491 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 92

4.3
(6)

 

نمی دونستم به خاطر این همه حساسیتی که روی من داشت بخندم یا گریه کنم.
داشت از الان واسه چیزی غصه می‌خورد که هنوز اتفاق نیفتاده بود و شاید حتی هیچ وقت هم اتفاق نمی افتاد گفتم
یه نگاه به خودت بنداز میدونی چند سالته؟
کسی نشناسدت فکر میکنه که یه بچه ۱۵ ساله ای…
تو دنیا میلیون ها نفر جراحی می کنن این که چیزی نیست برای همه پیش میاد .
دستمو گرفت منو به سمت تخت کشیده و روش نشوند
_ تو با همه فرق می کنی، تو لیلی هستی؛ تو مال منی ،تو جون منی ،من میمیرم اگه بخوان تنتو رو زخمی کنن من میمیرم لیلی.
بهش گفتم
زایمان طبیعی این قدرا هم راحت نیست تو فکر می کنی که بچه طبیعی به دنیا بیاد من اصلا اذیت نمیشم؟
اگه جراحی بشه حداقل ایکه درد نمیفهمم اما برای به دنیا آوردن بچه باید چندین ساعت عذاب بکشم درد بکشم .
میدونی درد زایمان چقدره؟
از این حرفا به قدری ناراحت شده بود که صورتش کاملا توهن رفته بود کلافه موهاشو چنگ زد
_ یعنی اشتباه کردم که بچه خواستم؟
من فقط دوست داشتم ازتون بچه داشته باشم یه بچه ای که مادرش تو باشی و پدرش من.
نمیخواستم اذیتت کنم نمیخواستم تو درد بکشی .
عجب آدمی بود متحیر بهش خیره شدم
کی فکرشو میکرد امیر که این همه زیر دست داره و با یه حرفش همه بله قربان گوش هستن
که وقتی داد میزنه و عصبی میشه آدمای دورو برش به خودشون می لرزن اینطور راجع به من مهربون باشه ؟
خودم هم باورم نمیشد با خنده رو بهش گفتم باورم نمیشه تو همون
امیریهستی که روز اول دیده بودمت باورت میشه ؟

لبخندی زد
_من همونم امیرم هنوزم خیلیا ازم حساب میبرن هنوزم یه لشکر آدم وقتی اسم من میاد خودشونو خیس می کنن اما نه برای تو…
تو زندگی منی
کسی هستی که به خاطرش از همه چیزم میگذرم خودت و با بقیه مقایسه نکن باشه؟
شاید بهترین تصمیم برای من این بود که کمی منعطفتر باشم در مورد این آدم
این همه عشق و علاقه ای که به من داشت هیچکس تونست داشته باشه.
با صدای زنگ گوشیش از فکر و خیال جراحی من بیرون اومد

تماس و جواب داد
نمیدونم پشت خط کی بود و چی بهش میگفت که کم کم صورتش داشت توی همه می رفت بالاخره از جاش بلند شد و با صدای بلند گفت
_ میکشمتون عوضیای زبون نفهم من چی بهتون گفته بودم؟
چه گوهی می خوردین که تونستن فرار کنن؟
میدونی اگه پاشون به جایی برسه چه اتفاقی برامون میفته ؟
تک به تک تکشون رو میخوام یکیشونم جا نمیندازی میفهمی که چی میگم؟
اگر نه میام سراغ زن و بچه خودتون اونا رو به جای دختر را برمیدارم.

ترسیده روی تخت دراز کشیدم همین الان داشتیم در مورد این که کارشو ول بکنه حرف می زدیم ولی اون الان داشت در مورد فرار کردن دخترا اینطوری واکنش نشون میداد انگار این آدم قرار نبود عوض بشه وقتی تماس قطع کرد و به سمت من چرخید با منب روبرو شد که با نفرت بهش نگاه می کردم به دستش و بهسمتم دراز کرد که پس زدم و گفتم
همین الان داشتی بهم قول میدادی از این کثافت کاریا بکشی بیرون اما چی شنیدم؟
عکس العملت برای فرار کردن اون دختر های بدبخت!
تو میخوای اینطوری کار تو بزاری کنار منو بچه گیر آوردی امیر؟
فکر می کنی منم از اون دخترای ساده ام که هیچی نمیفهمم؟
تو که خوب میشناسی منو قسم میخورم اگه پاتو از این گندکاریا نکشی کنار بالاخره یه روزی با این بچه از اینجا میرم میرم جایی که دستت بهمون نرسه تو منو خوب میشناسی…
کلافه به زور دستمو تو دستش گرفت
_ یه لحظه بهم فرصت بده لیلی من نمیتونم همین الان یهویی وقتی زنگ میزنه بهم میگن تمام قراردادها داره بهمیخورده به خاطر فرار کردن دخترا بگم عیبی نداره بزارین برن.
باید مثل همیشه باشم نمیتونم یه دفعه بکشم کنار میدونی چه بلایی سرمون میاد؟
من نمیخوام اتفاقی برای تو بچمون بیفته فرصت بده ک کم کم میکشم کنار
هر چیزی که تو بخوای میشم همونی که تو میخوای فقط حرف رفتنو نزن هیچ وقت حرف رفتن نزن من همه این کارارو بخاطر تو می کنم وقتی تو میگی میخوای بری دلم میخواد زمین و زمان آتش آتیش بزنم اگه بری از من یه دیوونه زنجیری میسازی حرفاشو زد از اتاق عصبی بیرون رفت نمیدونستم باید بهش اعتماد کنم یا نه اما چاره‌ای جز اعتماد نداشتم .
دستمو روی شکمم گذاشتم آروم با پسرم حرف زدم
بهش گفتم که پدرش داره اذیتم میکنه بهش گفتم که باباش عوض نشه مجبورم بردارمش و برم.

از وقتی که امیر رفته بود ۲۴ گذشته بود.
۲۴ساعت کامل خونه نیومده بود از امیری که من میشناختم این کار بعید بود خیلی هم بعید بود شب موقع خوابیدن سختم بود خوابیدن عادت کرده بودم به نشستنش کنارم حرف زدن و نوازشاش صحبت کردنش با من و پسرم …
شب سختی گذرونده بودم دروغ چرا نگرانشم بودم که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه صبح سراسیمه که از خواب بیدار شدم و کنارم ندیدمش بیشتر نگران شدم وقای که برای ناهار برنگشت دیگه واقعا داشتم از نگرانی دیوونه میشدم….

#لیلی
هیچکس ازش خبر نداشت یعنی من با هیچ کسی ارتباط نداشتم که ازش بپرسم تنها کسانی که دور و برم بودن خدمه ب خونه بودند که هیچ وقت نمی فهمیدند امیر کجا قراره بره با کی میخواد ملاقات کنه یا حتی کی برمیگرده…
گوشیش خاموش بود و من از خودم عصبی بودم که چرا اونطوری باهاش حرف زدم!
اصلاً اشتهایی برای خوردن نداشتم امروز ناهار نخورده بودم و الان شام.
تمام فکر و ذکرم پیش امیر بود که یه روز گذشته اصلاً سراغ منو نگرفته بود پشتش یه چیزایی داشت یه چیزایی که اصلا خوب نبود…
حسی بهم می گفت قراره یه اتفاقی بیفته یا خبرهای بدی داشتم اما دلم نمی خواست این احساسات و باور کنم دیگه کم کم داشت گریه ام می گرفت اگر یه روزی توی گذشته بهم میگفتن یه زمانی میرسه که تو از نگرانی امیر گریه می کنی واقعا خندم میگرفت اما الان به حدی نگرانش بودم که گریه هم دیگه دست خودم نبود روی تخت نشسته بودم خیره شده بودم به دیوار خدا خدا می کردم امیر برگرده خونه …
انگار که خدا دعاهام و شنید که در اتاق باز شده وقتی سر چرخوندم امیر و درست روبه روم دیدم انگار که کل دنیا رو بهم داده باشند به سختی از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و ناخودآگاه بغلش کردم نگرانی با آدم خیلی کارا میکنه مثل اینکه احساسات درونی تو که داری پنهون می کنی رو می کنه…

امیر انگار از این کار من تعجب کرده بود چون دستاش کنارش خشک شده بود و حتی بغلم نمیکرد.

بالاخره ازش دل کندم و کمی ازش فاصله گرفتم این بار محکم با مشت روی سینش کوبیدم و گفتم
خیلی نامردی کجا بودی تو؟
گفتم حتما یه بلایی سرت اومده یه اتفاقی افتاده خجالت نمی کشی که یهو میزاری میری نمیگی اینجا من میمونم و تردید و نگرانی که چی شده و کجا رفتی؟

ناباور به منی که اینطور داشتم بی تابانه گلایه میکردم نگاه میکرد انگار منه جدیدی که خودمم ازش متعجب بودم برای اونم متحیر کننده بود بالاخره بازوهامو با دستاش گرفت و منو آروم سر جام نگه داشت و گفت

_من اینجام برگشتم آروم باش..

نفس نفس میزدم و اشکم صورتم خیس کرده بود خودمم نفهمیده بودم کی گریه ام گرفته سرشو خم کرد و روی پیشونیم رو بوسید و پیشونیش به پیشونیم چسبوند و

_ آروم باش من حالم خوبه برگشتم دیگه جایی نمیرم تنهات نمیزارم اگر می دونستم اینطور بی تابی می کنی ناراحت میشی هیچ وقت نمی رفتم باورم نمیشه تو برای من نگران بودی.
انگار الان تازه به دنیا اومدم انگار برای اولین بار زندگی داره بهم لبخند میزنه چی از این بالاتر که تو نگران منی؟

دستاش بود پس زدم عقب رفتم و روی تخت نشستم تازه به خودم اومده بودم که چه کارا که الان نکرده بودم خجالت میکشیدم نگاهش کنم از این که اینطور نگرانیم براش رو کرده بودم و دستم جلوش رو شده بود خجالت میکشیدم .
روی زمین زانو زد دستامو که روی پاهام بود گرفت و گفت
_ خوبی چیزی خوردی؟

گفتم نمی تونستم چیزی بخورم ترسیدم اتفاقی برات بیفته دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو با کمی بالا گرفت و گفت
_ نگران من شدی تو مگه از منمتنفر نیستی؟

چنان ناامیدانه اینو پرسیده بود که نگاهم و درست به چشماش دادم و بهش خیره شدم و گفتم
نفرتی که بهت داشتم هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی تموم بشه نمیدونم حسی که به تو دارم به خاطر پسرمه یا نه اما الان دیگه از اون تنفر گذشته خبری نیست درست وقتی به گذشته فکر می کنم توی قلبم عذاب وجدان میگیرم که چرا هنوز ازت نفرت ندارم اما الان تو پدر پسر منی پدر بچه ی هستی که توی شکممه چطور میتونم از پدر بچه ام نفرت داشته باشم وقتی باید تا آخر عمرم کنارش زندگی کنم؟

دستشو روی شکمم گذاشت و آروم زمزمه کرد
_ پسرم نیومده من مدیون خودت کردی
نفرتی که از من تو دل مادرت بود و از بین بردی.
مدیون توام پسرم تا همیشه..

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230128 233728 3512

دانلود رمان سمفونی مردگان 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           سمفونی مردگان عنوان رمانی است از عباس معروفی.هفته نامه دی ولت سوئیس نوشت: «قبل از هر چیز باید گفت که سمفونی مردگان یک شاهکار است»به نوشته برخی منتقدان این اثر شباهت‌هایی با اثر ویلیام فاکنر یعنی خشم و هیاهو دارد.همچنین میلاد…
رمان خواهر شوهر

رمان خواهر شوهر 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خواهر شوهر خلاصه : داستان ما راجب دونفره که باتمام قدرتشون سعی دارن دونفر دیگه باهم ازدواج نکنن یه خواهر شوهر بدجنس و یک برادر زن حیله گر و اما دوتاشون درحد مرگ تخس و شیطون این دوتا سعی می کنن خواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه…
IMG 20230123 225708 983

دانلود رمان ستاره های نیمه شب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   مهتاب دختر خودساخته ای که با مادر و برادر معلولش زندگی می کنه. دل به آرین، وارث هولدینگ بزرگ بازیار می دهد. ولی قرار نیست همه چیز آسان پیش برود آن هم وقتی که پسر عموی سمج مهتاب با ادعای عاشقی پا به میدان می…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۳۴۹۶۸۰

دانلود رمان رگ خواب از سارا ماه بانو 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سامر پسریه که یه مشکل بزرگ داره ..!!! مشکلی که زندگیش رو مختل کرده !! اون مبتلا به خوابگردی هست ..!!! نساء دختری با روحیه ی شاد ، که عاشق پسر داییش سامر شده ..!! ایا سامر میتونه خوابگردیش رو درمان کنه؟…
567567

دانلود رمان بید بی مجنون به صورت pdf کامل از الناز بوذرجمهری 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان: سید آرمین راد بازیگر و مدل معروف فرانسوی بعد از دوسال دوری به همراه دوست عکاسش بیخبر از خانواده وارد ایران میشه و وارد جمع خانواده‌‌ش میشه که برای تحویل سال نو دور هم جمع شدن ….خانواده ای که خیلی‌هاشون امیدی با آینده روشن آرمین نداشتن…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۴ ۲۳۱۴۳۵۵۹۹

دانلود رمان حبس ابد pdf از دل آرا دشت بهشت و مهسا رمضانی 2.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:     یادگار دختر پونزده ساله و عزیزدردونه‌ی بابا ناخواسته پاش به عمارت عطاخان باز شد اما نه به عنوان عروس. به عنوان خون‌بس… اما سرنوشت جوری به دلش راه اومد که شد عزیز اون خونه. یادگار برای همه دوست شد و دوست بود به جز توحید……
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۶ ۰۰۳۳۰۵۷۱۳

دانلود رمان ماهی زلال پرست pdf از آزیتا خیری 3 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     جناب آقای سید یاسین میرمعزی، فرزند رضا ” پس از جلسات متعدد بازپرسی، استماع دفاعیات جنابعالی، بررسی اسناد و ادلهی موجود در پرونده، و پس از صدور کیفرخواست دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت و همچنین بعد از تایید صحت شهادت شاهدان و همه پرسی اعضای…
IMG 20230127 015557 9102 scaled

دانلود رمان نقطه کور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         زلال داستان ما بعد ده سال با آتیش کینه برگشته که انتقام بگیره… زلالی که دیگه فقط کدره و انتقامی که باعث شده اون با اختلال روانی سر پا بمونه. هامون… پویان… مهتا… آتیش این کینه با خنکای عشقی غیر منتظره…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

491 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Hana
Hana
4 سال قبل

وااای دخترا کجایید؟

Hana
Hana
4 سال قبل

سلام برو بچ …خوبین همه ؟ سرحالید؟!…..ماشالا من نبودم دو ساعت هااا ترکوندید …چرا وقتی من هستم کسی نیست؟!!

sasha28
sasha28
4 سال قبل

قادر دادا مبارک باشه ولی اینو بگوراست یا سرکاری
باران خانم مبارک باشه قدر داداقادر رو بدون پسر خیلی خوبیه

s
s
4 سال قبل

خانم ادمین چطوری تو یه روز از 60 کیلو رسیدی به 56 کیلو؟؟؟یاسی به نظرم تو اعتراف گیری هات راز موفقیتشو بپرس احتیاجمون میشه

رزا
پاسخ به  s
4 سال قبل

سلام رزا هستم خوشحال میشم تو جمعتون باشم

Artamis
Artamis
4 سال قبل

یاسی اجی کجایی هستی؟؟؟

yasi
yasi
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

یاسوج عشقم
تو چی ؟؟

Artamis
Artamis
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

یاسی بخدا یاسوجی هستی من تابستون کلا یاسوج پلاسم هر جای یاسوجو بگی حفظم دیگه خیلی اومدم منم استانمون بوشهره شهرمون برازجون

ayliiin .
ayliiin .
4 سال قبل

نفس، یاسی، پریسا، آزاده برین عکس مرصادو تو اعضا ببینید

yasi
yasi
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

دیدمش ایلین
چه هیکلی داره لامصب ، اون ساعتش منو کشته ، ژستشو نگا 😅
مرصاد جدی خودتی 🤔

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

ایلین این که خودش نی اگه رو عکسه دقت کنی یچیزایی مت اسم سایتی چیزی نوشته این ینی عکسه اینترنتیه

پریسا
پریسا
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

دیدمش
قادر و باران
ایسگایم بچه ها
قادر خودتی داری این کار و میکنی ما دست از سرت برداریم من میدونم
این میگه ۵۶ تو میگی ۶۰ خودت نباشی فامییلتون رو اوردی
بگه من زن اینم خلاص

Sara
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

شما گروه تلگرام دارین ؟

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

دیدم آیلین
بابا مرصاد ژستتو برم😂😂🖖

ayliiin .
ayliiin .
4 سال قبل

قادر و باران؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
ادمین سرکاریه؟؟؟؟
.
.
من ظرفیتم تکمیله ها الان!
.
.
جدی جدی خودشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
ای خداااااااااااااا
.
.
.
من دیگه رد دادم….

yasi
yasi
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

منم رد دادم بقران
اون مرصاد
این ادمین
اون زن ادمین
اون از گروه
اون خودم و آزاده
خدایا به دادم برس
خل نشم صلوات 😑

ayliiin .
ayliiin .
4 سال قبل

ادمین مگه نمیشه الان ثبت نام کرد؟؟

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

پسسسس کجاست این مرصاد خاننننن اه

yasi
yasi
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

اومد نفس
تو نیستی خواهر
بیا برو ببینش
استایلش منو کشته 😉

yasi
yasi
4 سال قبل

هعییییییییی
خودتی
زن ادمینی
مرگ من داری جدی میگی
سرکاریه
اره
.
.

قااااااااادر جدی جدیه 😮
خودشه😐

ayliiin .
ayliiin .
4 سال قبل

هوووووف ینی من تا این کامنتا رو بخونم کور میشم!
خدایا هلپ!

فاطمه
4 سال قبل

سلام رمان یعنی متفاوت درک کردن نه همه رمانا مثل هم شدن..جذابیت ندارن..این رمان جذابیتش ازبین رفته خیلی کش دارشده بی مزه…

shayan
4 سال قبل

سلام خوبین عضوجدیدم

Mahsaa
Mahsaa
پاسخ به  shayan
4 سال قبل

سلام شایان من مهسان خوشبختم

shayan
پاسخ به  Mahsaa
4 سال قبل

سلام مهسان جان خوشبختم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  shayan
4 سال قبل

سلام داش شایان خوش اومدی
رخ بنمای و معرفی کن خود را

shayan
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

سلام فاطمه جان شایان هستم از تهران ۱۸ ساله

shayan
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

سلام فاطمه جان ازتهران هستم ۱۸ ساله

AAzadeh
AAzadeh
4 سال قبل

سلام سلام همگی سلام
حالا این وری سلام
حالا اونوری سلام
خوبین آقایون و داداشا
خوبین گوگولیای عمه آخ عمه فداتون بشه 😂😂😂😂😂

Sara
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

سلام آیلین جون از آشناییت خوشبختم

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

من آزاده هستم نه آیلین
خخخخخ
از اشناییت خوش بختم

Sara
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

آها شرمنده آزاده جان

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

سلام سارا جان خوبی؟؟

Sara
پاسخ به  ayliiin .
4 سال قبل

مرسی فدات تو خوبی

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

ممنون عزیز…

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

نه عیبی نداره
خخخخخ
فاطمه خوبی
هیچی یهو عمه اومد تو دهنم

Mahsaa
Mahsaa
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

سلام آزاده جون خوبی من مهسان منم عضو جدید گروهم خوشبختم

yasi
yasi
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

سلااااااااام عمه آزاده
شطوری ؟؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

سلام ازاده جون
ط خوبی
حالا چرا عمه؟؟!دلت هوسه فوش کرده عمـــــــــــــــــــه
خوبه عمه باشی و عمه ی ادمین باشی
نچ نچ نچ
ادمین تو این چن روز اخیر روح عمه جانتان بسی بسیار مستفیض شدن
گناه کبیره به جان خود نخر برادر جان

******
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

*******
*****
******

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  ******
4 سال قبل

مگه شما
هیییین زنه آقای رنجبری ؟؟؟؟

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

هاااااااااااا
.
.
چی شددده؟؟؟؟؟؟؟

yasi
yasi
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

نهههههههههههههههههههههههههه
واقعاااااااااااااا
آزاااااااااده
چی میبینم 😮
تو هم همونی رو فکر میکنی که من دارم فکر میکنم 😢
.
.
جدی جدی خودشی 😮

yasi
yasi
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

آزااااده برو پایین ببین
بیوگرافی داده
.
.
اصلا ول کن اینجا رو بیا بریم تل

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

وااای یاسی!

yasi
yasi
پاسخ به  AAzadeh
4 سال قبل

واااااااای اسمت چیه زن ادمین
b یعنی چی ؟؟؟
بهار
بهنوش
بهنواز
باران
بنفشه
بهاره
بیتا
چیه اسمت
.
.
.
خدا لعنتت نکنه ادمین که اینکارو با ما میکنین😭

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  admin
4 سال قبل

قادر دادا واقعا من باورم نمیشه پس لازم شد به پری بگم بیاد زنداداش و ببینه

yasi
yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

نهههههههه
ادمین سر کاری که نیست 🤐🤐
باز داری دستم میندازی ، اره ؟؟؟

Nafas
Nafas
پاسخ به  ******
4 سال قبل

وای وای وای یاسیییییی بدووووو بیا زن ادمین خان اومده🤩😂😂😂

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

سلام زن آقای رنجبر!!
خوبی ؟؟؟
نهههه وزغ چیه شما پیشی هستی پیشی
از اونا که نفس میزاره پروفش خخخخخخ😂

Aida
Aida
4 سال قبل

جناب ادمین شما میدونی من چجوری رمان ترمیم رو از توی تلگرام پیدا کنم ؟؟؟؟هرچی میزنم میگه چنین گفت و گویی وجود ندارد …

AAzadeh
AAzadeh
پاسخ به  Aida
4 سال قبل

چون باطل کرده آدرسو

توتیا
4 سال قبل

سلام ادمین بیزحمت به نویسنده بگین رمانو کش ندن رمان اولاش خوب بود الان اخراش کش میده…پر تخیل شده..حوصله بر شده..
بد شده رمان..همش زوم شده رو لیلی زیادی رفتار امیر واحساساتش تخیلی شده..مرد بی منطقیه…
قصد جسارت ندارم فقط یکم واقعیت باید گفته بشه زیادی تخیلی شده

نوتیا
4 سال قبل

سلام بچها رمان همسر دهاتی من کسی نداره

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

ادمین سلام
.
.
.
.
.
.
.ادمین فرزندم جون بچت ضایعم نکن
جواب سلام واجبه هااااااا

yasi
yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

سلام ادمین
چطوری
اسم زنت چیه
.
.
.ضایعم نکنیا 🙂
جواب اسم زنت چیه واجبه ، واجب
مگه نه فاطی 😂

yasi
yasi
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

به من چه
جواب نده ، خودت گناه میکنی ☺

Nafas
Nafas
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

ادمین ساخته شده واسه ضدحال زدن جواب نمیده آدمو ضایع میکنه😑😂😂

Nafas
Nafas
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

یاسییییی دیشب کجا بودی هان؟؟
قرارمون یادت رفت🤨😂😂

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

منم اومدم یاسی نبود!
یاسی کووووجا بودی راستشو بوگو!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

ارهواسی از واجبات و فرائض دینی مهم در اسلام محسوب میشه ادمین تو که نمیخوای مرتکب گناه کبیره بشی
.
.
.زشته عیبه گناه نکن جواب بده

eli.a
eli.a
4 سال قبل

سلام. ممنون از رمان های قشنگتون

.Tina.
.Tina.
پاسخ به  eli.a
4 سال قبل

داداش قادر پارت جدیدو بزار دیگ😳

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

یااااااا ابلفضلللللل
دوساعت اینجا نبودما
ترکوندین اینجا رو
چنتا عضو جدید داریم
خوبه هانا هس از عضو جدیدا پذیرایی کنه

Sara
4 سال قبل

سلام خوب هستین من هم یک عضو جدید هستم

Hana
Hana
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

سلام ابجی خوش اومدی …بخوبیت خودت خوبی؟

Sara
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

مرسی هانا جونم تو خوبی

Hana
Hana
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

ممنون فداااایت گلم….معرفی میکنی سارا جان

Sara
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

سارا ۱۵ ساله از زنجان

Hana
Hana
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

از اشناییت خوشبختم سارا جان..

Sara
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

فدات گلم

Mahsa
Mahsa
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

ممنونم من خوبم هانا جون تو چند سالته البته اگر اشکالی ندارد

Hana
Hana
پاسخ به  Mahsa
4 سال قبل

همیشه خوب عزیزم…من 17سالمه ابجی

Hana
Hana
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

داداش ادمین کجایید؟ کامنت هارو تایید کنید…

Mahsa
Mahsa
پاسخ به  Sara
4 سال قبل

خوشبختم

Hana
Hana
پاسخ به  Mahsa
4 سال قبل

مهسا جان معرفی میکنی گلم…

پریسا
پریسا
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

سلام
کی بیداره؟؟؟؟

Hana
Hana
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

سلام پریسا جان…بنده بیداره..خوبی قشنگم؟

پریسا
پریسا
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

فدا مدا
تو خوبی؟؟؟

Hana
Hana
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

نشی بلا …خودت خوبی قشنگم؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

پریسا خواهر دیگ کسی این موقعه شب نمیگه ک کی بیداره
قرن ۲۱ شده تازه،سرشبه
چطوری با اق آیدین😉

پریسا
پریسا
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

آخه بعضی ها خوابن
بابا آیدین نیست
منظورم آیلین بود

ayliiin .
ayliiin .
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

نه بابا من مرغم زود میخوابم!

Mahsa
Mahsa
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

من مهسام 13سالمه و رمان زیاد میخونم در استان فارس زندگی میکنم

Hana
Hana
پاسخ به  Mahsa
4 سال قبل

از اشنایت خوشبختم خواهری…

Mahsaa
Mahsaa
پاسخ به  Hana
4 سال قبل

به همچنین

Sara
پاسخ به  Mahsa
4 سال قبل

خب فکر میکردم از همه کوچیک تر منم. الان میبینم از منم کوچیک تر هست

دسته‌ها

491
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x