رمان خان زاده جلد دوم پارت 4

دخترکم روی تخت فلزی گوشه اتاق خوابیده بود و من نگاهم به گوشیم بود و منتظر تماس اهورا بودم می دونستم که زنگ میزنه درسته که منو دخترم براش ارزشی نداشتیم اما اون عادت کرده بود که ما کنارش باشیم .

شکی نداشتم وقتی بفهمه ما از اونجا رفتیم به شدت عصبی میشه و منم همینو میخواستم میخواستم عصبیش کنم؛ ناراحتش کنم مثل تمام وقتایی که اون منو ناراحت کرده بود دلمو شکسته به فکر رفته بودم که گوشی توی دستم لرزید با صدای زنگش از جا پریدم و گوشی روی زمین پرت شد ،سوتزمن، به مونس نگاه کردم و وقتی مطمئن شدم بیدار نشده گوشی رو برداشتم و تماس وصل کردم .

صدای داد و بیدادش داشت گوشمو اذیت میکرد
_ کجا رفتی ؟میگم کجا رفتی؟
دخترم و برداشتی کدوم گوری رفتی؟

اون حرف میزد و سکوت کردم تا بیشتر و بیشتر حرص بخوره وقتی دادوبیدادش تموم شدو من تمام مدت سکوت کردم نوبت من بود که به حرف بیام پس زیاد منتظرش نگذاشتم و گفتم:
منو دخترم رفتیم سراغ زندگیمون درست همون کاری که تو کردی !
تورفتی سراغ زندگیت !
راستی زنت خوبه ؟
پسرت خوبه؟
انگار از این حرفم شوکه شد که کمی مکث کرد و گفت:
_ این حرفا چیه که میزنی؟

خندیدم…
خنده ی من درد داشت از هزار جور زخم شمشیرم بدتر بود
بهش گفتم :
من اونجا بودم ،دیدمت ،کپی نکن، کنار زنت کنار پسرت دیدم پدر ومادر تو شنیدم حرفاشونو…
شنیدم خنده های کیمیا رو ؛
شنیدم قربون صدقه هایی که دور پسرت می رفتی؛
و هیچی نشنیدم وقتی داشتن راجع به من و دخترم بدگویی می‌کردند چون تو سکوت کرده بودی و گذاشتی بهمون تهمت بزنند؛ به من به دخترت و تو هیچی نگفتی هیچی هیچی نگفتی….

این حرفارو با بغض میزدم….

سکوت کرد می دونستم الان صورتش گُر گرفته و چشماش خون افتاده و رگ گردنش بیرون زده عادتش بود حتی اگه عصبی نبود موقع ناراحت یا شرمنده هم همین حالت به چهره اش دست می‌داد سکوت رو شکست و گفت:

_ چی داری می گی برای خودت آیلین؟
من ازدواج نکردم.

پوزخند این حرف زدم و گفتم

برای من دیگه اهمیتی نداره برای من مهم نیست میفهمی دیگه برای من وجود نداری پاتو از زندگی من و دخترم بکش کنار !

عصبی فریاد زد
_ داری چه غلطی می کنی یعنی چی که پامو از زندگیه تو و دخترم بکشم کنار؟
مونس دخترمه هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه این حقیقت و واقعیت و تغییر بده میفهمی ؟

به دیوار تکیه دادم و گفتم :

واقعیت من تغییر میدم دارم از تو دور میشم دارم طلاق میگیرم.

به قدری بلند فریاد زد که گوشی رو از گوشم فاصله دادم

_حرف دهنتو بفهم بگو کدوم گوری هستی میام اونجا حرف میزنیم میدونی که اگه باهام راه نیای یه کاری می کنم که از کرده ات پشیمون بشی ؟

میدونستم که اگه بخواد میتونه هرکاری بکنه…

ببین کاری نکن برم شکایت کنم و بگم دخترم دزدیدی پس مثل بچه آدم آدرس جایی که هستی و بده تا بیام باهم حرف بزنیم…

با گریه نالیدم تو زن گرفتی باز بهم خیانت کردی

این بار ارومتر جواب داد
_آیلین به جون مونسمون من باهاش ازدواج نکردم …

حرفش کاری کرد که قلبم بلرزه و دودل بشم و با تمام وجودم دلم میخواست حرفاش حقیقت باشه.
سکوت کردم که اون دوباره به حرف اومد.
_بهم بگو کجایین باید باهات حرف بزنم آیلین.

باز تسلیمش شدم باز دلم و به دریا زدم و بهش اعتماد کردم.
بهش گفتم:
خواهش می کنم ناامیدم نکن نمیخوام دوباره دلم بشکنه این آخرین فرصتیه که بهت میدم .

اهورا کلافه باشه ای گفت تماس قطع کرد.
مضطرب آدرس رو براش فرستادم منتظر نشستم دل توی دلم نبود خدا خدا میکردم حرفی که زده درست باشه،راست باشه ؛اما تمام چیزهایی که دیده بودم از جلوی چشمم کنار نمی رفت اون حرفا اون بوسه!
پس اونا چی بودن؟
واقعی نبودن ؟
نمیدونستم چی واقعیه چی نه!

اما مثل همیشه این بارم قلبم بود که داشت تصمیم می گرفت که چی درسته چی غلط.
کمی که گذشت مونس آروم لای پلکاشو باز کردو با صورت معصومش بهم نگاه کرد کنارش نشستم و موهاشو از روی صورتش کنار زدم و گفتم:

بیدار شدی دختر مامان؟

_ خیلی گشنمه.

لبخند زدم گفتم:
یکم دیگه تحمل کن الان که بابای برسه ..
حرف توی دهنم مونو وقتی در اتاق به صدا درآمد ودر و باز کردم .

اهورا توی چهار چوب در ایستاد.

اخم کرده بود ابرو در هم کشیده بود و حتی نمی خواست نگاهم کنه انگار که اون طلبکار بود؛ انگار که من بهش خیانت کرده بودم؛ از کنار من گذشت و پیش مونس نشست و بغلش گرفت روی سرش رو بوسید و گفت:

_ چطوری خوشگلم حالت خوبه؟

مونس که از دیدن پدرش ذوق کرده بود خودشو بهش چسبوندم تند تند سرش و تکون داد.

روبروشون نشستم و منتظر به اهورا چشم دوختم اما انگار اون قصد داشت بیشتر از این اذیتم کنه که سکوت کرده بود و حرفی نمیزد.

کلافه بهش گفتم:
بگو !توضیح بده بگو چطوری میشه تمام چیزایی که من دیدم دروغ باشه؟
سرشو بالا آوردم ریزبینانه بهم خیره شد و گفت:

_ واقعاً اینقدر پیش تو آدم ناجوریم که اینطور بدون اینکه هیچ حرفی بهم بزنی میتونی راحت ترکم کنی؟

نفسمو کلافه بیرون دادم و گفتم خواهش می کنم برو سر اصل مطلب اونجا خیلی چیزا دیدم بهم توضیح بده بگو که دروغ بوده من دیدم حتی تو اون زنیکه رو بوسیدی …

مونس که از حرفهای ما سردر نمی آورد از بغل پدرش بیرون پرید به سمت گوشی من رفت از زمین برش داشت.

اهورا با همون اخمش گفت:

_ میدونی برای من سخت تر از هر چیزی چیه؟
اینکه تو اینطور راحت ازم میگذری اما من نمی تونم.

عصبانی صدام و بالابردم گفتم حرف بزن گفتم توضیح بده من این حرفا رو نمی خوام اهورا …

دکمه های بالای پیراهنش رو باز کرد و نفسش راحت بیرون داد و گفت:

_ همه اونا یه بازی بود یه بازی بود که دست کیمیا رو روکنم و کردم یاشار اصلام پسر من نیست .
جواب آزمایش گرفتم…

متعجب چشمامو گرد کردم و گفتم اما اسمش رفت شناسنامه ات شما داشتین عقد می کردین!؟

کلافه بود انگار می خواست کامل توضیح بده برای همین شناسنامه اش و از توی جیبش بیرون آورد و به سمتم گرفت و گفت:
_ خودت نگاه کن هیچ اسمی تو شناسنامه من نیست گفتم که همه اونا بازی بود من فقط میخواستم دست کیمیا رو کنم .

به قدری حس خوب تویی وجودم تزریق شده بود و احساس می کردم همین الان که منفجر بشم شناسنامه را از دستش گرفتم و سریع نگاهش کردم جز اسم من و دخترم اسم هیچ کس دیگه ای توش نبود خوشحال شناسنامه از دستم افتاد و خودمو توی بغلت اهورا انداختم آروم کمرمو نوازش کرد و گفت:

_ این بغل این کارات دلمو نرم نمیکنه .
واقعا ازت انتظار نداشتم که اینطوری منو بزاری و بری بدون اینکه حتی باهام حرف بزنی واز من بگذری…

شرمنده سرمو پایین انداختم و گفتم اما تقصیر توئه تو باید از اولش بهم میگفتی تو جای من بودی چیکار میکردی؟
اگه منو با یه مرد دیگه میدیدی….

عصبی با صدای بلند گفت:

_ خفه شو هیج عوضی نمیتونه به تو نزدیک بشه..
از ترس سرمو پایین انداختم مونس که به ما نگاه می کرد به پای من چسبید و گفت :

_مامان بابات دعوات میکنه؟

موهاش و نوازش کردم و گفتم
نه عزیزم من و بابا که دعوا نمی کنیم .
اهورا از جاش بلند شد شناسنامه رو برداشت گفت :

_دیگه بایدبرگردیم به خونه .

سریع بدون معطلی از جام بلند شدم و سرخوش چمدونا رو برداشتیم و از اونجا بیرون زدیم بین این راه مونس دوباره اعتراض کرد که گرسنه اس و اهورا جلوی یه رستوران شیک ماشین متوقف کرد و پیاده شدیم.
تمام مدت اخماش تو هم بود و فقط تمام حواسش به مونس بود حتی به من نگاه نمیکرد میدونستم میتونم دلشو بدست بیارم پس سعی کردم فعلا سکوت کنم تا کمی از عصبانیتش کم بشه‌
همینکه باکیمیا ازدواج نکرده بود یاشار پسرش نبود برای من کافی بود.
سعی می‌کردم با حرفامو کارام حواسش به خودم جلب کنم اما انگار شمشیرو از رو بسته بود و بهم اصلاً توجه نمی کرد و محل نمیداد.

وقتی که بالاخره به خونه رسیدیم دیگه کم کم ساعت داشت از دوازده شب می گذشت مونس و روی تختش گذاشتم سمت اتاق خودمون رفتم .

اهورا پیراهنشو درآورده بود و با بالاتنه برهنه کنار پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید نزدیک شدم و درست کنارش ایستادم و بازوشو بغل کردم و گفتم:

_ تورو خدا دیگه بهم حق بده که بخدا تو جای من بودی همین کارو میکردی.

نگاه بدی به من انداخت و گفت:
_ دوباره خودتو گذاشتی جای من مگه نگفتم از این حرف‌ها نمیخوام بشنوم؟

از این که اینجوری روی من تعصب داشت دلم می رفت براش بیشتر خودمو بهش چسبوندم گفتم:

هرچی تو بگی تو بگو چیکار کنم که منو ببخشی.

نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:
_ برام سخت بود وقتی فهمیدم انقدر راحت منو کنار گذاشتی از زندگیت احساس کردم تمام زندگیم هیچ و پوچ بوده و من هیچ جایگاهی تو قلبت نداشتم.

آروم زمزمه کردم
اهورا دیگه ول کن گفتم که معذرت می خوام…

بالاخره از پنجره دل کند سیگارش و خاموش کرد.
خودش و روی تخت انداخت دراز کشید با ناامیدی کنارش دراز کشیدم و سرم رو روی بازوش گذاشتم روی سینه برهنه اش خطای فرضی کشیدم و گفتم:

یعنی دیگه دوستم نداری ؟

جوری نگاهم کرد که ترسیدم بازاشتباه بزرگ کردم …

دستم رو روی دهنم گذاشتم گفتم من هیچی نمی گم .

دستاش دور تنم پیچید و منو به خودش بیشتر نزدیک کرد

_میدونم خاطرات تلخی برات ساختم اما دیگه این کارو نمیکنم بهم اعتماد کن..
حداقل هر وقت فکر بدی کردی بیا سراغمو از من بپرس حرف بزن بعد تصمیم بگیر که چیکار میخوای بکنی باشه؟

این حرفارو با حدیت تمام میزد و اصلا شوخی نداشت.

روی سینش آروم بوسه زدم و گفتم حق با تو باشه دیگه این کارو نمیکنم.

سرمو بالا کشید روی لبم گذاشت و عمیق و آروم منو بوسید….

سر کارم مشغول انجام دادن کارهای عقب افتاده بودم که این چند روز به خاطر درگیری هایی که داشتم ازشون غافل بودم.
چقدر سلام شلوغ بود حتی وقت سر خاروندم نداشت .
اما با پیچیدن صدای کفش های پاشنه بلند توی اتاق سرمو بالا آوردم کیمیا را جلوی خودم دیدم.

نگاهی به سر تا پاش کردم مثل عروسک ها بزک کرده بود اومده بود اینجا که چی ؟
پوزخندی بهش زدم و نگاهمو تا صورتش بالا کشیدم و گفتم به به خوش اومدی! قدم رنجه کردی! شما کجا اینجا کجا ؟

دستش را روی میز کارم گذاشت و به سمتم خم شد و گفت :

_فکر کردی بازی تمومه ؟
ببین من اهورا رو به بچه دهاتی مثل تو نمیدم.

اروم خندیدم و به صندلی تکیه دادم و گفتم:
اهورا رو به من نمیدی؟
اما همینطوری که من می دونم و توام میدونی اهورا الانشم مال منه.

بی اعتنا به حرفم روی صندلی کنار میز نشست ناخوناشو با نگاهش زیرو رو کرد و گفت:

_ تو فکر می کنی اهورا تا کی با یکی مثل تو میمونه؟
فکر نمیکنم زیاد طول بکشه و اهورا و خانواده اش وارث میخوان و تو نمیتونی این و بهشون بدی…

این که دست روی نقطه ضعف گذاشته بود عصبیم می کرد به سمت در اشاره کردم و گفتم

از اینجا گم شو من با شیادی مثل تو هیچ حرفی ندارم .

با صدای بلند خندید و صدای پر از عشوه اش دوباره گوشام و ازار داد
_
_شاید اهورا تونسته باشه توی این یه مورد از من جلو بزنه و فکر کنه بازی رو تموم کرده اما شک نکن خیلی زود برمی‌گرده .
اهورا خودش میاد سمت من اینو بهت قول میدم.

دوباره روی میز خم شد و ادامه داد:

هر چقدر که تو براش دلبری کنی باز خسته میشه از تو…
تا حالا به این فکر کردی که اگه اهورا نمی فهمید داستان از چه قراره چیکار میکرد؟
خودتم خوب میدونی که من و پسرم انتخاب میکرد چون وارث میخواست حرفاش مثل پتک روی سرم کوبیده می شد.
میدونستم حق با اونه میدونستم من رد میشدم و حتی اگه اهورا این کارو باهام نمیکرد خانواده اش پ این کار را می‌کردن.
چون فقط پسر می خواستن و من پسر نداشتم.
عصبی تر به سمت در اشاره کردم گفتم:
گفتم که گورتو از اینجا گم کن برو بیرون.
آروم خندید و سمت در رفت لحظه آخر که می خواست از اتاق بیرون بره به سمتم چرخید و گفت :

تو نمیدونی توی گذشته بین من و اهورا چیا گذشته.
تو از عشق اهورا به من خبر نداری.
اگه خواستی یه روز بیا پیشم تا برات تعریف کنم و عکسامونو نشونت بدم.
بالاخره بدون شک یه روزی اهورا از تو خسته میشه ببین کی بهت گفتم.

تیر خلاص و زد از اتاق بیرون رفت باخودم زمزمه کردم اهورا من و مونس دوست داره؛ منو دوست داره؛ هیچ وقت این کارو با من نمی کنه.
شکی نداشتم که این کارو با من نمی کنه.
باید بهش اعتماد می کردم همون طوری که خودش از من خواسته…

دیگه حال و حوصله انجام کارامو نداشتم کلافه بودم وقتی برگشتم خونه اهورا روبا مونس توی حیاط دیدم.
متعجب از اینکه چقدر زود به خونه برگشته به سمتشون رفتم.

پدر و دختری خلوت کردین چه خبره ؟
زود برگشتی خونه عزیزم!

اهورا به کنارش اشاره کرد من نزدیک شدم دستشو دور کمرم انداخت و منو به خودش نزدیک تر کرد و گفت:
_ با خودم فکر کردم خیلی وقته که هیچ مسافرتی نرفتیم نظرتون چیه بریم مسافرت؟

از این خبر واقعا خوشحال شدم مسافرت دوست داشتم قبل از اینکه من بخوام عکس العملی نشون بدم مونس خوشحال شروع کرد به بالا و پایین پریدن دخترکم مسافرت دوست داشت.
کنجکاو پرسیدم
اما چه یهویی یاد مسافرت افتادی؟
اهورا با اخم رو کرد بهم و پرسید:

_ مسافرت دوست نداری ؟

دستمو بالا آوردم و گفتم من تسلیم هرچی تو بگی همون میشه.

_پس بهتره زودتر بریم چمدونامونو ببندیم چون قرار شب چرواز کنیم .

بخاطر اومدن اون زنیکه انگار به همه چیز شک داشتم.
دوباره پرسیدم
چرابا اینهمه عجله ؟
حالا کجا میخوای بریم؟

چشماشو ریز کرد و گفت:
میخوایم بریم کیش راستیتش اونجا یه کم کار دارم گفتم باهم بریم یه چند روزی خوش بگذرونیم…

خیلی زود شب شد و کم کم باید توی فرودگاه کیش فرود می‌اومدیم تمام طول مسیر فکر و حواسم پیش حرفهایی کیمیا بود اینکه اهورا قبلا عاشقش بوده عذابم میداد یعنی واقعا راست میگفت؟
باید ازخود اهورا می پرسیدم خودش بهم گفته بود هر وقت چیزی ذهنم و درگیر کرد فقط و فقط برم سراغ خودش.
من باید این کارو میکردم .
وقتی به هتل رسیدیم مونس از خستگی خواب رفته بود.
اهورا از چمدون حوله شو برداشت و گفت :
_من یه دوش سریع میگیرم میام.

روی تخت منتظرش نشستم به قدری کلافه و عصبی بودم که می خواستم همین امشب در مورد کیمیا و حرف هایی که زده باهاش حرف بزنم .
۱۰ دقیقه بعد اهورا جلوی آیینه داشت موهاش خشک می کرد با صدای آرومی که مونس بیدار نشه بهش گفتم:
باید با هم حرف بزنیم یه چیزی داره بدجوری اذیتم میکنه .

حوله کوچیک روی دستش و روی میز انداخت و کنارم روی تخت نشست.
_چی شده؟

انگشتامو تو هم قفل کردم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
امروز کیمیا اومده بود محل کارم یه حرفهایی زد که من و واقعا بهم ریخت.

به موهاش چنگ زد و گفت :
_دوباره کیمیا ؛دوباره کیمیا انگار که قرار نیست سایه ی اوت زن از زندگیم کم بشه.

دستمو روی بازوی برهنه اش گذاشتم و گفتم:
تو که چیزی از من مخفی نمی کنی مگه نه؟
دستی به صورتش دارکشید کمی مکث کرد و ازجاش بلند شد و گفت:

_ من چیزی برای پنهان کردن ندارم.

دنبالش راه افتادم و کنارش ایستادم و گفتم:
اما کیمیا یه حرف دیگه میزد از یع عشق بزرگ میگفت توی گذشته؛ یعنی داشت دروغ میگفت؟

اهورا که انگار از کش پیدا کردن این بحث عصبی می شد انگشتش روی لبام گذاشت و گفت:

_یه کلمه دیگر راجع به اون حرف بزنی من میدونم و تو…
هر چیزی که بوده تموم شده …
گذشته آنچنانی هم باهاش نداشتم اون برام مثل بقیه بود هیچ فرقی برام نمی کرد .
پس فراموشش کن اگه دوباره اومد سراغت بهم خبر بده باشه؟

جواب قانع کننده ای نگرفته بودم اما سکوت کردم و این سکوت و به معنی قبول کردن تلقی کرد و از من فاصله گرفت و روی تخت دراز کشید.

خوابم نمیومد برای همین این بار من به سمت حموم رفتم تا شاید با دوش گرفتن کمی بتونم خودمو آروم کنم.

صبح زود اهورا برای شرکت توی جلسه مهم رفته بود و من و مونس منتظرش بودیم تا برگرده و با هم برای ناهار خوردن بیرون بریم.

ساعت نزدیکای ۱۲:۳۰ بود که پیام داد بیایید پایین…
با هم راه و خوشحال و خندون به لابی هتل رفتیم.

اما لحظه آخری که داشتم از هتل بیرون میرفتم نگاهم روی یه زن ثابت موند.
سر چرخوندمو کیمیا و پسرش یاشار اونجا دیدم.
انگار تمام دنیا روی سرم خراب شد چطور می شد اونا هم برحسب اتفاق موقعی که ما اینجاییم اینجا توی این هتل باشند؟
دستم داشت به خاطر کشیدن های مونس از جاش داشت کنده میشد که باعث شد بهش نگاه کنم

_ مامان بیا دیگه بابا منتظره..

از کیمیا و پسرش نگاه گرفتم و بیرون هتل رفتم
مونس با دیدن اهورا خودشو توی بغلش انداخت اما من حتی بدون اینکه بهش سلام کنم ماشینو دور زدم توی ماشین نشستم .

باورم نمیشد…
چیزی که دیده بودم و هنوز باور نکرده بودم این ممکن نبود چطور می شد ؟
یعنی اهورا به من دروغ گفته بود ؟
این فکر مثل خوره به جونم افتاده بودم و آرومم نمی گذاشت.
باید سر از کار این دونفر درمی‌آوردم باید مثل خودشون رفتار می‌کردم طوری که اونا هم نفهمن من دارم چیکار می کنم.
اما ایت مسافرت فرصت خوبی بود که بتونم بفهمم به این دو نفر چی میگذره ….

 

4.5/5 - (28 امتیاز)
[/vc_column_inner]
پارت های قبلی همین رمان

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
16 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شیما
شیما
3 سال قبل

ازتون خواهش می‌کنم اینقدر ارزش زنا رو کم نکنید یا دختر هارو هرزه نشون ندین

دال سپهر
دال سپهر
3 سال قبل

نویسنده عزیز بنظرم اگه دیگه جلد دومی براش نمیزاشتی یا مثلا جلد دومش زندگی مونس بود بهتر بود داستان اهورا و آیلین دیگه واقعا خیلی خز شده مخصوصا حالا که فهمیدیم اهورا خان یه عشق دیگه هم داشته.
تورو خدا بیخیال شو بخدا از هرچی رمان اربابیه حالم داره بهم میخوره از جنس مرد داره بدم میاد البته میدونم همه مردا اینطور نیستن ولی خداییش آدم عقش میگیره میخواد رمانی درمورد یه همچین مردایی با گذشته خراب مثل اهورا رو بخونه. این آیلین که دیگه نگم ای خداااااااااااااا آخه دختره خر توکه هیچ اعتمادی نسبت به اهورا نداشتی غلط کردی رفتی زنش شدی میزدی دهنشو سرویس میکردی با سامان میرفتی تمام حداقل سامان انقد وضعیتش مثل اهورا داغون نبود که!! ای خدااااااااااا اعصابمو این رمان خورد میکنه من دیگه نمیخوام ادامه بدم به خوندنش بابا زدین عشقوعاشقی هم خراب کردین، وقتی اهورا خیانت میکنه آیرین چون عاشقشه دلش میلرزه دوباره برمیگرده پیشش یعنی چی آخه شخصیت زنو هم خراب کردین زن توسریخور و بدبخت نیس ختم کلام!!!

رویای خیس تنها
رویای خیس تنها
3 سال قبل

نویسنده دیگه شورشو در آوردی جمع کن بابا این مسخره بازی هارو ریدی تو رمان هنو ول کن نیستی

pariyaaaaa
pariyaaaaa
3 سال قبل

براچی ارزش زنومیارین پایین یعنی چی یک مرد انقد پست باشه زنشم ساده لوح😑😑

بهار
بهار
3 سال قبل

خب اهورا عادتشه به چند شناسنامه داشتن…

maryam
3 سال قبل

این ایلین هم با خنگیش ادمو دیووونه میکنه اخه ادم اینقدر خنگ دیگه هی چشم پوشی میکنه از خیانت های اهورای چندش واقعاااا
خیلی مزخرف شده دیگه تاز‌شم اهورا خان خیانت میکنه یک و نیمشم باقیه رو ک نیست والا

ریحانه
ریحانه
3 سال قبل

همش‌ خیانت بسه دیگه بابا شورشو دراوردن

ساجده
ساجده
3 سال قبل

نویسنده خودشم گیج شده.
اول چرا اهورا کیما رو بوسید
دوم‌ اگه میخواست دستشو رو کنه چرا اصلا بردش پیش خانوادش
سوم چرا کیمیا بعد از این همه سال دنیال اهورا اومده
چهارم از کجا معلوم‌ عقد کرده ولی تو شناسنامه هنو وارد نکرده.
پنجم اخر داستان مشخصه فقط احتمالا نزدیک ۱۰۰قسمته که نویسنده ما رو دق میده اخرش مزخرفت تمام میشه

دختری که آهنگ امید مینوازد💙
دختری که آهنگ امید مینوازد💙
3 سال قبل

چه چرت😑😒😕دختره آیلینم خره ها زود باور😕

نیوشاخاتون
نیوشاخاتون

آیلین که خره درش شکی نیست• اما اهووووراا حالم ازش بهم میخورد•میخوره• و
خواهد خورد• یعنی دیگه رسمن میگم بره بمیره😨😱😠😡
آقا لطفن از مهتاب هم بگید دلم براش تنگ شده خیییلی
این وسط تنها قربانی داستان همین مهتاب بدبخت بیچاره بینوا بود《 نکه خییییلی با اهورا خوشبخت شودحالا دوباره شوهرش دادن••••》
چرا باید بچه( پسر ) این بیچاره بینوا میمرد
( بعد مونس بیچاره روهم که خانواده پدرش قبول ندارن ) حالا هم
هزاران نفر دروغ بیان بگن بچه / پسر/ ما وارث ارباب 😡😠

دیوونه
دیوونه
3 سال قبل

واااااییییی الان این کیمیا میاد یه کاری میکنع که اهورا فک کنع ایلین بش خیانت کردع،یا تو حالت دوم اهورا به ایلین خیانت میکنع و بعدش همه چی خوب خوب میشه ایلینم ی وارث ب دنیا میارع
بابا ناموصن انقدر مسخرههههه عاخه.رمان باید ی جوری باشع ک تکراری نباشع،طرف نتونه بفمه تهشو.این که ع همین الانشم ضایس چی میشه//////:

Hasti
3 سال قبل

انگاری دیگ داره زیادی بیمزه میشه😖😖

K
K
3 سال قبل

این رمدن مشخص اخرش ره خیانت ایلین ازو اج اهورا با کیمیا ختم‌ میشه والسلام.
خستع نباشی نویستده

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  K
3 سال قبل

رمان دیگه به قلم ترنم نیس خیلی سطحی و چرت مینویسه دیگه بسه

کوثر
کوثر
3 سال قبل

اینبار حتما واسه ایلین نقشه خیانت ریختنه.
جمع کنید این مزخرفاتو

ترانهt
ترانهt
3 سال قبل

یا خدا دوباره شروع شد خیانت اهورا.
نویسنده خو ت خسته نمیشی همش اینا و تکرار میکنی
بابا حالمون بهم خورد.
خب مشخصه که باز خیانت مبکنه.
ادمین بهتره به نویسنده بگی این خیانت تموم کنه.

16
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x