رمان استاد خلافکار پارت 94

 

پرستار از من پرسید
هپدرش کجاست؟ معمولاً پدرا از دیدن اولین بار غذا خوردن بچه هاشون خیلی لذت میبرن.

با این حرفش بغضم شکست دوباره شروع کردم به گریه کردن پرستار نمیدونست هیچ مردی اندازه امیر نمیتونه بچه شو دوست داشته باشه نمیتونه اندازه امیرلگاز اولین بار شیر خوردن بچه اس لذت ببره‌..

بیچاره شرمنده کنارم ایستاده بود حتی از من معذرت می خواست به خاطر این حرفی که زده اما مشکل من حرف اون نبود.
میدونستم مسئله خیلی جدیه که امیر منو پسرشو اینجا تنها گذاشته رفته روبه پرستار گفتم
کسی بیرون نیست ؟
لبخندی بهم زد و گفت
_چرا عزیزم دو نفر کنار در ایستادنو همسرتون انگار گفتن محافظ‌های شماهستن…
بادیگارد دارین؟

میدونستم بی گدار به آب نمیزنه و ما رو اینجا تنها نمیزاره رو بهش گفتم میشه یکیشون بکین بیاد داخل باید باهاشون حرف بزنم!

پرستار باشهاگ ای گفت از اتاق بیرون رفت وقتی یکی از این مرد وارد اتاق شد بهش گفتم
امیر کجا رفته چه اتفاقی افتاد؟
اما از هیچ چیزی خبر نداشت مثل چوب خشک بزرگی روبروم ایستاد و گفت
_من خبری ندارم خانم فقط گفتن مواظب شما باشیم…

حتی فردا وقتی داشتیم از بیمارستان مرخص میشدیم خبری از امیر نبود وقتی سوار ماشین شدیم با این دو نفر که میگفتن بادیگاردن و محافظ به سمت خونه می رفتیم باز اثری از امیر نبود.
پسرم محکم بغل کرده بودم باید خودمو برای هر چیزی آماده می کردم اما وقتی حواسم و به جاده دادم دیدم مسیری که داریم میریم قرار نیست به خونه و عمارت خودمون ختم بشه.

نگران پرسیدم
مگه نمیریم خونه؟
یکی از اون مردا به سمتم چرخید گفت
_ نه آقا خواستم ببریمتون یه جای دیگه.
ارو بهش گفتم
آقا که گوشیش خاموشه کی از شما خواستن ؟
د دوباره با همون صورت خشک و سردش از اینه به ما نگاهی انداخت و گفت
_ دیروز توی بیمارستان به مت گفتن وقتی مرخص شدین کجا ببریمتون.

نمیدونستم این آدم راست میگن یا نه!
هیچ چاره‌ای جز این که بهشون اعتماد کنم نداشتم ماشین و کناره یه عمارت خیلی بزرگ نگه داشتن در عمارت باز شد ماشین داخل حیاط رفت …
له اطراف نگاهی انداختم و از ماشین پیاده شدم.
اینجا کاملا برام غریبه بود امیر هیچ وقت از داشتن یه عمارت دیگه به من نگفته بود ….

تنها چیزی که امیدوارم میکرد این بود که باهام با احترام رفتار می‌کردن وقتی داخل عمارت شدیم حس خوبس به اینجا نداشتم.
وسط سالن بزرگش تک و تنها ایستادم و به اطراف نگاه کردم امیر از من چه انتظاری داشت که من اینجا تنها بمونم ؟
روی یکی از مبلهای که اونجا بود نشستم و پسرمو بغل کردم حتی براش اسم انتخاب نکرده بودیم.

همیشه می گفت اگه پسر باشه باید توانتخاب کنی و من هیچ وقت تا به حال به اسم فکر نکرده بودن.

دروغ چرا دلم براش خیلی تنگ شده بود خیلی خیلی تنگ شده بود آمده بود دوباره بلند شدم و به سمت اتاقاش رفتم.
همشون خالی بودن جز یکی که کاملا مرتب چیده شده بود تخت خواب بزرگ با یه تخت نوزادی…
لبخندی زدم حتی تک این شرایطی که میدونستم اوضاع درستی نداره باز به همه چیز فکر میکرد.
پسرمو روی تخت نوزادی گذاشتم و خودم روی تخت دراز کشیدم چشمامو بستم دعا کردم وقتی بیدار میشم برگشته باشه و اینجا کنارم خواب باشه.
با خیالتی که توی سرم قبل خواب داشتم به خواب رفتم و وقتی بیدار شدم به خیالاتم به واقعیت تبدیل نشد.
امیر هنوز برنگشته بود بی سر صدا آروم به طبقه پایین رفتم که دیدم اون دوتا مرد کلی برای اینجا خرید کردن و همشون رو جلوی آشپزخانه گذاشتن.

_ بفرمایید خانم هر چیزی که ممکن بود احتیاج داشته باشین گرفتیم اگه بخواین میتونیم یه نفر رو پیدا کنیم که کارای خونه رو انجام بده براتون غذا درست کنه و …

سرمو تکون دادمو گفتم
خودم انجامشون میدم.
نگاهیی به به پاکتا انداختم یه قوطی ابمیوه از بینشون برداشتم و به طبقه بالا برگشتم.
اشتهایس برای غذا خوردن نداشتم اما به خاطر پسرم باید کمی جون می‌گرفتم تا بتونم بهش شیر بدم.

کنار پنجره نشستم و به بیرون زل زد میدونم اگه همین الان اینجا بود حتی نمیذاشت روی تخت بشینم اما الان نبود و من باید صبر میکردم و انتظار میکشیدم…

دو روز از اومدنم به اینجا می گذشت و هیچ خبری از امیر نبود نگرانی داشت دیوونم میکرد شوق به دنیا اومدن پسرم با غیب شدن امیر کاملاً از یادم رفته بود.
درگیر عوض کردن لباس پسرم بودم که یکی از اون مردا سراسیمه در اتاق باز کرد و وارد اتاق شد

_ خانم جمع کنید باید زودتر از اینجا بریم.
سریع ازجام بلند شدم و گفتم

مگه چه اتفاقی افتاده چی شده؟

ساک بچه رو از روی تخت برداشت و رو به من کرد و گفت

_ زود باشید اقا هم قراره پشت سرمون بیاد…
خبر رسید که چند دقیقه دیگه همه میریزن اینجا .

ترسیده پشت سرش راه افتادم نمیدونستم چه خبره هیچ کسی به من چیزی نمی‌گفت که چی شده !
فقط باید به فکر پسرم می بودم برای همین همراهشون شدم از خونه بیرون زدیم.
توی ماشین به سمت ناکجا آبادی که ازش خبر نداشتم میرفتیم.

عصبی روبهشون گفتم
حرف بزنید ببینم چه خبره من یه زن معمولی نیستم که بترسم یاگریه زاری کنم .
از این چیزا من خیلی سرم میشه پس باهام رو راست باشین..
چخبر شده که اینطوری امیر داره مارو پنهون میکنه؟
من از همه ی کارای امیر باخبرم پس باهام روراست باشین

کسی که پشت فرمون بود گفت
_ آقا خبر دادند این خونه دیگه امن نیست و باید از این جا بریم
گفتن قرار و خیلی زود بیاد دیدنتون ماهم چیز زیادی نمیدونیم.
بذارین خودش براتون توضیح بدن.
ما نمیتونم حرفی بزنیم شما اقارو بهتر از ما می شناسید..

میدونستم از امیر می ترسیدن که نمیتونستن حرف بزنن….
پس سکوت کردم نمیخواستم باعث بشم اینا هم توی دردسر بیفتن…
وقتی از خونه بیرون زدیم توی خیابونا فقط دور خودمون میچرخیدیم نمیدونستم منتظر چی هستن یا حتی اصلاً هدفمون از این چرخیدن ها چیه که بالاخره گوشی یکی از اون محافظا زنگ خورد و سریع جواب داد وقتی به کسی که پشت خط بود چشم گفت گوشی رو به سمت من گرفت گفت
_ آقا هستن
سراسیمه گوشی رو از دستش قاپیدم و کنار گوشم گذاشتم و با بغضی که نمیدونم یکهویی از کجا پیدا شده بود نالیدم
کجایی امیر؟
منو پسر تو ول کردی به امون خدا کجا رفتی؟
بدون تو باید چیکار کنیم ؟
نکنه همه این کارا برای اینکه منو اذیتم کنی!
می خوای تلافی کنی! از من هنوز کینه به دل داری امیر؟
پشت خط نفس های بلند عمیق می کشید اما وقتی به حرف اومد از صداش خشم نگرانی عصبانیت دلتنگی و حتی غم و خوب میشد فهمید
_ من از تو انتقام بگیرم لیلیه من؟
میفهمی داری چی میگی؟
همه دنیای من شما دو نفرین ملکه ی من.
اگهه از تو دورم اگه نمیام دیدنت اگه زنگ نمیزنم فقط به خاطر اینکه اونا نتونن شما رو پیدا کنن.
نمی خوام هیچ آسیبی به تو پسرم برسه.
لیلی تحمل کن هرچی که بهت گفتن انجامش بده باشه؟

با گریه نالیدم
کی برمیگردی کی برمیگردی امیر من دارم دیوونه میشم چرا نمیای خودت پیشمون؟
بیا باهم بریم …

عمیق نفس کشید و گفت
_ خیلی زود میام پیشت فقط یه مشکل کوچیک مونده اونم حل کنم دیگه برمیگردم پیش تو بهت قول دادم تو و پسرمو میبرم یه جای دور خیلی دور که دست هیچ کسی بهتون نرسه…
می خوام یه زندگی خوب کنار هم داشته باشیم هیچ وقت یادت نره که امیر با این همه دبدبه و کبکبه با این همه آدم که دورش جمع شدند با این اسم بدی که توی کل دنیا در کرده از خودش عاشق توئه به خاطر تو داره پشت پا میزنه به هر چیزی که این همه سال به دست آورده تا تو آرامش داشته باشی و کنارش احساس خوشبختی کنی منتظرم بمون لیلی جایی نرو برمیگردم باشه؟

بغضم طوری شکسته بود که اشکام بند نمیومد .

اینقدردلتنگش بودم که نمی‌خواستم حداقل این تماس هیچ وقت قطع بشه میخواستم همیشه صداشو بشنوم اما اون انگار عجله داشت که تماس قطع کرد و صدای بوق پشت سر هم بهم نیشخند زد که لیلی قطع کرد و رفت… و تو دلتنگیات موندی و پسرت گوشی که از دستم افتاد و پسرم بغل کردم و شروع کردم به گریه کردن چه روزای سختی داشتم میگذرونم هیچ وقت انتظار نداشتم یه روزی من این سردنیا انقد دلتنگ امیر بشم انقدر بی تابش بشم اما شده بود و من همین قدر دلتنگش بودم .

به مسیری که داشتیم میرفتیم نگاه کردم یه جایی بیرون شهر بود
انگار بیابون بود هیچ چیزی جز برهوت نبود.
بالاخره وقتی وسط اون بیابون به یه دهکده سبز رسیدیم تعجب کردم وسط این بیابوناین دهکده چطور می تونست اینقدر قشنگ باشه؟
ماشین و جلوی خونه نقلی نگه داشته بودیم وقتی یه پیرمرد با ریش سفید به سمت ماشین اومده درو برام باز کرد رو بهم گفت
خوش اومدین خانم چهافتخاری که آقاازمون خواستن اینجا مراقبتون باشیم آقا به گردن ما خیلی حق دارن.

از ماشین پیاده شدم ازش پرسیدم آقا قراره بیاد اینجا؟
لبخندی بهم زد و گفت

_ بله خانم به ما که گفتن میان اینجا دنبال شما.
خوشحال از این چیزی که شنیده بودم باهاش به سمت خونه رفتم دنج و نقلی بود برعکس اون عمارت بزرگ که هیچ توش احساس آرامش نداشتم اینجا آروم آروم بودم به اتاقی که برای من و پسرم آماده کرده بودن رفتم اونجا وسیله هامون رو گذاشتیم و پسرم روی زمین خوابوندم.

دو روزی اونجا منتظر امیر بودم و انتظارم بی‌حاصل بود دیگه کم کم داشتم از اومدن امیر ناامید میشدم اما وقتی نیمه شب صدای ترمز یه ماشین توی حیاط خونه پیچید سراسیمه خودمو به پنجره کوچیک اتاقک رسوندم به بیرون نگاه کردم ماشین سیاه رنگی توی حیاط پارک شده بود کمی طول کشید تا راننده از ماشین پیاده بشه اما خوب قد بلند امیر ومی‌شناختم از همین جا لکه بزرگ قرمز رنگی که روی پیراهن سفید رنگش بود دیده می شد و عجیب خودنمایی میکرد اون رد خون قدماش بی جون بود دستش ستونه تنش کرده بود و به ماشین تکیه داده بود به سمت در اتاق دیویدم پام به فرش گیر کرد و روی زمین افتادم اما دوباره بلند شدم و خودم و سراسیمه به حیاط رسوندم با دیدن امیر که جون راه رفتن نداشت به سمتش دویدم و بی‌توجه به زخمی که داشت محکم بغلش کردم بغلش کردم و دستاش اون دور تنم پیچید
چقدر دلتنگ این آغوش بودم.

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

4.3/5 - (26 امتیاز)
[/vc_column_inner]
پارت های قبلی همین رمان

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
112 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ayliin
ayliin
3 سال قبل

حاج آقا تدریس عاشقانه رو چند وقت یه بار میزاری؟؟

نیوشا
نیوشا
3 سال قبل

کاشکی امیر نمیره
اره واقعااا!!خسته شدیم از این همه درس و امتحان😭😐😐

maryam
maryam
3 سال قبل

ادمین سایت رمان برتر مال شماس

رمان ترنم هروز پارت میذارین؟

Bahar
Bahar
پاسخ به  ghader
3 سال قبل

جدی امیرمیمیره؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  Bahar
3 سال قبل

فعلا که مثل چی گلوله خورده، فک نکنم زنده بمونه…

mad💜
mad💜
3 سال قبل

حمید فدایی آخه😐⁦🤦🏿‍♀️⁩

لیلا
لیلا
3 سال قبل

شخصیت امیر هم که مرد تو رمان
امشب استاد خلافکار
امیر مرد
اه لعنتی اینقدر خورد تو ذوقم خیلی ناراحت شدم

ayliin
ayliin
پاسخ به  لیلا
3 سال قبل

لیلیم بمیره من راحت شم!
اه…

Aida
Aida
پاسخ به  لیلا
3 سال قبل

وای ……..وای ………………نه نه نه تو دروغ میگی نه؟؟؟؟؟
ادمین بگو این دروغ میگه 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭نویسنده روانی

لیلا
لیلا
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

مال امشب رسوندنش بیمارستان شاید نمیره 😭

Mmmm
3 سال قبل

اگه امیربمیره دیگه یکبارکی بگم اسکلمون کردن

3 سال قبل

افکارمان برای خودمان باشد …
سکوت گویای آنها ست …

Mia
Mia
3 سال قبل

The remedy for my broken heart
Xxx😭😭😭😭😢😢😢😢😢😞😞😞😞😞😞

Mia
Mia
3 سال قبل

خوش بحالتون آروز به دلم مونده ازمون امتحان بگیرن

پاسخ به  Mia
3 سال قبل

بخدا چه ارزوهای داری اجی کیمیا صبح ساعت یازده باید بلند شی اعلام حضور کنی داخل برنامه شاد بعدش بری وات ازت امتحان بگیرن اونم چه امتحانی اصلا نمیدونیم سوال هاش رو از کجا در اوردن هی خداااا

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

صبح ساعت یازده چیه؟؟؟
ساعت هشششششششت!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

دلت خوشه خواهر مال ما تازگیا افتاده هفتتتتت
میفعمیییییییی

پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

خوش بحالتون هفت خیلی ساعت خوبیه برای درس خوندن

پاسخ به 
3 سال قبل

مال ما ساعت دوازده ظهره که من متنفرم از این ساعت …😭

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

خخخخخخخخخ ایلین ماهشت صبح میخوابیم ساعت چهار عصر بلند میشیم ما تا ۱۲برامون صبح

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

نه بابا، من ۱۲ میخوابم هشت بیدار میشم…

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

خخخخ ایلین جون ما ۱۲سر شبمونه یعنی خانوداه خودمونا ولی مامانم ساعت ۱میخوابه اصن یه وعضیه اون روی قشنگت چیشد زدم داخل تتلو

Arsham
Arsham
3 سال قبل

یاسی ت چت روم گفتی تینا نی
تینا همع جا هس دختر باباش
اخ من فداش بشم
کامنت نمیده عشقم دختر خوبیهه😋❤😍😍

پاسخ به  Arsham
3 سال قبل

😲😳😒
چ گیری افتادیم بخدااا هووعف…

پاسخ به  Arsham
3 سال قبل

آرشام چی میزنی خدایی
دختر باباش خجالت میکشه نگو اینجوری
ولی اگه قصدت ازدواجه بگو بریم خواستگاری واست😂😂🖖

Arsham
Arsham
پاسخ به 
3 سال قبل

ن بابا شوخیه خودشم میدونه مگه ن عشقم؟؟
.
.
.
😅😂

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Arsham
3 سال قبل

دروغ که حناق نیس
شاخ و دمم نداره

Arsham
Arsham
پاسخ به 
3 سال قبل

یاسی روزه گرفته بااز خبری نی ازش؟؟

پریسا
پریسا
پاسخ به  Arsham
3 سال قبل

خیر
یاسی گفت به آرشام بگو
خیلی بیشوره
آجغاله عبضیه
من ندفتمااااا اون یاسی خره دف
مرصاد چشمم زدی
منم مریض شدم🤣🤣🤣
ولی خو آنفولانزاست
برای بار دوم

Mia
Mia
3 سال قبل

من معمولا به کسی فحش نمی دم ولی این واقعا رو اعصابم بود . تینک ؟
میدونید اسپیکینگ الناز گلرخ شاید مزخرف باشه ولی ریدینگش 💨🌰 انصافا خوبه 💢💢💢

Aida
Aida
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

الان دقیقا با کی بودی ؟؟؟؟؟؟؟

Mia
Mia
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

مشخص نیست ؟

پاسخ به  Mia
3 سال قبل

اجی کیمیا چرا پارت۱۰ رمانت سایت نیست؟؟؟

***
***
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

امشب پارت نداریم؟

پاسخ به  ***
3 سال قبل

چرا عزیزم من پارت ده و یازده رو برای ادمین فرستادم البته یازده کامل نیست هنوز

ayliin
ayliin
پاسخ به  ghader
3 سال قبل

کیمیا، دکاروس، میا، xxx، همش خودتی کیمی؟

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

تنوع رو دوست دارم آیلین 😉

ayliin
ayliin
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

باش!
منم تورو دوست دارم!…

Mia
Mia
3 سال قبل

مغز من نمی تواند حرف های نفرت را درک کند …
خیلی زود رفتی ایکس 😢

ayliin
ayliin
3 سال قبل

آرام ان لاین امتحان میگیرن، بیچارمون کردن بیشوورا !
۳۰ تا سوال میدن ۲۰ دقیقه وقت، اه !

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

ولااااااا چه خوب ما چهل تا سال ۱۰دقیقه سوال نوشتن ۵دقیقه جواب ولی بازم ما تغلبی میکنیم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

مال ما دبیر فیزیک کلی سوال حل کردنی میده هم سوالی ک باید توضیح بدیم بعد لعنتی نیم ساعت وقت میده بنظر خودش میخواد از تقلبی جلو گیری کنه نمیدونه اگه ۶۰ ثانیه هم فرصت میداد باز هم ما مشورتی و کتاب باز حل میکنیم
ما فرزند ایرانیم😂😂😂😂

پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

خخخخخ اجی فاطمه معلم ما گفت که سوال هارو میدم بیاین پی وی وویس بفرسین رفتم پی ویش گفتم خانم وویس گوشیم خرابه عکس سوال بگیرم بفرسم گفت اره نسترن من همجوره به تو اعتماد دارم بدبحت نمیدونست کتاب جلوم داره روش امتحان میدم

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

نسترن نمیدونم چرا انقد به ما اعتماد دارن!
ما از هیچ فرصتی برای تقلب دریغ نمیکنیم!

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

دقیقا نمیدونم برای چی اعتماد دارن من برای یه درسمون که معلمش دوست دارم تغلبی نمیکنم دوست ندارم از اعتمادش سو استفاده کنم ولی بقیه معلم هامون کتاب جلوم باز ویه دورغ های سرهم میکنم که خودم هنگ میکنم

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

ایلین ابجی میگن به ما اعتماد دارن که ما عذاب وجدان بگیرمون تقلبی نکنیم….😂😋

3 سال قبل

نمیدونم با نظره من موافقین یا نه
ولی دیگه این آخرای رمان خیلی چرت شده
بنظرم بهترین رمانی که نوشته شده همین نویسنده فقط عروس استاد بود چون یه رمان متمایز تر از استاد مغرور من و استاد خلافکار بودش
مگه تا همین چند پارت پیش لیلی عذاب وجدان ندااشت که چرا به آرش حقیقتو نگفته ؟؟؟و الان عاشقه امیر شده ؟؟؟
مگه همین امیر نمیخواست که لیلیو عذابش بده ؟؟!!!
مگه دنیل لیلی رو واسه نجات دادن پروانه نفرستاده بود؟؟؟
چرا الان چیزی درباره آرمین و هانا نمینویسه ؟؟؟
بنظرم خیلی از این اتفاقا باید حذف میشد از رمان چون خیلی از صحنه ها تکراری و کیفیت رمانو آورده پایین
رمان داشت خوب پیشرفت تا جایی که تهدیدات امیر واسه هانا و آرمین شروع شد که سبب قربانی شدن لیلی شد
و اینکه چطور لیلی به راحتی از آرش دست کشید
و درآخر ساناز و پسرش الان دقیقا کجان ؟؟؟؟

صبا
صبا
پاسخ به 
3 سال قبل

لیلی به راحتی دست نکشید درسته کلا چند پارت گذشته ولی بازه زمانی نه ماهه است که لیلی پیش امیره و صبح تا شب مورد توجهشه و از خیلی قبلش هم از امیر بدش نمیومد….، امیر هم به مراتب از ارمین تا همین الانشم عاشق بهتری بوده. توی رمان عروس استاد هم ارمین تا چندتا پارت اخر خیانت کرد و هانا رو معتاد کرد درهرحال اگه با ارش تموم میشد وضع بدتر بود چون ارش نقش ادمیو داشت که متعصب و خیانت‌کار و ترسوعه. ارش سرچهارتا عکس همون اول رمان با نامردی تمام لیلی رو طلاق داد و از کار بیکارش کرد و رفت خواهر امیر رو گرفت و ازش بچه‌دار شد فقط تنها مسئله الان همون دنیل و پروانس که انگار کلا نویسنده یادش رفته. ://///

پاسخ به  صبا
3 سال قبل

اوهوم صبا اینم درسته
ولی نمیدونم چراا از امیر خوشم نمیاد 😢😢😢
بیخیال
چطوری صبا جوووون ؟؟

صبا
صبا
پاسخ به 
3 سال قبل

مرسی عزیزم❤️
تو خوبی؟

فاطمه
پاسخ به 
3 سال قبل

ساناز کی بود؟؟؟

Pardis
Pardis
پاسخ به  فاطمه
3 سال قبل

خواهر امیر بود

Farnoosh
Farnoosh
3 سال قبل

مزخرف

mhds
mhds
3 سال قبل

سلام.. اسم این آقایی ک عکسشون رو واسه رمان گذاشتن چیه؟

Mia
Mia
پاسخ به  mhds
3 سال قبل

حمید فدایی

mhds
mhds
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

مچکرم 💕💕

لی لی
لی لی
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

حالم از خودشو اون دوس دختر چندشش بهم می خوره تر زدن تو خوانندگی

پاسخ به  mhds
3 سال قبل

دی رودم بلاخره پارت جدید اومهههه

پاسخ به 
3 سال قبل

دی رودش بلاخره پارت جدید اومد ابجی نسترن…

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به 
3 سال قبل

هانا دی رودم ترجمه کو بینم از کجا فهمیدی

پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

دی رودم ..مامانا میگن به پسراشون …مثلا مامان قربونتون بره اینجوری…دی رودم …نمیدونم چجوری بگم متوجه بشید

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به 
3 سال قبل

هانا من خودم فهمیدم چی شد میخواستم بفهمم تو چطور متوجه شدی

پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

خب عمم خونشون دیلم…بعد خودمم میتونم بفهمم متوجه میشم تقریبا شبیه زبون خودمون ابجی فاطمه…

پاسخ به 
3 سال قبل

بوییییی دی بوش هانا تو خو همش میفهمی زون بوشهری خوه

پاسخ به 
3 سال قبل

اره متوجه میشم زبون بوشهری کم بیش

پاسخ به 
3 سال قبل

افرانن هاناااااااا یه جایزه خوبی وروم داری

پاسخ به 
3 سال قبل

😂😂ابجی کنجکاو شدم جایزم چی زود بگو زوددد…

پاسخ به 
3 سال قبل

برات پستش میکنممممممم یه چی قشنگیه ولی ادرس ته نداروم پستش کنم خخخخخ

پاسخ به 
3 سال قبل

هانا دده ام می مال کجی که زون بوشهریله میفهمیی

پاسخ به 
3 سال قبل

ابجی من خوزستانیم گفتم بهتون..

Sky Fall
Sky Fall
پاسخ به 
3 سال قبل

دی رود چیه 😶

پاسخ به  Sky Fall
3 سال قبل

دی رود داخل کامنت ها هست برو میدونی چی هست حوصله توضیح ندارم وگرنه میگفتم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به 
3 سال قبل

کلی چی نظر شازاوریم کردم تا اومه ور خت چ فک کردیه دده
.
.
راسی شازاوریمم میری
شازاوریم = شازده ابی 😎

پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

خخخخخ فاطی ما می گیم شازاده بریم همو شازاده ابراهیم خمونااا

ghazal
ghazal
پاسخ به  mhds
3 سال قبل

واقعا از بین این همه عکس
عکس حمید فدایی رو باید بزارید که آهنگ جدیدش ترکونده همه جا هارو
لطفا عکس بعدی الناز رو بزارید 😂😂

ayliin
ayliin
پاسخ به  ghazal
3 سال قبل

الناز کیه؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

الناز گلرخ زنه حمید فدایی هس

ayliin
ayliin
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

من اصلا اینا رو نمیشناسم،
به نفس گفتم مدل پیشنهاد بده، اینو گفت!
خوانندست مگه؟

Mia
Mia
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

الناز گلرخ زن این مردک صدا نکره ی پر ادعاس
( شرمنده لجم گرفته بود )

Aida
Aida
پاسخ به  ghazal
3 سال قبل

خاک بر سرش با این اهنگ مسخره ینی از وقتی گوش دادم پشیمانم این چی بود گندش بزنن ینی ، حال بهم زن ترین آهنگی بود که توی عمرم شنیدم من باید بابت شنیدن این اهنگ از گوشام عذرخواهی کنم تف تو روحشون
بگو تو که بلد نیستی واسه چی میخونی. …ینی اگر یه خارجی این اهنگ رو گوش کنه خیلی مسخره میکنه ما رو اه اه اه اه اه میگه تینک این تینک نیست که این ثینکه اول مدتی باید یه دور بره آمریکا یکم رو لهجه کار کنه
.
.
.
.غزال جان میشه بگی دقیقا چجوری ترکونده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mia
Mia
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

کن بهت میگم آیدا جان اینجوری 💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨

آوا
آوا
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  Mia
3 سال قبل

کن بهت میگم اینجوری؟!

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

من بهت میگم اشتباه تایپی بود بابا شرمنده اون ایموجی هم منظور دار بود
ولی خب مثل اینکه سوتفاهم شد …در هر حال عذر خواهی می کنم از این اشتباه منظور

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

خخخخخخخ
منکه نفهمیدم چی گفتی بالاخره!..

لی لی
لی لی
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

این ابلها مثلا آمریکا زندگی می کنن خیر سرشون نمی دونم این الناز مدل کدوم خراب شده ای که نمی تونه انگلیس حرف بزنه

ayliin
ayliin
پاسخ به  لی لی
3 سال قبل

خخخخخخ!

ghazal
ghazal
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

منظورم این بود از بس همه مسخره کردن شوخی کردن همه جا پر شده از آهنگشون
کلا ایرانی ها فقط دنبال یه سوژن 😂😂اسمم غزلِ 👐

ریحانه
ریحانه
پاسخ به  ghazal
3 سال قبل

کی پارت جدید میزارید؟؟؟

Sahar
Sahar
3 سال قبل

کاش نمیره فقط😞

3 سال قبل

ابجی ایلین پر انرژیم چرا خستس؟!!

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

نمیدونم !
پری راست میگه انقد امتحان گرفتن ازمون دارم دیوونه میشم…

پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

وای ابجی نگو دیونمون کردن…میرفتیم مدرسه بهتر بود بخدا..من واقعا خسته شدم روزی چهار تا امتحان و کلاس … اصلا وقت نمیکنم بقران ماه رمضون هم هست اصلا حوصله ندارم بخدا…

ayliin
ayliin
پاسخ به 
3 سال قبل

لامصب سوالا جوری نیست که بشه از کتاب نگاه کرده!
ولی خوبه امتحانا حضوری نیست…

3 سال قبل

ممنون داداش ادمین از پارت گذاریتون…

Fムイεოεみ
پاسخ به 
3 سال قبل

نمیره فقط 😭😭😭😭😭😭
چرا من هر رمانی می خونم همه یا زخمی ان یا می می رن

Aida
Aida
پاسخ به  Fムイεოεみ
3 سال قبل

اره راست میگی انگار این نویسنده ها خیلی دوست دارن شخصیتی که خودشون درست کردن رو نابود کنن
من چند روز پیش یه رمان خوندم 500 صفحه با فونت ریز 100 صفحه اول با یه یارویی تریپ عشق برداشتن
بعد عشق قدیمیه اومد تا صفحه 450 هم با همون بود بعد یارو تیر خورد مرد اخرشم دختره عاشق قاتل عشقش شد و با مصوب بدبختی هاش ازدواج کرد و به خوبی و خوشی باهم زندگی کردن
.
.
.
یکی نیست به اینا بگه …لا اله الاالله 😲😲😲

ayliin
ayliin
پاسخ به  Aida
3 سال قبل

خخخخخ آیدا منم ازین رمانا زیاد خوندم…

maryam
maryam
پاسخ به 
3 سال قبل

هاناجون رمانتو خوندم عزیزم 😘😘😘
موفق باشی عزیزم

پاسخ به  maryam
3 سال قبل

ممنون عزیزم..مچکرم

ayliin
ayliin
3 سال قبل

اوووووووف
خستم…

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

چرا ایلینی چت شده چی شده

پریسا
پریسا
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

بخاطر امتحاناش
ما …. شدیم
تا سحر امتحان و کلاس داریم
صبح ها هم داریم
ظهر ها هم داریم
تا سحر درکشون نمیکنم

آرام
آرام
پاسخ به  پریسا
3 سال قبل

مگه ازتون دارن امتحان میگیرن ؟چه جوری؟

پاسخ به  آرام
3 سال قبل

اره ابجی امتحان میگیرن ۴۰ سوال میدن ۲۰دیقه زمان اخی اینو کجای دلم بزاررررم من…

maryam
maryam
پاسخ به 
3 سال قبل

خوب میتونی کتاب بازکنی 😂
امسال که واسه دوازدهمیاهم از 80درصد کتاب امتحان میگرین تازه توکنکورشونم حذف میشه
پارسال مااز اردیبهشت ماه ازمون شبه نهایی ازمون میگرفتن مثل اسکولاهم میرفتیم بعضی ازدانش اموزاهم نرفتن میگفتن نمره کم میکنن اخرم نکردن
خلاصه خیلی بد بود 😣😣بعدم خرداد امتحان نهایی بعدم کنکور
شماهم برنامه امتحانی خردادتون از چندم شروع میشه برنامه دادن یاهنوز معلوم نیست؟ واسه شما که نهایی نیستین؟نهایی هاکه دادن

maryam
maryam
پاسخ به 
3 سال قبل

هاناجون کتاب باز کن 😂😂😂
والا اگه پارسال جای مابودی چی
امتحان شبه نهایی اردیبهشت بعدم امتحان نهایی خردادبعدم کنکورخیلی بدبود بخدا.
تازه مال دوازدهمیای امسالم که میگن از 80درصدکتاب امتحان میگیرن ازشون
توکنکورم ازهمین 80درصد بازازشون میگیرن

پاسخ به  maryam
3 سال قبل

ابجی بازم کتاب بخوام باز کنم باید درس رو بخونم ببینم سوال کجاست چی به چی که بخوام رو کتاب بنویسم ابجی ..پس بهتره بخونم که کار خودمو ده کاره نکنم برا خودمم بهتره…

ayliin
ayliin
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

هیچی دیگه، دارم میمیرم!

Mmmm
پاسخ به  ayliin
3 سال قبل

اگه امیربمیره دیگه یکبارکی بگم اسکلمون کردن

112
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x