246 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 81

4.3
(3)

 

#هانا

* * * * *
به سختی لای چشمام و باز کردم و گیج به اطرافم زل زدم.
سرم به شدت درد می کرد و به خاطر نمیاوردم چه اتفاقی برام افتاده که به این حال و روز دچار شدم.
کم کم خون به مغزم دوید و تموم اتفاقات جلوی چشمام تداعی شد.
با یادآوری دزدیده شدن آیلا مثل برق توی جام نشستم و اسمش و زمزمه کردم
_آیلا…آیلا!
با بلند شدن صدام، آرمین نگران به سمتم اومد و پرسید
_خوبی هانا؟
همین که چشمم به چهره آشفته و پریشونش افتاد اشک توی چشمام حلقه بست.
با بغض گفتم
_پیداش نکردی نه؟
کلافه بازدمش و بیرون فرستاد و سرش و پایین انداخت.
با این کارش بغضم ترکید و بلند زدم زیره گریه…

وقتی واگن خالی آیلا رو دیدم و متوجه شدم که دزدیده شده دوباره همون حال بهم دست داد و بیهوش شدم.
حتی نفهمیدم کاره کیه و چرا آیلا رو بین اون همه بچه نشونه گرفته…!

میون هق هقام نالیدم
_همش تقصیره منه آرمین…منه خر نباید می زاشتم سواره اون قطار بشه…آخه چرا به حرفت گوش نکردم!
انتظار داشتم سرم داد بزنه و سرزنشم کنه اما برخلاف تصورم محکم در آغوشم گرفت و روی سرم وبوسید که گریم شدت گرفت.
عصبی نزدیک گوشم پچ زد
_هیسسسسس…گریه نکن هانا! می دونم کاره چه مادر ج*ن*د*ه ایه.
متعجب از آغوشش بیرون اومدم و به چشمای به خون نشستش زل زدم.
گنگ پرسیدم
_کاره کیه؟؟
لب های خشکش و تر کرد و اسمی رو به زبون آورد که رسما وا رفتم و خون توی رگ هام یخ بست.
_شاهرخ!

به سختی آب دهانم و قورت دادم و فقط بهت زده نگاهش کردم.
هضم اینکه کاره شاهرخ باشه برام سخت نبود اما فکر می کردم تا الان مرده و یا حداقل توسط پلیس دستگیر شده!
انگار فکرم و خوند که تند گفت
_منم فکر می کردم مرده…یعنی فکر نمی کردم یقین داشتم که مرده اما حالا میبینم که زندس و دنبال انتقامه!
متعجب پرسیدم
_از کجا می دونی کاره اونه؟ شایـ…
میون کلامم پرید
_وقتی بی هوش بودی باهام تماس گرفت…خوده حروم زادش بود.
وحشت زده گفتم
_حالا ازمون چی می خواد آرمین؟ نکنه بلایی سره آیلا بیاره! اون پیر سگ رحم نداره.
اشکام و پاک کرد و گفت
_نترس عزیزم، اگه حتی دستش به دخترم بخوره خودش و اجدادش و م*ی*گ*ا*م…هنوز کارش پیش من گیره مدارکی ازش دارم که به خاطر اونام که شده بلایی سره آیلا نمیاره.
بینیم و بالا کشیدم و چیزی نگفتم که از کنارم بلند شد و عصبی به سمت گوشیش رفت.
همین که گوشیش و از روی میزعسلی کنار تخت برداشت، موشکافانه پرسیدم
_می خوای چیکار کنی؟

در حالی که داشت قفل گوشیش و باز می کرد گفت
_باید به یکی زنگ بزنم..اون می تونه کمکم کنه.
سری تکون دادم که گوشی و کنار گوشش قرار داد و منتظر به دیوار تکیه زد.
بعد از مدت کوتاهی انگار اون فرد جواب داد که آرمین تند گفت
_سلام!…..فکر نمی کردم اینقدر از شنیدن صدام جا بخوری…..بیخیال امیر زنگ نزدم تا درمورد اتفاقات گذشته حرف بزنم…..الان واقعا به کمکت نیاز دارم…..موضوع یه دشمن مشترکه، کسی که توهم ازش زخم خوردی و سخت در تلاشی تا ازش انتقام بگیری…درست مثل من!

اصلا سر از حرفاش در نمیاوردم.
حتی نمی دونستم این امیر کیه؟

#لیلی

* * * * *
چمدون بزرگی و مقابلم قرار داد که بهت زده نگاهش کردم و گفتم
_این برای چیه دیگه! می خوای جایی بری؟
لبخند محوی زد و گفت
_قراره باهم دیگه یه جایی بریم.
یه تای ابروم و بالا انداختم و پرسیدم
_کجا؟
خیلی ریلکس روی تخت ولو شد و جواب داد
_ایران.

چشمام گرد شد!
اگه بهم می گفت داریم میریم آفریقا اینقدر تعجب نمی کردم…
با دیدن قیافه متعجبم لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت
_چیه؟ چرا اینقدر تعجب کردی!
_می دونی اگه برگردی ایران قطعا دستیگر میشی؟
خونسرد سرش و تکون داد و گفت
_نگران نباش عزیزم…کسی جز پلیس کوچولو خودم نمی تونه من و گیر بندازه.
دست به سینه ایستادم و با غیظ گفتم
_اتفاقا اصلا نگرانت نیستم…اگه تو دستگیر بشی در حدی خوشحال میشم که انگار دنیا رو بهم دادن.
آغوشش و برام باز کرد و لب زد
_دلت میاد شوهرت و پشت میله های زندون ببینی!
پوزخند زدم.
_تو اینقدر جرایمت سنگینه که میله های زندون هم کفاف نمی کنن…قطعا اعدام میشی.
نفس عمیقی کشید و گفت
_چیزی توی این دنیا نیست که من ازش بترسم…حتی مرگ توسط اون طناب…الانم بدو بیا بگیر بخواب که فردا کلی کار داریم.
با تردید نگاهی به آغوشش انداختم.
آروم به سمت تخت رفتم و با کمی فاصله ازش روی تخت دراز کشیدم که تند اون فاصله رو از بین برد و دستاش و دور کمرم حلقه کرد.

کلافه بازدمم و بیرون فرستادم و غریدم
_الان از خدا فقط یه کاناپه می خوام تا راحت بدون تو بتونم روش بخوابم.
سرش و توی گودی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید که لرزش خفیفی به تنم افتاد.
_یه روزی می رسه که آغوش من و با دنیا عوض نمی کنی ملکه ی من!

#لیلی

پوزخند تلخی زدم و توی دلم گفتم
_مطمئن باش هیچ وقت همچین اتفاقی نمیوفته!

* * * * *
نفس عمیقی کشیدم و ناباور چشمام و باز و بسته کردم.
هنوزم باورش برام سخت بود که به ایران برگشته بودم!
انگار برگشتنم به ایران مثل یه رویا دست نیافتنی بود.
نمی دونم امیر با چه قصدی برگشت اما مطمئن بودم که بزرگ ترین اشتباهش و انجام داده.
اینجا با پرونده سنگینی که داره حتما گیر میوفته…
دستی به شالم کشیدم و نگاهم و به امیر که محتاطانه من رو زیره نظر گرفته بود دوختم.
کاش میشد می فهمیدم توی اون سرش چی می گذره!
آخه با چه نقشه ای به ایران اومده؟
کسی از ته ذهنم بهم تلنگر زد
_به تو چه لیلی؟ اتفاقا برای تو خیلی هم خوب شد…با این اشتباهش هم اون راحت گیر میوفته و هم تو نجات پیدا می کنی.

به سمتش رفتم و کنارش روی صندلی نشستم.
موشکافانه پرسیدم
_منتظر کسی هستی؟
با حرفی که زد رسما وا رفتم
_آره…آرمین قراره بیاد دنبالمون.
متعجب لب زدم
_آرمییییییین؟
برای تائید حرف من فقط سرش و تکون داد.
با حرص دستام و مشت کردم و روم و ازش گرفتم.
یعنی تموم مدت آرمین می دونست من پیش امیرم و هیچ اقدامی نکرد؟
حتی به آرش هم چیزی نگفت؟!
این بشر چه قدر سنگدل بودش…!

من تموم امیدم به آرمین بود.
فکر می کردم کمکم می کنه تا از دست امیر خلاص بشم!
اما مثل اینکه سخت در اشتباه بودم.
روی آرمین نمیشه هیچ حسابی باز کرد.
انگار ذهن خوانی بلند بود چون تهدید آمیز گفت
_فکر اینکه بتونی من و بپیچونی از کلت بیرون کن لیلی…تو قانونا زن منی چه توی ایران چه توی هر کشور دیگه.
رسما آب پاکی و ریخت روی دستم.
داشت می گفت که هیچ غلطی نمی تونم بکنم و باید با این وضعیت کنار بیام.
اما من امکان نداشت که تسلیمش بشم.
اون هنوز من و نشناخته…
من لیلی ام…هیچ وقت عقب نمی کشم.
نگاهم و به سمتش سوق دادم و گفتم
_یه سوال ازت دارم.
یه تای ابروش و بالا انداخت و گفت
_بپرس!
_برای چی اومدی ایران؟ اینبار دیگه چه نقشه ای داری؟
از اون لبخندای مطمئن و خونسردش تحویلم داد و به شونش اشاره کرد.
_اومدم کسی رو که این بلا رو سرم آورد ادب کنم.
_این موضوع چه ربطی به آرمین داره؟ با اون شناختی که من از آرمین دارم مطمئنم قدم در راهی که برای خودش هیچ منفعتی نداره نمیزاره!
خیره نگاهم کرد و گفت
_درست فهمیدی! همون حروم زاده ای که اونروز توی پارک جنگلی من و غافلگیر کرد دختره آرمین و دزدیده.
با صدایی که به خاطر نفس حبس شده ام به زور در میومد، به سختی لب زدم
_دخترش؟
_اره.
دهن باز کردم تا بپرسم اون فرد کیه که از دور متوجه آرمین شدم که با قیافه برزخی داشتم به سمت ما میومد.
زنش هم کنارش بود.

لب های خشکم و تر کردم و گفتم
_اومدش.
و بعد از روی صندلی بلند شدم.
کمی که نزدیک تر اومد متوجه من شد و متعجب بهم زل زد.
یعنی انتظار نداشت من و اینجا؛ اونم کناره امیر ببینه…؟!

رو به روی من ایستادن که تازه امیر به خودش زحمت داد و از روی صندلی بلند شد.
هر سه نفر ما به دلایل خاصی متعجب به هم زل زده بودیم اما تنها کسی که کوچک ترین حیرتی در نگاهش وجود نداشت امیر بود.
مثل همیشه خونسرد…با یه پوزخند گوشه لبش!
آرمین بالاخره به خودش اومد و به من اشاره کرد و عصبی از امیر پرسید
_این اینجا چیکار می کنه؟
دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت
_پیش شوهرش دیگه…مگه باید کجا باشه!
به وضوح میشد متوجه صورت قرمز شده و رگ های برجسته از خشم آرمین شد.
حتی هانا هم از این عصبانیت آرمین ترسید و وحشت زده نگاهش کرد.
آرمین نگاه سرزنش آمیزش و به من دوخت و با تشر گفت
_باز تو خودسر چه غلطی کردی؟
به جای من امیر جواب داد
_تو بهتره سرت تو کاره خودت باشه، لیلی زن قانونی منه…اگه می خوای کمکت کنم تا دخترت و از دست اون سگ پیر نجات بدی بهتره کمتر توی کارای من سرک بکشی.
آرمین با حرص دستاش و مشت کرد و چیزی نگفت.
مشخص بود بدجور کارش پیشه امیر گیره که سخت جلوی خودش رو گرفته تا از کوره در نره.

نفس عمیقی کشیدم و برای اینکه جو بین شون و عوض کنم پرسیدم
_کاره کیه آرمین؟ کی دخترت و دزدیده!
با نفرت لب زد
_شاهرخ.

شاهرخ؟
اسمش خیلی برام آشنا بود.
کمی فکر کردم تا بالاخره به خاطر آوردم کیه!
اونم مثل امیر توی کاره قاچاق دخترای بیچارس…
پس اگه شاهرخ کسیه که دختره آرمین و دزدیده یعنی همون فردیه که قصد داشت اونروز توی پارک جنگلی امیرو بکشه!
هه…مثل اینکه با آرمین و امیر بدجور خصومت داره.
دلیل خصومتش با امیرو درک می کردم…شاید به خاطر رقابت بود.
اما با آرمین چرا دیگه؟

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230128 233828 7272

دانلود رمان برای مریم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         روایتی عاشقانه از زندگی سه زن، سه مریم مریم و فرهاد: “مریم دختر خونده‌ی‌ برادر فرهاده، فرهاد سال‌ها اون رو به همین چشم دیده، اما بعد از برگشتش به ایران، همه چیز عوض می‌شه… مریم و امید: “مریم دو سال پیش…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۲ ۱۱۲۵۵۲۴۵۵

دانلود رمان کام بک pdf از آنید 8080 2 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : کام_بک »جلد_دوم فلش_بک »جلد_اول       محراب نیک آئین سرگرد خشن و بی رحمی که سالها پیش دختری که اعتراف کرد دوسش داره رو برای نجاتش از زندگی خطرناکش ترک میکنه و حالا اون دختر رو توی ماموریتش میبنه به عنوان یک نفوذی..
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۹ ۰۱۱۶۴۵۸۳۷

دانلود رمان کفش قرمز pdf از رؤیا رستمی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         نمی خواد هنرپیشه بشه، نه انگیزه هست نه خواست قلبی، اما اگه عاشق آریو برزن باشی؟ مرد قلب دزدمون که هنرپیشه اس و پر از غرور؟ اگه این مرد قلب بشکنه و غرور له کنه و تپش قصه مون مرد بشه برای…
IMG 20240623 195232 003

دانلود رمان بازی های روزگار به صورت pdf کامل از دینا عمر 4.3 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان:   زندگی پستی و بلندی های زیادی دارد گاهی انسان ها چنان به عمق چاه پرتاب می شوند که فکر میکنن با تمام تاریکی و دلتنگی همانجا میمانند ولی نمیدانند که روزی خداوند نوری را به عمق این چاه میتاباند چنان نور زیبا…
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۱ ۱۷۱۹۲۰۰۳۸

دانلود رمان تو را در گوش خدا آرزو کردم pdf از لیلا نوروزی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   غزال دختر یه تاجر معروف به اسم همایون رادمنشه که به خاطر مشکل پدرش و درگیری اون با پدر نامزدش، مجبور می‌شه مدتی همخونه‌ی خسرو ملک‌نیا بشه. مرد جذاب و مرموزی که مادرش به‌خاطر اتفاقات گذشته قراره دمار از روزگار غزال دربیاره و این بین…
nody عکس های شخصیت بهار و کامران در رمان ازدواج اجباری 1626111507

رمان ازدواج اجباری 0 (0)

1 دیدگاه
  دانلود رمان ازدواج اجباری   خلاصه : بهار یه روز که از مدرسه میاد خونه متوجه ماشین ناشناسی میشه که درخونشون پارکه که مسیر زندگیش و تغییر میده… پایان خوش  
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۲۴۰۴۴۱۴۷

دانلود رمان دنیا دار مکافات pdf از نرگس عبدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     روایت یه دلدادگی شیرین از نوع دخترعمو و پسرعمو. راهی پر از فراز و نشیب برای وصال دو عاشق. چشمانم دو دو می‌زند.. این همان وفایِ من است که چنبره زده است دور علی‌ِ من؟ وفایی که از او‌ انتظار وفا داشته‌ام، حالا شده…
IMG 20230129 003542 2342

دانلود رمان تبسم تلخ 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       تبسم شش سال بعد از ازدواجش با حسام، متوجه خیانت حسام می شه. همسر جدید حسام بارداره و به زودی حسام قراره پدر بشه، در حالی که پزشکا آب پاکی رو رو دست تبسم ریختن و اون از بچه دار شدن کاملا…
irs01 s3old 1545859845351178

دانلود رمان فال نیک به صورت pdf کامل از بیتا فرخی 3.8 (6)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       همان‌طور که کوله‌‌ی سبک جینش را روی دوش جابه‌جا می‌کرد، با قدم‌های بلند از ایستگاه مترو بیرون آمد و کنار خیابان این‌ پا و آن پا شد. نگاه جستجوگرش به دنبال ماشین کرایه‌ای خالی می‌چرخید و دلش از هیجانِ نزدیکی به مقصد در تلاطم…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

246 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نرگس
نرگس
4 سال قبل

واقعا شما یک عده بیکارین

Arka
Arka
پاسخ به  نرگس
4 سال قبل

و تو از ما بیکار تری که نشستی کامنت ها رو می خونی

....
....
4 سال قبل

☜◈هِہِ….

☜◆یِکی دُکتُرشُد◆◆

☜◇یِکی مُهَندِس◇◇

☜◈ماهَم تو این دیار شُدیم↯↯↯

⇩✔️فقَط✔️⇩
✘✘دَرسِ ◈عِبرَتی◈ بَرای دیگران✘✘

🗣✌️

غوغا
غوغا
4 سال قبل

کدومتون شیرازی هستین

Hana
Hana
4 سال قبل

.

Hana
Hana
4 سال قبل

‌…

Nafas
4 سال قبل

سلام آقا ساشا آزاده گفت آیدیشو بدم بهتون بهش پیام بدیدخودش نمیتونه بیاد سایت.
aazzhh11@...

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

درد من از زمانه نیست
از خراب کردن آشیانه نیست
از نبودن عاشقانه ایست
که تو در میانه آن نیستی
دکاروس

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

ابر اشک مرا می بارد
چشمه ی جوشان درد مرا می خواند
من در این رهگذارن سنگدل
آه تنهایی خود را می خوانم
درختان شگفت شدند از این همه تنهایی
می گفتند باور کنم که تو هنوز آنجایی
دکاروس

Rasta
Rasta
4 سال قبل

يأسى جون ميشه هر روز يه پارت بزاري لطفا؟

ayliin
ayliin
4 سال قبل

اون خط چیه دکاروس؟؟…!!.. خل نکنی مارو!!..

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

اگر قرار بود گفته بشه جهان اینطور نبود ، تسلا نادیده گرفته نمی شد و مردم بیشتر به بقا اهمیت می دادن

yasi
4 سال قبل

ادمین …
یه سوال ؟؟؟
اهنگ هایی که تو کانال میزاری خودت هم گوش میدی ؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  admin
4 سال قبل

بعضیاش خیلی خز هستن!!.. البته این نظر شخصیمه ها !!…ولی واقعیته…

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

آیا می دانید لحظه به لحظه اون خط به شما نزدیک تر می شه ؟
اون خط شما رو ممکنه به جلو هدایت کنه ولی به عقب برنمی گردونه …
ولی خوبه بدونید این خط توی ذهن من یه توهمه … توهم ، خیال ، رویایی که برای خر کردن ما ساختن .
من باورش ندارم …
( توجه من حرف انیشتین رو با ادبیات مخلوط کردم )
حالا سوال اینجاست اون خط چیه ؟

مریم
مریم
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

خط زمان رو میگی؟!

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

تقصیر من نیست
ولم کنید
بسه
من اونو نکشتم
من احساسمو سرکوب کردم
من احساسمو کشتم
من اونو نکشتم
تقصیر من نیست
همتون ساکت شید
من تقصیری ندارم ولم کنید بسه … من قاتل خودمم ، قاتل اون یکی دیگس
من قاتل احساسمم ، من قاتل روحمم … آره باشه خودتون خواستید
از من بترسید …از من دوری کنید … عصبیم نکنید…
من قاتل خوبی نیستم …
دکاروس

ayliin
ayliin
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

دو دیقه اروم باش ببینم حواسم نبود بهت زدی کیو کشتی؟؟؟؟….

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

من کسیو نکشتم
ولی به این معنا نیست که قاتل خودم نیستم😏

چکامه
چکامه
4 سال قبل

بچه ها میدونید تو پیج اصلی ترنم تو اینستا نوشته من اصلا رمان استاد خلافکار فصل سوم رو ننوشتم و واگذارش کردم تازه جالب اینجاست که اصلا خان زاده رو هم ادانه نداده و گفته دارن به اسم اون میلیونی کلاه میزارن سر مردم و اصلا اون فصل دوم رو ننوشته😐😐 دیگه راست و دروغشو نمیدونم😐😐

ayliin
ayliin
پاسخ به  چکامه
4 سال قبل

خود ترنم خدایی نکرده چلاق شده که رماناش دونه دونه واگذار میشن؟؟!!..

A
A
پاسخ به  چکامه
3 سال قبل

اسم پیجش رو به من میگی پیلیز

ayliin
ayliin
4 سال قبل

اه بابا من میام اینجا از فکر درس خارج شم…

🍫عاقل
🍫عاقل
4 سال قبل

کیا اینجا کنکورین؟:)همتونم کانونی هستین؟بگین که تراز اینبار شمارو داغون کرد😂😐

دلارا
دلارا
پاسخ به  🍫عاقل
4 سال قبل

من ترازم خوب بود البته همه درصدام بجز یکی که 65 بود یا 70 بود یا 80 به زور شده بود 6500

🍫عاقل
🍫عاقل
پاسخ به  دلارا
4 سال قبل

منم همینطور😑😑نابود شدم اصن ترازم رو دیدم:/ درصد صدادبیات تراز6000😐90زیست تراز6999://دینیم که نگم دیگه اصن😂

Ati
Ati
4 سال قبل

ایول این پارت خوب بود خوشم اومد 💜👍
ممنون ادمین جان 🔱🔱

ayliin
ayliin
4 سال قبل

غوغاااااااااااااااااااااااااا اااااااا خودتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه نمیشناسم!!….. شخصیت رمان غرقاب غوغا بود!….

غوغا
غوغا
4 سال قبل

سلام. خوب هستید
سنتون رو میگید؟
منو می‌شناسید؟

P
P
پاسخ به  غوغا
4 سال قبل

خیر
تو کی هستی؟؟؟
دستا بالا شلوارا پایین ببینم کی ای

ayliin
ayliin
پاسخ به  P
4 سال قبل

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ پری بی ادب!!…. وای خیلی خوبی توووووو…!!

Nafas
4 سال قبل

ادمین سایت رمان وان چرا نیستش؟؟؟؟

ترانه
4 سال قبل

ادمین یه اهمی یه اوهمی چیزی بگو بخدا باشما بودم
یه چیزی بگو دلم خوش بشه که پیام منو باحوصله خوندی
😔😔😔😔جوابم یه کلمه بود میتونی برای یه کاری کنی یاخیر

P
P
پاسخ به  admin
4 سال قبل

اه الان فک کردم میگی خیر

ayliin
ayliin
پاسخ به  P
4 سال قبل

پری منم تعجب کردم!!…

ترانه
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

حتما براش عزیزبودم 😂😂

ayliin
ayliin
پاسخ به  ترانه
4 سال قبل

عزیز!!…. نه اگه چیزی بود داداشم بهم میگفت!!…

ترانه
پاسخ به  P
4 سال قبل

دقیقااا منم همین فکرو میکردم
گفتم الان میگه برو بابا حوصله داری 😂😂😂

ترانه
پاسخ به  admin
4 سال قبل

واقعا خسته نباشی بعد ۱۴ساعت و نیم تازه میگی چیکار
عزیزدلم ببین رمان قصاص از سارگل چرا دیگه نمیاد بالا پیام منو بخون متوجه میشه دقیقا ازاخرین پیام ۱۲تا بشمار به بالا پیامم اونجا هس لطفا تنها خواهشم از شما اینه دورت بگردم

ترانه
پاسخ به  admin
4 سال قبل

واقعا ولی گفتن گذاشته دوباره تویه سایت دیگه اووف خدا ممنونم مرسی

ترانه
پاسخ به  admin
4 سال قبل

مچکرم 💚💜

مژده
مژده
پاسخ به  ترانه
4 سال قبل

ببخشید فک کنم اشتباه فهمیدم اونی ک شما میخی فک کنم جلد دومه
من منظورم جلد اولش بود
معذرت

ترانه
پاسخ به  مژده
4 سال قبل

نه عزیزم این چه حرفیه مژده خانم به هرحال ممنونم که به پیامم توجه کردی

yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

کووو کامنت هام ؟؟

Hana
Hana
پاسخ به  admin
4 سال قبل

آقای ادمین جوابمو ندادید؟!…من گفتم میخوام رمان بزارم تو سایتتون تلگرام نداشتم.گفتید واتس اپ یا اینستا.منم گفتم واتس اپ،حالا هم موندم شما چیزی نگفیتد

Hana
Hana
پاسخ به  admin
4 سال قبل

اها…چیزه..نمیشه شما بدید؟!

ادمین: شما میخواد رمان بزارید تو سایت من شماره بدم؟ خواستید خودتون شماره میزارید…

مژده
مژده
پاسخ به  ترانه
4 سال قبل

ببخشید ک دخالت میکنم و ب جای ادمین ج میدم
ولی اگ درست فهمیده باشم فک کنم رمان قصاص کاملشو تو به سایت دیده باشم
اگ ادمین اجازه بدن اسم سایت رو بهتون بگم

مژده
مژده
پاسخ به  ترانه
4 سال قبل

ببخشید ک دخالت میکنم و ب جای ادمین ج میدم
ولی اگ درست فهمیده باشم فک کنم تو ی سایت رمان قصاص کاملشو دیده باشم
اگ ادمین اجازه بدن آدرسشو بهتون میدم

ترانه
پاسخ به  مژده
4 سال قبل

نه عزیزم این چه حرفیه
رفتم لینک دانلودش هس ولی کار نمیکنه برام یه رمان دیگه میاد قصه دلتنگی فقط پارت اول رمان هس بقیه اش نیس
بازهم مرسی ❤❤

مژده
مژده
پاسخ به  ترانه
4 سال قبل

فک کنم اسمش مستر رمان بود، اگ ادمین تایید کنن

دسته‌ها

246
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x