رمان بگذار اندکی برایت بمیرم پارت 8

4.3
(149)

 

 

 

وجود امیریل چنان از خشم آتش گرفت که پنجه هایش را درون دسته مبل فرو برد و تنها عماد متوجه حالش شد که ان هم می دانست بی نهایت روی این دخترک شیطان حساس است…

 

 

عماد نگاه نگرانی به امیریل کرد که هر آن چشمانش بیشتر سرخ می شدند…

 

رستا بی خجالت دست بر هم کوبید و با چشمانی ستاره باران گفت: وای بازم خواستگار… اینقدر خوشم میاد مخصوصا اونجایی که میگن برین تو اتاق حرف بزنین…!!!

 

 

امیریل دیگر نتوانست تحمل کند و از جایش بلند شد و با خشمی که سعی در کنترلش داشت رو به فرشته خانوم گفت: حاح خانوم شام آمادست…؟!

 

فرشته خانوم با تعجب نگاه پسر رشیدش کرد…

-آره مادر آمادست… الان پا میشم سفره رو می چینم…

 

رستا نگاه متعجبی به امیریل کرد که مرد بدتر نگاهش کرد و دخترک وا رفت…

ارتباط چشمی اشان کمی طول کشید تا اینکه دخترک کم آورد و چشم گرفت…

 

به این ترتیب دخترها هم دنبال فرشته خانوم رفتند تا میز را بچینند…

 

**

 

خوابش نمی برد و تمام فکرش معطوف دخترک سر به هوایی بود که خیلی راحت جلوی او برای خواستگار ذوق می کرد…

 

کاش کمی بزرگتر بود تا بتواند با صحبت دخترک را مجاب کند، هرچند که می دانست ده سال دیگر هم بگذرد، رستا همین است…!

 

 

وارد حیاط می شود و میان مسیر سنگفرش شده قدم می زند تا نزدیکی خانه دایی اش…!!!

گوشی اش را در می آورد و بدون آنکه دست خودش باشد شماره رستا را می گیرد اما به همان سرعت هم منصرف شده و سریع از صفحه تماس خارج می شود…

 

ولی دلش بد هوایی شده بود که وارد اینستاگرام شده و توی پیجش رفت…

یکی یکی عکس ها را رد کرد و با دیدن حجاب نصفه نیمه اش هم حرص سر تا پایش را گرفت….

 

#پست۴۵

 

 

نگاهش خیره و مات رستایی شد که در ان لباس نقره ای تن ظریف و خوش تراشش بیشتر از هر وقت دیگری زیباتر شده بود…

یک زیبایی اصیل و پر از شگفتی…!

آرایش چشمانش با رنگ تیله ایش دیوانه کننده بود…

گیس بلند و طلایی اش را تمام فر کرده و دورش ریخته بود…

 

 

این الهی زیبایی ، نفسش را بند آورده بود…

آب دهانش را فرو داد و نتوانست چشم بگیرد…

سرشانه و گردنش تا نزدیکی چاک سینه هایش لخت بود و تن سفیدش برق می زد…

 

 

با رد شدن عماد اخم هایش درهم شد و تیز سمتش برگشت…

-صبرکن…!!!

 

با صدای خشن و تند امیریل توجه رستا هم سمت بیرون جلب شد و با تعجب خواست از اتاق خارج شود که دست امیریل روی سینه اش نشست و توی اتاق هلش داد…

 

-چرا همچین می کنی…؟!

 

وجود امیریل پر از خشم و نیاز بود…

داشت میمرد تا نگاهش پابین نرود…

 

-برو یه چیزی بندار رو خودت…!!!

 

رستا لب زیر دندان کشید و متوجه نگاه دودو زن مرد شد و سریع شالش را برداشت و جلوی خودش گرفت…

 

-تو اینجا چیکار می کنی…؟!

 

وجود امیریل سرتا پا آتش بود…

نگاهش روی شال حریر بود که فقط جلوی چاک سینه اش را گرفته بود…

 

-تو نمی دونی نباید تو خونه ما اینجور بگردی…؟! اصلا این چه لباسیه…؟! کل تنت معلومه…!

 

چشمان رستا درشت شد…

-باز گیر دادیا امیر؟! مگه مجلس مختلطه که اینجور می کنی…؟!

 

دست خودش نبود، داغ کرده بود…

حتی همان زن ها هم دوست نداشت تن سفیدش را ببینند…!!!

 

-همه جونت معلومه رستا…! میری عوضش می کنی…!

 

#پست۴۶

 

 

ابروهای رستا از این همه زورگویی بالا رفت…

-ببخشید اون وقت ربطش به شما…؟! در ضمن خودت چرا اینجایی و چشم خیره کردی رو من…؟!

 

 

اخم امیریل بیشتر شد…

-دقیقا اومدی توی اتاق من…!!!

 

رستا لبش را گزید…

سریع چشم گرفت تا نقشه اش لو نرود…

به عمد توی اتاقش آمده بود و می خواست کرم بریزد…

 

حق به جانب با نازی به گردنش گفت: تو که دیدی من تو اتاقتم چرا در نزدی…؟! نترسیدی یهو خدایی نکرده وسوسه شیطانی بیاد سراغت…؟!

 

 

صورت امیریل رو به کبودی بود و به سختی داشت خودش را کنترل می کرد…

دست به صورتش کشید و ذکری آرام زیر لب زمزمه کرد…

 

سعی کرد توجه نکند اما سخت بود…

قدمی سمت جلو بر داشت و خیره در چشمان آرایش شده و زیبای رستا با جدیت گفت: خودت از اخلاقم خبر داری و می دونی عصبانی بشم هیچی جلودارم نیس، پس سعی نکن عصبانیم کنی…!!!

 

 

رستا از این جدیت اخم ظریفی روی پیشانی نشاند و توقع همچین حرفی را نداشت…

 

-مثلا عصبانی شی چیکار می کنی…؟!

 

-نمیزارم حتی پات و از این خونه بیرون بزاری…!!!

 

رستا پوزخند زد و بی توجه به خشم و آتشی که در وجود مرد روشن کرده بود، سمت میز توالت اتاقش رفت و وسایلش را جمع کرد و خواست از کنارش بگذرد که بازوی لختش اسیر پنجه قدرتمند مرد شد…

 

 

امیر یل با حرص چنان بازویش را فشار داد که ناله دخترک بلند شد…

-آخ… امیر درد گرفت دیوونه…!!!

 

چشم امیریل به خون نشسته بود.

-حق نداری قدم از قدم برداری خیره سر…!!!

 

#پست۴۷

 

 

 

امیریل بدون آنکه متوجه باشد، تمام حرصش را توی دستش ریخته و بازوی دخترک را فشار می داد…

 

رستا از درد چشم بست…

-امیر… بازوم…!

 

و ناخودآگاه قطره اشکی از چشمش افتاد که مرد را به خود آورد و سریع پنجه دستش را باز کرد…

 

رستا با دست آزادش بازویش را در دست گرفت و با دیدن سرخی که رو به کبودی می رفت، با بغض نگاه امیریل کرد…

 

-امیر کبودش کردی…؟!

 

امیریل متعجب نگاه سرخی بازویش کرد و نفسش را از حرص بیرون داد…

 

-همش تقصیر خودته، عصبانیم می کنی…؟!

 

-حالا مقصرم خودم شدم…!!!

 

امیریل معذب بازویش را توی دست گرفت…

-رو اعصابم نری، هیچ کاری باهات ندارم…!!!

 

سپس نکاهی به کبودی انداخت…

-با اینکه نمی تونی بری توی مجلس…؟!

 

-به عمد اینجوری کردی…؟!

 

-مگه مرض دارم الکی بهت صدمه بزنم…؟!

 

-همیشه همبن مرض رو داری فقط نمی دونم چرا دیواری کوتاه تر من پیدا نمی کنی…!!!

 

امیریل چشم غره ای بهش رفت…

-کیف آرایشت و بده…؟!

 

-چیکارش داری…

 

امیریل کیف آرایشی را از دستش کشید و زیپش را باز کرد… کرم پودر را بیرون آورد و سمتش گرفت…

-از این بزن ردش و بپوشون یا اگه کتی چیزی داری تنت کن…

 

رسنا از تعجب ابروهایش بالا رفتند…

-می زنی کبودم می کنی، بعدم دوباره راهکار میدی…؟ لازم نکرده شما بگی چیکار کنم…؟!

 

رستا باز خواست برود که امیریل جلویش را گرفت و خودش مشغول کاور کردن کبودی روی بازویش شد…

 

#پست۴۸

 

 

 

نگاه هاج و واج رستا به سایه ای بود که از ماشین عماد پیاده شد و سپس با لبی خندان سری تکان داد و در را بست…

 

مانتو و شال او هم هیچ در و پیکری نداشت و جالب اینجا بود که چطور تخم کرده و جلو نشسته ان هم جلوی ان مادر فولاد زره ای که از همان خانوم جلسه ای های معروف هست و حسابی هم سلیطه…!!!

 

رستا را دید و با دیدنش لبخند زد و برعکس رستا با عصبانیت تشر زد…

 

-زهرمار… هیچ معلومه کجا بودی…؟!

 

سایه متعجب نگاه صورت سرخ رستا کرد…

-خب چیه حالا پاچه می گیری…؟!

 

رستا دست به کمر شد.

-نگفته بودی قراره با عماد بیای…؟!

 

سایه جلوی خنده اش گرفت…

-نه اینکه شما می خواستی با سبحان بیای و با امیریل اومدی تازه دیدم چه اخمی هم کرده بود…!

 

رستا با حرص دماغ چین داد…

-تو که این گنده بک رو می شناسی… رفته بودم تو اتاقش گیر داده بود به لباسم و نمیذاشت بیام…!

 

 

سایه چشم درشت کرد…

-چرا…؟!

 

رستا پوزخند زد: از این ور چشم خیره کرده بود روم، از اون طرفم می گفت لباسم بازه… دار و ندارم و ریختم بیرون… آخه مرتیکه تو چشم لوچت درویش کن… همچین به چاک سینم زل زده بود که نگو…!!!

 

 

شلیک خنده سایه هوا رفت…

-لامصب بد چیزیه… رستا من که دخترم، دوست دارم همچین اون سفید بلوری هات و ببینم دیگه چه برسه به اون امیریل بدبخت که داشتی تو چشمش فرو می کردی… اصلا تو غلط کردی رفتی تو اتاقش توله سگ… کرم از خودته بیشعور…!!!

 

 

رستا نیشش را باز کرد…

-خواستم اول اون لباس و آرایشم و ببینه اما بعدش خوب رید به حالم…!!!

 

 

.

 

#پست۴۹

 

 

 

سایه جدی شد…

-رستا این همه بچه بازی درنیار… آخرش یه جا با این کارات به گا میری… امیریل یه مرد سنتی و تعصبیه…!  درسته قد بلنده، خوش هیکله، خوش تیپ و همچین از خانواده خیلی خوب و سرشناسی هم هست اما چیزی که این وسط اذیت میکنه دنیای تو و اون مرده…!!!  بفهم که با این کارات فقط خودت اذیت میشی… تو دختری نیستی که معیارای امیریل رو داشته باشی…!!!

 

 

رستا بی آنکه بهش بربخورد،  قری به گردنش داد و چشم باریک کرد…

-اونوقت معیارای ایشون چی می تونه باشه…؟!

 

سایه لب گزید و درست دست گذاشت روی نقطه ضعف رستا…

 

-به نظرم مونا بهترین گزینه است…!!!

 

صورت رستا درجا سرخ شد…

-نرین به اعصابم سایه… می دونی عصبانی بشم هیچی جلودارم نیست و یه کاری می کنم که اون دختره راهی بیمارستان بشه و امیریل هم تا آخر عمرش عقیم شه که اولین و آخرین گزینش برای ازدواج خودم باشم…!!!

 

 

-چرا نمیرین داخل… مگه نمی بینین اینقدر مرد وایساده…؟!

 

رستا نگاهش با صورتی کبود شده سمت امیریل چرخید که نگاهش به او بود و سایه را نگاه نمی کرد…

 

سایه سلام کرد و او هم بدون نگاه کردن بهش جوابش داد اما نگاهش از روی رستا کنار نمی رفت…

 

-حالا که شال و مانتو تنمونه… دیگه اون مردا چی می خوان ببینن…؟!

 

 

امیریل حرص می خورد و دوست داشت زبانش را از حلقش بیرون بکشد…

 

-رستا اون شال و مانتو بود و نبودش فرقی نداره چون چیزی رو که باید نپوشونده… با من یکی به دو نکن و بیاین برین داخل…

 

این بار ملتمسانه رو به سایه کرد اما چشم پایین گرفت…

-سایه خانوم دست این دخترو بگیرین و برین داخل تا اینقدر من و حرص نده…!!!

 

 

.

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 149

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۵۰۶۴۴۶

دانلود رمان بن بست pdf از منا معیری 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     دم های دنیا خاکستری اند… نه سفید نه سیاه… خوب هایی که زیر پوستشون خوب نیست و آدمهایی که همه بد میبیننشون و اما درونشون آینه است . بن بست… بن بست نیست… یه راهه به جایی که سرنوشت تو رو میبره… یه…
400149600406 1552892

رمان خلافکار دیوانه من 5 (1)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خلافکار دیوانه من خلاصه : دختری که پرستار یه دیوونه میشه دیوونه ای که خلافکاره و طی اتفاقاتی دختر قصه میفهمه که مامان پسر بهش روانگردان میده و دختر قصه میخواد نجاتش بده ولی…… پـایـان خوش  
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۰۰۳۵۱۷۱۸۴

دانلود رمان طرار pdf از فاطمه غفرانی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         رمان طرار روایت‌گر دختر تخس، حاضر جواب و جیب بریه که رویای بزرگی داره. فریسای داستان ما، به طور اتفاقی با کیاشا آژمان، پسر مغرور و شیطونی که صاحب رستوران‌های زنجیره‌ای آژمان هم هست آشنا میشه و این شروع یک قصه اس…
Romantic profile picture 50

دانلود رمان ما دیوانه زاده می شویم pdf از یگانه اولادی 0 (0)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :       داستان زندگی طلاست دختری که وقتی هنوز خیلی کوچیکه پدر و مادرش از هم جدا میشن و طلا میمونه و پدرش ، پدری که از عهده بزرگ کردن یه دختر کوچولو بر نمیاد پس طلا مجبوره تا تنهایی هاش رو تو خونه عموی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۷۴۱۹۲۵

دانلود رمان شاه صنم pdf از شیرین نور نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       شاه صنم دختری کنجکاو که به خاطر گذشته ی پردردسرش نسبت به مردها بی اهمیته تااینکه پسر مغرور دانشگاه جذبش میشه،شاه صنم تو دردسر بدی میوفته وکسی که کمکش میکنه،مردشروریه که ازش کینه داره ومنتظرلحظه ای برای تلافیه…
IMG 20240425 105138 060

دانلود رمان عیان به صورت pdf کامل از آذر اول 2.4 (8)

بدون دیدگاه
            خلاصه رمان: -جلوی شوهر قبلیت هم غذای شور گذاشتی که در رفت!؟ بغضم را به سختی قورت می دهم. -ب..ببخشید، مگه شوره؟ ها‌تف در جواب قاشق را محکم روی میز میکوبد. نیشخند ریزی میزند. – نه شیرینه..من مرض دارم می گم شوره    
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۰۴۲۰۰۳۰

دانلود رمان قصاص pdf از سارگل حسینی 2 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     آرامش دختر هجده ساله‌ای که مورد تعرض پسر همسایه شون قرار میگیره و از ترس مجبور به سکوت میشه و سکوتش باعث میشه هاکان بخواد دوباره کارش رو تکرار کنه اما این بار آرامش برای محافظت از خودش ناخواسته قتلی مرتکب میشه که زندگیش…
55e607e0 508d 11ee b989 cd1c8151a3cd scaled

دانلود رمان سس خردل به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 3.4 (9)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ناز دختر فقیری که برای اینکه خرجش رو در بیاره توی ساندویچی کوچیکی کار میکنه . روزی از روزا ، این‌ دختر سر به هوا به یه بوکسور معروف ، امیرحافظ زند که هزاران کشته مرده داره ، ساندویچ پر از سس خردل تعارف میکنه…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ساجده
ساجده
1 ماه قبل

چرا تو همه رمان ها دخترا تن سفید و بلوری دارن؟!! واقعا چرا؟؟! چرا من تنم سفید نیست؟! چرا خواهر و مادرم سفیدن ولی من نیستم؟!!! چرا خدا انقدر منو زشت آفریده؟؟! واقعا دلیل اینکه انقدر بدبختم چیه؟!! چرا نمیمیرم؟!!! 

me/
me/
1 ماه قبل

چرت شده رمان

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x