394 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 102

4
(4)

 

اشکمو از روی صورتم پاک کردم و گفتم شما امیر و نمیشناسی فقط بدی هاش دیدی اما اون آدم خوبیه حداقل برای من…

تا من به عادل بگم که دنبال پسرمون بره و بیارتش امیر و از اتاق بیرون آوردن
سریع خودمو کنارش رسوندم و دستشو توی دستم گرفتم و گفتم می بینی همه چی داره خوب میشه

داری میری بخش یه چند روزم اینجامیمونی بعد میریم خونه‌..

دلم برای خونمون تنگ شده…
امیر دلم برای تو توی خونمون تنگ شده…

اما با اوردن اسم خونمون بغض کردم تازه یادم اومد من دیگه خونه ای ندارم خونمون ازم گرفتن دستمو کشید و آروم پرسید
_ چی شده ؟
نمی خواستم ناراحتش کنم حداقل الان نمیخواستم پس گفتم چیزی نیست و رسیدیم کنار آرمین….

آرمین نزدیک امیر شد گفت
_خوشحالم که بیدار شدی لیلی بدجوری به هم ریخته بود.

امیر نگاهی به ارمین کرد و گفت
_ تو که اومدی اینجا ؟

ارمین قاطع جواب داد
_مگه میشد لیلی رو اینجا تنها بزاریم…

اومدیم کمکش اما خوب رسیدن ما همزمان شد با بیدار شدن تو…
خبر نداشتم پاقدمم اینقدر خوبه..

امیر از دیدنش اخم کرده بود یعنی هنوزم ازش به خاطر اون موضوع دلگیر بود؟

از کنارش گذشتیم و خلاصه به اتاقی که برای امیر آماده کرده بودند رسیدیم

امیر جابجا کردن و من دوباره کنارش نشستم می خواستم تا عمر دارم کنارش بشینم به جای تمام این وقتایی که نبود و تنها بودم اصرار می‌کرد تا از همه اتفاقاتی که این جا افتاده با خبر بشه با این حال بدش فکر و خیالش فقط این چیزا بود اما من نمی خواستم هیچ چیزی بهش بگم چی باید می گفتم که خونه تو ثروت تو گرفتن که زن تو مثل یه رقاصه بین جمعیت هیز و شهوت پرست رقصوندن؟
نمیتونستم …
عادل وقتی وارد اتاق شد پشت بندش هانا و آرمین توی اتاق اومدن به سمت هانا رفتم و گفتم

میبینی امیر بیدار شده؟
چشماشو باز کرده دیگه تنها نیستم دیگه برگشت پیشم..

هانا محکم بغلم کرد و گفت
_چشمت روشن عزیزم خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم باورت نمیشه همون لحظه که تورو دیدم فهمیدم چقدر دوستش داری و از ته دل دعا کردم بیدار بشه..

گونشو بوسیدم و از بغل عادل امیرسام و گرفتم و به سمت امیر رفتم صورتشو به سمتش گرفتم و گفتم ببین پسرمونو چقدر خوشگله مو نمیزنه باهات امیر..

دستشو بالا آورد و صورت پسرمونو آروم نوازش کرد…

بیدار شدن امیر کاری کرده بود تا ورق زندگی همه ماها برگرده.
فقط من خوشحال نبودم عادل و برادرش کم از من خوشحال نبودن چند روزی از روزی که امیر توی بخش بستری شد میگذشت و امروز روزی بود که باید مرخصیش می‌کردیم.

نمی دونستم چطور باید به امیر بگم که دیگه خونه ای نداریم یعنی خونه که داریم نمیتونستم بگم خونه رو ازمون گرفتن نمیخواستم ناراحت یا عصبی بشه اما چاره ای جز گفتن حقیقت نداشتم
باید همه چیزو بهش میگفتم خونه پول اصلاً مهم نبود فقط میترسیدم از کاری که با من کردند با خبر بشه کنارش روی تخت نشستم و گفتم امروز که مرخص میشی و برمی گردیم به خونه می خوام یه خواهشی ازت بکنم به سمتم نگاه کرد و گفت
_لیلی بانو جون بخواد هرچی که تو بگی همون میشه شک نکن.

سرم رو روی شونه اش گذاشتم و گفتم می خوام برگردیم ایران و اونجا زندگی کنیم

امیر کمی جا خورد اما گفت
_میدونی که برگشتن ما به ایران کمی مشکل داره من اونجا تحت تعقیبم و اگر بفهمن اونوقته که شوهرت از دستت بره.

به این حرفش آروم خندیدم و گفتم باشه نمیریم ایران حداقل ترکیه خیلی بهتر از اینجاست من از مردم اینجا متنفرم .

صورتمو با دستش نوازش کرد و گفت
_میریم هر جای دنیا که تو بخوای فقط نبینم ناراحت باشی من به خاطر تو رفتم از مرگ برگشتم باورت میشه اون دنیا رو دیدم مدیون توام لیلی مدیون تو ام تو کاری کردی عوض بشم و به قول معروف راه درست رو پیدا کنم .

گونه شو بوسیدم و اون
با شیطنت روی صورتم خم شد و گفت

_دلم برات تنگه لحظه شماری می کنم تا برسیم خونه و من یه دلی از عزا در بیارم میدونی چند وقته که با تو نبودم .

خجالت کشیدم از این حرفش اما اون با صدای بلند به منی که مطمئن بودم کمی صورتم گر گرفته خندید لبام و بوسید در همین حال در اتاق باز شد و من سراسیمه از امیر جدا شدم که این کارم باعث شد اخماش تو هم بره و عصبی به من نگاه کنه هانا و آرمین که پسر من توی بغلشون بود وارد اتاق شدند و آرمین با خنده گفت

_ فکر کنم بد موقع مزاحم شدیم

امیر زیر لب بهش فحشی داد و گفت

_ برخرمگس معرکه لعنت الان وقت اومدن بود؟
صدای خنده آرمین بلند شده بی‌هوا شروع کرد به بوسیدن لبای هانا و بعد گفت

_من هیچ ابایی ندارم که زنمو ببوسم هر جایی که باشم و دلم بخواد میبوسمش تو هم مثل من باش عین خیالت نباشه…

امیر دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت
_من مثل تو نیستم میدونی که…

این دوتا آدم سر جنگ داشتن و انگار قرار نبود هیچ وقت لجبازی شونو با هم کنار بذارن آرمین به پسرمون که توی بغل هانا بود اشاره کرد و گفت
_ امیر کوچیک آوردیم بی‌تابی می‌کرد گفتیم بیایم اینجا هم من روی خوش این جناب ببینم هم اینکه با هم برگردیم.

دلم میخواد بریم قصر امیرخان…

با این حرف دستام شل شد بهتر بود همین الان که آرمین و هانا همین‌جا بودند همه چیزا به امیر می گفتم…

لبمو با زبونم تر کردم بازوی امیر و لمس کردم نگاهش سمت من چرخید و پرسید
_ جانم؟
جانم که میگفت همه چیز از یادم میرفت رشته کلام از دستم در می رفت مثل این دختر بچه ها دلم میلرزید و دیگه نمی تونستم حرف بزنم
کمی دست دست کردم و بالاخره شروع کردم به حرف زدن رو بهش گفتم
امیر وقتی تو بیهوش بودی یه اتفاقاتی اینجا افتاده

گفتن این حرف کافی بود تا اخماش تو هم بره و منتظر به من خیره بشه
وقتی صورتش اینطور میشد ازش حساب می بردم
این آدم واقعاً جای حساب بردنم داشت هانا و آرمین که انگار وضعیت مناسب نمی دیدند به سمت در رفتن و گفتن ما بیرون منتظر می مونیم
سریع به سمتشون رفتم و مانع رفتنشون شدم و گفتم نه همین جا بمونین انگار آرمین از چشمام خوند که نمیخوام تنهایی این خبر را به امیر بدم پس رو به هانا گفت

_این بچه رو ببر بیرون هوا بخوره هوای بیمارستان خفس اذیتش میکنه.
هانا بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و من موند و امیر و ارمین.

دوباره به سمت امیر برگشتم گفتم وقتی که تو بیهوش بودی دشمناتو یه سری از اونایی که تا باهات کار می کردند
یه کارایی کردن عمارت از ما گرفتند
حسابهای بانکی تو بلاک کردن و خیلی چیزای دیگه که من ازشون سر در نمیارم امیر این چیزا برای من اصلا ارزش نداره خواهش می کنم تو خودتو ناراحت نکن و بیخیال انتقام و این چیزا شو.

تو یک صدم ثانیه خون توی چشماش دوید و از جاش بلند شد

_اون حرومزادهای عوضی به چه جراتی دست روی اموال من گذاشتن؟
خوب معلومه فکر کردن امیر رفته و الان می تونن هر غلطی دلشون بخواد بکنن اما اشتباه کردن دمار از روزگارشان در میارم کسی نمیتونه دست روی عمارت من بزاره عمارتی که خودم ساختمش

واقعاً احساس می کنم با یه مشت ابله این همه مدت کار کردم
الان وقتشه که خودی نشون بدم و هر چیزی که از من گرفتن چند برابر شود پس بگیرم .

بازوشو محکم گرفتم و گفتم من نمیخوام اتفاقی برای تو بیفته خواهش می کنم بیخیال این چیزا شو میتونیم از اینجا بریم یه جای دور دور از این آدما

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20240424 143258 649

دانلود رمان زخم روزمره به صورت pdf کامل از صبا معصومی 4 (3)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان : این رمان راجب زندگی دختری به نام ثناهست ک باازدست دادن خواهردوقلوش(صنم) واردبخشی برزخ گونه اززندگی میشه.صنم بااینکه ازلحاظ جسمی حضورنداره امادربخش بخش زندگی ثنادخیل هست.ثناشدیدا تحت تاثیر این اتفاق هست وتاحدودی منزوی وناراحت هست وتمام درهای زندگی روبسته میبینه امانقش پررنگ صنم…
Screenshot ۲۰۲۳۰۱۲۳ ۲۲۵۴۴۵

دانلود رمان خدا نگهدارم نیست 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درباره دو داداش دوقلو هست بنام های یغما و یزدان یزدان چون تیزهوش بود میفرستنش خارج پیش خالش که درس بخونه وقتی که با والدینش میره خارج که مستقر بشه یغما یه مدتی خونه عموش میمونه که مادروپدرش برگردن توی اون مدتت…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۹ ۱۳۳۱۲۳۴۴۸

دانلود رمان تردستی pdf از الناز محمدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   داستان راجع به دختری به نام مریم که به دنبال پس گرفتن آبروی از دست رفته ی پدرش اشتباهی قدم به زندگی محمد میذاره و دقیقا جایی که آرامش به زندگی مریم برمیگرده چیزایی رو میشه که طوفانش گرد و خاک بزرگتری توی زندگی محمد…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۱۷۶۲۱

دانلود رمان انار از الناز پاکپور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       خزان عکاس جوانی است در استانه سی و یک سالگی که گذشته سختی رو پشت سر گذاشته دختری که در نوجوانی به دلیل جدایی پدر و مادر ماندن و مراقبت از پدرش که جانباز روحی جنگ بوده رو انتخاب کرده و شاهد…
IMG 20230128 233813 8572 scaled

دانلود رمان شکارچیان مخفی جلد اول 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       متفاوت بودن سخته. این که متفاوت باشی و مجبور شی خودتو همرنگ جماعت نشون بدی سخت تره. مایک پسریه که با همه اطرافیانش فرق داره…انسان نیست….بلکه گرگینه اس. همین موضوع باعث میشه تنها تر از سایر انسان ها باشه ولی یه مشکل…
nody عکس شخصیت های رمان کی گفته من شیطونم 1629705138

رمان کی گفته من شیطونم 5 (1)

4 دیدگاه
  دانلود رمان کی گفته من شیطونم خلاصه : من دیـوانه ی آن لـــحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیــری … و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم.عشق من با لـجبازی، بیشتر می چسبــد!همون طور که از اسمش معلومه درباره یک دختره خیلی شیطونه که…
رمان شهر بازي

رمان شهر بازي 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان شهر بازي   خلاصه: این دنیا مثله شهربازی میمونه یه عده وارد بازی میشن و یه عده بازی ها رو هدایت میکنن یه عده هم بازی های جدید طراحی میکنن، این میون یه عده بازی می خورن و حالشون بد میشه و یه عده سرخوش از هیجانات…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۷ ۱۱۰۱۰۵۸۶۴

دانلود رمان تو فقط بمان جلد دوم pdf از پریا 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :   شیرین دختر سرهنگ سرلک،در ازای آزادی برادر رئیس یک باند خلافکار گروگان گرفته میشه. درست لحظه ای که باید شیرین پس داده بشه،بیگ رئیس باند اون رو پس نمیده و پیش خودش نگه می داره. چی پیش میاد اگر بیگ عاشق شیرین بشه و اون…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد دوم   خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه…
اشتراک در
اطلاع از
guest

394 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

شهاب یه شعرم سوراییدم واسع تو
امدشهاب جان ها ای نمیدونم چی برقصاا ای نمیدونم چی برقصا
امدشهاب جانها جان پدربرقصا جان پدربرقصا
واقعا استعدادم هدرمیره
نگاه کنین چه خواهرخوبی گیرتون اومده براتون شعردرست میکنه حالا سراغشونگیرین

شهاب
شهاب
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

باریک فرزندم 👏🏻
مگه اینکه تو برا من شعر بگی😃
این خواهر ما که نشسته تو خونه
از زور بیکاری هر روز پاچه یکی رو میگیره
برا من که بد نشد حوصلش سر میره میاد با من دعوا می کنه منم فقط به حرص خوردنش می خندم😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

دلت میاد حرص بدی اصلا برات شعرنمیگم

شهاب
شهاب
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

من حرصش نمی دم خودش حرص میخوره
تو چرا دیگه شعر نمیگی😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

هرهرهرخوش خنده

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

من اومدم سسسسسسللللللللااااااامممممممممممم
سلام گلای توخونه فاطمه امتحانشودادحالااومده بمونه(البته فقط امروز)
چقدرطبع شاعری دارم
برادررادنظرتون درباره شعرم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

tarane
tarane
4 سال قبل

ادمين جان منتظريم ها

Alnaz
پاسخ به  tarane
4 سال قبل

میلاد یعنی اوضاع دخترا انقدر خراب شده که تو شماره میگیری شماره نمیدی😐😐😂

شهاب
شهاب
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

نمی دونی اوضاع تا چه حد وخیمه😂
چند روز پیش داداشم و زنش باهم رفته بودن بیرون
دختره اومده به شایان شماره بده زن داداشمم به دختره توپیده دختره بازم از رو نرفته میگه دو زنه بودن مُده
وقتی داشت تعریف می کردم هنوزم عصبانی بود.
ای خدا😂😂
من که پخش زمین بودم شایان بیچاره هم داشت به زور تحمل می کرد نخنده

Alnaz
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

یعنی چی؟😐😐😐😂
بچه ها اینا چی میگن؟😠😡
یه تعداد نخاله آبرو هر چی دختره بردن واقعا که

Artamis
Artamis
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

خخخخخخخ الناز خواهر کجایی کاری دخترا دیگه خودشون میرن خواستگاری برای خودشون شماره چیههه تیکه چیهه مثلا الان چند روز پیش شنید م پدر دختره رفته به پسره گفته دختر من همه چی تموم بعد هزار جور خاستگار خوب خوب داره ولی من فقط دلم میخواست تو دامادم بشی هیییی روزگار دیگه چقدر ترشیده شده باشی بابات برات بره خاستگاری . آزادههههههه اجیییی خوبییییی چطورییی اجی من اخر ایدیتوووو پیدا نکردممم خودت ایدیم رو از یاسی یا ایلین بگیر بهم پیام بده میخوام براتتت یه چیزمممم بگممم

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

همتون فرداصب انلاین باشینا
داداش ادمین شماکه انقدزحمت کشیدی این انتظارروهم بردار

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

فردا امتحان ریاضی داررررررررم
اه!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ظهر

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

یه سوال
؟؟؟؟؟
کجا ان باشن ؟؟😕😕😕

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

اینجا

Nafas
Nafas
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

فاطی اهم اهم کجا بودی عشقممم کم پیدا شدی خوبی😚

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

امتحانام شروع شدن

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

بخوبیت سیستر

Alnaz
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نفس اهم اهم خودت کم پیدایی😂
امتحانات تموم؟یا هنوز باید بکشنت😅

Nafas
Nafas
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

نع بابا تموم نی دقیقا نمیدونی ولی فک کنم یکشنبه تموم شه😶

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

خب من میرم شیمی بخونم بای

شهاب
شهاب
4 سال قبل

در جواب کامنت آزاده خانم
من نه قم زندگی می کنم که همکلاسی باشم با پریسا خانم
نه سنمون یکیه
فامیلیشم به خاطر ی تشابه اسمی پرسیدم

پریسا
پریسا
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

اصلا مگه همجنسیم😑😑😑😑
خوب داداش تفاوت اصلی اینه
به سن و شهر جکار داری

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

عجب داداچ شهاب عجججججببببب
عیب نداره
خدا خواسته دیگه
نمیشه کرد 😔😔😔😔

aylin
aylin
4 سال قبل

سلام دوستان…چطور مطورین؟؟؟حال و احوال شما؟؟؟
آیلین جونم…شوهر عزیزم کیمی…نفس زندگیم…نسترن…الناز..دادا میلاد…فاطمه ها…دادا آرشام…عشق آرشام تینا😂(هرکی جا افتاده ببخشه😂😂😂)
.
.
بچه ها سایت عجب تغییر کرده ها!!!یه چیزایی کشف کردم که نگووووو!!!😃😃😃
.
.
.
نفس تو از کی سلبریتی شدی هان؟؟؟؟😂تیک آبی داری؟!😃😅
.
هرکی هم آنلاین باشه معلوم میشه!!!
.
به چند نفر درخواست دادم قبول کنین…😂و البته به منم درخواست بدین.😎😂
.
فالو هم کنین…!!!❤❤❤❤
دوستان دارم خیلی…..😍😂❤
buenos días ❤

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

آیلین عشقم،
واسه من اینطوری نیستااااا
نمیدونم بزار ببینم؟

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

کیمیییییییییییی جونممممممممم اجیییی قشنگمممم خوبیییی چطور مطوری مثل اینکه حرم سراااا باز کردی برای خودت نچ نچ خواهر من زشته بخداااا این همه زن برای چیته همون۱دونشم زیاداااا هر روز یه برنامه ای داری تازه هر کدومم موهای همو میکنن همو میزنن. راستی درمورد دلنوشته اام گفتی خواهر من همشو فرستادم که یعنی همش همشم که نههه یه چندتاش اگه میخواهی پارت بعدی رمان داداش راد میفرستمش اونجا .

Artamis
Artamis
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

سلامممممممممممم گل هاییییی تو خونههههه خوبینننننن. چخبررررر ایلین ۲اجی خوبی. میگوم چطورکی بایدای درخواست بدی وکسی دنبال کنی مو هرچه میگردوم نمتروم درخواستتون بدوم اگه بلدین یه راهنمایی بکنینن ممنونتون واموهم .

Alnaz
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

سلامم ایلینی خوبم تو چطور ؟
نسترن ببین بخش اعضا رو بزنین بعد رو کسایی که میخوای زیرش نوشته دنبال کردن
بعد وارد حساب کاربریت بشی بخش دوستان اومده از اونجا میتونی تایید کنی درخواست ها رو

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

وای عیال قشنگم ! مرررسی مادر Te amaré por siempre
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍

Nafas
Nafas
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

مرسی آیلینی خوبم تو چطوری گلم
تیک آبی چیه؟؟؟؟؟

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

دوبارنوشتم جهت یاداوری بی توجه ها یه اهمی اوهومی بدنیس
باتشکرfatemeh

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

اهم!
اوهوم!

شهاب
شهاب
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

اهم!اوهم!
اهم!اهوم!!
اینم دوتا اهم اهوم

yasii
yasii
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

به به
شهاب نداشتیم هم که اومد 😊
خوش اومدی داش شهاب 😉

ایلین میبینم که خدا صداتو شنیده 😊😊

ayliiinn
عضو
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

خدا خوب نشنیده!
نصفه شنیده!

شهاب
شهاب
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

سلام یاسی
ممنون
این بحث چیه ،چرا اسم منو ربط میدید به ایلین؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

اقا من از اسم شهاب خوشم میاد
اینا همه میدونن
روزی صد بار میگم،
گیر دادن میگن شهاب اومده!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

چی چی اورده

yasii
yasii
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

شهاب ایلین از اسم شهاب خوشش میاد داداش 😊 بخاطر اینه 😉

Rad
Rad
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

به یاسی خانوم نبودی این چند وقت ؟

yasii
yasii
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

سلااام راد
چطوری داداش
اره این چند روزه حالم خوب نیست بخاطر همین نمیام 😥

Rad
Rad
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

خوبم میگذره
امیدوارم زودتر خوبی بشی ابجی جان 😉

Nafas
Nafas
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

دروغ میگه داداش راد حالش از همه بهتره😛😂

Rad
Rad
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

دروغ ؟به من؟
غیر قابل بخشش هست 😂😂

Alnaz
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

سلامم یاسی الان که خوبی؟

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

باتشکرازاهم اوهوم شما

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

من نبودم نگران نشیدا دارم امتحان نهایی میدم
ایلین میکشمت
میدونم اینجا بدون من صفا نداره ولی تحمل کنین بزودی میام
راستی چشمتون روشن داداش قادرحرف زدیه جمله
برادرراد من اومدم چرامثه شهاب تحویل نگرفتین
اصلا من سایت نمیام I’m angry with you

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

راستی امتحان نهایی چه طوره فاطمه؟
سخته؟
راحته؟
زیاده؟

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

مدرسه عمم نیوفتادم وگرنه نیازبه درس خوندن نبودهمش تقلب میکردیم ولی حیف
اره اگه بخونی اسونه سوالاکتابن
منم که قشنگ دارم خرمیزنم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

اها
دستت درد نکنه

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

خاهش

Rad
Rad
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

به به سلام فاطمه خانوم .حال تون چطوره؟
من همه ی کامنت هارو نگاه نمی کنم ،سایت هم دیر به دیر میام گفتم که خیلی کار دارم.

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

علیک سلام اقای رادپارسال دوست امسال اشنا
بخوبیتون شماخوبین خانواده خوب هستن؟؟؟؟؟؟؟

Rad
Rad
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

ممنونم .
اونا هم خوبم .

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

من نبودم نگران نشیدا دارم امتحان نهایی میدم
ایلین میکشمت
میدونم اینجا بدون من صفا نداره ولی تحمل کنین بزودی میام
راستی چشمتون روشن داداش قادرحرف زدیه جمله

AAzadeh
AAzadeh
4 سال قبل

سلام سلام
عههههه ستایش چطوری ؟؟؟؟بیشعور تو عروسی داداشت قر دادی بعدش غیب شدی؟؟؟؟
آره عزیزم عکس یاسین رفیع نژاده
من کلا عاشق کره ایا بودم تنها ایرانی که دوسش دارم یاسینه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
وای یاسییییننننننن😍😍😍😍😍

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

ازاده یعنی منو دوست نداری؟؟؟؟
بعداین گنده بکو دوست داری

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

چند وقت نبودم باز یادتون رفته ازاده ننویسین 😡😡
آزاده دوستان آزاده خواهشا آ رو درست بزارین 🙏🙏🙏🙏
عزیزم اونا سلبریتین
تو عشقمی 😍😍😍

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

سلااامم عشقم . رگیر مدرسه و امتحاناش با کلی اعتراضی اینا بودم .دیگ نشد بیام ولی از این به بعد همش مبام

لیلا
لیلا
4 سال قبل

چرا ادمین رمان جدید ترنم نمیزاری؟؟
رمان هم خونه استاد یا همون بانوی لاکچری
بزار سایت همه بخوننش خیلی قشنگه

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

الناز جان شرمنده من تلم یهو قط شد،
اگه وصل شد خودم بهت پی ام میدم

Alnaz
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ایلین ابجی مال منم قطع شد خودم الان خواستم برات بنویسم که تلم قطع شده😅
داداش ادمین شرمنده آخرش میزاریش یا نه ؟تو رمان برتر هم شد عیب نداره

Setayesh
Setayesh
4 سال قبل

اها باشه ایلین .چقد عوض شد فقط یه ماه نبودماااااا .
خوب سلااام خدمت دوستان گرامیی چطور پطوریییننننن

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Setayesh
4 سال قبل

علیک سلام خانوووووووم!

aylin
aylin
4 سال قبل

حاج آقا ادمین تو سایت چقد تغیرات بوجود اومده…؟؟؟!!!!
دنبال کننده داریم…اینیستا شد رسما😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

اره ایلین منم کشفش کردم!

aylin
aylin
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

فقط باید آقا ادمین یاد بدن😂
دنبالم کنید تا دنبالتان کنم…😅😂❤

maede
maede
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

من که رمز عبورم و یادم رفته هیچکاری نمیتونم بکنم😕

aylin
aylin
4 سال قبل

عهههه آزاده این عکسی که گذاشتی عکس یاسین رفیع نژاده😍😝😅

Alnaz
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

نمیشناسم طرف بازیگره خوانندس چیه؟

aylin
aylin
پاسخ به  Alnaz
4 سال قبل

مدله…تو بیوش گذاشته(Moda mezon!)
خیلی پولداره ولی…خیلی ها…

Alnaz
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

خخ

ayliiinn
عضو
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

شوهرته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
عجب!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

این اگه شوهرراین بود اینجاپلاس نبود
الان درحال دوردوربایاسین جونش بودخخخخخخ

Sajjad
Sajjad
4 سال قبل

سلام
دوستان😐😹

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

سلام سجاد خوبی؟
دلم برات تنگ شده بوووووووووود

aylin
aylin
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

علیک…آقا سجاد من نمیشناسمت یه اصل بده ممنون😅😂

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

سلام داداش سجاد چرا همیشه من با شما حاضری میزنم.دقیق هماهنگ همون روز🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

علیکم سلام
توکیستی؟؟؟؟؟؟؟

ayliiinn
عضو
4 سال قبل

ستااااااااااااااااااااااااااااااااااایش
دختره خر
عوضی
رواااااااااااااانی
بیزوووووووووووووو
کدوم گووووووووووووری بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

بچه هااااا یه تصمیم گرفتم. تصمیم گرفتم اگه حالممم خراب بود بیام اینجا چون اینجا حالم خوب میشه واز لحاظ روحی بهتر میشممم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

کار خوبی میکنی!
بیا همینجا!
محیطی امن و سالم!

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

کووو ستایش کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

پایین کامنت گذاشته ببیییییییییییییییییییین

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

سلااامم نفسیی چطوریییی؟؟❤❤❤

Nafas
Nafas
پاسخ به  Setayesh
4 سال قبل

ستاییییش کجا بودی چرا یهو غیبت زد هان
دلم برات تنگ شده بود خوبی😚
مرسی عشقم منم خوبم💓💓

yasii
yasii
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

ستاااااااااااااااااااااااایشششششش
هووووووو جوووووونم
چطووووووووووووری
دلم واااست تنگ شده بوووود عشقم
بپر بغلم بوست کنم 😘
.
.
.
.
.
کدوم گوری بودی این مدت 😏

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  yasii
4 سال قبل

قربونتوووووونننن برم منننن اخههه❤❤❤❤❤ منم دلم براتون خیلی تنگ شد ک اومدم دوباره کامنت بذارم دلی از عذا در بیارم .والا به خدا درگیر مدرسه بودم .تو هم بیا بغلم اووو خوجله😀😀😀😍😍😍😍💃💃💃💃

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

همین ورا بودمممم کوشولووووو🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
اصلن هر چی فحش بدین حق دارین واقعا .من واقعا این چند مدته درگیر بودمممم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ولی اشکال نداره فحش بدین راحت شین

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Setayesh
4 سال قبل

ارووووووم نمیشم
بگو ببینم چیکار میکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

ازون کارا🙈🙈🙈🤔🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Zahra
4 سال قبل

فاطمه جووون پس همشهری هم هستیم خووبه خوشبختم.

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Zahra
4 سال قبل

زهرا جون با منی!!! ؟؟
اصل بده آشنا شیم

Zahra
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

اره عزیزم فاطمه جون باشمام

شهاب
شهاب
4 سال قبل

یه سوال دارم اینجا پریسا داریم؟؟فامیلیش چیه؟؟؟

Nafas
Nafas
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

بله پریسا داریم از قم دهم انساینه

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نفس پری یازدهمهههههههههه هاااااااا

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

گمشو بابا خاک تو سرت دوساله با این بیزو حرف میزنی هنوز نمیدونی چندمه🙄😂
من و تو یازدهمیم
پری و آزی دهم
یاسی دوازدهم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

اها
چمدونستم خو!

پریسا
پریسا
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

من بیزوام
دونقور
عشک
یاسیکم
…گده
تیاساغا
اونقوز

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

پریساااااااااااااااااااااااااا
گده چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توساباغاااااااااااااااااا
اوکووووووووووووووووز!

Nafas
Nafas
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

آره دیگه تو گوساله ایی😂

Setayesh
Setayesh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

منم دهمممممممم🤣🤣

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

من چی؟؟؟؟؟؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

اره پریسا داریم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

پریسا داریم،
فامیلش سکرته!

پریسا
پریسا
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

🤣🤣🤣🤣
منم چکار داری؟
آیلین دهمم خاک تو سرت اینقدر با من میزری نمیدونی
چندامم🥺🥺🥺🥺🥺
کااااااات

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

پریسا
لعنتی!
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کی دهم شدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باورم نمیشه!
نکنه یاسیم دهمه!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پریسا
پریسا
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

یاسی که اندازه ی شتر سن داره
جقدر بیکاری زود دیدی
🤣🤣🤣
نه بابا اون گندست
من دهم بودم از اول
گمشو کات فور اور

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

واقعا بیکارم!
دارم مگس میشمرم!
کوچولو!

پریسا
پریسا
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

آیلین دهنت
تو که ی سال بزرگتری
آقا من اصلا امسال کنکور دارم🤣🤣🤣

پریسا
پریسا
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

ینی بچه ها امروز یه امتحان ریاضی دادیم
پشمای ابلیس و خدا و فرشته ها ریخت
چقدر خوب بود🤣🤣🤣

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

هعیییییییی
ما دوشنبه امتحان ریاضی داریم!
خدااااااااااااااااااااا

پریسا
پریسا
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

آره گفتی
چیشد؟؟؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

هنوز ندادم که بدونم چی شد!
نه کیمی دهم سخت نیست

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

دهم سخته ؟

پریسا
پریسا
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

مثل سگ
خیلی سخته
من کسی به اسم شهاب نمیشناسم
واسه چی میخوای بگو راهنمایی کنم!!!

شهاب
شهاب
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

فامیلیت واحدی زاده نیست؟؟

پریسا
پریسا
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

نچ
آیلین باهم مخلوط کردم دادم بیرون
این استعداده لامصب
بفهم

شهاب
شهاب
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

فامیلیت چیه؟؟

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  شهاب
4 سال قبل

داداچ فهمیدیم دختری
همکلاسی پریسا در اومدی داری فامیلیشو میپرسی 😂😂😂😂😂😂😂😂

دسته‌ها

394
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x