87 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 83

3.5
(4)

 

#هانا

نفسم بند اومد و با چشمای گرد شده نگاهش کردم.
این دیگه کی بود!
دهن باز کردم تا با عصبانیت چندتا فوش نثارش کنم که آرمین این زحمت و کشید و با غیظ به سمتش رفت و کنترل و از دستش گرفت.
کلافه TV خاموش کرد و غرید
_جون بچه ی من مهمتره یا این فیلمه کوفتی؟ اگه بلایی سره دخترم بیاد من از چشم تو میبینم امیر!
فکر کردم الانه که بین شون یه دعوای حسابی پیش بیاد اما دیدم نخیر این امیر خیلی خونسرد تر از این حرفاس!
ریلکس از روی مبل بلند شد و گفت
_فردا شب شاهرخ توی یکی از عمارتاش که خارج از شهره یه مهمونی گرفته…فردا بهترین فرصته تا هم تو دخترت و پس بگیری و هم من برای همیشه ساکتش کنم.
آرمین عصبی چنگی میون موهاش زد و پرسید
_از کجا معلوم فردا شب؛ دخترم توی اون عمارت باشه؟ شاید یه جای دیگه نگهش داشته!
امیر با اعتماد به نفس زمزمه کرد
_رابطم گفت دیده یه دخترو به اون عمارت برده…بقیه عمارتاش تحت نظره پس همچین ریسکی نمی کنه و اون بچه رو جایی که زیره نظره و لو رفته نمی بره.
فکره همه جاش و کرده بود…
این بشر واقعا یه خلافکار واقعی بودش…

#لیلی

* * * * *
زیرچشمی آرمین و زیر نظر داشتم.
منتظر بودم تا یه موقعیت پیش بیاد و تنها بشه.
می خواستم درمورد آرش ازش بپرسم.
بالاخره از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت که تند دنبالش رفتم.
خداروشکر امیر توی باغ بود و این بهترین فرصت بودش تا با آرمین حرف بزنم.

#لیلی

هنوز پاش و داخل آشپزخونه نذاشته بود که من پشت سرش سبز شدم.
به سمتم برگشت و با اخم نگاهم کرد.
_چیه؟
مونده بودم چه طوری حرف آرش و پیش بکشم!
سرم و پایین انداختم و در حالی که داشتم با انگشتام بازی می کردم گفتم
_اممممم…آ…آرش…خوبه؟
به دیوار آشپزخونه تکیه زد و گفت
_آره…سوال بعدی؟
دلم می خواست از دست این آرمین خون گریه کنم.
کلافه نگاهم و به چشماش دوختم و بی مقدمه رفتم سره اصل مطلب.
_چرا نیومد دنبالم؟ می دونست ناپدید شدم اما چرا هیچ اقدامی نکرد!؟
بی رحمانه جواب داد
_بیاد دنبال یه زن شوهر دار؟
دست هام مشت شد و لب هام لرزید
_تو که بهتر از هرکس دیگه ای می دونی که من مجبور شدم…اون تهدیدم کرد.
پوزخندی زد و گفت
_هر موقع امیر تهدیدت می کنه تو هم فوری میری زنش میشی! اگه یه درصد آرش برات مهم بود همچین غلطی نمی کردی…دیگه اسم آرش و نیار لیلی به کل فراموشش کن.
خواست از کنارم بگذره و از آشپزخونه بیرون بره که بازوش و گرفتم.
عصبی نگاهی به دستم که روی بازوش قرار داشت انداخت؛ اما من از این نگاهاش اصلا نمی ترسیدم.
با بغض نالیدم
_به خدا مجبور بودم آرمین…اگه جون لاله وسط نبود هیـ…
حرفم با کشید شدن بازوش قطع شد.
_یه حرفی بزن که برام تازگی داشته باشه.

چشمام پر از اشک شد.
حتی آرمین هم نمی خواست کمکم کنه.
نگاهم و ازش گرفتم و دیگه چیزی نگفتم که از آشپزخونه بیرون رفت.
نه آرمین…نه آرش…نه خانوادم!
دیگه هیچکس و نداشتم.
فکر نمی کردم یه روز تا این اندازه احساس بدبختی و تنهایی کنم.
دستی به چشمای اشک آلودم کشیدم و به سمت طبقه بالا رفتم.
حالا که تنها بودم خودم باید یه کاری می کردم!

وارد یکی از اتاقا شدم و روی تخت چمبرک زدم.
یه احساس پوچی و سردرگمی داشتم.
انگار خودم و گم کرده بودم و نمی دونستم باید چیکار کنم!
همه ترکم کرده بودن…همه پشتم و خالی کرده بودن…
و برای اولین بار واقعا نگران آینده نامعلومم شده بودم.
روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.
توی حال و هوای خودم بودم و سعی می کردم به افکار وحشیانه ای که مدام به ذهنم خطور می کردن توجهی نکنم که همون لحظه دره اتاق باز شد.
می دونستم کیه برای همین نگاهم و حتی میلی متری تغییر ندادم.
کنارم روی تخت نشست و نگران پرسید
_خوبی لیلی؟
پوزخند تلخی زدم.
_اره خوبم! اشکام و ریختم، غصه هام و خوردم، نبودن های اطرافیانم و شمردم و حالا خالیم…خالی از هر احساسی، خشم، نفرت و حتی عشق!
مات و مبهوت بهم زل زد.
لابد الان فکر می کنه دیوونه شدم!
هرچند با دیوونگی فاصله ی اندکی داشتم.
نزدیک تر اومد و دستش و زیر چونم قرار داد و وادارم کرد توی چشماش زل بزنم.
همین که نگاهم به اون چشمای عسلی رنگش افتاد، دیگه هیچ حسی درونم جون نگرفت…حتی دیگه از اون نفرتی که نسبت بهش داشتم خبری نبود!

توی جام نشستم که رفته رفته لب هام و نشون گرفت و صورتش و جلو آورد و عمیق بوسید.
نمی دونم چرا اینبار می خواستم همراهیش کنم…شاید چون قصد داشتم حرصم از آرمین و آرش و با این رابطه خالی کنم.
دستم و بین موهاش بردم و منم لب هاش و بوسیدم.
دستم به سمت دکمه های پیراهش رفت و تند تند بازشون کردم.
با هر حرکت من حریص تر میشد!

#هانا

* * * * *
گوشه تاریکی از باغ ماشین و پارک کرد که لیلی و امیر پیاده شدن.
خواستم منم دستگیره بکشم و از ماشین پایین بیام که محکم مچ دستم و گرفت و قفل مرکزی و زد.
متعجب به سمتش برگشتم که جدی گفت
_تو همین جا توی ماشین میمونی.
تقریبا داد زدم
_چیییییییییی! نه نه منم دنبالت میام.
یه جوری با غیظ نگاهم کرد که رسما از ترس دستشویی لازم شدم.
_سگم نکن هانا…وقتی میگم همین جا بمون به حرفم گوش کن! اینجوری خیالم راحت تره نمی خوام دوتا نگرانی داشته باشم.
دهن باز کردم تا چیزی بگم اما پشیمون شدم.
هرکاری هم که می کردم من و دنبال خودش نمیبرد.
ناچارا سری تکون دادم و نگران زمزمه کردم
_مراقب خودت باش.
لبخند تلخی زد و خم شد و پیشونیم و بوسید.
از ماشین پایین اومد و خواست درو ببنده اما لحظه اخر به سمتم برگشت و گفت
_من بهت بزرگ ترین پشیمونی زندگیم و میگم! من گذاشتم عشقم بره…اما دیگه این اشتباه و تکرار نمی کنم…امشب برای همیشه بزرگ ترین دشمنم و به خاک سیاه می شونم تا دیگه نتونه برامون دردسری درست کنه.
مضطربانه زمزمه کردم
_فقط خیلی مراقب باش.
چیزی نگفت و دره ماشین و بست و به سمت لیلی و امیر قدم برداشت.
خداروشکر درو قفل نکرد.
حتما وقتی شاهرخ آرمین و امیر و ببینه حسابی شاخ در میاره…فقط خداکنه آیلا توی همین عمارت باشه.

مدتی منتظر نشستم اما نتونستم حریف دلم و افکار وحشیانه ای که مدام به ذهنم غلبه می کردن بشم.
ظهر دیدم که امیر یه اسلحه داخل داشتبورد قرار داد برای همین با دستای لرزون داشتبورد ماشین و باز کردم و اسلحه ای که داخلش قرار داشت و بیرون آوردم.
نمی تونستم همین جوری اینجا منتظر بشینم…باید یه کاری می کردم.

اسلحه رو داخل لباسم پنهان کردم و از ماشین پایین اومدم.
یک راست به سمت دره ورودی عمارت قدم برداشتم.
برام مهم نبود که لباسام به شدت ساده و شاید جلب توجه کنه.
من اون لحظه فقط به تنها چیزی که اهمیت میدادم نجات آیلا بودش.
حتی توی این راه حاضر بودم هر کسی رو که جلوم سبز میشه بکشم!
خوشبختانه نگهبانی که کناره دره ورودی ایستاده بود داشت با تلفن حرف می زد و متوجه من نشد.
از این فرصت استفاده کردم و سریع داخل رفتم.
با اولین قدمی که داخل سالن گذاشتم حجم بوی دود و الکلی بود که وارد ریه هام شد.
تک سرفه ای کردم و گوشه ای از سالن پنهان شدم.
نباید کسی متوجه حضور من میشد!
حتی آرمین.
چشم چرخوندم و بین جمعیت انبوهی که یا در حال رقص و یا در حال خوش و بش کردن بودن دنبال چهره آشنایی گشتم.
اولین چیزی که نظرم و جلب کرد چهره لیلی بود که کناره امیر روی مبل نشسته بود و داشت باهاش حرف می زد.
اما خبری از آرمین نبودش!
با عصبانیت دستام و مشت کردم و نگاهم و ازشون گرفتم.
پس این دوتا دسته هویج اومده بودن اینجا چیکار؟ مثلا قرار بود به آرمین کمک کنن!

هرچی دنبال آرمین و یا حتی شاهرخ گشتم پیداشون نکردم.
می ترسیدم باهم دیگه درگیر شده باشن.

داشتم کم کم نا امید میشدم و خواستم برم سراغ اون دوتا، که چشمم به راه پله ای افتاد که به طبقه دوم وصل میشد.
شاید آرمین طبقه بالا باشه!
با این فکر تند به سمت راه پله قدم برداشتم و از پله ها بالا رفتم.
طبقه بالا همون طور که حدس می زدم پر بود از اتاق…اتاقایی که از هر کدومش صدای ناله میومد.

 

#لیلی

* * * * *
همین که پامونو داخل سالن مهمونی گذاشتیم، نگاهم جلب پیرمردی شد که سره میز پر تجملاتی نشسته بود و چندتا دختر با لباس های باز که فرقی با یه متر پارچه نداشت دور تا دورش می چرخیدن و با عشوه ریختن براش دلبری می کردن.
حتم داشتم این پیرمرد همون شاهرخه!
خیلی ریلکس مشروب می خورد و دخترا رو دید می زد.
بیچاره خبر نداشت قراره مجلس مهمونیش تبدیل به مراسم ختمش بشه وگرنه اینقدر شاد و شنگول نبود.
آرمین با دیدن شاهرخ عصبی خواست به سمتش بره که امیر تند بازوش و گرفت و تهدید آمیز گفت
_اون برای منه.
آرمین پوزخندی زد و غرید
_نترس نمی کشمش! فقط می خوام برم از زیره زبون کثیفش بیرون بکشم، ببینم دختره بیچارم کجاس…بعدش ماله تو…فقط زندش نزار.
_به نظرت من کسی رو که بهم خنجر زده زنده میزارم؟ مطمئن باش امشب شبه آخرشه.
آرمین سری تکون داد و بعد به سمت شاهرخ رفت.
اینبار امیر حتی تلاش نکرد تا جلوش و بگیره…!
متعجب نگاهش کردم و لب زدم
_چرا گذاشتی بره؟ یه کاری بکن!
با بیخیالی شونه ای بالا انداخت و چرت و پرت تحویلم داد
_ودکا می خوری؟
عصبی نگاهم و از چهره خونسردش گرفتم و به آرمین زل زدم.
رو به روی شاهرخ ایستاده بود و به زور داشت وادارش می کرد تا همراهش به طبقه بالا بیاد.

حتی از این فاصله هم می تونستم متوجه ترس و وحشتی که توی چشمای شاهرخ موج می زد بشم!
با اینکه آرمین دیروز با حرفاش بدجور قلبم و شکست اما خیلی نگرانش بودم.
می ترسیدم شاهرخ بلایی سرش بیاره.

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.5 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230126 235220 913 scaled

دانلود رمان مگس 0 (0)

3 دیدگاه
    خلاصه رمان:         یه پسر نابغه شیطون داریم به اسم ساتیار،طبق محاسباتش از طریق فرمول هاش به این نتیجه رسیده که پانیذ دختر دست و پا چلفتی دانشگاه مخرج مشترکش باهاش میشه: «بی نهایت» در نتیجه پانیذ باید مال اون باشه. اولش به زور وسط…
رمان دل کش

دانلود رمان دل کش به صورت pdf کامل از شادی موسوی 4.1 (15)

17 دیدگاه
  خلاصه: رمان دل کش : عاشقش بودم! قرار بود عشقم باشه… فکر می کردم اونم منو می خواد… اینطوری نبود! با هدف به من نزدیک شده بود‌…! تموم سرمایه مو دزدید و وقتی به خودم اومدم که بهم خبر دادن با یه مرد دیگه داره فرار می کنه! نمی…
irs01 s3old 1545859845351178

دانلود رمان فال نیک به صورت pdf کامل از بیتا فرخی 3.8 (6)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       همان‌طور که کوله‌‌ی سبک جینش را روی دوش جابه‌جا می‌کرد، با قدم‌های بلند از ایستگاه مترو بیرون آمد و کنار خیابان این‌ پا و آن پا شد. نگاه جستجوگرش به دنبال ماشین کرایه‌ای خالی می‌چرخید و دلش از هیجانِ نزدیکی به مقصد در تلاطم…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۸ ۱۷۴۷۲۵۸۴۲

دانلود رمان نقطه سر خط pdf از gandom_m 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیم را یک هدیه می دانم و هیچ قصدی برای تلف کردنش ندارم هیچگاه نمی دانی آنچه بعدا بر سرت خواهد آمد چیست… ولی کم کم یاد خواهی گرفت که با زندگی همانطور که پیش می آید روبرو شوی. یاد می گیری هر…
IMG 20230128 233708 1462 scaled

دانلود رمان ضد نور 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         باده دختری که عضو یه گروهه… یه گروه که کارشون پاتک زدن به اموال باد آورده خیلی از کله گنده هاس… اینبار نوبت باده اس تا به عنوان آشپز سراغ مهراب سعادت بره و سر از یکی از گندکاریاش دربیاره… اما…
images

رمان عاشقم باش 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان عاشقم باش خلاصه: داستان دختری به نام شقایق که پس از جدایی خواهرش با همسر سابق او احسان ازدواج می کند.برخلاف عشق فراوان شقایق نسبت به احسان .احسان هیچ علاقه ای به او ندارد کم کم طی اتفاقاتی احسان به شقایق علاقمند می شود و زندگی خوشی…
رمان زیر درخت سیب

دانلود رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی 3.8 (5)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان زیر درخت سیب به صورت pdf کامل از مهشید حسنی :   من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود   فشاری که روی جسم خسته و این روزها روان آشفته اش سنگینی میکند، نفسهای یکی در میانش را دردآلودتر و سرفه های خشک کویری اش…
IMG 20230127 013752 8902 scaled

دانلود رمان نیم تاج pdf از مونسا ه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       غنچه سیاوشی،دختر آروم و دلربایی که متهم به قتل جانا ، خواهرزاده‌ی جهان جواهری تاجر بزرگ تهران و مردی پرصلابت می‌شه، حکم غنچه اعدامه و اما جهان، تنها کس جانا… رضایت می‌ده، فقط به نیت اینکه خودش ذره ذره نفس غنچه‌رو بِبُره!
اشتراک در
اطلاع از
guest

87 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Hana
Hana
4 سال قبل

TiNA
TiNA
4 سال قبل

صلام به همه.

دلارام
دلارام
4 سال قبل

خیلی مزخرف شده….حالم ازاین لیلی به هم میخوره.ازامیر به ارش از ارش به امیر.هی طلاق و ازدواج زوری و احساساتش به امیر غنج رفتن دلش به ارش……………ازاول رمان لیلی هی تو کاره ازدواج و طلاق و سیاهی مطلقه.بابابسه دیگه.مزخرفات تمومی نداره.چقدراین رمانو دوس داشتم..ولی اللن یه ساله فقط حال به هم زن های لیلیه

Sajjad
Sajjad
4 سال قبل

سلااااام دوستان😹😹

yasi
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

به به به اقای استاد
از این ورا برادر 🤔
حال و احوال شما
خوبین
خوشین
روبه رشدین
کجایی نمیای بهمون سر بزنی
دانشگاه که تعطیله
نکنه خبریه ما نمیدونم 😉

Nafas
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

سلام استاد خوبین

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

والا !!… حق با یاسیه…سلام سجاد خوبی؟؟..

TiNA
TiNA
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

صلام برادر.

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  Sajjad
4 سال قبل

سلام دادا سجاد خوبی کجایی کم پیدایی بابا من بااین حال که می رم سر کار بیشتر از تو می یام تو سایت ولی تو که دادا دانشگاه ها تعطیل اند پس چرا کم می یای تو سایت

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

از یه چیز زندگی خیلی بدم میاد
تا حالا براتون پیش اومده که آدما القابی که شایسته ی خودشون بوده رو بهتون نسبت بدن ؟

yasi
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

اره دکاروس
گل گفتی عزیزم ، اینقد بدم میاد از این ادما 😶

Hana
Hana
4 سال قبل

دخترا ی سوال ؟!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

بفرما سوالت رو بانـــــــو هانا

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

در خدمتم

yasi
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

جانم هانا
بپرس ؟؟؟

Zeynb
4 سال قبل

میشه زود به زود پارتارو بزارین؟

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

ادمین جان چقده دیگه از این رمانه مونده؟؟

yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

ادمین کجایی پس ؟؟؟
انگار سرت شلوغه یا خوابی ؟؟
پاشو بیا این کامنت ها رو تایید کن ببینم کی چی گفته 🙃
دو روزه کامنت تایید نمیکنی 😢😢

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

یاسی راست میگی دیر به دیر میاد…

ayliin
ayliin
4 سال قبل

منکه اینجا پلاسم، یاسی کجا رفتی؟؟؟…
پریسام هست…، ستایش، نفس، زهراااااا، یاس،زینب،ترانه، مرصاد، ساشا، سجاد، کجایین؟؟…آزاده هم که اومد!…

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

سلام ایلین خانم من هروقت بیکار باشم می یام سایت

دادا سجاد و نیست

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

منم این جا پلاسم ایلین ، تکون نمیخورم

Nafas
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

من هستم آیلین🖐

ayliin
ayliin
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

سلام به همتون… خوبه که هستین!!…

TiNA
TiNA
4 سال قبل

نیوشا خاتون جون پارت قبل انگار کارم داشتی جونم؟؟

Nazanin
Nazanin
4 سال قبل

سلام سلام
خیلی داستان داره خوب پیش میره
فقط ی سوال ادمین ، چند تا پارت دیگه مونده؟؟؟
اگ جواب بدی ممنون میشم!!!

yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

ادمییییییییین
چرا کامنت هامو تایید نمیکنی بابا
اینبار که دیگه سایت بلاکم نکرده 😤

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

خوب بود نرسی از نویسنده و ادمین ولی چرا انقده کم؟؟؟!😢

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

مرسی**

A.Z
A.Z
4 سال قبل

ادمین مرسی به خاطر پارت ها
درضمن خیلی سوتوکور شده اینجا بچه ها کجایین؟؟؟؟؟🤔🤔🤔

yasi
پاسخ به  A.Z
4 سال قبل

اره واقعا خیلی سوتو کور شده زهرا 😔
بچه هااااا
کجایین
شماها نیستین یا ادمین نمیاد تایید کنه ؟؟

*آزاده*
*آزاده*
4 سال قبل

سلام بچه ها
سلام ادمین
سلام به همه

yasi
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

سلااام آزاده جونم
چطوری ؟؟؟
از این ورا ؟؟؟
راه گم کردی عشقم

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

سلام ابجی آزاده خوبی شرمنده ابجی من تلگرام برام نصب نمیشه به خاطر همین نتونستم بهت پیام بدم به نفس خانم گفتم بهت بگه نمی دونم بهت گفت یانه

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  ساشا*
4 سال قبل

سلام یاسی جان نه راه گم نکردم جی پی اس دارم منتهی گوشیه جدید گرفتم حساب کاربری گوگل نداشتم برادرم درستش کرد؛
برادر ساشا شما مطمئنی نمیاد !!آخه من تل نصب کردم اصلا مشکلی نداشتم شاید شمارتونو اشتباه وارد میکنید ؛اگر نشد برید بزنید قسمت تماس با ما
یا موبوگرام نصب کنید

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

اخه یه بار اکانتم پاک کردم ازاون وقت تا حالا نمیشه کدتاییدی نمی یاد برام حالا بازار موبایل که بازشد می برم درستش میکنم
راستی چیکارم داشتی ابجی
و چرا این قدر رسمی حرف میزنی

P
P
پاسخ به  ساشا*
4 سال قبل

آیلین ساشا اینجاست
مرصاد هم گیره
سجاد هم داره زن میگیره
آرتان هم میاد و میره
یاس که گفت چی شده
یاسی با اون عفریته ها دعواش شده
منم بدبختم میام و میرم
ستایش هم فرار کردع

ayliin
ayliin
پاسخ به  P
4 سال قبل

ممنون از گزارشات بی نقصت پری جانم…

....
....
4 سال قبل

 تو به افتادن من در خیابان خندیدی

و من تمام حواسم به چشمان مردم بود

که عاشق خنده ات نشوند

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  ....
4 سال قبل

خیلی قشنگ بود

زینب
زینب
پاسخ به  ....
4 سال قبل

وای چه زیبا😍

******
4 سال قبل

باز امشب غزلی كنج دلم زندانی است

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است

هيچ كسی تلخی لبخند مرا درک نكرد

yasi
پاسخ به  ******
4 سال قبل

اووووووه نه بابا 😁
ناشناس جونم حوصله داری ؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  ******
4 سال قبل

ناشناس ادمینو میگی؟؟؟؟!!…

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

ایلیییین 😁
نمیری ایشالا 😂
چون کچل گفته یعنی حتما با ادمینه ؟؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

داداشم کچل نیست، گفتم شاید ناشناسه بخوادش خدایی نکرده!!…

P
P
پاسخ به  ******
4 سال قبل

👍👍👍👍👍👍👍

yasi
پاسخ به  P
4 سال قبل

ناشنااااس
عاشق ادمین شدی ؟؟؟؟
.
ادمین بدو بیا یکی میخوادت 😁
ایا وکیلم ؟؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

نخیر یاسی ازین خبرا نیستاا… گفته باشم!!…

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

برو بابا بزار زن بگیره بریم عروسیش ‌پوکیدیم تو خونه 😑😁
.
.
ناشناس زشتی یا خوشکل ☺
داداش ادمین حیف نشه یه موقع 😛

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

اره منم دلم عروسی حسابی میخواد هعیی…

نیوشا
نیوشا
4 سال قبل

ادمین لطفا تو تین اوضاع قرنطینه پارت ها رو زودتر بزار
دقیقاا بازم احتمالا هانا گند میزنه

ayliin
ayliin
4 سال قبل

اره بابا آرمین باید جونشو به خاطر هانای بی عقل و آیلای رو اعصاب به خطر بندازه…

زینب
زینب
4 سال قبل

مطمئنم این هانا یه گندی میزنه😐
این همیشه باید وسط نقشه یه گندی بزنه:|
میترسم شاهرخ ببیندش:|

P
P
4 سال قبل

اه کریستین و آنا
مرسی
ادمین ی سوال؟
این کانال رمان رو که گذاشتی!
همینه که پایین رمانه؟
بعدش زدم هزار تا کانال اورد به جز این
چکار کنم؟

P
P
پاسخ به  admin
4 سال قبل

آره
چی بزنم الان؟؟؟؟؟

yasi
پاسخ به  P
4 سال قبل

چشاتو ببند یکی رو بزن هر چی شد همونو برو

ayliin
ayliin
پاسخ به  P
4 سال قبل

پری صنعتی بزن، سنتیاش خوب نبود من امتحان کردم!!…
.

P
P
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

اه میگم چرا بهم نساخت!!!
ادمین چه کار کنم هاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟

P
P
پاسخ به  P
4 سال قبل

🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

دسته‌ها

87
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x