7 دیدگاه

رمان بر دل نشسته پارت ۲۹

5
(2)

چیزی نگفتم و روی یه صندلی نشستم
بدجوری گیر افتاده بودم، نه راه پس داشتم نه راه پیش..
اگه فقط ملاحظه حال اسین رو میکردم و از ترس روانی شدنش باب میلش رفتار میکردم، یه وقتی به خودم میومدم که داشتم بچه مونو نام نویسی میکردم برای مدرسه..
اگه هم کاملا بی تفاوت اسین و خانواده ش رو ول میکردم و میرفتم پی خوشبختیم وجدان لعنتیم راحتم نمیگذاشت..
مادرش با لحن ناراحتی گفت
_عزیزم اگه قصد ازدواج نداشتین پس چرا به پدرت گفتی که میخوای با مهراد نامزد بشی و امروز پیش فامیل اعلام کنیم؟
اسین بدون نگاه به من گفت
_فکر میکردم که برای مهراد سورپرایز میشه و خوشحال میشه، از طرفی هم خواستم ها‌کان قطع امید کنه از ازدواج با من و دست برداره
مادرش گفت
_اتفاقا وقتی شما رفتین عموت و هاکان پدرتو دوره کردن که چه خبره و چرا اسین سرخود تصمیم به ازدواج با یه غریبه گرفته، بابات هم خوب پشتت دراومد و گفت که اسین سرخود این تصمیم رو نگرفته و مهندس راستین کیس صددرصد تائید شده منه و بزودی مراسم نامزدیشون رو برگزار میکنیم

با حرفهای مادرش انگار آب یخ خالی کردن روم، بیخبر از من پشت سرم چه نقشه هایی برای آینده م کشیده شده بود..
عصبانی اسینو نگاه کردم دیگه حضور مادرش برام مهم نبود، گفت
_میخوام تنها باشم برین بیرون، توام برو بین فامیلم بگو که خبری از نامزدی و ازدواج نیست و آبروی منو ببر
اینو گفت و روی تخت دراز کشید و پشتشو به ما کرد، مادرش به من اشاره کرد که بریم بیرون
روی پله ها ازم خواهش کرد که فعلا چیزی نگم تا خودش اسینو قانع کنه..
وقتی رفتیم پایین تو سالن پیش مهمونا، چند نفری که خاله و دختر خاله و شوهر عمه و فک و فامیلای اسین بودن به من تبریک گفتن و دستمو فشردن..
آنچنان عصبی بودم که مشتامو فشار میدادم و مدام عرق پیشونیمو پاک میکردم
اینطوری نمیشد من کسی نبودم که کوچکترین چیزی برخلاف میلم انجام بدم، دنیارو به هم میریختم، جذبه و صلابت من هم توی شغلم و هم بین فامیل و آشنا معروف بود..
حالا چم شده بود که یه دختر از بیماری عصبیش سوءاستفاده میکرد و برای کل زندگی من برنامه ریزی میکرد..

رفتم کنار پدرش ایستادم، بهم لبخند زد و گیلاسی شامپاین گرفت طرفم و گفت
_میدونم نمیخوری ولی امشب به سلامتی خودت و اسین شاید بخوای یه گیلاس بخوری
دستشو رد کردم و گفتم
_ممنون میدونید که بخاطر زخم معده م نمیخورم، اگه ممکنه بعد از رفتن مهمونا کمی صحبت کنیم
مشکوک شد و آروم گفت
_البته

بعد از رفتن مهمونا آقای گوچر گفت که بریم توی اتاق کارش و صحبت کنیم از جامون بلند شده بودیم که صدای جیغ و داد مادر اسین از بالا به گوشمون رسید
پدرش سریع دوید بالا و من و خدمتکاراشون هم پشت سرش
مادرش با گریه به شوهرش گفت
_همه قرصا رو خورده، هر کاری میکنم بیدار نمیشه
پدرش رفت بالای سرش و چندبار با نگرانی صداش زد و تکونش داد، منم رفتم بالای سر اسین و گفتم
_برید کنار آقای گوچر باید زود برسونیمش بیمارستان
پدر و مادرش هنوز گیج بودن که من بغلش کردم و سریع از پله ها بردمش و سوار ماشینم کردم

اعصابم خرد بود اگه این دختر اینطوری میمرد خودمو نمی بخشیدم..
عقلم میگفت تو که تقصیری نداری تا کی میخوای خودت و زندگیتو فدای این دختر کنی، ولی وجدانم میگفت بخاطر تو خودکشی کرده..

اون شب تا صبح تو بیمارستان موندیم و معده اسینو شستشو دادن و تحت نظر موند تا خطر کامل رفع بشه..
به نفس اس ام اس دادم که کار مهمی پیش اومده و شب نمیام، در جوابم فقط نوشت باشه.. نپرسید کجایی چیکار میکنی..
از اینکه شب تنهاش گذاشته بودم ناراحت بودم ولی از طرفی میدونستم که نفس دختر ترسویی نیست که از تنهایی بترسه و از طرفی هم اسین و پدر و مادرش رو هم توی اون حال نمیشد تنها بذارم

بقدری ناراحت و سردرگم بودم که از زندگی سیر شده بودم، با این کار اسین انگار دیگه کاملا از نفس جدا افتادم..
ممکن بود اسین دوباره این کارو بکنه، چطور باید ولش میکردم و از زیر نامزدی در میرفتم، اگه هم نامزدی رو قبول میکردم باید زنده بگوری خودم رو قبول میکردم..

وقتی که ساعت ۹ صبح خسته و کوفته و بیشتر از خستگی جسمی، با روحی داغون و افسرده به خونه برگشتم..
نفس با چشمای قرمزش که نشانه بیخوابی دیشبش بود اومد دم در اتاقش و سلام خفه ای کرد و سرتاپامو نگاه کرد، انگار خواست ببینه سالمم یا نه..
صدای سلام من خفه تر از نفس بود و وقتی دید با شونه های افتاده بدون حرف و توضیحی راه افتادم طرف اتاقم، اونم دوباره رفت تو اتاقش..
چی داشتم که بهش بگم، زبون لالم که تا حالا نتونسته بود مقابل نفس به عشقش اعتراف کنه، با کار اسین لال تر شده بود و دیگه حتی توی دهنم نمیچرخید..
دیدن چشمای قرمزش قلبمو به درد آورد، خدا میدونه دیشب چه فکرهایی کرده بود با خودش..
شاید فکر کرده بود که تا صبح تو آغوش اسین بودم، شاید هم فکر کرده بود بلایی سرم اومده

۹۴)
هر چی که فکر کرده بود، دیگه توانش رو نداشتم که بهش توضیح بدم و رفع سوءتفاهم کنم، چون با نامزد شدنم با اسین هر دومون طوری نابود میشدیم که هیچ توضیحی قادر به دوباره سر پا بلند کردنمون نمیشد..

کل روز تو اتاقم فکر کردم و خودخوری کردم..
با تجسم قیافه نفس وقتیکه خبر نامزدی من و اسینو بشنوه عذاب کشیدم، از تجسم نامزدی و ازدواج با اسین درد کشیدم، از فکر تموم شدن عشق قشنگمون با نفس، بی نفس شدم و خودمو انداختم توی تراس تا هوا بگیرم به ریه هام..
بدبخت شده بودم، نمیتونستم تحمل کنم..
غروب بود که از خونه زدم بیرون.. نفس تو آتلیه بود ولی نقاشی نمیکشید جلوی پنجره ایستاده بود، تا برگشت نگاهم کنه سریع رفتم سمت در و از خونه خارج شدم،نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم

یکراست رفتم به یه کلوپ و نشستم روی صندلی مقابل پیشخوان بار، ساعتها خوردم و خوردم که شاید سلولهای مغزم با الکل بیحس بشه و دیگه فکر نکنم و زجر نکشم..
ولی هر چی بیشتر مست میشدم تصویر نفس مقابل چشمام واضح تر میشد
دلم یه همراه میخواست کسی که بتونم باهاش درد دل کنم، زنگ زدم به پیمان و گفتم زود بیا
وقتی اومد از دیدن حالم شوکه شد، گفت
_تو مشروب خوردی مهراد؟ چی شده چرا اینطوری شدی؟
فهمیدم که ظاهرم هم مثل درونم داغون شده، همه چیزو بهش گفتم.. گفتم و خوردم
تا اینکه پیمان لیوان ویسکی رو از دستم گرفت و گفت
_بسه دیگه الان معده ت خونریزی میکنه، آخه تو چرا اینقدر خری؟ بخاطر زندگی یه دختر مزخرف زندگی خودتو داری نابود میکنی
گفتم
_آره مزخرفه ولی بالاخره آدمه چطور بیتفاوت باشم تا یه دختر جوون و شاداب از زندگی قطع امید کنه و خودشو بکشه‌
پیمان به زور از جام بلندم کرد و گفت
_نفس چی؟ اون دختر جوون و شاداب نیست؟ فکر اونو نمیکنی؟

قلبم برای غم نفس تیر کشید ولی گفتم
_نفس قویه، مثل اسین ضعیف و بی اراده نیست
_خودت چی؟ داری از غصه میترکی بدبخت
_پیمان… بدون نفس چیکار کنم

منو کشید طرف در خروجی بار و گفت
_بیا ببینم خودتم نمیدونی داری چه غلطی میکنی

وقتی رسیدیم خونه نذاشتم پیمان در بزنه به زور کلیدو توی جیبم پیدا کردم و دادم بهش، نخواستم نفسو ببینم..
سالن تاریک بود، نفس توی اتاقش بود..
به پاهای به زور دنبالم کشیده ام سرعتی دادم و رفتم توی اتاقم درو بستم..
صدای نفسو شنیدم که با پیمان حرف میزد، نفهمیدم چی گفت فقط صدای پیمانو موقع باز کردن در اتاقم شنیدم که گفت
_دستت درد نکنه فقط یه قهوه غلیظ درست کن براش
گفتم
_چرا بهش گفتی مشروب خوردم؟
_خفه

تهوع و درد معده شدیدی داشتم، پیمان گفت برو استفراغ کن تا معده ت سوراخ نشده
رفتم تو دستشویی اتاقم و وقتی کمی معده م خالی شد حالت تهوعم از بین رفت
نفس در اتاقمو زد به پیمان اشاره کردم که پاشو نذار بیاد تو..
پیمان رفت قهوه رو ازش گرفت، فنجونو ازش گرفتم و چسبوندم به لبام..
جای انگشتاشو بوسیدم و بوییدم..
کم مونده بود گریه کنم ولی چشمهای مغرور من تو کل عمرم نیاز و عادت به گریه نداشتن، ولی الان دلشون میخواست مثل ابر بهار ببارن..
عشق چه کرده بود با من..

پیمان به فنجون توی دستم نگاه کرد و سرشو تکون داد، گفت
_همه کارات منحصر بفرد بود اینم از عاشقیت، قهوه تو بخور لباساتو عوض کن یه کم بخواب
_باشه تو برو

وقتی پیمان رفت آروم از اتاق بیرونو سرک کشیدم، نفس توی اتاقش بود، بیصدا رفتم و از آتلیه دستگاه پخشو آوردم تو اتاقم، دلم آهنگای نفسو میخواست..
دلم ابر میبارد همایون شجریانو میخواست، داشتم از نفسم جدا میشدم..
آهنگو پیدا کردم و صداشو بلند کردم

ابر میبارد و من میشوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

روی تخت نشسته بودم و سرمو گرفته بودم بین دستام، همایون از دل من میگفت، از دل خونینم..

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

جوشش اشک رو توی چشمام حس کردم که بالاخره فرو ریخت..
انگشتر نفس توی کمدم بود، انگشتری که دیگه نمیتونستم بهش بدم.. دستهایی که دیگه هرگز نمیتونستم بگیرم.. و موهایی که دیگه هرگز نمیتونستم بو کنم..

ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی
چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

آهنگو برای بار دوم پلی کرده بودم و توی مستی و پریشونی خودم غرق بودم که دیدم در اتاقم باز شد..
باز شد و نفسم اومد تو..

چقدر دلم براش تنگ شده بود، چقدر هواشو کرده بودم، چقدر گمش کرده بودم..
وقتی اومد نزدیکم خواستم بغلش کنم و دیگه نذارم بره..
ولی با تصمیمی که راجع به نامزدی با اسین گرفته بودم دیگه این حقو نداشتم، با بیچارگی سرمو انداختم پایین..
همایون شجریان داشت میخوند

ابر میبارد و من میشوم از یار جدا…

نشست کنارم روی تخت، بوی عطرش مستم کرد، این مستی، مستی روح بود..
آروم گفت
_مهراد

دلم رفت برای صدا زدنش.. جوابی ندادم گفت
_چی شده؟
چی باید میگفتم، سکوت کردم گفت
_اتفاق بدی افتاده؟

آره اتفاق بدی افتاده بود، آرزوهای من و اون مرده بودن و من امشب تشییع جنازه گرفته بودم..

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG ۲۰۲۴۰۴۱۲ ۱۰۴۱۲۰

دانلود رمان دستان به صورت pdf کامل از فرشته تات شهدوست 4.2 (5)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دستان سپه سالار آرایشگر جوانی است که اهل محل از روی اعتبار و خوشنامی پدر بزرگش او را نوه حاجی صدا میزنند دستان طی اتفاقاتی عاشق جانا، خواهرزاده ی بزرگترین دشمنش میشود چشم روی آبروی خود میبندد و جوانمردانه به پای عشق و احساسش می…
IMG 20230127 013752 8902 scaled

دانلود رمان نیم تاج pdf از مونسا ه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       غنچه سیاوشی،دختر آروم و دلربایی که متهم به قتل جانا ، خواهرزاده‌ی جهان جواهری تاجر بزرگ تهران و مردی پرصلابت می‌شه، حکم غنچه اعدامه و اما جهان، تنها کس جانا… رضایت می‌ده، فقط به نیت اینکه خودش ذره ذره نفس غنچه‌رو بِبُره!
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۴ ۱۳۲۸۴۴۱۱۹

دانلود رمان روشنایی مثل آیدین pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   دختری که با تمام از دست رفته هایش شروع به سازش می کند… به گذشته نگریستن شده است عادت این روزهایم… نگاه که می کنم می بینم… تو به رویاهایت اندیشیدی… من به عاشقانه هایم…ع تو انتقامت را گرفتی… من تمام نیستی ام را… بیا همین…

دانلود رمان لمس تنهایی ماه به صورت pdf کامل از منا امین سرشت 1 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   همیشه آدم‌ها رو با ظاهرشون نباید قضاوت کرد. پشت همه‌ی چهره‌هایی که می‌بینیم، آدم‌هایی هستن که نمی‌شه فهمید تو قلب و فکر و روحشون چه چیزی جریان داره. گاهی باید دستشون رو گرفت، روحشون رو لمس کرد و به تنهایی‌هاشون نفوذ کرد تا…
IMG 20230128 233828 7272

دانلود رمان ماه دل pdf از ریحانه رسولی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   مهرو دختری ۲۵ ساله که استاد دفاع شخصی است و رویای بالرین شدن را در سر می‌پروراند. در شرف نامزدی است اما به ناگهان درگیر ماجرای عشق ناممکن برادرش می‌شود و به دام دو افسر پلیس می‌افتد که یکی از آن‌ها به دنبال انتقام و…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۶ ۱۱۰۶۰۷۴۴۳

دانلود رمان کنعان pdf از دریا دلنواز 1 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       داستان دختری 24 ساله که طراح کاشی است و با پدر خوانده اش تنها زندگی می کند و در پی کار سرانجام در کارخانه تولید کاشی کنعان استخدام می شود و با فرهام زند، طراح دیگر کارخانه همکار و …
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۵۰۶۴۴۶

دانلود رمان بن بست pdf از منا معیری 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     دم های دنیا خاکستری اند… نه سفید نه سیاه… خوب هایی که زیر پوستشون خوب نیست و آدمهایی که همه بد میبیننشون و اما درونشون آینه است . بن بست… بن بست نیست… یه راهه به جایی که سرنوشت تو رو میبره… یه…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۸ ۱۱۳۰۳۲۵۲۱

دانلود رمان دامینیک pdf، مترجم marya mkh 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :     جذابیت دامینیک همه دخترهای اطرافش رو تحت تاثیر قرار می‌ده، اما برونا نه تنها ازش خوشش نمیاد که با تمام وجود ازش متنفره! و همین انگیزه‌ای میشه برای دامینیک تا با و شیطنت‌ها و گذشتن از خط‌قرمزها توجهشو جلب کنه تا جایی که…
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

7 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
goli
3 سال قبل

😢😢😢😢😢😔😔😔😔😔😭😭😭😭😭😭
فقط همین

Nika
Nika
3 سال قبل

نویسنده جان قربونت اخه واسه چی میخوای رمانو به این خوبی خراب کنی با این قلم خفنی که داری خیلی بهتر میتونی تمومش کنی

...t
...t
3 سال قبل

نویسنده یعنی میخوای بزاری هر دوتاشون ازدواج کنن و بعد چندسال همدیگه رو ببینن ابراز دلتنگی کنن و دوباره عشقشون فوران بزنه بابا تو که داری خیلی خوب مینوسی خوبم تمومش کن دیگه

زهرا
پاسخ به  ...t
3 سال قبل

با ازدواج مهراد نفس نابود میشه 😔😭

Nika
Nika
پاسخ به  ...t
3 سال قبل

نویسنده جان قربونت تازه داریم بعد مدت ها یه چیز درست درمون میخونیم خرابش نکن با این قلمی که شما داری خیلی خوب میتونی تمومش کنی اگه بخواد یه همچین چیزی بشه خیلی بد میشه خیلییی

(:
(:
پاسخ به  Nika
3 سال قبل

موافقم ایده رمانش قشنگه اگه اینجور اتفاقی بی افته که قطعا نمی افته چون جذابیت اولیش رو از دست میده

Zeinab
Zeinab
3 سال قبل

نویسنده تو رو خدا این راهو ادامه نده،گناه دارن خب😭😭😭

دسته‌ها

7
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x