523 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 96

3
(3)

 

دعاکردم تا امیر سالم و سلامت از این اتاق بیاد بیرون
که بتونه زندگی که آرزو داشت کنار پسرش من تجربه کنه .
امیر ازخیلی چیزا گذشته بود از جونش تا جبران کنم و خدا شاهد همه این چیزا بود و میدونستم اینقدر مهربون هست که داغ جدیدی روی دل من نذاره پسر معصوم و بیگناه منو بی پدر نکنه.

عادل همون بادیگارد ی که امیر برام استخدام کرده بود خیلی اصرار کرد تا کمی بشینم اما مگه میتونستم وقتی امیر توی اتاق عمل زیر تیغ جراحی آروم و قرار داشته باشم ؟
یک ساعت شد ۲ ساعت ۲ ساعت۳ ساعت…
ساعت ها پشت سر هم می گذشتن و من هر ساعتی که میگذشت انگار چندی سال از عمرم کم می‌شد بالاخره ۵ساعت که تموم شد در اتاق عمل باز شده دکتر بیرون اومد.
به سمتش دویدم و با گریه پرسیدم
حالش خوبه میشه؟
بگین که خوب میشه مگه نه!
با حالت ناراحتی گفت
_ عملش تمام شد اما بیهوشه دعا کنید به هوش بیاد اگه تا ۲۴ ساعت به هوش نیاد میره تو حالت کما…

با شنیدن این خبر جون از پاهام رفت و دیگه نتونست وزنم تحمل کنه کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم کنار من نشست و با پشت دستش به صورتم زد و گفت

_ حال تو خوبه خانوم؟
عادل دکتر اومد و گفت
_ خانم خودشون چند روزه زایمان کردن به خاطر همین خیلی ضعیف شدن.
دکتر با صدای بلند پرستار را صدا کرد

ازشون خواست تا منو به یکی از اتاقا ببرند و بهم سرُم وصل کنن اما من نمی خواستم از امیر جدا بشم تقلا کردم و گفتم

نه تورو خدا نمی خوام برم باید اینجا بمونم امیر که میاد بیرون باید منو اینجا ببینه.
دکتر بهم گفت
_ دخترم وقتی از اتاق عمل میاد بیرون مستقیم میره icuو نمیبینه تو اینجا هستی یا نه بهتره که حرف گوش کنی به خاطر بچه ات باید جون داشته باشی که سرپا بمونی…

هرکاری کردم نتونستم از پس من بر بیاد با سرم توی دستم دوباره راه افتادم و این بار سمت آی سی یو رفتم یکی از پرستارا نزدیکم اومد وبا نگرانی گفت
_خانم شما حالت خوب نیست اینجا بودنت هیچ تأثیری روی حال بیمار نداره بهتره استراحت کنی!

با اخم نگاهش کردم و گفتم امیر هیچ کسیو جز من نداره باید الان اینجا باشم.
بیچاره عادل و برادرش که تازه رسیده بود دنبالم راه افتاده بودن پسرم توی بغلش بود هیچ حرفی نمی زد اما کاملاً می تونستم بفهمم که اونم بدجوری نگران امیره.
میدونستم وقتی امیر منو دست این دوتا برادر سپرده یعنی مثل چشماش بهشون اعتماد داره روی صندلی نشسته بودم و هر چند دقیقه یک بار خودم وبالا می‌کشیدم اما از شیشه به داخل آی سی یو نگاه می کردم چشماش و بسته بود و کلی لوله و وسیله و دستگاه بهش وصل بود.

دعا می‌خوندم و صداش میکردم میدونستم صدامو میشنوه
امیر اگه حتی وسط جهنمم باشه صدای منو میشنوه…

احساس میکردم تمام درهای دنیا به روم بسته شده و فقط منتظرم امیر چشماشو باز کنه تا دنیا دوباره بروم لبخند بزنه.
۲۴ ساعتی که دکتر بهمون هشدار داده بود گذشت و تموم شد امیر هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد درجه هوشیاریش بالا نیومد به کما رفت.

شاید بیشتر از اون برای من دردناک بود درسته که توی کما بود و داشت عذاب می‌کشید اما من اینجا وقتی بالای سرش می ایستادم و می دیدمش باهاش حرف میزدم و صداش میکردم و اون هیچ عکس العملی بهم به منکه لیلیش بودم به قول خودش ملکش بودم نشون نمیداد دردناک ترین قسمت این تراژدیه غمگین بود.

به اجبار عادل راهیه خونه شدیم که اونا می گفتند خونه قدیمی خودشونه مبگفتن باید کمی استراحت کنم دوش بگیرم و به پسرم برسم پسری که شاید برام کمرنگ شده بود به خاطر این جریانات…

طاقت نمی آوردم توی خونه بمونم دوش گرفتم بچه توی بغلم راه افتادم تا دوباره به بیمارستان برم عادل جلوی راهم سد شد و گفت

_ خانوم شما فکر نمی کنی این بچه احتیاج داره که کمی استراحت کنه مگه چند روز شه ۱چ روزم نشده که به دنیا اومده این طوری که شما دارین باهاش تا می کنی از پا در میاد طفل معصوم …

حق داشت بچه چه گناهی داشت؟
اما من نمی تونستم امیر و اونجا تنها بذارم باید هر روز باهاش حرف میزدم و صداش میکردم تا برگرده پیش من برگرده پیش پسرمون..

اشک واز چشمام پس زدم با پشت دستم پاکش کردم و گفتم
امیر که بیدار بشه باید اونجا باشم.
باید برم و صداش کنم تا امیر بیدار شه …

دست دراز کرد امیرسام از من گرفت و گفت
_میدمش مادرم می دونم شما اونجا با این بچه اذیت میشین.

با تشکر بهش نگاه کردم و گفتم وقتی امیر بیدار بشه میگم براتون جبران کنه. پسرم و بغل کرد و گفت _آقا خیلی وقته از خجالت ما در اومده ما بهش مدیونیم..
با خودم فک کردم یعنی امیرم به کسی خوبی ام کرده که اینطور بخوان حتى وقتی نیست از زن و بچش مراقبت کنن؟

به بیمارستان برگشتم با داد و بیداد و دعوا اجازه گرفتم تا کنارش بشینم. قرار نبود از اینجا تکون بخورم نمی خواستم تنهاش بذارم باید همین جا کنارش میمونم تا دوباره چشماشو باز کنه . من میدونستم بیدار میشه.. کم آورده بودم هر روز می گذشت و هیچ امیدی انگار که برای بیدار شدن امير نبود. دکترا ناامید شده بودن اما من نه من میدونستم امیر بیدار میشه . اگه بیدار نمی شد من دیگه هیچ اعتقادی به دنیا و زندگی و خدا نداشتم .
از تنهایی خسته شده بودم دلم یه همزبون می خواست کسی که درکم کنه و کنارم باشه تو روزای سخت… نمیدونستم باید به کی بگم درد دل کنم یا حتی باهاش فقط حرف بزنم توی تصمیم آنی به حیاط بیمارستان رفتم زیر سایه درخت نشستم و شماره هانا رو گرفتم چند بوق خورد اما بالاخره جواب داد سلام هانا!
با شنیدن صدام انگار شوکه شد که سکوت کرد و من پرسیدم
شناختی لیلی ام. صدای متعجبش توی گوشم نشست _ لیلی کجایی تو دختر میدونی چند وقته دنبالتیم میدونی کجاها دنبالت گشتيم؟
جواب دادم گیر افتاده بودم نمیتونستم تماس بگیرم نمیتونستم خبری
بدم..
میترسیدم برای اینکه اتفاقی برای شما اتفاقی بیفته. ناراحت گفت – به خاطر ما چیا به سرت اومده؟ حالت خوبه لیلی؟ کجایی؟

تا خوب چی باشه زنده ام اما اصلا خوب نیستم تنهام ؛کم آوردم نمی دونستم با کی حرف بزنم برای همین به تو زنگ زدم .
ناراحت گفت
_ این چه حرفیه که میزنی هر وقت بخوای میتونی به من زنگ بزنی بگو کجایی لیلی با آرمین وآرش مییایم دنبالت میایم برت میگردونیم.

گفتم نه به آرش چیزی نباید بگی نباید آرش بفهمه نگرانتر
پرسید
_ بگو چی شده یعنی چی به ارش نگو؟
چرا حرفتو درست حسابی نمیزنی؟ نمیدونم چطور شد اما تو این لحظه انقدر حس تنهایی می کردم که این حرف و بزنم
با بغض نالیدم
میشه بیای اینجا؟ من تو دبی ام میشه بیاین اینجا اما به ارش نگین با آرمین بیا تنها…
کم آوردم میخوام کسی پیشم باشه هانا کمی مکث کرد و گفت
_ به ارمین میگم عزیزم میایم حتما مگه میتونیم تنهات بذاریم؟
فقط شماره تو خاموش نکن میام دنبالت بهت قول میدم…

تماس قطع کردم نمیدونم چرا ازش خواسته بودم بیاد اینجا اما انقدر تنهایی کشیده بودم که این همه درد برام زیادی بود میخواستم یکی کنارم باشه.
توی بیمارستان که برگشتم دوباره کنار امیر رفتم دستشو گرفتم و شروع کردم باهاش حرف زدن التماسش میکردم یه نشونه بهم بده یه چیزی که باور کنم بیدار میشه اما هیچ حرفهای من نمیشنید اصلا توی این دنیا نبود.
دکتر بالای سرش اومد رو به من گفت
_خانم بودن شما اینجا اصلا کمکی بهش نمی کنه شما یه بچه کوچیک داریت بهترِ کنار پسرتون باشید اینجا بودنتون هیچ تاثیری تو حالش نداره، درسته ما میگیم این چند وقت یه بار بیاین حرف بزنید شاید یک عکس العملی نشون بده اما اینکه شما صبح تا شب؛ شب تا صبح اینجا کنارش بشینی این واقعا خوب نیست هم برای خودتون هم برای پسرتون…

پسرم ؛پسرم خیلی وقته که منو نداشت تمام فکرو خیال من اینجا بود حتی وقتی پیشش بودم انگار که پیشش نبودم به سمت در اشاره کرد و گفت
_برین بیرون تا کارام و انجام بدم.

از اتاق بیرون اومدم به دیوار تکیه دادم اما اگر بیدار نمی شد مجبورم می کردن که اجازه بدم دستگاه‌ها را ازش باز کنن و من نمی خواستم

به پول احتیاج داشتم درسته امیر ثروتمند بود اما هیچ چیزش به اسم من نبود و من هیچ اختیاراتی روی اموالش نداشتم عادل بیچاره افتاده بود دنبال کارهای من تا بتونه یه جوری پول جور کنم اما داشتم یه کاری کرده بودند که دستم از همه چیز کوتاه شده بود هیچی دسترسی نداشتم برای اینکه بتونم امیر تو این بیمارستان با آن دستگاه ها رو زنده نگه دارم باید می‌کردم و نمی‌تونستم شاید دلیل این که از هانا خواستم بیان اینجا هم این بود که بتونن کمکم کنن.

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان آخرین بت

دانلود رمان آخرین بت به صورت pdf کامل از فاطمه زایری 4 (4)

2 دیدگاه
  خلاصه: رمان آخرین بت : قصه از عمارت مرگ شروع می‌شود؛ از خانه‌ای مرموز در نقطه‌ای نامعلوم از تهران بزرگ! حنا خورشیدی برای کشف راز یک شب سردِ برفی و پیدا کردن محموله‌های گمشده‌ی دلار و رفتن‌ به دل اُقیانوس، با پلیس همکاری می‌کند تا لاشه‌ی رویاهای مدفون در…
IMG 20230128 233556 6422

دانلود رمان نفرین خاموش جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         دنیای گرگ ها دنیای عجیبیست پر از رمز و راز پر از تنهایی گرگ تنهایی را به اعتماد ترجیح میدهد در دنیای گرگ ها اعتماد مساویست با مرگ گرگ ها متفاوتند متفاوت تر از همه نه مثل سگ اسباب دست انسانند…
IMG ۲۰۲۱۱۰۲۱ ۲۱۵۴۳۱ scaled

دانلود رمان اسمارتیز 5 (1)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان:     آریا فروهر برای بچه هاش پرستار میگیره اونم کی دنیز خانم مرادی که تو شیطنت و خراب کاری رو دستش بلند نشده حالا چی میشه این آقا آریا به جای مواظبت از ۳ تا بچه ها باید از ۴ تا مراقبت کنه اونم بلاهایی…
IMG 20240717 155824 919 scaled

دانلود رمان ریسک به صورت pdf کامل از اکرم حسین زاده 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان: نگاهش با دقت بیشتری روی کارت‌های در دستش سیر کرد. دور آخر بود و سرنوشت بازی مشخص می‌شد. صدای بلند موزیک فضا را پر کرده بود و هیاهو و سروصدا بیداد می‌کرد. با وجود فضای نیمه‌تاریک آنجا و نورچراغ‌هایی که مدام رنگ عوض می‌کردند، لامپ بالای…
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۱۵۴۸۴۳۵۵۶

دانلود رمان شاه ماهی pdf از ساغر جلالی 1 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     حاصل یک شب هوس مردی قدرتمند و تجاوز به خدمتکاری بی گناه   دختری شد به نام « ماهی» که تمام زندگی اش با نفرت لقب حروم زاده رو به دوش کشیده   سردار آقازاده ای سرد و خشنی که آوازه هنرهایش در تخت…
IMG 20240425 105138 060

دانلود رمان عیان به صورت pdf کامل از آذر اول 2.4 (8)

بدون دیدگاه
            خلاصه رمان: -جلوی شوهر قبلیت هم غذای شور گذاشتی که در رفت!؟ بغضم را به سختی قورت می دهم. -ب..ببخشید، مگه شوره؟ ها‌تف در جواب قاشق را محکم روی میز میکوبد. نیشخند ریزی میزند. – نه شیرینه..من مرض دارم می گم شوره    
IMG 20240623 094802 068

دانلود رمان دو دلداده به صورت pdf کامل از پروانه محمدی 5 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   نیمه شب بود، ماه میان ستاره گان خودنمایی میکرد در حالیکه چشمانش بسته بود، یاد شعر موالنا افتاد با خود زیر لب زمزمه کرد. به طبی بش چه حواله کنی ای آب حیات! از همان جا که رسد درد همانجاست دوا    
1

رمان عصیانگر 2 (2)

4 دیدگاه
  دانلود رمان عصیانگر خلاصه : آفتاب دستیار یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم بهداشتی، دختر شرّ و کله شقی که با چموشی و سرکشی هاش نظر چاوش خان یکی از غول های تجاری که روحیه ی رام نشدنیش زبانزد همه ست رو به خودش جلب میکنه و شروع جنگ…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۴ ۲۳۱۴۳۵۵۹۹

دانلود رمان حبس ابد pdf از دل آرا دشت بهشت و مهسا رمضانی 2.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:     یادگار دختر پونزده ساله و عزیزدردونه‌ی بابا ناخواسته پاش به عمارت عطاخان باز شد اما نه به عنوان عروس. به عنوان خون‌بس… اما سرنوشت جوری به دلش راه اومد که شد عزیز اون خونه. یادگار برای همه دوست شد و دوست بود به جز توحید……
اشتراک در
اطلاع از
guest

523 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Maryam
Maryam
4 سال قبل

میشه یکی ب من بگه دقیقا چه زمانایی پارت جدید رمان میاد؟؟؟؟؟؟؟؟
اخه چرا بی نظمی دوباره شروع شده 😑😑

ayliin
ayliin
پاسخ به  Maryam
4 سال قبل

، نمیدونم معمولا سه روز یه بار بود

فرفری
فرفری
4 سال قبل

خب اگه امیر بمیره یا لیلی بخاطر پول بخواد بره بده به یه شیخ من دیگه رمانو نمیخونم چون بشدت الکی میشه

نیوش
نیوش
4 سال قبل

سلامممم
یاسی!خل و چل من!عشخخخ من !سالروز زمینی شدنت مبارک💃🏻🥳👏🏽
بچه ها من درگیر امتحاناتم،ولی ی وقتایی میام تو سایت پیشتون

Artamis
Artamis
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

سلام برو بچ خو بید چخبر چخبر چیکار میکنین. ایلین .الناز .یاسی .آزاده من گوشی جدید گرفتم تلم رو دوباره نصب کردم هر وقت بهتون گفتم یه پیام بدین که ایدی تون رو داشته باشم اونا دیگه پاک شدن بعد الان هنوز نصب نکردم

Artamis
Artamis
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

بچه ها دعا کنید من امشب ساعت ۲عمل دارم .

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

و.
.
.پانصدمین (۵۰۰) کامنت به نام بنده به ثبت می رسد
😌😌😌

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

توکه هستی حرفی سخنی دستی جیغی اهمی اوهومی بجان یاسی حوصلم سررفته

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

ادمین خانوم گلت چن سالشع؟
جواب بدیا لدفن😓

Aida
Aida
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

جناب ادمین پارت جدید داده یا نه ؟؟؟؟؟یا منتظری چند تا بشن بذاری ؟؟؟؟؟

Nafas
Nafas
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

فاطی
باران 19سالشه

Fatemeh
Fatemeh
4 سال قبل

گوشیم تو شارژه
گوشیم تو دستمه
هنصفری تو گوشیمع اونورش تو گوشمه
مامانم اومد تو اتاق میگه دو دیقه این سرمت رو قطع کن بیا غذاتو بخور بعد بیا دوباره برو توی کما

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

راست میگه

Nafas
Nafas
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

اااا خوبه که حداقل یه سراغی ازت میگیرن
من که اگه خودم نرم پایین واسه غذا هم صدام نمیزنن😂

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

الهی نفس بیا پیشم ابجی من شو

Rad
Rad
4 سال قبل

اهم دوستان اینجا چت رومه ؟یا سایت رمان چه خبره ۴۰۰\۵۰۰تا کامنت ؟
خسته نمیشین ؟اولین بارمه یه همچنین چیزی میبینم دم تون گرم بابا انرژی رو باش ادم کامنت خودشو پیدا نمی کنه .خخخخخ
واینکه قبلا یکی دو نفر درباره ی دنیلو پروانه پرسیدید توی دفتر چه ی اون امیر بود فکر کنم نوشته بود که نمی تونستم غرورمو زیر پا بزارمو اینا برای همین دنیل و پروانه اینارو و بهونه کردم بیان نجاتت بدن خخخخخ خیلی چرته چطوری می خونین من فقط برای رمانم میام خخ

(:
(:
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

دممون که گرم بعدم چی کار کنیم تو این اوضاع همش خونه نشینی درباره رمانم باید بگم هر کسی به نظری داره و محترمه واس خودش

(:
(:
پاسخ به  (:
4 سال قبل

سلامممم برو بچ چه خبرا
سایت چه قدر خلوته
نیوش فاطمه آیلین یاسی نفس نسترن هانا داداش میلاد ادمین و باران (مردم انقدر زیاده😅 )در چه حالین خبری ازتون نیست

ayliin
ayliin
پاسخ به  (:
4 سال قبل

هستم،همچنان نفس میکشم!

(:
(:
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

خوبه پس علائم حیاتی وجود داره 😅

Nafas
Nafas
پاسخ به  (:
4 سال قبل

سلام الناز خوبی

(:
(:
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

سلام نفسی ای بد نیستم دیروز بلاخره بعد چند ماه یه تفریحی کردیم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  (:
4 سال قبل

زیر سایتونیم النازی

Hana
Hana
پاسخ به  (:
4 سال قبل

من دو روز نبودم …چقدر کامنت😟😨…ممنون ابجی الناز گلم منم خوبم …خودت خوبی گلم؟..چخبرا؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

ادمین تو هم که اینجایییی
داداش دو دیقه بشین من اینجارو ۵۰۰ تا کنم
داداش تو هم همکاری کن

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

برو بچ خودتون رو واسه ۲۹ مرداد اماده کنید قراره یه اتفاق مقدس توی کره ی زمین رخ بده😋😎

(:
(:
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

باش حتما 😅
بعدم فاطمه زیر سایه من چی کار میکنی هوا گرمه گرمت نمیشه😆

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  (:
4 سال قبل

نه چون ادم خنکی هستی زیر سایت بهشته😂

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

من یه سوال داشتم radکیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

******
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

________

yasi
yasi
پاسخ به  ******
4 سال قبل

مرررسی مهسا خل منننن😗😍

yasi
yasi
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

هووووووی بچه ها
برین اون پایینو ببینین
بیاین اونجا تولدمو تبریک بگین 🤣🤣

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

تولدت مبارک یاسی جونم ایشالله به همه ارزوهات برسی

Rad
Rad
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

منم

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

اهاخوشبختم

Rad
Rad
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

همچنین

aylin
aylin
4 سال قبل

بچه ها من میرم😭
حلالم کنین👋🏻👋🏻👋🏻
رها جون ببخش عزیزم واقعا وقت نمیکنم از صبح تا شب پانسیونم درس میخونم❤

ayliin
ayliin
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

خیلی از اشناییت خوشحال شدم ایلین جانم

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

خواهرا برادرااقایون داداشا 9تیریادتون نره که من بدنیا میاما منتظرکادوهای قشنگتتون هستم چون اوضاع کوروناییه لطفا کادوروبگیرین ضدعفونی کنین بعدبفرستی باتشکر
هرکی تولدمویادش رفت یاکادونداد حسابش باکرام الکاتبینه دیگه خوددانیداونایی هم که درشروف ازدواجن دوبل کنن کادوهاشونو

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

همین جابچتین دیگه

ayliin
ayliin
4 سال قبل

یاسی
عشق بی معرفت من!
تولدت خییییلی مبارک

yasi
yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

مرسی ایلین قشنگم😍
ولی من امروز تولدمه اون قبول نیست دوباره تبریک بگو 😂

ayliin
ayliin
4 سال قبل

اره دیگه،نفس میکشم!
راستی بچه ها واسه نفس برنامه ریزی نکنید، میخوام بگیرمش برا داداشم!
ادمین منو به فکر فرو برد!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

الان تو فکر فرو رفته ایی؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

آره فاطمه خیلی فرو رفتم!

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

واااا آیلین حالت خوبه😐

ayliin
ayliin
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

نه نفسی خوب نیستم

Nafas
Nafas
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

معلومه😐😂

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

بچه ها کسی رمان یغمارو خونده اگه خوندبگه قشنگ هست یا نیست اگه غمگینه وعمران ویغما بهم نمیرسن نخونمش چون رمان های غمگین عصبیم میکنه وباعث میشه نتونم رمان بخونم دلسرد بشم از رمان لطفا بگین

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

از اتاق فرمان خبر رسیده تولد یه گل دختری به اسم یاسی نزدیکتر از رگ گردن به شماست 😉😉
الان تبریک نگینا ، قبول نیست 😂😂
(حالا کی خواست تبریک بگه )🤣🤣

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

باش من که نمیخواسم بگم ولی حالا چون خیلی اصرار میکنی بت میگم
اجــــــــــــــــــــی یاسی جیگیلی جیگلی تولدت مبااااااارک دس جیــــــــــــــــیییغ هووووراااااا👑💫🌹❄🎊🎉🎁💝🎄👻🎂🎂🎂🍫🍫

Nafas
Nafas
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

پیشاپیش تولدت مبارک عشق جانم😘🎂🎂🥂✨🎉🎊♥️🥀💋💓💖💗💙💚❤💛🧡💜💝💞💕💋😘😍🤩

yasi
yasi
پاسخ به  Nafas
4 سال قبل

مرسی خانوممم😅😉😘

yasi
yasi
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

ممونونم ایلین جدید جووون😘😘

اگه تو ترکی من کردم
اگه تو ترکی من کردم
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

یاسی خانم تولدت مبارک

aylin
aylin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

یاسی جون پیشاپیش HBD عزیزمممممم🥳🥳🥳🥳🥳

yasi
yasi
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

ایلین و نسترن و فاطمه مرسی عزیزای من ، ولی من امروز تولدمه اونا قبول نیست دوباره تبریک بگین😅
پررو هم خودتونین😂

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

چرا ادمین ؟؟؟
مگه چی گفته ؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

هیچی بابا!
همینجوری
هعییی
یاسی میتونی بیای تل؟

yasi
yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

ایلین تل هستم عزیزم

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

خخخخخخ فاطمه راست میگیا ما خومون واقعیش هاسی هر روز مینیم ده مصنوعیش چنه که بخوای ببنیش .
اجی یاسییییی تولدت مبارک انشالله آرزوهای امسالت خاطره شن برای سال دیگت هرچی چیزخوب تو دنیا هست مال تو ایشالله ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰عمر کنی وکنار خانواده ات باشی

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

سلام دختراکجایین

ayliin
ayliin
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

همینجا

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

انیشتن کی بودی ایلین جونم

ayliin
ayliin
پاسخ به  fatemeh
4 سال قبل

تو دیگه فاطی!

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

خخخخ دیونه

Rad
Rad
4 سال قبل

جناب ادمین من دو تا پارت دادم پس برای چی نمی زاری تو سایت؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

ادمین گفت پارت یک هم بده چون پاک شده براش

Rad
Rad
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

اها باش حتما مرسی. از اطلاعت
فقط دیگه خاطرات یک دانش اموز رو نمی زاری ؟

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Rad
4 سال قبل

من و همکلاسیام سخت درگیر امتحان دادنیم واس همین وقت نمیکنه بنویسه ولی بازم بش میگم

توتیا
4 سال قبل

سلام خانمها حالتون خوبه ماشالله تون بشه، چقدر پرانرژی هستین شما..افرین به این روحیتون…..
شاد خندون چقدر حرف زدین روحیتون خوبها 😊
بچها همیطورشادباشید خوبه…

Artamis
Artamis
پاسخ به  توتیا
4 سال قبل

سلامممم خوبینننن .بچه ها ماشالله نگاه کامنت.فاطمه سرم رو میکوبم به دیوراااا اول گنجی خرماهم نیست رطبه فلکه گنجی هست میخواهی بری بیرون اونجا دوباره ادرس بدم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

اهاا تو تو پارک منظورته
هااا حالا فهمیدم کجا رو میگی 😂😂😂

Artamis
Artamis
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

فاطمههههه دده خوما میکوشما ودست نه کجای پارکا اصن ربطی وپارک نداره شهیدل گمانم کو کجایه روبروشااا جی که اول برازجون واردش وامویااا

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

نسترن میام یکی میزنمت که صدای بز بدیاا
خو منم پی همونجونونم

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

اجی به کل اونجا میگن فک کنم تو منظورم اشتب گرفتی
منظورم قسمت شهر بازیش نبودا
اصن ولش کناااا
زدن خو زدن می خرما و رطب ندیدمه😂😂😂
والا بوخودا کلو واویدم خو

Artamis
Artamis
پاسخ به  توتیا
4 سال قبل

فاطمه میگم این هوای ماهم کم دارا صبح هوا ابری میگی الان دنیا اب میبره بعد عصر که میبینی تا هوا افتابی وباد گرم ولی یاد ندارم که داخل اردیبهشت ماه هوامون شب خنک باشه وبعضی موقع ها ابری وبارونی باشه

نیوش
نیوش
4 سال قبل

بابا من تل ندارم تو رو خدا واتساپ نصب کنین خو😡😡😂😂😳😳😡😡😡🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🥺🥺🥺
خیلیییی بدی الناز همه رو برای عروسی ابجی هانا نام بردی الا من که از قضا هم سن تو هم هستم
راستی ابجی هانا مبارکههههه🥳🥳💃🏻💃🏻👏🏽👏🏽
بقیه بچه ها،شما خوبین؟؟؟

(:
(:
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

نیوش آخه اون موقع اونا آن بودن ولی بازم ببخشید عزیزم باورکن اسما خیلی زیادن😅

fatemeh
fatemeh
پاسخ به  نیوش
4 سال قبل

اوهوم منم موافقم

ayliin
ayliin
4 سال قبل

آیداااااااااااا
دستت دردنکنه دخی جان
مرسی لطف کردی،
باشه صبر میکنم هر وقت تموم شد میخونمش
بازم دمت گرم

aylin
aylin
4 سال قبل

ادمین…داداشی از این فینگیلی ها نذاشتی ها بزنیم زرتی بریم پایین😂
کامنت خیلی زیاده مردیم انقدر بالا پایین رفتیم

Nafas
Nafas
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

یاسییی منو تحت فشار نزار من برم پروفمو عاشقونه کنم زیرشم بنویسمy.n بچه ها میریزن سرم 😐😂😂😂

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  aylin
4 سال قبل

خواهر ایلین
کپی از سخن گران بهای من بدون ذکر منبع پیگرد قانونی و شرعی دارد.
این سخن روزی بنام من ثبت شد
اغا هر کی میخواد از حرفای منو بزنه باذکر منبع باشه لدفن
چاکریم ابجیا و داداشا
😎😎😎😎😎😎😎😎

اگه تو ترکی من کردم
اگه تو ترکی من کردم
پاسخ به  Fatemeh
4 سال قبل

اینجا یه استاد داشت پس چرا خبری ازش نیست

Milad
Milad
4 سال قبل

یاسی تو گفتی مکان دیدنی نگفتی توپ که🤔
بعدشم تو فقط همون برو آبشار ،آزادی 😀
بله ما هم آبشار ،آزادی میرفتیم (البته از یه ساعتی به بعد )😂😂
ولی نمی دونم شما دهه هشتادیا چرا به جاهای شلوغ می گین توپ
منو برو بچ یه جای دنجو پیدا می کردیم 20تایی می ریختیم خودمون توپش می کردیم
حالا بیا بوشهر تا بت بگم مکان توپ به چی میگن من زیاد یاسوجو زیرو رو نکردم
.
یاسی اگه بتونی امید طالبیو پیدا بکنی یه جاهاییو نشونت میده که تا دو ساعت تو کفشی

yasi
yasi
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

باشه اومدم بوشهر ببرم جاهای توپشو نشونم بده
تو هم اومدی یاسوج بیا ببرمت جاهای توپ که بفهمی من جای توپ به کجااا میگم
این ابشار و آزادی و گمرک فرمالیتست و واسه شب گردیامونه 😉

میلاد این امید طالبی چند سالشه
چه شکلیه
یه مشخصه بده من که نمیتونم بلندگو دست بگیرم صداش کنم
بعد هم واسه اینکه من این اقای گمشده رو پیدا کنم اول یدونه از اون جاهای توپو بگو ببینم ارزششو داره یا خودم رفتم اونجاها 😛😉

Artamis
Artamis
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

داداش میلاد ریشر هم عالیه مخصوصا شب موقعی که باد میاد

اگه تو ترکی من کردم
اگه تو ترکی من کردم
پاسخ به  Milad
4 سال قبل

مگه دهه هشتادیا گناه کردن .یجوری میگین دهه هشتادی انگار خودتون چه گلی کاشتید دهه شصد هفتادیا

دسته‌ها

523
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x