرابش آسیب بزند؟

 

_ کشتمش، داشتم تیکه تیکش میکردم که سر رسیدی!

 

نگاه پر از فحش و ناسزای سعید رویش نشست و برایش دهان کجی کرد.

 

_ اسگل، چیکارش میخوام کنم آخه؟

 

بی حوصله و سلانه سلانه سمت اتاق رفت و تقه ای به درش کوبید.

 

_ بیا بیرون عزیزم، سعید بود.

 

سعید با دیدن سراب نفس راحتی کشید و کش و قوسی به تنش داد.

 

_ ای بابا، توام سالمی که!

 

#پارت_۶۱۴

 

حامی با لودگی تابی به گردنش داد و از خنده هایش حرص بود که بیرون میپاشید.

 

_ شرمندت شدم داداش، یکم بدقلقی میکرد نتونستم گردنشو بزنم!

ایشالا دفعه ی دیگه جنازه تحویلت میدم!

 

سراب نتوانست از مکالمه ی دیوانه وار بینشان خنده اش را کنترل کند و پقی زیر خنده زد.

 

سعید هر دویشان را چپکی و شاکی نگاه کرده و خودش را روی مبل انداخت.

 

انگشت هر دستش را سمت یک کدامشان گرفته و به حالت مسخره ای خندید.

 

_ گم شین بابا، حوصلتونو ندارم.

 

شقیقه های نبض گرفته اش را مالید و سر به پشتی مبل چسباند.

 

_ حاج خانم زنگ زد همچین گریه و زاری راه انداخت که من میخواستم سر راه کفنتونم بخرم!

گفت با دعوا زدین بیرون، خودشم ازت ناراحت بود نمیخواست سراغتو بگیره منو مامور کرد بیام بهتون سر بزنم یه وقت همو تیکه پاره نکرده باشین.

اون گوشی بی صاحابتو اگه جواب میدادی منم تو زحمت نمیفتادم که بکوبم تا اینجا بیام.

 

حامی با گرفتن دست سراب، کنار سعید نشست و شرمنده دست میان موهایش برد.

 

_ اصلا نمیدونم گوشیم کجاست، نفهمیدم زنگ زدی.

 

سعید که گویی باز هم داغ دلش تازه شده بود، مشتی به بازوی حامی کوبید و همان مشت را مقابل دهانش برد.

 

_ زنگ خونتونم نفهمیدی که زدم؟ قلبم تو دهنم میزد حیوون.

مرده شورمو ببرن که رفیقی عین تو دارم.

 

حامی از گوشه ی چشم نگاه کوتاهی به سراب انداخت و با آهی عمیق پچ زد:

 

_ تو چی میدونی آخه؟ بدبختیم یکی دو تا نیست که.

فکر کردیم شاید از آدمای اونا باشن که باز نکردیم، شرمنده اذیت شدی.

 

نگاه متاثر سعید روی هر دویشان نشست و پوفی کرد.

مشخص بود که هر دو زمان زیادی میخواستند تا از اعماق این ماجرا بیرون بیایند.

 

برای عوض کردن جو سنگین و تلخ حاکم بر فضا، با خنده کف دستانش را به هم کوبید.

 

_ چقدر طولش میده این توله سگ عمو، کی دنیا میاد پس؟!

 

کم کم بحثشان سمت دیگری رفت و سراب از ته دل به سر و کله زدنشان میخندید.

 

#پارت_۶۱۵

 

سعید آن شب را کنارشان ماند. سراب را راهی تخت کردند و سراب هم از خدا خواسته به آغوش خواب پناه برد.

 

خودشان هم با جدیت مشغول تهیه ی شام بودند تا به سرابی که گفته بود شبیه پت و مت هستند، ثابت کنند از پس هر کاری برمی آیند!

 

تا گردن داخل گوشی سعید بودند و داشتند با دقت طرز تهیه ی کباب تابه ای را میخواندند.

 

_ گوشت چرخ کردتون که یخ زده، چه غلطی کنیم؟

 

حامی نگاه عاقل اندر سفیهی به سعید انداخت و پوزخندی زد.

 

_ خیرسرت چند ساله خونه مجردی داری الان باید یه آشپز حرفه ای میشدی، فقط دنبال فسق و فجوری پلشت!

 

سلقمه ی محکم سعید آخش را درآورد.

 

_ چه ربطی داره؟ آدم تک بعدی مزخرف!

تا وقتی میتونم زنگ بزنم غذا سفارش بدم چرا وقت با ارزشمو بذارم پای غذا پختن؟!

 

بسته ی سفت و یخ زده ی گوشت را روی سینک گذاشت و دست به کمر زد.

 

_ چیکارش کنم اینو؟ صبر کنیم یخش باز شه؟

 

حامی در حال کندن پوست پیاز و سیر سر بالا انداخت.

 

_ نصفه شبه دیگه، سحری که نمیخوایم درست کنیم.

بذارش تو ماکروفر بعدشم بیا اینا رو رنده کن.

 

سعید با سرتقی پشتش را به حامی کرده و خم شد.

 

_ داداش تعارف نکن، میخوای یه دستم بهت بدم؟!

خیلی نرم داری همه ی کارا رو میکنی تو من!

 

حامی به خنده افتاد و لگدی نثار باسنش کرد.

 

_ پسر نمیکنم، سوراخاتو جمع کن از دست و پا!

 

_ نه به قرآن معلومه داری تعارف میکنی، بذار بِکَنم لباسامو!

 

پیچیدن صدای زنگ در خانه، خنده هایشان را محو کرد. هر دو نگاهی به ساعت انداختند و حامی با نفسی عمیق پچ زد:

 

_ تا کی قراره تن و بدنم بلرزه؟

 

برای باز کردن در پیش قدم شد و حاج آقا را پریشان و آشفته دم در دید.

چیزی به قلبش چنگ انداخت وقتی حاج آقا هولزده و بی نفس گفت:

 

_ سراب… باید ببینمش!

 

#پارت_۶۱۶

 

دست روی سینه ی حاج آقا که قصد داخل شدن داشت، گذاشت و مردمک چشمانش لرزیدند.

 

_ باز چیشده بابا؟

 

حاج آقا پریشان تر از آنی بود که به حامی جواب پس بدهد.

دستش را پس زده و با قدمهایی که روی زمین کشیده میشدند، وارد خانه شد.

 

_ دخترم، کجایی؟

 

سعید در آستانه ی آشپزخانه ایستاد و با نگاه کنکاش گرش به حاج آقا زل زد.

 

_ سلام حاجی، خوب هستین؟

 

حاج آقا بدون جواب دادن به سلامش، سراغ سراب را گرفت که سعید انگشت اشاره اش را سمت اتاق گرفت.

 

حامی «بابا» گویان پشت سرش راه افتاده بود که سعید خودش را به او رسانده و کنار گوشش پچ زد:

 

_ چیشده؟

 

شانه بالا انداخت و کلافه سری به نشانه ی ندانستن تکان داد.

 

_ بابا جان صبر کن یه لحظه، خسته بود با بدبختی یکم خوابید…

شما به من بگو چیشده آخه.

 

حاج آقا کف دستش را به فرق سرش کوبید و نالان سراب را صدا زد.

 

_ سراب بابا، سراب جان… برو بیارش حامی، بیارش…

 

در کشمکش بودند که در اتاق باز شده و سراب با چشمانی پف کرده و خواب آلود نگاهشان کرد.

 

_ بابا… چی… چیشده؟

 

حاج آقا نفس زنان بازوهای سراب را چسبید و آرام تکانش داد.

 

خواب از سرش پرید و رنگ پریده به صورت او زل زد. این حال و روز نابسامان و داغان را فقط راغب میتوانست رقم بزند.

 

روح از تنش پر کشید و سرش گیج رفت. با تکیه به چهارچوب در خودش را سر پا نگه داشت و مغموم گفت:

 

_ پس بیخود نمیگفت تازه شروع شده…

 

#پارت_۶۱۷

 

حاج آقا خس خس کنان سر پایین انداخت. او هم تکیه اش را به چهارچوب در داده و نالان گفت:

 

_ از مدارک استفاده کرد تا گولمون بزنه، پلیسا که ریختن یاشا رو بردن هممون حواسمون پرت شد و…

 

آهی کشید و دست روی صورتش گذاشت. بی صدا هقی زد و شانه هایش لرزید.

 

حامی وحشت زده تکانش داد و زانوان سراب سست تر شد.

 

_ عمو رو چرا بردن؟ بعدش چی شد؟ ها بابا؟ چه خبره اینجا؟

 

_ هممون وسط خیابون بودیم…  نفهمیدیم چی شد، به خودمون اومدیم و دیدیم مَدی داره تو خون خودش غلت میزنه…

یه ماشینی ناغافل زد بهش و…

الان تو کماست ولی حالش اصلا خوب نیست…

بچه ی طفل معصوم شده یه تیکه گوشت تیکه پاره رو تخت بیمارستان…

 

صدای ضجه های بیتابانه اش که بلند شد، حامی هر دو دستش را روی سرش گذاشته و با زانو روی زمین فرود آمد.

 

_ یا امام حسین… یا امام حسین…

 

تمام خانه دور سر سراب چرخید و قبل از سقوط، به لباس حاج آقا چنگ انداخت.

 

مدی را در بیمارستان دیده بود، دخترک شیرین و بی آزاری به نظر میرسید.

 

راغب چرا تمامش نمیکرد؟

هدفش چه بود؟ دیدن نابودی تک تک فرزندانشان؟

 

_ کار خودشه، شک ندارم… کمکم کن پیداش کنم باباجان…

تو جاشو میدونی، مگه نه؟ میدونی سراب، کمکم کن…

قبل از اینکه هممونو نابود کنه باید جلوشو بگیرم…

 

وحشت رگ و پی اش را مسموم کرده و همچون بید میلرزید.

نای صحبت نداشت و در آغوش امن حاج آقا، صحبت های راغب در گوشش زنگ میخورد.

 

حامی هم از شوک زبانش بند آمده و یکسره توی سر خودش میکوبید.

 

خیال میکرد راحت شده باشند اما این کابوس مدام تکرار میشد…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 109

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۳ ۱۵۱۴۲۱۶۳۷

دانلود رمان باید عاشق شد pdf از صدای بی صدا 2 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       پگاه دختر خجالتی و با استعدادی که به خواست پدرش با مبین ازدواج میکنه و یکسال بعد از ازدواجش، بهترین دوستش با همسرش به او خیانت می‌کنن و باهم فرار میکنن. بعد از اینکه خاله اش و پدر و مادر مبین ،پگاه رو…
porofayl 1402 04 2

دانلود رمان آرامش پنهان به صورت pdf کامل از سمیرا امیریان 3.3 (9)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       دلارا دختری است که خانواده خود را سال ها پیش از دست داده است و به تنهایی زندگی می گذراند. روزی آگهی استخدام نیرو برای یک شرکت مهندسی کامپیوتر را در اینستا مشاهده می کند و برای مصاحبه پا به این شرکت می گذارد…
567567

دانلود رمان بید بی مجنون به صورت pdf کامل از الناز بوذرجمهری 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان: سید آرمین راد بازیگر و مدل معروف فرانسوی بعد از دوسال دوری به همراه دوست عکاسش بیخبر از خانواده وارد ایران میشه و وارد جمع خانواده‌‌ش میشه که برای تحویل سال نو دور هم جمع شدن ….خانواده ای که خیلی‌هاشون امیدی با آینده روشن آرمین نداشتن…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۱۵۹۹۴۸

دانلود رمان پالوز pdf از m_f 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     این داستان صرفا جهت خندیدن نوشته شده و باعث می‌شود که کلا در حین خواندن رمان لبخند روی لبتان باشد! اين رمان درباره یه خانواده و فامیل و دوستانشون هست که درگیر یه مسئله ی پلیسی هستن و سعی دارن یک باند بسیار خطرناک…
IMG 20240622 231247 222

دانلود رمان هیچ ( جلد دوم) به صورت pdf کامل از مستانه بانو 5 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   رفتن مرصاد همان و شکستن باورها و قلب ترمه همان. تار و پودش را از هم گسسته می دید. آوارهای تاریک روی سرش سنگینی می کردند. “هیچ” در دست نداشت. هنوز نه پدرش او را بخشیده و نه درسش تمام شده که مستقل…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۲۹۹۰۲

دانلود رمان من نامادری سیندرلا نیستم از بهاره موسوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سمانه زیبا ارام ومظلومم دل در گرو برادر دوستش دکتر علیرضای مغرور می‌دهد ولی علیرضا با همکلاسی اش ازدواج می‌کند تا اینکه همسرش فوت می‌کند و خانواده اش مجبورش می‌کنند تا با سمانه ازدواج کند. حالا سمانه مانده و آقای مغرور که…
IMG 20240524 022305 966

دانلود رمان جوزا جلد دوم به صورت pdf کامل از میم بهار لویی 5 (3)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه تاریک برای زدن رد حاجی فتحی و آدمهایش چرخید، اما انگار همهی افراد حاضر در جلسه شکل و شمایل یکجور داشتند! از اینجا که نشسته بودم، فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه بودم و…
IMG 20240623 195232 003

دانلود رمان بازی های روزگار به صورت pdf کامل از دینا عمر 4.3 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان:   زندگی پستی و بلندی های زیادی دارد گاهی انسان ها چنان به عمق چاه پرتاب می شوند که فکر میکنن با تمام تاریکی و دلتنگی همانجا میمانند ولی نمیدانند که روزی خداوند نوری را به عمق این چاه میتاباند چنان نور زیبا…
IMG 20240425 105233 896 scaled

دانلود رمان سس خردل جلد دوم به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 4.4 (7)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   ناز دختر شر و شیطونی که با امیرحافط زند بزرگ ترین بوکسور جهان ازدواج میکنه اما با خیانتی که از امیرحافظ میبینه ، ازش جدا میشه . با نابود شدن زندگی ناز ، فکر انتقام توی وجود ناز شعله میکشه ، این…
رمان هکمن

رمان هکمن 1 (1)

8 دیدگاه
دانلود رمان هکمن   خلاصه : سمیر، هکر ماهری که هیچکس نمی تونه به سیستمش نفوذ کنه، از یه دختر باهوش به اسم ماهک، رو دست می خوره و هک می شه و همین هک باعث یه کل‌کل دنباله دار بین این دو نفر شده و کم کم ماهک عاشق…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

6 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیوی خام🥝
کیوی خام🥝
23 روز قبل

پوووووووووف😮‍💨😮‍💨🥴🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

سارا
سارا
24 روز قبل

لعنت به راغب وامثال راغب نسلشون منقرض بشه کاش ازروزمین

Shiva
Shiva
25 روز قبل

سلام و وقت بخیر
چرا نمیتونم وارد پنل کاربری اشتراک بشم
لطفا رسیدگی بفرمایید
نام کاربری vafa
با تشکر

admin
مدیر
پاسخ به  Shiva
25 روز قبل

سلام الان چک کنید ببینید میره

Shiva
Shiva
25 روز قبل

سلام و خسته نباشید
چند روزه میخوام وارد بشم خطا میزنه
لطفا رسیدگی بفرمایید
رمز رو هم از ایمیل میگیرم بازم اجازه ورود نمیده
مشکل چیه
نام کاربری همvafa هست
ممنون

آدم معمولی
آدم معمولی
26 روز قبل

وای این رمان دیگه خیلی قمر در عقرب شده

دسته‌ها

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x