334 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 101

3.8
(4)

 

کاری می کنم تک تکتون به پای ما بیفتین و بخواین جون تو نو ببخشم اما من تا چشمای تک تک شما رو در نیارم ولکن تون نیستم .

از خجالت داشتم آب میشدم آروم گریه میکردم و کت آرمین رو محکم چسبیده بودم که صدای آرمین توی گوشم دوباره زندگی رو بهم

برگردون _امیر بیدار شده لیلی….

بهترین خبری بود که توی زندگی شنیده بودم با چشمای خیسم بهش نگاه کردم و با التماس گفتم

تو رو خدا راست میگی؟
این بار عادل کنارم نشست و گفت

_راست میگه خانوم آقا به هوش اومدن و شما رو میخوان باید زودتر از اینجا بریم…

انگار جون به بدنم برگشته بود اون نترسی و جراتی که از دست داده بودم توی وجودم زنده شد همه زندگی انگار دوباره داشت برای من رنگ خوشی می گرفت از جا بلند شدم و با صدای بلندی رو به شیخ گفتم

مرتیکه عوضی امیر بیدار شده و منتظر باش که اون چشاتو از کاسه در بیاره با تک تک شما هستم منتظر عواقب کارتون باشید شما هایی که وقتی من زن امیر نیاز داشتم کمکم کنید دست رد به سینه ام زدین الان وقتشه که حساب این نارو زدن تونو پس بدین انگار همه از شنیدن بیداری امیر شوکه شده بودند…

آرمین رو بهم گفت
لباسات کجاست باید یه چیزی پوشی تا بتونیم بریم پیش امیر!

سریع به سمت طبقه بالا رفتم
خبر بیدار شدن امیر طوری صدا کرده بود که هیچکس مانع ما نمی شد
نفهمیدم چی و چطور پوشیدم اومدم پایین همراه اونا سوار ماشین شدم

دلم برای چشم‌های باز امیر یه ذره شده بود تمام مسیر گریه می کردم اینبار اشک شوق بود خودمم انگار دیگه داشتم ناامید میشدم برای همین این خبر جون دوباره بهم داده بود

ماشین رو که توی حیاط بیمارستان پارک کردن منتظر هیچ کدومشون نشدم سریع پیاده شدم و با قدم های بلند به سمت بیمارستان دویدم.

تا امیر و نمیدیدم نمیتونستم آروم بگیرم…

اصلاً اطرافمو نمی دیدم این که توی این بیمارستان آدمای دیگه بودن یا نه
دیگه به چشمام نمی اومدم تنها کاری که می کردم این بود به سمت اتاقی که امیر اونجاست برم

نمیدونم داشتم راه می رفتم یا میدویدم یا پرواز می کردم قلبم توی دهنم می زد و اینقدر خوشحال بودم و استرس داشتم و یک دنیا احساسات ضد و نقیض توی وجودم فوران می کرد که حتی کنترلی روی خودم نداشتم

بین راه چند باری روی زمین افتادم اما خیلی سریع از جام بلند شدم وقت لوس بازی و پاهام درد گرفت و دستم کشیده شد نبود…
امیر بیدار شده بود و این برای من یعنی برگشتن نفس برگشتن جون به زندگیم
به اتاقی که قرار بود امیر اونجا ببینم رسیدم نفس نفس میزرم ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم نمیخواستم نگرانش کنم نمی‌خواستم با دیدنم نگران بشه که حالم جا اومد در و باز کردم و اولین قدم داخل اتاق گذاشتم.

همون چشمای باز شو که دیدم قلبم ؛قلبم از جا کنده شد انگار…

چشمای بازشو دوباره داشتم می دیدم .
این همه عجله کرده بودم تا به این اتاق برسم ولی الان دیگه جون نداشتم…

با قدمای لرزون به سمتش میرفتم اما هنوزم اون دستگاه ها بهش وصل بود.
بالاخره بهش رسیدم و دستش و به زحمت بالا اورد سریع توی دستم گرفتمش و کنارش روی زمین زانو زدم.

نمیدونستم باید چی بگم حرفام انگار ته کشیده بودن دیدن چشماش کافی بود تا همه چیز از یادم بره…
تنها کاری که تونستم بکنم این بود دستشو بوسیدم چند کوقتی بیهوش بود این کار رو کرده بودم همین جا نشسته بودم و دعا کرده بودم تا بیداربشه.
و الان جواب دعاهامو گرفته بودم چشماش باز بود و داشت به من نگاه می کرد اشکی که از گوشه چشمش روی بالشت زیر سرش افتاد پیشونیم روی دستش گذاشت و با صدای بلند گریه کردم چقدر ترسیده بودم ،ترسیده بودم از دستش بدم
با دست دیگه اش اکسیژنی که روی دهنش بود برداشت و آروم اسممو زمزمه کرد
چه حس خوبی بود که دوباره داشت اسم منو به زبون می اورد حس بی نظیری داشت شنیدن اسمم از زبون این آدم…

با گریه بهش گفتم
جان لیلی بیدار شدی بالاخره امیر؟

آروم پلکاش و باز و بسته کرد و من خودم رو بالاتر کشیدم صورتشو با دستام قاب گرفتم و گفتم داشتم جون میدادم برای این لحظه میدونی چقدر منتظر شدم اینجا صدات کردم که بیدار بشی اما تو چشاتو باز نمی کردی

هر روز از ترس میمردم خدایی نکرده اگه امیر چشاشو باز نکنه من باید چیکار کنم؟
خدا دعامو شنید و تو بیدار شدی برگشتی پیش من…

آروم باز به حرف اومد و گفت
_همه حرفاتو شنیدم…

با هر اشکی که تو میریختی؛
منم جون میدادم …
لیلی معذرت می خوام همیشه باعث آزارت شدم…
انگشتمو روی لبش گذاشتم و گفتم از این حرفا نزن
دیگه نمیخوام فرصتو از دست بدم باید حرفی که توی دلمه رو بهت بزنم امیر
من دوستت دارم …
خیلی دوست دارم.

باورم نمیشه اما عاشقت شدم! میدونی چیه مگه میشه یه زن تو رو کنارش داشته باشه عاشقت نشه؟ عاشقت شدم دنیا رو بهم دادی وقتی بیدار شدی خبرشو که دادن زندگی بهم برگشت…

پسرتم دلتنگته میدونی هر روز توی گوشش خوندم که بابا خیلی زود میاد گفتم بابا هیچ وقت مارو تنها نمیزاره…
حق با من بود امیر من پدر پسرمن پسری که همیشه آرزوش و داشت مطمئن بودم که ما رو تنها نمیزاره

زیاد راحت نمی تونست حرف بزنه توی سکوت به من نگاه می کرد که یکی از پرستاران داخل اومده با عصبانیت رو به من گفت
_مریض و خسته کردی باید بری بیرون زود باش…

اما امیر با همون همیشگی حتی روی تخت بیمارستان آروم زمزمه کرد
_همینجا میمونه…
پرستارکمی بهش نگاه کرد و گفت
_نه همون قدر که زنت عاشقته توام عاشقشی.

صندلی جلو کشیدم و کنارتخت نشستم هیچ کس نمی تونست منو از اینجا بیرون کنه امیر بیدار شده بود من دیگه تنها نبودم همه از امیر حساب می بردن حتی بااینکه نمی دونستن که اون کیه از صورت جدیش حساب می بردن.
دیگه چی کم داشتم

امیربیدار شده بود پسرم کنارم بود دنیا به کامم بود دیگه حرفی نزدم

نمیخواستم امیر خسته کنم فقط بهش نگاه کردم کاری که اونم داشت انجام میداد به خاطر داروهایی که بهش می دادند هر لحظه امکان داشت بخوابه
اما خودش رو به زور بیدار نگه می داشت تا به من نگاه کنه می شناختمش یادم نرفته بود دیوونه بازیاش اما من خسته بودم از بی خوابیا نگرانیا گریه ها از نارو خوردن از آدمای نامرد که دورم بودن…

دیگه می تونستم با خیال راحت بخوابم داشتم کی میتونست دیگه منو اذیت کنه وقتی امیرو کنارم داشتم کی جراتشو داشت اصلا؟

با فکر به این چیزا سرم و روی تختش گذاشتم خوابیدم
خوابی که بعد این همه وقت آرامش بود بدون ترس و کابوس بود…

باصدایی که توی اتاق بود چشمامو باز کردم داشتن دستگاه‌ها را از امیر باز می‌کردن نمیدونم چقدر خوابیده بودم اما کمرم کامل گرفته بود .
امیر با لبخند بهم نگاه میکرد رو به پرستار کردم گفتم داری چیکار می کنی آروم خندید و گفت…

_می خواستم بیدارت کنم ولی شوهرت اجازه نداد.
میگفت خیلی وقته که نخوابیدی و الان که اون دوباره بیدار شده
اینطور راحت پیتونی بخوابی.

خوشحال باش داری میبریمش بخش …

یعنی خبر بهتر از این می تونستم بشنوم ؟
از جا پریدم و گفتم باورم نمیشه همه چیز خوب پیش می ره میگن داری میری بخش…

بذار به عادل بگم پسرمونو بیاره نمی خوای ببینیش؟
از شنیدن این حرف چشماش خندید خوب می دونستم چقدر عجله داره تا پسرمونو ببینه پس بهتر بود تا
بیشتر از این منتظرش نزارم واز اتاق بیرون رفتم .

عادل و آرمین هنوزم اونجا بودن کنارشون رفتم و گفتم
میشه یکی تون برید امیر سام و بیارید؟

امیر میخواد ببینتش!
ارمین دست منو گرفت و گفت
_باورم نمیشه که لیلیه ما اینقدر عاشق امیر شده باشه …

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.8 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
شیطون2

رمان دانشجوهای شیطون 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان دانشجوهای شیطون خلاصه: آقا اینجا سه تا دخترا داریم … اینا همين چلغوزا سه تا پسرم داریم … که متاسفانه ازشون رونمایی نمیشه اینا درسته ظاهری شبیه انسان دارم … ولی سه نمونه موجودات ما قبل تاریخن که با یه سری آزمایشاته درونی و بیرونی این شکلی…
IMG 20230127 015547 6582 scaled

دانلود رمان آدمکش 3 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   ساینا فتاح، بعد از مرگ‌ مشکوک پدرش و پیدا نشدن مجرم توسط پلیس، به بهانه‌ی خارج درس خوندن از خونه بیرون می‌زنه و تبدیل میشه به یکی از موادفروش‌های لات تهران! دختری که شب‌هاش رو تو خونه تیمی صبح می‌کنه تا بالاخره رد قاتل رو…
رمان خواهر شوهر

رمان خواهر شوهر 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خواهر شوهر خلاصه : داستان ما راجب دونفره که باتمام قدرتشون سعی دارن دونفر دیگه باهم ازدواج نکنن یه خواهر شوهر بدجنس و یک برادر زن حیله گر و اما دوتاشون درحد مرگ تخس و شیطون این دوتا سعی می کنن خواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه…
رمان هکمن

رمان هکمن 1 (1)

8 دیدگاه
دانلود رمان هکمن   خلاصه : سمیر، هکر ماهری که هیچکس نمی تونه به سیستمش نفوذ کنه، از یه دختر باهوش به اسم ماهک، رو دست می خوره و هک می شه و همین هک باعث یه کل‌کل دنباله دار بین این دو نفر شده و کم کم ماهک عاشق…
irs01 s3old 1545859845351178

دانلود رمان فال نیک به صورت pdf کامل از بیتا فرخی 3.8 (6)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       همان‌طور که کوله‌‌ی سبک جینش را روی دوش جابه‌جا می‌کرد، با قدم‌های بلند از ایستگاه مترو بیرون آمد و کنار خیابان این‌ پا و آن پا شد. نگاه جستجوگرش به دنبال ماشین کرایه‌ای خالی می‌چرخید و دلش از هیجانِ نزدیکی به مقصد در تلاطم…
IMG 20230123 230736 486

دانلود رمان به من نگو ببعی 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           استاد شهرزاد فرهمند، که بعد از سالها تلاش و درس خوندن و جهشی زدن های پی در پی ؛ در سن ۲۵ سالگی موفق به کسب ارشد دامپزشکی شده. با ورود به دانشگاه جدیدی برای تدریس و آشنا شدنش با دانشجوی…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۲ ۱۵۵۸۴۷۶۳۹

دانلود رمان دژ آشوب pdf از مریم ایلخانی 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان:     داستان خاندانی معتبر در یک عمارت در محله دزاشیب عمارتی به نام دژآشوب که ابستن یک دنیا ماجراست… ماجرای یک قتل مادری جوانمرگ پدری گمشده   دختری تنها، گندم دختری مهربان و سرشار از محبت و عشقی وافر به جهاندار خان معین شهسواری پیرمردی چشم…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۹ ۲۱۰۲۱۸۰۲۹

دانلود رمان سقوط برای پرواز pdf از افسانه سماوات 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   حنانه که حاصل صیغه ی مریم با عطا است تا بیست و چند سال از داشتن پدر محروم بوده و پدرش را مقصر این دوری می داند. او به خاطر مشکل مالی، مجبور به اجاره رحم خود به نازنین دخترخوانده عطا و کیامرد میشود. این در…
10043162 4 Copy

دانلود رمان یکاگیر 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:         ارمغان، تکنسین اتاق عمل که طی یه اتفاق مرموز از یک دختر خانواده دوست و برونگرا، تبدیل به دختر درونگرا که روابط باز با مردها داره، میشه. این بین بیمار تصادفی توی بیمارستان توجه‌اش رو جلب می‌کنه؛ طوری که وقتی اون‌و چند…
اشتراک در
اطلاع از
guest

334 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نیوش
نیوش
4 سال قبل

داداش میلاد به خدا شرمنده،من تازه کامنتا رو خوندم
تولدت مبارک باشه
پری جون مبارک باشه،ایشالا بچه‌تون سالم باشه

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

سلام به دوستان گرااااام
یاسی و نفس سلام من خوبم شما چطورین
.
پریییییییی جوووووون من خوبم تو با نی نی کوچولوت در چ حاااالین بابا داداش ساشا که همین سه ماه پیش بود که گف میخاد بره خواستگاری ماشالا به پشتکارتون
آرشام داداشی قهر چیه من و قهر؟! اصلا با هم جور در میاد خوبی
.
میلااااااد تولدت مبارک مدیونی اگه مارو رافائلی کافه ایی رستورانی دعوت نکنی،،
.
کیمیا مررررررسی خواهری تو هم تو قلب ما جا داری دخترررر
دیگه یادم نمیاد
.
اها آیلین خودم چطوووووره بابا زن و بچه چیه زنمو سه طلاقه کردم بچه ها هم سر چهار راه میرن گدایی خودمم کارتن خواب شدم هعی وقتی داری همه ی دنیا تو رو میشناسن اما وقتی نداری تو همه ی دنیا رو میشناسی(چی گفتم!)

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

مررررررسی فاطی
زیاد خودتو اذیت نکن!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

باشه اجی حالا فقط چون تو گفتیا وگرنه من داشتم خودمو اذیت میکردم

پری*
پری*
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

ممنون فاطمه جان نه بابا اون وقت عقد بودیم زمان عقد کار داد دستم که الان وضعم اینه
.
.
.
ازاده جان چرا گفتی گند زدم
.
.
.
یاسی جان حالا نمیشه ۴تا باشه دودختر دوپسر

Milad
Milad
4 سال قبل

والا ما هیچ کدوم توانایی اینو کارو نداریم😂😂
فقط صبح می ریم کله پاچه می زنیم ظهر آبگوشت شام هم جیگرکی😀😀
با مونث ک نمیشه رف
باید لقمش مردونه باشه
به4تا سیخ راظی نشه کم کمش25
داش ارشام هستی

yasii
yasii
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

میلاااااااااااااد مگه عروس ننتم که بیام آشپزی کنم ، شماها بخورین هاااان 😡😂😡
راستی تولد کیه ؟؟؟
از الان پیشاپیش مبارک داداش شاید نتونم بیام سایت ، ایشالا حال دلت همیشه خوب باشع و آرزوهات خاطره شن 😍😇

Nafas
Nafas
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش میلاد تولدت مبارک ایشالا تولد 120 سالگیت🤩به هرچییی که میخوای برسی آرزوهات خاطره شن🌹
آهاییییییی دوستان من نیستم خودتون بفهمین دیگه من خواننده ام عروسی هرکی هست خوانندش خودمم کسی رو جایگزین نکنین🤗😀

aylin
aylin
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

ماشاالله…..😂
خوبه سیر میشی؟؟؟🤭

Alnaz
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش خیلی بد خوراکی اون وسطاش کباب برگ و سلطانی و جوج هم بزار .بعدم معمولا دخترا از کله پاچه خوششون نمیاد پس در نتیجه برنامه صبحت کنسل نهارتم فکر کنم بیشترا دوست داشته باشن شامت هم نگران نباش دخترا تازگیا خوش خوراک شدن 30 تا سیخ میخورن😂😂😂
هر جور شده میخوام زنت بدم ها واسه داییم هم اینجوریه چند روز پیش میگفت ترو پیرت به فکر من نباش .

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

من هستما بدون من حرومه

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

فاطمه یاد یه شعر افتاد وقتی گفتی بدون تو حرومه
شعرش این جوریه
حرامه حرامه رفقاقت وی زمانه دی حرامه

😂😂😂😂😂😂😂😂

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داش میلاد ماشالا کم نیاری…کم اوردی خبر بده بیاریم برات

Milad
Milad
4 سال قبل

پری خواهرم مبارکت باشع ایشالله زندگیتون با ورودش پر مهر تر بشه (چه خوبه خواهر بزرگتر داشتن)
اصن منو ارشام زوج (داداش گفتم بدونی دیگه بعدا نگی نمی دونستم)
ایلین دستت طلا اسم ما رو هم تو اون لیستت اظافه کن😂😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

باشه میلاد!
اسم بچتون چی میشه اونوقت؟!

Alnaz
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش آرشام با تیناس 😂
داداش اصرار زیاد به زوج داری ها فکر کنم عروسی تو هم به زودی بی افتیم😂

aylin
aylin
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش آرشام تینا رو میخواد….🤭😂

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

بچه ها یکی با اسم سه نقطه،
بهم پی ام داده، پاک کرده،
بیوش نوشته باد برمیخیزد اکنون باید زیست!
شماها نیستین؟؟؟؟؟؟؟
کرم نریزین!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خخ روش خوبیه واس اذیت کردن ولی متاسفانه بنده نیستم

Alnaz
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

میگم ایلین تو خواستی ازدواج کنی عروسی رو حتما بگیری ها اخه بعضیا به جا عروسی میگن میریم ماه عسل .میخوایم بترکونیم 😆

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

باااااااااااااااااشه
بگو ایشالا!
حتما دعوتتون میکنم!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ایشاللللللللللا 😂
ساقدوش زیاد داری ها فکر کن😂😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

آره!
ساقدوش زیاده!
داماد کمه!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

فکر کنم پریساست،
نه پری؟
یا آزاده تویی؟!
شما دو نفرین،
من میگم آزادست!
آزی باز اکانت جدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

مگه فقط این دو تا اذیت میکنن اینجا ماشالله همه فعال و شیطونن

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

آیلین
داداچ من بودم
حالا مجبور بودی قضیه رو بین المللی کنی ؟؟؟؟😠😠😠😂
خواستم لینک گروه رو اگه داری بدی که از یاسی گرفتم
و در ضمن
بیو من مربوط به یه انیمه به اسمه *باد برمی خیزد *بود و چون من انیمه خیلی دوست دارم واسه همین این بیو رو گذاشتم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

خخخخخ بین المللی!
اها
زود تر میگفتی خوب فرزندم!

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

بعدیه سوال ذهنمودرگیرکرده بعدعمه های سایت کیامیشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Alnaz
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

چه سوال عالی 😂
خوب ببین فاطمه جان از اونجایی هم ابجی پری به حساب میان و هم ابجی ساشا پس در نتیجه یه هفته عمه ان و یه هفته خاله
توضیحات کامل بود؟؟😂😂😂😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

کاملامفید بود

Alnaz
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

خوب خدا رو شکر 😀
راستی آبجی تو چند سالته؟

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

ماهه دیگه 18 میشه

Alnaz
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

اه پس تولد تو هم در راهه😅
هرچند من فعلا از تولد متنفر شدم امروز رفتم خرید هم واس خودم هم کادو تولد دوستم .
یه مانتو خریدم با دو تا تیشرت و یه ساپورت شد 450هزار تومن 😐😐
میخوام گونی بپوشم از این به بعد هم راحته هم ارزون والا انقدر حرص خوردم که با کله دوست داشتم برم تو دیوار

نیوش
نیوش
4 سال قبل

وایییی راد داداش مردم از خندهههه
رس میگیاااا !!!
راستی سلامممم
ی وقت از من خبری نگیرین؟!!!
کیمییی شعرات مثل همیشه عالییی بودن

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

نیوشا کجا بودی ؟ اتفاقا من به یادت بودم …
راستی اما واتسون دوست داری ؟ من بعد دیدن هری پاتر عاشقش شدم … در واقع عشق به شخصیت هرمیون گرنجر کاری کرد عاشق اما واتسون بشم

Alnaz
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

کیمی ما هم اینجا چغندر به حساب میایم😒هی ایلین بیا ابجی تحویل بگیر

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

هعیییییی
اره دیگه،
نو که اومد به بازار!
( چه ربطی داشت؟!)

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خخ
ولی ایلین خیلی باحال شد بچه پری و ساشا میشه اولین بچه سایت😂😂خل شدم

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

خخخخخخخ

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

الناز جانم
سورن و بهار دوقلو داشتن!
زهرام که اریارو داشت

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

اه راست میگی ببخشید😅
ولی خوب سورن و بهار من نبودم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

اره مال خیلی وقت پیشه

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

شما ها که دیگه تو قلب من جا دارین هم تو هم آیلین هم نیوشا و نفس و یاسی و فاطمه ها و هانا و آیلین ۲ و آزاده و سایان و مارال و پری و تینا و زهرا و مریم و بقیه …😘😘😘😘😘😘😘😘 راستی آیلین ۲ آفرین بهت که رفتی و یاد گرفتی بذار جوابت را بدهم gracias amigo😘
خوشحال بخندید و شاد باشید منم برم از این وسط مسطا یه هندوانه ای پسته بادومی چیزی بردارم بیام 😂
خداحافظ تا درودی دیگر با پارت بیست و یک مزاحم میشم بااااااااااااااااااااااااای به همگی 😂

Hana
Hana
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

سلام ابجی گلم خوبی قشنگم؟ .فدای اون قبلت گلم❤😗…نبودی عزیزم دلم برات تنگ شد ابجی زود زود به ما سر بزن دلمان طاقت دوریت را ندارد عزیزم❤‌…
.
.
.
ابچی پری مبارککک باشه کوچولو ….ایشالا اول سالم باشه…بعد دوقلو☺😉باشه….
‌‌.
.
ابجی ایلین ۱۷ اذر هستی؟؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

بلهههههه هانایی

Hana
Hana
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

اها چه خوب …یادم بماند زاد روز تولد اجیمو…متولد ۸۱ اره؟ اجی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

بله ۸۱ هستم

Hana
Hana
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

اها…
.
.
سرعت عمل رو برم اجی اصلا کامنتم رو دیدی؟ 😐
.
ادمین داداش بیا شما بشین فقط کامنت تاید کن☺…

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

خخخخخخخ

aylin
aylin
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

وایییی پری جون مبارکه😍
ایشالا فرزندی سالم و صالحی داشته باشین….

aylin
aylin
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

ممنون😘🤗
حالا یکم فرانسه ای هم بلدم…
ایشالا هم فرانسه ای هم اسپانیایی سال بعد تابستون شروع میکنم کامل یاد بگیرم.
خیلی دوس دارم زبان های متفاوت بلد باشم…
خیلی شبیه همن نگا…لهجه هاشون هم با نمکه😝😅

Nafas
Nafas
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

مرسییییی کیمی تو هم تو قلبمی
😍😘❤💕💕💕💕❤💕💕💕💕❤💕💕💕❤💕💕💕❤💕💕💕❤💕💕💕❤💕💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤

Nafas
Nafas
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

آیلین دختر قشنگم چون خیلی دوست داری یه تولد برات میگیریم😊

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

مرسی
با تشریفات زیاد لطفا!

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

اااا چیز دیگه ایی نمیخوای سفارش بدی آیلین خانم😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نه خواستم میگم بت!

پری*
پری*
4 سال قبل

سلام خواهرشوهر گلم ازاده
یاسی زنداداش گلم خوبی سلام بر ایلین ونفس فاطمه و دادامرصادو بقیه بچه های سایت
وداداقادر زنداداش بارانه گلم
دلم براتون تنگ شده بود راستی ازاده بیا یه خبر خوب دارم برات

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

سلااااااااااااااااام پری خانوووم
خوبی؟؟؟؟؟؟؟
ساشا خوبه؟؟؟؟؟؟؟
چه خبرا؟؟؟؟؟؟
نبودی؟؟؟؟؟؟

پری*
پری*
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

شرمنده من تاچندروز دور ساشا بودم که تصادف کرده بود بعدش هم دور مراسم عروسیمون بودم که بهم خورد خواستم دعوتتون کنم که کلا نذاشتن بخاطر مریضی عروسی بگیریم مجبور شدم بریم ماه عسل ایلین فهمیدم سراغ برادرشوهرم میگشتی سهند وترنم سلام گرم می رسونن بهت واینکه یه خبرخوش دارم برا همتون
ایلین می یای زن هیراد خواهرزاده ام بشی دکتر عمومیه براتخصص قلب میخونه حالا که سهند از دستت پرید
حدس بزن خبرخوبم چیه
.
.
.
.
.
داداقادر خوبی خانم خوشگلت چه طوره
باران جان زنداداش گلم کجایی خوبی خوش میگذره عزیزم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

پری؟
ذهن منحرف من میگه خبر خوب اینه که دارم خاله میشم!
به چیز دیگه نمیتونم فکر کنم!
هیراد؟
شهاب ندارین؟
شهاب دوست دارم!
ولی هیرادم خوبه میخواااااااااااام
بزار تو اب نمک!

پری*
پری*
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ایلین عاشق ذهن منحرفتم بله درست گفتی داری خاله میشی
هیراد گذاشتم تواب برات فقط قراره بره خارج میری باهاش بهش بگم میگم بقیه کجان
ایلین ساشا بهت سلام میرسونه
.
.
.
.
داداقادر ممنون ازجوابت

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

سلامت باشه!
وااااااااااااااااااااااااای
اخجووووووووووووووووووووووووووووون
چند وقته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هیراد و افرین بگیر در نره،
فقط من خارج مارج نمیاما!
نهایتا ترکیه!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

اجی پری همین هیرادتون رومیببستی به ریشش
ماهم یه عروسی میوفتادیم

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

واقعنی فامیلین

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

هعیییی سهند بی معرفت!

پری*
پری*
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

فاطمه جان خوبی
نه عزیزم مافامیل نیستیم من زن ساشام که اینجا بود پرستاربودش

Alnaz
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

وای یعنی یه فندق کوچولو تو راه داری 😍😍😍
خیلی مبارکههه پری جون هم شما هم اقا ساشا

Alnaz
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

راستی ببخشید معرفی نکردم ذوق کردم 😅
من النازم 15 سالمه از کرمانشاه

پری*
پری*
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

منم پریم ۲۴سالمه
ممنونم ایلین

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

واییی النازخودت یه پافندوقی
چراهمتون ازم کوچکترین؟؟؟؟؟؟؟

Alnaz
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

فاطمه سن و بیخیال مهم ذهن خلاق و شیطونه 😂😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

بله

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

فدات خواهری خوبیتون خوبم
متاسفانه نمیشناسمشون به هرحال خوشحالم ازآشنایتون خواهری

Nafas
Nafas
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

وااااای پری جونمم سلام چطوری خوبی داداش ساشا خوبه☺
شیطون کی عروسی کردی که الان مارو خاله کردی آخه😉😁
خیلی خوشحال شدم واقعا خداکنه دوقلو باشن😍آخ آیلین فداشون شه😂

پری*
پری*
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نفس جون ممنون عزیزم ساشا هم خوبه سلام می رسونه نزدیک سه ماهه که عروسی کردم الان چندروزه که رفتم توسه ماهگی
کاشکه که دوقلوباشن

.
.
ایلین جون گلم کاش دوقلوباشن یه دختر یه پسر هیراد هم نگه داشتم برات باید عروس خواهرم بشی
.
.
.
فاطمه جان مگه چندسالته
.
.
الناز جان خوشبختم خوبی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

افرین
مرسی
هیراد خوبه
دوس دارم!

Alnaz
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

ممنون پری جون منم همین طور 😍
ایشالله هر چی باشه سالم باشه .

Nafas
Nafas
پاسخ به  پری*
4 سال قبل

ایشالاااااا که اول سالم باشن بعدم دوقلو به بالا😂

yasii
yasii
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

ایشالا سالم باشن
بعد هم
سه تا دختر باشن و یدونه پسر لطفا 😍😁

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نفس
بمیر لدفا!

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

شتتتتتتتتتتتتت
من عمه شدم
خداییی زیادی عجله نکرد این ساشا 😠😠😠😠
عاقا عاقا
لعنتی
پری گند زدی به آرزوهام
گند زدی 😢😢😢😢😢😢😢

yasii
yasii
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

برو بچ سلااام به همه
چطور مطورین ؟؟؟
حال دلاتون چطوره ؟؟؟

هانا و نسترن ببخشین اصلا حال و حوصله ندارم که بیام وات اگه پیام دادین جواب ندادم ناراحت نشین عشقولیام 😍
نفس و آزاده و فاطمه و اونیکی فاطمه ، ایلین جدید ، الناز و میلاد و راد و ….حال و احوالتون

پریماه جونم ت چطوری ، حال و احوال عزیز دلم
پررری واقعا حامله ای
بابا مبارکا باااشه فکر نمیکردم به این زودیاااا خاله شم 😍
ساشا چطوره ، بهش سلام برسون 😊😉
راستی
پری چراااا شماهاااا هممممممممممممممممتون دکترین آخه 🤐🤐

هوووووووووی ایلین
قادر گوگولی مگولی از کجا اومد هاااان 😕😕

Nafas
Nafas
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

مرسییی عشقم من خوبم تو چطوری 😚بستنی چوبی😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

چرا به من رسیدی شد هووووووووی؟؟؟؟؟؟؟؟
بیزوی خر!
گوگولی مگولیه دیگه!
نیست؟

پری*
پری*
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

یاسی وازاده جون وایلین اره واقعا راست خوب دیگه عجله کرده منو انداخته تو مخمصه
ازاده ساشا سلام بهت رسوند

Milad
Milad
4 سال قبل

ایلین بی اخترامیش کجا بود اخه دختر😬
اره فاطمه بیاین یاسی هم قبل شما میاد یه شام واسمون درس می کنه ک کف کنیم مگه نه یاسی😀😀
الناز مرسی از این معرفی کامل و جامع😢
بعد این زوج نیس ک پیدا کن برام😉
راستی اون خواهری ک جلو خوشبختی ایلین گرفته دیگه خودش سرکه رو جور کنه (ایلین اگه خواستی حمله کنی مراعات این کمر ما رو بکن تازه خوب شده)

Alnaz
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

خواهش میکنم داداش اگه کمم بود به بزرگی خودت ببخشید 😁
والا داداش کرمانشاهی خواستی بگو تا بهت معرفی کنم 😂بعدم حالا انگار تو سینگل موندی

aylin
aylin
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

حالا کیه تولدت؟؟؟؟کادو چی میخوای بگیرم؟؟؟؟😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

هی نمیخواد بگی!
خودم میدونم،
سرکه هم خوبه بد نیست۱

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

نه داداش قربونت اوج جوونیمه نمیخام جوون مرگ شم

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

شتتتتتتتت
بابا من جلو خوشبختی آیلین رو نگرفتم
این ترنم بود اوند وسط زندگی این سهند
آییییییییی لعنت بر دانشگاه 😠😠😠😠😭✊✊✊✊✊✊

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

ادمین خودتی؟
یکم حرف بزن اینجا هم!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  admin
4 سال قبل

مرسی حرف زدی!
گوگولی مگولی!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خخخخخخ

مهرناز
مهرناز
پاسخ به  admin
4 سال قبل

سلام ادمین، برای اینکه رمانمون بره تو گوگل و خونده بشه چیکار باید کرد؟ یعنی کجا بنویسم و کجا بفرستم، راهنماییم میکنی؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  مهرناز
4 سال قبل

مهرناز جان مستقیم نمیره تو گوگل!
باید با ادمین یه سایتی هماهنگ کنی فایلو براش یفرستی،
که بزاره تو سایتش

مهرناز
مهرناز
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

مرسی عزیزم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  مهرناز
4 سال قبل

خواهش میکنم

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

ادمین سوپ گوشواره درست کن برامون!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

راستی ایلین رمان اکالیپتوس رو خوندم پدرم در اومد خیلی زیاد بود چشمام شده بود کاسه خون 😂دیونم دیگه رمان قشنگی بود ولی من این یکی رمانش رو بیشتر دوست دارم جگوار

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

الناز من دیگه جگوارو نمیخونم،
تموم شد برام بگو چیشد!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

چشم ابجی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

فدات بشممممممممممممم
من

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خدا نکنه😊

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

باید فراموشت کنم چندیست تمرین می کنم
من می توانم ! می شود آرام تلقین می کنم
حالم ؟ نه اصلا خوب نیست تا بعد بهتر می شود …
فکری برای این دل آرام غمگین می کنم
من می پذیرم رفته ای و بر نمی گردی همین
خود را برای درک این صد بار تحسین می کنم
کم کم ز یادم می روی این روزگار و رسم اوست
این جمله را با تلخی اش صد بار تضمین می کنم
من عاشقت هستم ولی روزگارم مشکین می شود
سیاه هستم ، روزگارم با یاد تو صد بار سنگین می شود
من با تمام سختی اش از یاد می برم تو را
این را بدان ای عشق من ، روزگار تلقین می شود
ک.

Alnaz
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

کیمییی چطوری؟ یکدفعه غیب شدی نگرانت شدیم😐
مثل همیشه عالی

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

خوبم تو خوبی ؟

Alnaz
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

ما خوبیم نبودی چند وقته

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم عاشق دیدار من است

Nafas
Nafas
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

اااا کیمیا کجا بودی دلم برات تنگ شده بود😚

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

منم دلم تنگ شده بود براتون

Milad
Milad
4 سال قبل

یییییالا
ایلین برا این یکی ایلین هم بگیریم ؟؟ بچه درس می خونه باید یکم خنک شه
النار به خاطر تو پارت 98 ک فقط ادرس فیس امیدو دادم ک😀😀
به به چشم روشن اینجا که همه زوج بودن هی هی هی دنیا من فقط اینجا سینگل افتادم ک😢
فاطمه این 2روز باشگاه باز شده دلم خوش رفتم اولین حرکتو ک زدم کمرم گرف بعد به خواهرم میگم ماساژ بده جف پا می پره
اخه اگه من زوج داشتم وضم این بود😥😥😟

یه خبر خوش تولد گل پسر سایت از رگ گردن به شما نزدیک تره نگین نگفتی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

اره بگیر!
دوسش دارم!
تولدت هم باید کیک و کادو بخری برام!

aylin
aylin
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

عشقم فدات😘
منم تورو خیلی دوس دارم

aylin
aylin
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

آیلین مال تو کیه؟؟؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

چی؟
تولدم کیه؟؟؟؟؟؟
17آذر

aylin
aylin
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

عهههه!!!😅
اوک خواستم بدونم تولدت که شد تبریک بگم😘

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

باشه مرسی!
اگه تا اون موقع زنده باشم!
یاسی و نفسم قراره برام تولد بگیرن!

aylin
aylin
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

آقا میلاد نخواستیم بستنی تو….😎
چیزی که زیاده بستنیه!!!!چیزیم که کمه احترامه….بعد هم نگو چرا زوج نداری!
پیدا کن….شهرم زیر و رو کردی بهم بگو!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

خب داداش کیکتو اماده کن من وایلین واینازوفاطمه و……………
کادومیاریم البته شاممم باس باشه وگرنه کادوبی کادو
خوددانی

Alnaz
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش سینگل زیاد داریم بعدم زوج برا چته خوشت میاد خودتو درگیر کنی
راستی اون گل پسری که گفتی تولدشه کیه من که اینجا گل پسر نمیبینم😜😂
این خواهرتو باید زیارت کنم فکر کنم باهم خوب جور شیم😂😂😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

اشکال نداره داداش میلادبرو لذت ببرابجی داری باش کل کل کنی من انقددوست داشتم ابجی داشتم ولی نشد ولی الان یه عالمه ابجی دارم وداداش یاسی ایلین ها فاطی النااز داداش های محترمه وکم حرف داداش قادروداداش ارشام وخودت وبقیه …….
قدرابجیتو بدون تنهایی خیلی بده

Alnaz
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

قربونت عزیزم ولی فاطمه من تک فرزندی رو ترجیح میدم😐😂
به هر کی هم میگه تنهام میگم بیا یه روز داداشمو میارم پیشت قول میدم 2 ساعت نشده بیرونمون کنی😂😂😂😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

فک میکنی

سوگند
4 سال قبل

سلام دوستان من باز اومدم خوب هستین همگی🤗🤗🤗🤗

ayliiinn
عضو
پاسخ به  سوگند
4 سال قبل

سلام، خوبی سوگند جان؟؟؟؟؟

aylin
aylin
4 سال قبل

عمو میلاد به منم بستنی بگیر😅
دعا کنین که از چیزی که میخوام قبول بشم همتونو میبرم بستنی….🙃

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

میلاد دیگر کیست ؟؟؟😮
میلاد داداچ اصل بده😑😑

Alnaz
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

موجودی ناشناخته و عجیب که همشهری یاسی هم به حساب میاد 😂
یه خورده هم داداشم اعتماد به سقف داره البته یه خورده😅

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

خخخخ چه قشنگ توصیف کردی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

ایلین!
دعا
دعاااااا
دعااااااااااااااا

aylin
aylin
4 سال قبل

سلاااممم به همه…
یکیتونم نپرسین ها من کجا گم و گور شدم….☹☹☹
آیلین جونم مرسی عزیزم با چشای خوشگل نگا میکنی…تو خوشگل تری❤

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

واووووووو
مرسییییی
لطف داری

Atena
Atena
4 سال قبل

وات د فاز جرا اینقد کم؟:/

Arsham
Arsham
4 سال قبل

صلام دوستان عزیز …❤
خوب میباشید؟ من خوب خوب میباشم
اصلن ازین دوسه پارت جدید راضی نیسم
راستی یالا✋😂
منو تینا زوج بودیم و خبر نداشتیم ایلین گل؟؟؟😂
فاطمه مرصاد ب فول خودتون دو ماه نبوده اونوخ من سخ روز نیسم گیر میدی؟؟؟ عجبببب 😕
ب قول ازاده شت😶

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Arsham
4 سال قبل

آرشام میزنم شتکت میکنما
ما قبلا هم به تو اینا رو گفتیم ولی خودت رگ گردنت واسه نسل انقراض یافتت باد کرد که نه اغا من هستم هنو منقرض نشدیم
گفتی هر دفه میگی یالا واس همون گفتم
اصن خوبه هیشکی سراغتو نگیره هاااا
اگه دیگ اسمی از تو بردم😛

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  Arsham
4 سال قبل

شتتتتتتت 😂😂😂
چرا تیکه کلامه منو اسکی میان ؟؟😢😢😢

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Arsham
4 سال قبل

آرشام غیر از زوج چی میتونستین باشین؟!

Arsham
Arsham
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

هچ ابجی ایلین ت هر چی دوس داری بگوو
فاطمه قهری ابجی ؟

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

دوستان،
یهو دلم گرفت،
چقد زوج داشتیم اینجا!
آزاده و سجاد
ساشا و پری
من و سهند!
من و یاسی!
سورن و بهار
مرصاد و پریسا
آرشام و تینا
.
هعییییی
دلم تنگ شد،
راستی خبری از مریم و الناز
نیست؟
کیمیام که غیب شد!
ستایشم که…

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

هی بلاخره یکی حال مارو گرفت😂
راستشو بخوای وسط دعوا بودم چند روزه نتونستم سر بزنم .

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

دعوای چی؟!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

جریانش مفصله بعد بهت میگم راستی ای آقا سهند ی که گفتی چرا اسمش کنار تو اومد من غیرت دارم ها😂😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

هعی،
قرار بود عروسی کنیم!
آزی نزاشت، به هم زد همه چی رو!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خخ دست آزی درد نکنه یعنی چی ما یه دونه ایلین داریم کجا بدیمش بره

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

والا،
چش نداشت خوشبختی منو ببینه!

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

😂آزی اینا رو ببینه سرت رو از کلت جدا کرده

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

بچه مگه توچقدته میخواستی ازدواج کنی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

من ۱۸ سالمه!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خب خوددت بچه ای بعدشم مگه یازدهم نبودی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

بله یازدهمم

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خب من دوازدهمم18 سالمه
توجهشی خوندی؟؟؟؟؟؟

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

نه ببخشید اگه تو18 سالت باشه یازدهمم باشی یعنی یه سال دیرشروع کردی

Hana
Hana
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ادمین اگه میشه پارت امشب بزارید …..ممنون

Hana
Hana
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

ادمین میگمااا ی نگاهی به گوشیت بنداز داداشم…ببین پیام اومده😑😐…

Hana
Hana
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

عجبا!!!
بگید میزارید یا نه؟؟؟!!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

هانا جانم گذاشت

Hana
Hana
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

اره گفتن ادمین گذاشتم پارت …ممنون گلم❤

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

فدایت

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

دلت نه بگیره نه دلتنگ باشه همشون اینجوری شدن عشقی میاان
این کیمی ماهم دیگه مثه اینکه نمیاد
اگه اینجوربخوادپیش بره منووتوهم نبایدبیاییم