9 دیدگاه

رمان خان زاده جلد دوم پارت 6

4.5
(6)

 

مونس و زمین گذاشت رو بهش گفت:
_ برو بابایی برو بازی کن من با مامانت حرف بزنم.

به صورتش زیاد نگاه نمکردم تا صورتم رو نبینه اما اون به سمتم اومد و انگشتش را زیر چونم گذاشت و سرمو بالا گرفت و گفت:

_ مونس گفت مادرم اینجا بوده …
باز حرفی زده؟؟

گفتم این حرفا چیه که میزنی مادرت اومده بود منو مونس ببینه دلیل دیگه ای نداشت .

پوزخندی زد و گفت:
من مادرم را بهتر از تو میشناسم حتما حرفی زده که اینطوری تو رو به هم ریخته.
ازش کمی فاصله گرفتم که دستم و چسبید دوباره منو سرجام برگردوند و گفت:
_ تو که نمیخوای چیزی از من پنهون کنی ؟

نگاهم دور سالن چرخوندم و وقتی مونی مشغول بازی دیدم ب دستش را گرفتم و به سمت اتاق رفتم و در و بستم نمی‌خواستم دخترکم بیشتر از این حرف‌ها را بشنوه
روی تخت نشستم و شروع کردم به بازی کردن با انگشتای دستم آروم زمزمه کردم

خانواده تو وارث میخوان کسی که اسم خانوادگی تونو حفظ کنه و دختر من نمیتونه اینکارو بکنه.
گفت گورتو گم کن از زندگی پسرم یا بشین و با هووت زندگی کن می خوام براش زن بگیرم‌.

اهورا کلافه کنارم نشست و دستمو تو دستش گرفت و گفت:

_ عزیزدلم این حرفا چیه ؟
تا من نخوام هیچ اتفاقی نمیفته.
دوباره گریه م گرفت خودمو توی بغلش انداختم و سرمو به سینش چسبوندم گفتم
اما اونا هر وقت هر کاری خواستن تونستن انجامش بدن اینم میدونم میتونن و بالاخره یه راهی پیدا می کنن..
من میمیرم ؛به خدا میمیرم نمیتونم طاقت بیارم چطوری برم از پیشت؟ دیگه تو رو چطوری نبینم یا چطور تو رو با یکی شریک بشم؟
عصبی منو از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد و گفت:

_ حرفامو میشنوی میگم نمیتونن هیچ کس نمیتونه ما یه خانواده ایم که کنار هم میمونیم .
من نمیخوام پسر نمیخوام من دخترم رو دارم تورو دارم.

دوباره بهش چسبیدم و گفتم من میترسم.

موهانو نوازش کرد و روی سرمو بوسید
_ چیزی برای ترسیدن نیست همه چیز و بسپار به خودم درستش می کنم باهاشون حرف میزنم باشه؟

زنگ زدن و تماس‌ها و رفت و آمدهای مادر اهورا تمامی نداشت هر وقت که می‌فهمید اهورا خونه نیست خودش و به اینجا می رسوند باز شروع می کرد به تهدید کردن این رفت و آمدارو از اهورا پنهون میکردم تا حداقل اعصاب اونو بهم نریزم که بتونه به کارش برسه.

هر باری که میومد و میرفت اینقدر گریه میکردم که از چشمام همه چیز پیدا بود…

یه روز بعد رفتن مادرش توی آشپزخونه مشغول آشپزی بودم و بی صدا گریه میکردم که دستای کسی داره تنم پیچید از عطر تنش هم می تونستم بفهمم که اهوراست اما درست وقتی که داشتم گریه می کردم.

آروم گفتم
خسته نباشی امروز چه زود اومدی عزیزم؟
انگار صدای بغض دارم و کاملا تشخیص داد که منو به سمت خودش چرخوند و با دیدن صورتم باز دوباره اخم کرد و دستشو دراز کرد و زیر غذا رو خاموش کرد منو دنبال خودش کشید و با صدای بلندی مونس صدا زد و گفت :
_دخترم بیا اینجا باید بریم جایی.

به سمت کمد رفت و مانتو شلواری به طرفم گرفت
^زودباش لباساتو بپوش باید بریم جایی.
ترسید گفتم چی شده اهورا؟
کجا داریم میریم اتفاقی افتاده؟؟

با صدای بلند داد زد
_مگه با شما نیستم؟. سوال نپرس فقط لباستو بپوش تا بریم.

لباس و از دستش گرفتم و شروع کردم به پوشیدن .
مونس آماده کردم از خونه بیرون رفتیم.
اهورا عصبی به نظر می رسید تویدلم به شدت استرس داشتم که الان داریم کجا میریم اما وقتی بالاخره مسیر روستا را پیش گرفت فهمیدم داری میریم خونه پدرش دستمو روی دستش که روی دنده بود گذاشتم آروم گفتم

این موقع شب کجا چراداریم میریم اونجا
با اخم بهم خیره شد دستموپس زد.
دوباره روبروش خیره شد.

ازش ترسیدم دیگه حرفی نزدم تا وقتی که تمام مسیر را طی کردیم و جلوی خونشون ماشینو نگه داشت پیاده شد.
مونس و بغل زدم پشت سرش راه افتادیم .
توی دلم فقط دعا می‌کردم خدا خدا میکردم که اتفاق بدی نیافته وقتی وارد خونه شدیم با صدای بلندی مادرش و صدا زد .

مادرش که با شنیدن صدای اهورا خوشحال شده بود با روی باز به سمتمون اومد و با دیدن من و مونس دوباره صورتش پر از اخم شد.
انگار مارو ندیده باشه دسته اهورا گرفت و گفت:
_ پسرم یادی از ما کردی خوش اومدی.
بیا تو؛ بیا تو…
بازوشو از دست مادرش بیرون کشبد از چند قدم به عقب اومد .
دست منو توی دستش گرفت و دنبال خودش کشید.

وقتی به پذیرایی رسیدیم من روی مبل نشوند و رو به مادرش گفت:
_پدرم کجاست؟
بگو بیاد باهاتون حرف دارم…
باهمه تون حرف دارم.

مادرش چشم غره ای به من رفت که انگار تمام این حالات و رفتار اهورا تقصیر منه و به پسرش گفت
_ پدرت داره استراحت می کنه حرف تو به من بزن.
چیزی شده؟

اهورا صداش بلند کرد و با داد گفت _گفتم که پدر و صدا کن بیاد کار دارم.

مادرش که انگار از این عصبانیت اهورا ترسیده بود از پذیرایی بیرون رفت و چند دقیقه بعد همراه شوهرش برگشت.

با اومدن خان از جام بلند شدم و صاف ایستادم
روی بالاترین مبل نشست رو به پسرش کرد و گفت:
_ چی شده پسر صدات انداختی توی سرت .

اهورا به سمت من اومد دست منو گرفت و گفت
_ این دختره که میشناسی اسمش ایلین..
یه زمانی مجبورم کردی باهاش ازدواج کنم خیلی اتفاقا افتاد خیلی مشکلات پیش اومد اما من بالاخره عاشقش شدم،
عاشق شدم و دوسش دارم دخترمم دوست دارم.
این بچه ای که توی بغلشه دختر منه دختر من …
من از زندگیم راضیم خوشحالم دست از سر من و زنم بردارین.
مادر من چرا هر روز پا میشی میای خونه ی منو اشک این این دختر و در میاری؟
شما وارث میخوای ؟
من نمیخوام…

پدرش عصبی از جاش بلند شد و گفت:
_ به خاطر این دختره دهاتی داری تو روی من مادرت وایمیستی میفهمی داری چی میگی؟
من وقتی میگم وارث وقتی میگم پسر به خاطر کل خاندانه میدونی توی کل خاندان یه پسربچه نداریم تو باید یه پسربیاری اینو میفهمی! باید اسم خاندان مون از بین نره تا همیشه زنده بمونه.

اهورا کلافه به سمت پدرش رفت و گفت
_ پدر من وقتی نیست وقتی نداریم حتماً قسمت نبود حتماً خداتون نخواسته ول کنید دست از سر ما بردارید ‌…
مادرش دستش و گرفت….

گفت
_پسرم این چه حرفیه که میزنی مگه تو چند بار امتحان کردی که دیدی نشده ؟
من میگم یه دختر برات بگیریم ازش بچه دار شو بعد که بچه دار شدی من که مطمئنم پسره ولی اگه باز دختر شد دوباره بچه دار میشی…

اهورا دست مادرش رو کنار زد
_برم زن بگیرم که پسر بیارم اگه پسر نشد اگه همشون دختر شد ت چی ؟
میخوای چیکار کنی تا آخر عمر باید زن بگیرم و براتون بچه پس اندازم؟
من زنمو دوست دارم هیچی دیگه نمیخوام بشنوم.
دیگه تکرار نکنین این حرفارو …

تو دلم قند آب می‌شد از این همه طرفداری اهورا.
از تمام شکاهایی که بهش کرده بودم خجالت کشیدم چطور می تونستم به این آدم شک کنم ؟
توی دلم داشتم قربون صدقش می‌رفتم و مونس بیشتر به خودم فشار میدادم که با حرف پدرش ماتم برد و تمام خوشی هایی که توی این چند ثانیه توی دلم سرازیر شده بود از بین رفت.

_ پسر میفهمی چی داری میگی؟
اینو بدون یا خواسته منو قبول می کنی یا هرچی که بهت دادم و پس میگیرم میفهمی که چی میگم!
هر چیزی که داری…
وقتی همه چیز رو از دست بدی و بیفتی تو خیابونا دنبال یه لقمه نون میفهمی این

یه قدم عقب رفتم و به دیوار چسبیدم داشت اهورا رو تهدید می کرد .
اهورا که انتظار این حرفارو نداشت کر با صدای آرومی گفت:
_ دارین تهدید می کنین که خوشبختیم رو فدای خواسته ی شما کنم اما من اینکارو نمیکنم .

فقط همین و گفتم و به سمت ما اومد و دست منو و از اونجا بیرون زدیم.
دلم به حالشن می‌سوخت که بخاطر من باید تو روی خانواده می ایستاد.
و هر چیزی که داشت از دست می‌داد اشکم در اومده بود تمام مسیر و موقع برگشت گریه کردم و اهورا سکوت کرده بود و عصبی فقط سیگار میکشید .

تنها کاری که ازن بر می اومد گریه کردن بود اونم بدون صدا .

به خونه که رسیدیم زیرغذا مو روشن کردم نزدیکای صبح بود دخترم بیدار شده بود به شدت گرسنش بود برای همین باید بهش چیزی میدادم تا بخوره.
شام و آماده کردم وقتی مونس غذاشو خورد دوباره به اتاقش بردمش و کنارش موندم تا خوابش ببره.
بعد از خوابیدن مونس به اتاق خودم رفتم و اهورارو کنار پنجره دیدم کنارش ایستادم و گفتم:
اگه از من و دخترم بگذری من دلگیر نمیشم بهت حق میدم زیادی دارن بهت فشار میارن.
این حرفا رو بابغض می زدم کلماتی که میگفتم مثل یه خنجر تو قلبم فرو می رفت اما باید کمی از این باری که
روی دوش شوهرم بود و کم می‌کردم
به خاطر من بدجوری توی فشار بود دستمو گرفت و گفت
_ حتی بهش فکر نکن که بزارم تو دخترم ازم دور بشین هیچ وقت این اتفاق نمیفته.
می خوا محرومم کنه چیزی بهم نده ؟
ایرادی نداره کار پیدا می کنم کمی بهمون سخت میگذره از تو دخترمون جدا نمیشم.
من دیگه اون اهورای سابق نیستم…
بهش اعتماد داشتم بهش ایمان داشتم ما گذشته تلخی گذرانده بودیم و الان با تمام وجود همدیگرو دوست داشتیم.
با بغض که باعث میشد صدام بلرزه واگویه کردم:
_ اما دارن خیلی اذیتت می کنن
باید یه فکری بکنیم.
لبخندی بهم زد و گفت:
_ چه فکری عزیزم؟
هیچ کاری نمیشه کرد این چیزی که از من می خوان هیچ راه حلی نداره.
دستمو گرفت و به سمت تخت برد.

روش نشست و من کنار خودش نشوند گفت
_ بهتره که بخوابیم فردا یه روز دیگه است بهتر چند ساعتی بخوابیم تا وقتی بیدار شدیم بهتر فکر کنیم.

حرفی نزدم اون دراز کشید و منم کنارش خوابیدم اما خوابم نمیبرد تمام فکرم درگیر بود که دنبال یه راه حل باشم میدونستم من دیگه هیچ وقت نمیتونم حامله بشم در مورد مونس هم این بود و قرار نبود مونس به دنیا بیاد اما خواست خدا بود که بچه به من بده باید با دکترا حرف میزدم باید آزمایش می دادم شاید یه راهی باشه که من دوباره بتونم حامله بشم .
همین فردا میرم سراغ آزمایش با این فکر کردم بخوابم رفتم…

مونس به پیش راحی گذاشته بودم و مطب به مطب میگشتم تا شاید یکی از دکتر یه خبر خوب و جدید بهم بده اما هر کدوم که منو میدیدن پرونده پزشکی گذشتمو زیرو می‌کردندپ همشون نظرشون این بود که ممکن نیست من بتونم دوباره حامله بشم محض احتیاط برام آزمایش و سونوگرافی این چیزا نوشته بودند و باید تک تکشون رو انجام میدادم ته دلم به خودم امید میدادم که بالاخره یه راهی پیدا میشه جواب آزمایشات طول می کشید تا به دستم برسه اما جواب سونوگرافی و برداشت مو دوباره به اخرین دکتری که پیشش رفته بودم برگشت مو روبروش گذاشتم .

عینک و به چشمش زد و دقیق نگاهی بهشون انداخت و گفت

_ این سونوگرافی حرف هایی که قبلاً زده بودم و تایید می‌کنه اما خوب منتظر آزمایشات میمونیم سرم را پایین انداختم .

انگار که تمام غصه های دنیا روی سرم آوار شد از پشت میزش بلند شده و کنارم نشست و گفت

_ دخترم ناامید نباش خیلی راه ها برای بچه دار شدن هست .
سرمو بالا گرفتم و گفتم:
من یه دختر دارم اما خانواده شوهرم وارث میخوان یه پسر میخوان.
نگاهم کرد انگار می خواست حرفی بزنه که دو دل بود دستشو گرفتم و گفتم تورو خدا اگه راهی هست بهم بگین هر راهی باشه انجام میدم فقط باید یه پسر داشته باشم.

عینکش رو برداشت روی میز گذاشت و گفت:
_ ببین دخترم راه برای کسانی که به هیچ وجه نمیتونن باردار بشن هست اما خوب نمیدونم تو میتونی قبولش کنی یا نه یا حتی همسرت؟

کنجکاو سرمو تکون دادم و گفتم
شما بگین من با شوهرم حرف میزنم نگران نباشید.
دوباره کمی مکث کرد و گفت
_ رحم اجاره کنید بچه شما رو توی شکمش براتون نگه میداره و وقتی به دنیا میاد بهتون میده
ازشنیدن این حرف خشکم زد..

احساس کردم که اتاق داره دور سرم میچرخه آخه چطور می تونستم این کار رو بکنم.
آب دهنمو قورت دادم و گفتم
همین من می خوام زن دیگه ای داشته باشه.
نمیخوام شوهرم دوباره زن بگیره.
اخه خانواده اش هم همینو می خوان.

لبخند مهربونی زد و گفت:
_ عزیز دلم قرار نیست که شوهرت زن بگیره و ازدواج کنه!
شوهرتون زنی که قراره بچه رو توی شکمش نگهداره حتی قرار نیست ببینه.
فقط تو میبینیش که نخواهی تو هم میتونی نبینیش.
همه کاراش و انجام مامیدیم .

قبلا یه چیزایی در این باره شنیده بودم اما هیچ وقت ته و توی ایک قضیه رو نگرفته بودم چون برام مهم نبود .
برای همین کنجکاو و مشتاق پرسیدم
یعنی اصلا قرار نیست که شوهرم با اون زن روبرو بشه؟
از جاش بلند شد پشت میزش نشست گفت
_ نه عزیزم قرار نیست..
ما خودمون اون زن و پیدا و معرفی می‌کنیم براتون .
و این کار را انجام می‌دیم بدون این که شما ببینیدش…
اما خب همیشه آقایون منع میشن هز دیدن رحم اجاره ای و نمیرن سراغشوت .
ولی شما میتونید خ بهش سر بزنید و از مراحل بارداریش و روزایی که میگذرونه با خبر باشید فقط باید یه کم هزینه کنید.

از جام بلند شدم و روی میز خم شدم و گفتم:
_ هزینه‌اش اصلاً برای ما مهم نیست فقط بتونیم یه بچه داشته باشیم میشه تشخیص داد چطوری باید بچمون پسر بشه ؟

خندید و گفت از الان به فور جنسیت بچه این؟
صد درصد نیست اماخب و تغذیه هایی هست که باید همسرتون مراعات کنند تو این مدت این تغذیه ها رو بخورن بعد از اسپرمشون نمونه می‌گیریم برای ادامه کار.
البته باید تکرار کنم صدر صد نیست و کمی احتمال جنسیت و افزایش میده.
اما باید اول همسرتون رو راضی کنید با حال خوش از این خبری که شنیده بودم از اونجا بیرون آمدم و به سمت خونه رفتم امشب باید هر طوری شده که اهورا راضی می کردم به این کار…
بعد از مدت ها باحال خوشی خونه میرفتم.
مونس و راحیل رفته بودن گردش و راحیل سر راهش مونس به اینجا رسوند و کمی با هم حرف زدیم در مورد اتفاقاتی که افتاده بود و اینکه امروز حتی چه قصدی داشتم و چه تصمیمی گرفتم راحیل مردد بود و سعی می‌کرد منو از این تصمیمی که گرفتم منصرف کنه اما موفق نبود تنها راهی که می تونستم بدون دغدغه و دردسر اهورا رو کنار خودم نگهدارم هم این بود که به خانوادش یه پسر بدم.
برای اونا چه فرقی می کرد این پسر مال من باشه یه کس دیگه ای؟

مهم این بود که بچه بچه ی اهوراست.

بعد از رفتن راحیل سریع دستی به خونه کشیدم که خیلی وقت می شد به خاطر مشکلاتی که داشتیم این کارو نکرده بودم بعد به آشپزخونه رفتم باید یه شام درست حسابی درست میکردم که بتونم شب خوبی بسازم
و اهورا رو راضی کنم بهترین گزینه برای امشب زرشک پلو با مرغ غذایی که اهورا خیلی دوسش داشت.

پس دست به کار شدم و خیلی سریع همه چیزش آماده کردم کارم که توی آشپزخونه تموم شد به اتاقم رفتم و دست مونس گرفتم بهش گفتم میخوایم مامان دختری بریم حموم قشنگم.

با هم وارد هم شدیم…

خیلی طول نکشید حمام کردنمون حوله ی مونس و تنش کردم و گفتم روی تخت بشینه و منتظرم بمونه سریع خودم شستم و از حمام بیرون رفتم لباس هایی که به نظرم مناسب تر بود و پوشیدیم و آماده شدیم.
دخترکم تعجب کرده بود که آروم از من پرسید:
_ مامان قراره بریم مهمونی؟

گفتم نخ عزیز مامان..
دوباره به حرف اومد و پرسید
پس برای برامون بیاد؟
خندیدم و بغلش کردم و گفتم نه خوشگلم قراره امشب بابایی رو شاد کنیم برای همین باید لباسای خوشگل بپوشیم.
دامن چین دار لباسش و تاب داد از اتاق بیرون رفت .
مثل چرخ و فلک چرخ میزد و دور خودش میچرخید.
شروع کردم به کمی آرایش کردن داشتم خودمو برای هر چیزی آماده می کردم می خواستم هر طوری شده امشب اهورا رو راضی کنم به این کار با صدای مونس که داشت با باباش حرف میزد از اتاق بیرون رفتم و اهورا نزدیک در اتاق دیدم به سمتش رفتم و گونشو بوسیدم و گفتم
خوش اومدی عزیزم خسته نباشی نگاهی به من کرد و گفت:
_ چه خبره مادر و دختر انگار قصد دارین دل من آب کنید.
هر دومون با هم خندیم و محکم بغلشون کردم.

اهورا از من جدا شد گفت:
_ شما که اینقدر امشب خوشگل کردی پس من برم یه دوش حسابی بگیرم و به خودم برسم که پیش شما دو تا خانوم کم نیارم.

من مونس خندون به سمت آشپزخونه رفتیم تا کارای شان انجام بدیم.
کمکم می کرد میز و بچینم بااون قد و قواره کوچولوش.
پشت میز نشوندمش منتظر اهورا شدم اما دیر کرده بود.
گفتم عزیزم دست به چیزی بزن تا من برگردم
باشه ای که گفت به سمت اتاق رفتم و دیدم اهورا داره موهاش شونه میکنه.
از پشت محکم بغلش کردم دستشو روی دستم گذاشت و گفت:
_ چه خبر خانوم؟
ی امروز واقعاً قصد جون می‌کردیا…

با صدای بلند خندیدم و گفتم این حرفا چیه دیوونه؟

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 235130 203

دانلود رمان آغوش آتش جلد دوم 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         آهیر با سن کَمِش بزرگه محله است.. در شب عروسیش، عروسش مرجان رو میدزدن و توی پارک روبروی خونه اش، جلوی چشم آهیر میکشنش.. آهیر توی محل میمونه تا دلیل کشته شدن مرجان و قاتل اونو پیدا کنه.. آهیر که یه…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۵۳۷۱۸۵

دانلود رمان نفس آخر pdf از اکرم حسین زاده 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       دختر و پسری که از بچگی با هم بزرگ میشن و به هم دل میدن خانواده پسر مذهبی و خانواده دختر رفتار ازادانه‌تری دارن مسیر عشق دختر و پسر با توطئه و خودخواهی دیگران دچار دست انداز میشه و این دو دلداده از…
IMG 20230127 015557 9102 scaled

دانلود رمان نقطه کور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         زلال داستان ما بعد ده سال با آتیش کینه برگشته که انتقام بگیره… زلالی که دیگه فقط کدره و انتقامی که باعث شده اون با اختلال روانی سر پا بمونه. هامون… پویان… مهتا… آتیش این کینه با خنکای عشقی غیر منتظره…
IMG 20230127 015421 7212 scaled

دانلود رمان بیراه عشق 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سها دختری خجالتی و منزوی که با وعده و خوشی ازدواج می‌کنه تا بهترین عروس دنیا بشه و فکر می‌کنه شوهرش بهترین انتخابه اما همون شب عروسی تمام آرزو های سهای قصه ما نابود میشه …
IMG 20230128 233633 5352

دانلود رمان کابوک 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     کابوک داستان پر فراز و نشیبی از افرا یزدانی است که توی مترو کار می‌کنه و تنها دغدغه‌ش بدست آوردن عشق همسر سابقشه… ولی در اوج زرنگی، بازی می‌خوره، عکس‌هایی که اونو رسوا میکنه و خانواده ای که از او می‌گذرن ولی از…
IMG 20230129 004339 7932

دانلود رمان نت های هوس از مسیحه زادخو 4 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   ارکین ( آزاد) یه پدیده ناشناخته است که صدای معرکه و مخملی داره. ویه گیتاریست ماهر، که میتونه دل هر شنونده ای و ببره.! روزی به همراه دوستش ایرج به مهمونی تولدی دعوت میشه. که میزبانش دو دختر پولدار و مغرور هستن.‌! ارکین در…
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
1648622752 R8eH6 scaled

دانلود رمان هذیون به صورت pdf کامل از فاطمه سآد 3 (3)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:     آرنجم رو به زمین تکیه دادم و به سختی نیم‌خیز شدم تا بتونم بشینم. یقه‌ام رو تو مشتم گرفتم و در حالی که نفس نفس می‌زدم؛ سرم به دیوار تکیه دادم. ساق دستم درد می‌کرد و رد ناخون، قرمز و خط خطی‌اش کرده…
چشم دختر زیبا

دانلود رمان نارگون pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       نارگون، دختری جوان و تنها که در جریان ناملایمتی های زندگی در پیله ی سنگی خودساخته اش فرو رفته و در میان بی عدالتی ها و ناامنی های جامعه، روزگار می گذراند ، بازیچه ی بازی های عجیب و غریب دنیا که حال…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۰ ۱۰۰۰۵۶۶۱۵

دانلود رمان مرد قد بلند pdf از دریا دلنواز 1 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         این داستان درباره ی زندگی دو تا خواهر دو قلوئه که به دلایلی جدا از پدر و مادرشون زندگی میکنند… یکیشون ارشد میخونه (رها) و اون یکی که ما باهاش کار داریم (آوا) لیسانسشو گرفته و دیگه درس نمیخونه و کار میکنه ……

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

9 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اکرم
اکرم
2 سال قبل

ببخشید ایدیش اشتباه تایپ شد

@fatima_roman

اکرم
اکرم
2 سال قبل

سلام این پیجی که واستون میفرستم داخل اینستا همین رمان رو گذاشته و خودش رو نویسنده جا زده و پیج حق عضویتی هم داره
آیدی اینستاگرامش»»»@fatima_riman وبه اسم خودش میخواد چاپش کنه

Asali
Asali
3 سال قبل

بح نظرم دوباره همه چی خراب میشح ☹️

Shaghayegh
4 سال قبل

به نظر من بعد اینکه بچشون به دنیا اومد . اون زنی که بچه رو به دنیا اورده میگرده دنبال بچه اش

لی لی
لی لی
4 سال قبل

نویسنده هیچی از پزشکی و اینجور چیزا سرش نمیشه آیلین مثلا خیر سرش دندون پزشکی می خونه بعد درباره رحم اجاره ای چیزی نمی دونه؟ شبیه یه دختر بی سواد رفتار می کنه

Samirs
Samirs
4 سال قبل

قرار نیست براش زن بگیره، رحم اجاره ای الان بین سلبریتی های خارجي رایج شده، بخاطر اینکه اندامشون بهم نخوره این کار رو میکنن، در اصل اسپرم زن و شوهر رو انتقال میدن به یه زن دیگه، و اون زن فقط حکم حمل بچه به عهده ی اونو وگرنه صد در صد ژنتیک و خون بچه برای زن و شوهری میشه که اسپرم از اونا باشه…
خوبه، بعد از کلی تکرار، تو این 6 تا پارت قبلی، داستان‌ داره محوریت تازه ای پیدا میکنه 🤔

K
K
پاسخ به  Samirs
4 سال قبل

فکر نکنم.
احتمالا بازم بحث خیانت و …. رو میشه

K
K
4 سال قبل

وای خدا چرا اخه نویسنده.
یعنی دو دستی خودش میخواد یه زن واسه اهورا بگیره.
این رمان یعنی شخصیت زن ارزش نداره

لی لی
لی لی
پاسخ به  K
4 سال قبل

نه رحم اجاره ای که زن گرفتن نیست چون رحم مادر امکان انجام لقاح رو نداره تخمک و اسپرم مادر و پدر رو تو بدن شخصی که رحمش این امکان رو داره قرار می دن. یه چیز دیگه ای هستا الان تقریبا نازایی کلا وجود نداره معلومه رحم ایلین فقط نمی تونه عمل لقاح رو انجام بده , جدیدا یه جور ازمایشگاه هایی هست که توش لقاح مصنویی انجام می شه و بعد از لقاح که سلول تخم به وجود اومد وارد رحم مادر می کننش. به نظرم نویسنده از این بی خبر بوده کاملا معلوم بچه نوشته اینو. البته این خودش یه بحثیه که تو بعضی از رمانا فیلم ها پیش اومده کسی که بچه دیگران رو دارا بود به خاطر مهر و محبتی که به بچه در دوران بارداری داشته حاضر نشده که بچه رو به خانواده تحویل بده. شایدم پدر مادر اهورا بگن حالا که این بچه تو شمکم این زنه اینو بگیر والا از پدر مادر امل این هیچی بعید نیست.

دسته‌ها

9
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x