46 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 34

2.7
(3)

با درد دستم و روی شکمم گذاشتم که داد زد
_حالا دیگه نقشه ی فرار می کشی؟کجا میخواستی بری؟
از شدت درد نمی تونستم جواب بدم.
بی رحمانه زیر بازوم و گرفت و کشید. بلندم کرد و با غیظ گفت
_لیلی من پاش برسه حتی تو رو که تا سر حد مرگ دوستت دارم با یه گلوله خلاص می‌کنم پس نذار کارمون به اونجا برسه.
با درد نالیدم
_ولم کن امیر.
منو سمت دیوار کشوند و هلم داد.
چند تا زنجیر به دیوار آویزون بود.حلقه‌های زنجیر رو دور مچ دست و پاهام بست.
بی رمق نگاهش کردم و گفتم
_من یه حیوون نیستم که منو زنجیر می‌کنی امیر.
اعتنایی به حرفم نکرد…یکی از آدماش و صدا کرد. نمی فهمیدم چی‌کار داره می‌کنه!
آخه این چه وقت بخیه پاره کردن بود؟میتونستم فرار کنم اگه این درد لعنتی امونم و نمی برید.
چند لحظه بعد با دیدن سرنگ توی دستش برق از سرم پرید.
نکنه میخواست همون بلایی که سر آرش آورد و سر من بیاره؟
وحشت زده نگاهش کردم که کنارم نشست.
با لکنت گفتم
_ا…اون چیه امیر؟
مثل سنگ شده بود. غیر قابل نفوذ!
خیره شد بهم و گفت
_با فرار کردنت نا امیدم کردی لیلی! وقتی من سعی داشتم همه چیو اوکی کنم تو خرابش کردی.
تنم و روی زمین کشیدم و گفتم
_من فقط میخواستم به مامانم زنگ بزنم از لاله بپرسم.
انگشتش و جلوی بینیش گرفت و کشدار گفت
_هیش!!!!
به سرنگ توی دستش نگاه کردم و گفتم
_اون چیه؟میخوای منم مثل آرش…
سری به طرفین تکون داد و گفت
_معلومه که نه ملکه‌ی من!
دستم و محکم توی دستش گرفت و آستینم و بالا زد و گفت
_فقط یه مجازات کوچولو!
سوزن آمپول رو به رگم نزدیک کرد و با وجود تمام تقلاهام،پیروز شد بهم تزریقش کنه..
زبونم از ترس بند اومده بود.. بلند شد و گفت
_نگران نباش.فقط آرومت می‌کنه.
با داد اسمش و صدا زدم که اعتنایی نکرد و از زیرزمین بیرون رفت.

چشمامو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم..
لبخندی روی لبم نشست و بالش پر و توی بغلم کشیدم..
دلم می‌خواست بازم بخوابم اما دیگه خوابم نمی‌برد..مالشی به چشمام دادم و بلند شدم..
جلوی آینه ایستادم و لبخند زدم.دلیلش و نمیدونستم اما حالم خوب بود..یه عالمه انرژی درست مثل سابق!
آهنگی پلی کردم و در کمدم و باز کردم. تا کی غصه بخورم؟برای منی که هر روزم و با رقص شروع میکردم این همه غم زیادی بود.
در حالی که موهام و شونه می‌زدم جلوی آینه قر میدادم که با باز شدن در صاف ایستادم.
قامت امیر جلوی دیدم اومد. لبخند محوی زد و گفت
_بیدار شدی!
با نگاه تندی گفتم
_نه خوابم هنوز.
به سمتم اومد و گفت
_هوس رقص کردی سر صبحی؟
جوابی ندادم.چشمام ریز شد.نمی دونم چرا اما یادم نمیاد دیشب چه طور خوابیدم؟ کی خوابیدم انگار هیچی توی حافظه‌م نبود.
دستی به شکمم کشید و گفت
_جای بخیه هات که درد نداره؟
گیج سر تکون دادم که دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو جلو آورد که تند پریدم عقب و گفتم
_می‌خوام برم دوش بگیرم.
زیر سنگینی نگاهش نفس زنون پریدم توی حموم و خواستم درو ببندم که پاش و لای در گذاشت و اومد تو.
نگاهش کردم که به سمت وان رفت و آب و باز کرد. تیشرتش و از تنش در آورد و گفت
_منم هوس دوشش گرفتن کردم

وان و آماده کرد.چسبیدم به در و گفتم
_من نمیام با تو خجالت می‌کشم!
کمرم و گرفت و زمزمه کرد
_از من خجالت می‌کشی؟
به چشماش زل زدم و گفتم
_ازت می ترسم.
واقعا هم می ترسیدم.به نظرم زیادی بزرگ بود. قدش خیلی بلند بود. هیکلش خیلی گنده بود.وقتی روبه روم می ایستاد حس یه عروسک و داشتم که توی دستاش گیر افتاده.
خندید و گفت
_منم ازت می ترسم…با اون چشمات هر لحظه بیشتر جادوم می‌کنی.
موهام و نوازش کرد و ادامه داد
_مامانت و لاله تا هفته ی دیگه میان پیشت.
ذوق زده گفتم
_راست میگی؟
سر تکون داد. از شدت خوشحالی مغزم از کار افتادم و پریدم بغلش و گفتم
_باورم نمیشه بالاخره مامانم و لاله رو می بینم.
جوابی نداد… به خودم اومدم و فهمیدم اینی که از گردنش آویزون شدم امیره!
دستام پایین افتاد و خواستم کارم و ماستمالی کنم که بدتر خرابش کردم
_وان پر شد.
ابرو بالا داد و گفت
_در بیار لباساتو!
مثل چوب ایستادم. دستش جلو اومد و دکمه‌های لباسم و باز کرد.
حواسم به کل پرت چشماش شد. مظلومیت نگاهش،لبخند محوش… ریش و موهای خرمایی خنکش!
گردن سفید و کشیدش…لبهاش… بلاهایی که سرم آورده قابل شمردن نیست اما با این وجود وقتی به صورتش نگاه میکنم ازش متنفر نیستم.وقتی به صورتش نگاه می‌کنم به جای یه مرد خلافکار یه پسر بچه‌ی معصوم رو می‌بینم که به مادرش تجاوز کردن و پدرش خودش و کشته!
پسر بچه‌ی تخسی که هیچ کس دوستش نداره.
بلوزم و از تنم در آورد. دستم و گرفت و به سمت وان حموم کشید و بی اختیار دنبالش کشیده شدم.

لباس رو جلوی خودم گرفتم.تا حالا چنین لباسی توی عمرم ندیده بودم.
کاملا معلوم بود گرون قیمته!محو لباس شده بودم که در اتاق باز شد…
از توی آینه امیر و دیدم و گفتم
_چرا باید اینو برای اومدن مامانم و لاله بپوشم؟این برای یه جشن خیلی بزرگ مناسبه.
به سمتم اومد و گفت
_خوب ما هم به یه جشن بزرگ دعوتیم. بعدش میریم فرودگاه دنبال مامانت و لاله باشه؟
چشم ریز کردم و گفتم
_چه جشنی؟
_یکی از دوستام… بزرگ‌ترین پارتی های استامبول و می‌گیره میخوام امشب بدرخشی.
با اخم گفتم
_و چرا فکر کردی من یه عروسک خیمه شب بازیم که با لباس سیرک کنارت راه میام؟
جلو اومد و گفت
_چون که من می‌خوام عزیزم.
لباس و پرت کردم روی زمین و گفتم
_من اینو نمی‌پوشم!
نفسش و فوت کرد و گفت
_اذیت نکن لیلی!
با سر تقی گفتم
_باهات میام اما اون چیزی و می‌پوشم که دلم میخواد.
با اخم گفت
_میدونی که اگه بخوام مامانت و لاله رو با همون هواپیمایی که اومدن برمی‌گردونم پس تا یه ساعت دیگه آماده باش عزیزم.
حرفش و زد و جلوی چشمای به خون نشسته م از اتاق بیرون رفت.
با حرص لگدی به لباس زدم.خوشگل بود اما من نمی تونستم اینو بپوشم.
به خاطر قد کوتاه و دکلته بودنش…
اما اگه نمی پوشیدم و مامانم و برمی‌گردوند چی؟
نفسم و فوت کردم.. از این دیوونه هر کاری بر میومد.
ناچارا لباس و برداشتم. فوقش باید ساپورت می‌پوشیدم و یه چیزی روی شونه هام می‌نداختم

🍁🍁🍁🍁

کانال رمان من 
🆔 @romanman_ir

رمان زیبای عبور از غبار به صورت کامل در وبسایت رمان برتر گذاشته شد 

https://www.romanbartar.com/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%db%8c%da%a9/

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 2.7 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان فرار دردسر ساز

رمان فرار دردسر ساز 5 (2)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان فرار دردسر ساز   خلاصه : در مورد دختری که پدرش اونو مجبور به ازدواج با پسر عموش میکنه و دختر داستان ما هم که تحمل شنیدن حرف زور نداره و از پسر عموشم متنفره ,فرار میکنه. اونم کی !!؟؟؟ درست شب عروسیش ! و به خونه…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۹ ۲۳۲۳۱۳۸۷۱

دانلود رمان به گناه آمده ام pdf از مریم عباسقلی 2 (2)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان :   من آریان پارسیان، متخصص ۳۲ ساله‌ی سکسولوژی از دانشگاه کمبریج انگلیسم.بعد از ده سال به ایران برگشتم. درست زمانی که خواهر ناتنی‌ام در شرف ازدواج با دشمن خونی‌ام بود. سایا خواهر ناتنی منه و ده سال قبل، وقتی خانوادمون با فهمیدن حاملگی سایا متوجه رابطه‌ی…

دانلود رمان لمس تنهایی ماه به صورت pdf کامل از منا امین سرشت 1 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   همیشه آدم‌ها رو با ظاهرشون نباید قضاوت کرد. پشت همه‌ی چهره‌هایی که می‌بینیم، آدم‌هایی هستن که نمی‌شه فهمید تو قلب و فکر و روحشون چه چیزی جریان داره. گاهی باید دستشون رو گرفت، روحشون رو لمس کرد و به تنهایی‌هاشون نفوذ کرد تا…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۰ ۲۳۴۷۵۳۰۵۶

دانلود رمان لانه ویرانی جلد اول pdf از بهار گل 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     25 سالم بود که زندگیم دست خوش تغییرات شد. تغییراتی که شاید اول با اومدن اسم تو شروع شد؛ ولی آخرش به اسم تو ختم شد… و من نمی‌دونستم بازی روزگار چه‌قدر ناعادلانه عمل می‌کنه. اول این بازی از یک وصیت شروع شد، وصیتی…
IMG 20230127 015557 9102 scaled

دانلود رمان نقطه کور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         زلال داستان ما بعد ده سال با آتیش کینه برگشته که انتقام بگیره… زلالی که دیگه فقط کدره و انتقامی که باعث شده اون با اختلال روانی سر پا بمونه. هامون… پویان… مهتا… آتیش این کینه با خنکای عشقی غیر منتظره…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۸ ۱۱۲۶۴۰۲۰۲

دانلود رمان سرپناه pdf از دریا دلنواز 3 (1)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان :       مهشیددختری که توسط دوست پسرش دایان وبه دستورهمایون برادرش معتادمیشه آوید پسری که به خاطراعتیادش باعث مرگ مادرش میشه وحالاسرنوشت این دونفروسرراه هم قرارمیده آویدبه طور اتفاقی توشبی که ویلاشو دراختیاردوستش قرارداده بامهشید دختری که نیمه های شب توی اتاق خواب پیداش میکنه درگیر…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
unnamed 22

رمان تژگاه 5 (1)

3 دیدگاه
  دانلود رمان تژگاه خلاصه : داستان زندگی دختری مستقل و مغرور است که برای خون خواهی و انتقام مرگ مادرش وارد شرکت تیموری میشود، برای نابود کردن اسکندر تیموری و برخلاف تصورش رییس آنجا یک مرد میانسال نیست، مرد جذاب و غیرتی داستانمان، معراج مسبب همه اتفاقات گذشته انجاست،پسر…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد اول 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود ماه مه آلود جلد اول خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه زیر و…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
اشتراک در
اطلاع از
guest

46 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Shaghayegh
Shaghayegh
1 سال قبل

میدونین این رمان تکه تکه اس و انسجام محتوا نداره… مدام از شاخه ای به شاخه دیگه میپره تقدم وتاخر اتفاقات به نظرم رعایت نمیشه و این خواننده رو گیج میکنه….برای برخی از رفتار های کاراکتر ها دلیل عقلانی و منتطقی وجود نداره ونویسنده سعی نمیکنه رفتار ها و اتفاقات ضدونقیض داستان رو توجیه کنه….. اشتباهات زیادی در بطن داستان وجود داره…..درکل نویسنده میتونست دقت بیشتری در نگارش داستان به خرج بده

ساقی
ساقی
3 سال قبل

خیلی خوبه ولی رماناتون ثبات نداره😂😂😂
من اومدم عروس لستاد خوندم دیدم باید قبل اون رمان استاد و دلنشجو هم بخونم اصلا کلا نا امید شدم😒😌

ساقی
ساقی
3 سال قبل

ن هانا رو توی خیابون میبینه

Maryam.b
Maryam.b
4 سال قبل

در پارت بعدی امیر به ملکوت اعلا می پیوندد و مخش از هم می پاشد (به حق پنج تن)
و احتمالا در فصل چهارم به طور غیر منتظره ای از ملکوت اعلا به ملکوت عادیه خودمون ملحق میشود
ها ها ها ها ممبر های عزیز تبریک میگم واقعا نام ما را باید در فهرست اسکولان گینس ثبت کرد
نویسنده عزیز تر از جان خدای من سر شاهدع رمان عروس استادتو 7 بار خوندم هر بار هم که خوندم برام جذابیت و تازگی داشته این رمانت هم دوست دارم اما حس میگنم تکلیفت با خودت روشن نیست بابا مجبوری دوتا سه تا با هم رمان بنویسی ؟؟؟اخه داری خلافکار رو مینویسی بعد تدریس عاشقانه هم می نویسی قطعا به فصل چهارم هم فکر میکنی حالا احتمال اینکه بازم بنویسی هم کم نیست
خواااهر خواهشمندم یکی را همچو ادمی زاد بنویس

جانت
جانت
پاسخ به  Maryam.b
4 سال قبل

سلام عزیزم
از کجا میدونستی دقیقا قسمت بعد امیر به ملکوت اعلا می پیوند؟؟!!! برام جالب بود این حدستون!
ولی خودمم ی حدسایی زده بودم که به زودی وارد فاز نقشه میشیم ولی خب حذف یهویی امیر کمی عجیب و غریب بود
هرچند من به شدت خوشحال شدم

Pegah
Pegah
4 سال قبل

با اینکه فک میکنم این رمان تخیله اما کنجکاوم بدونم آخر و عاقبت لیلی چی میشه ؟
راستش آدمای این داستان ثبات شخصیتی ندارن 😐

جانت
جانت
4 سال قبل

من نظرم اینه که لزوما قرار نیست ی قصه هر چقدر طولانی تر بشه پس یعنی فوق العاده تره
من همینجا ی قصه خوندم کلا 16 پارت طولانی بود و شروع و پایان ایده الی داشت و کلا قصه جای پرت و الکی نداشت و شاید خیلی خیلی کم
روند قصه تا اخر لطمه نخورد فضاها ،ادمها،… همه چی سر جای خودش بود
من با قصه هایی که یهو وسط همه چی قاطی میشه تو هم و نویسنده یادش میره هر کاراکتری برای چی اصلا ایجاد شده حال نمیکنم
نظراتم رو میگم و منتظر بازخوردش میمونم
معمولا تو هر قصه هر کسی از ی نفر خوشش میاد و به خاطر اون قصه رو میخونه
اینجا ارش برای من دوست داشتنیه و دوست دارم بدونم سرنوشتش چی میشه ،شاید اگر ارش نبود این سری سوم رو ادامه نمیدادم
و سری چهارم رو فقط به خاطر ارمین میخونم اگر زنده باشم البته

Zazaro
Zazaro
4 سال قبل

ب نظر من امیر برا لیلی نقشه داره میخواد خوشگل موشگلش کنه ی بلایی سرش بیاره ای کاااش بکشش یا بفروشش ی عده ای از دست اسکل خانوم راحت بشن

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

بنظر من هانا توی این مهمونی هس و با لیلی روبرو. میشه

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

توروخدا یکم بیشتر پارت بذارید

marjan
marjan
4 سال قبل

سلام این رمان خوانندهای زیادی داره ی پیشنهاد ب ادمین عزیز بدم،اگه میشه رای زنی با نویسنده رمان داشته باش حداقل هفته ای یکبار بیان اینجا درمورد پارتا گفتگو کنیم
واقعن بچهای با استعدادی داریم نقدای بجا خوبی میکنن
به نظرم کمک شایانی در روند ادامه داستان میشه شایدم بهتر از اینی ک هست!!حتی برا فصل بعد این رمان.یا حق

جانت
جانت
4 سال قبل

سلام ایلین جان خوبی عزیزم؟
من با شما موافقم
الانم اصلا نظری در مورد پارت ندارم چون قبلا حرفم رو زدم
لیلی بدترین کاراکتر این قصه است،و داره با حماقتهاش روند قصه رو خراب میکنه
باور نمی کنم اگر یکی دو پارت مونده به اخر نویسنده بیاد بگه همش نقشه بوده و لیلی بازیگر این نقشه
چون دیگه بلایی نموند که سرش نیاد،تجاوز،دیوانگی خواهر،حاملگی،سقط ،تیر خوردن تا حد مرگ،اواره شدن تو کشور غریب،الانم که قراره ی دکلته بپوشه و عین دلقکها بره برای امیر تو مهمونی قر بده!!!

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  جانت
4 سال قبل

اره بابا احتمالا همه اینا نقشه است احساس میکنم هم امیر برای لیلی نقشه کشیده هم لیلی برا امیر 😑😑😑😐😐

ایلین
ایلین
پاسخ به  جانت
4 سال قبل

سلااام مرررسی شما خوبی؟؟ منم که کلا تو اعتصابم هچ نظری ندارم!..

جانت
جانت
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

سلام گلم من خوبم شما خوبی؟
چرا اعتصاب؟ از دست لیلی یا از جای دیگه دلخوری؟

ایلین
ایلین
پاسخ به  جانت
4 سال قبل

هم از دست رمان و لیلی هم معلمای ظالم, دست یزیدو از پشت بستن اینا…

setayesh
setayesh
4 سال قبل

چرا هیچی از هانا نمیگین توروخدا درمورد ارمین و هانا هم بگین چی میشن اینا

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

ادمین حداقل امروز هم یه پارت دیگه بزار این جوری رمان خیلی افت میکنه

Maede
Maede
4 سال قبل

فک میکنم دیگه داره مزخرف میشه😑😑😒

ایلین
ایلین
4 سال قبل

اقا بیاید همگی یه گروه تشکیل بدیم منو جانت و نیکا و نازلی و یاس وازاده و فضولک و ترسا و نهال و مریم و فاطمه و luhanو kris و ایلا و ایدا,و صبا و ارزو سایا و هستی و لینا و پگاه و نیلوفر و ریحانه و هانا و مانلی و مهدیه و مرجان و پارمیس و ,,,,و بقیه رفقا, اعتصاب کنیم بر علیه استاد خلافکار و خواستار بازگشت شکوهمندانه ارمین و هانا باشیم!!

Maede
Maede
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

خخخخخخ
فکر جالبیه😂😂😂
خدایی منم این رمان رو فقط بخاطر آرمین و هانا شروع کردم
ولی هانا که اصلا نی آرمین هم میاد یه بوق میزنه میره..!😐

marjan
marjan
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

:):):)فدات شم
اره اعتصاب خوبه،ولی کیه که توجه کنه؟!!:/

A. L. S
A. L. S
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

استاد خلافکار هم رمان خیلی قشنگیه

parmis
parmis
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

من میگم همه با هم یه جا قرار بزاریم خودکشی کنیم شاید نویسنده دلش سوخت یا عذاب وجدان گرفت منکه خدایی حلالش نمیکنم با این رمانای دور از واقعیتش
ولی جدی خیلی کسل کننده شده اه اه به ما چه که باهم رفتن حموم چقدر بی معنیه یهو لیلی حامله میشه یهو بچش سقط میشه یهو حالش خوب میشه انگار نه انگار بچه ای هم بوده یهو میاد استانبول الانم که با خلاف کاری که ازش متنفره میخاد پاشه بره مهمونی :////

Zazaro
Zazaro
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

منم پایه ام ای تو روحش با این رمان گندش

نيكا
نيكا
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

با ايلين موافقم 😂اين ديگه چه جور داستانيه اخه
به داستاناي تخمي تخيلي هم گفته برين من جاتون هستم😐

Sajjad
Sajjad
پاسخ به  نيكا
4 سال قبل

دوستان
امیر مُرد 😐
ینی کشتنش…

ایلین
ایلین
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

وا چرا؟ کی کشت امیروووووو؟؟؟ البته حقش بودا…

یاس
یاس
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

استاد نبودین چند پارت

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  یاس
4 سال قبل

بابا ازاده ول کرده حالا نوبت توعه؟؟:):):):|:|

نازلی
نازلی
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

دقت کردین یه دفعه آرمین مثل جن یه جاهایی ظاهر میشه یه سری واقعیت هارو واسه لیلی میگه یه دفعه غیب میشه حالا باید منتظر باشیم ببینیم کی قراره تو ترکیه ظاهر بشه 😁😁😁😁

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  ایلین
4 سال قبل

کریسو لوهان منم چقدر منو شما دوست دارید

Tresa
Tresa
4 سال قبل

چه بلائی سر این لیلی آورده که پاک خل شده؟ 🤦‍♀️ آقا آرش بدبخت چی پس؟ من اصلا دلم نمی خواد اینجوری تموم شه که اینو امیر بهم برسن☹

فاطمه
فاطمه
4 سال قبل

این پارت واقعا کم بود واقعا که

آناهیتا
آناهیتا
4 سال قبل

خواهش میکنم نه تو رو خدا😭😭😭😭😭
من می خوام لیلی و آرش بهم دیگه برسن😑😑😑😑
بیچاره اون آرش که معلوم نیست الان در چه حالیه😑😑
من نمی فهم توی یه پارت چطور این قدر نظر این لیلی بی شعور راجع به امیر عوض شد😐😐

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

واقعا که بعد چهار روز اینقدر میزارن اینکه نصفشم مال پارت گذشته است

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

پس چی شد

دسته‌ها

46
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x