10 دیدگاه

رمان خان زاده جلد دوم پارت 9

4.6
(5)

 

برای اون زن شال و روسری و ساعت و لوازم ارایشی گرفتم.
سایزلباساشو نمیدونستم برای همین برای اولین دیدار به همینا اکتفا کردم.
مادر و دختر که خسته از خریدبه سمت خروجی پاساژ رفتیم رو به مونس گفتم
عزیزم اینجا سایه اس منتظر بمون ببینم اینجا تاکسی داره یانه…

سریع رفتم و و برگشتنم دو دقیقه ام طول نکشید اما وقتی برگشتم با جای خالیه دخترم روبرو شدم.
همه پاکتا از دستم روی زمین افتاد و به این طرف و اون طرف دویدم اما هیچ اثری از مونس نبود…
نگهبان به سمتم اومد و من گریون شروع به التماس کردم تا دخترم و پیدا کنن…
سریع با بیسیمی وه داشت به همه
اطلاع داد که دختربچه ۴ ساله گمشده .

سریع گوشیمو بیرون آوردم تا به اهورا زنگ بزنم و همه چیز رو بهش بگم اما گریه امونم نمی داد که حرف بزنم پشت خط تند تند با صدای نگران می پرسید چی شده ؟اما من هیچ حرفی نمی تونستم بزنم فقط گریه می کردم گریه میکردم…
همه با دلسوزی دورم جمع شده بودن و نگاهم میکردن
تا خواستم همه چیز به اهورا توضیح بدم با صدای پاشنه کفشهای یه زن سرمو بالا آوردم و کیمیا رو دیدم که دست مونس توی دستش گرفته بود.
با عشوه به سمت ما می اومد خشکم زد گوشی از دستم روی زمین افتاد باورم نمیشد این زن اینقدر به من نزدیکه و میتونه انقدر زود منو از پا در بیاره جمعیت را کنار زدم به سمت دخترم رفتم و عصبی دستشو از توی دست اون زنیکه بیرون کشیدم و داد زدم
دختر من پیش تو چیکار میکنه ؟

با لبخندی که روی لباش بود و صورت پر از آرامش بهم گفت
_ دیدم اینجا تنها وایساده گفتم بیاد پیش من تا بیارمش پیش تو !
چرا بچه رواین جا تنها میزاری ؟
محکم روی سینش کوبیدم و به عقب هلش دادم گفتم
این بچه دختر منه به تو هیچ دخلی نداره که اینجا چیکار میکنه حق نداری بهش نزدیک بشی…
این حرف‌ها را با گریه می زدم دیگه داشتم دیوونه می شدم باورم نمیشد این کارو با من می کنه می دونستم از قصد داره همه این کار را انجام میده…
عینکش رو روی چشماش گذاشت و گفت
_بیشتر مواظب دخترت باش شاید یه روزی گم بشه دیگه نتونی پیداش کنی!

این حرفی که زد منو کیش مات کرد و رفت…

استرس و اضطرابی که امروز کشیده بودم توی عمرم تجربه نکرده بودم این زن کاملا واضح منو با دخترم تهدید کرده بود و من دیگه نمی تونستم بی‌صدا بشینم منتظر بودم تا اهورا به خونه برگرده که همه اتفاقات امروز و براش توضیح بدم چندباری زنگ زده بود و ازم پرسیده بود که امروز چه اتفاقی افتاده اما من ازش خواسته بودم تا وقتی که به خونه برگرده چیزی از من نپرسه.
و اون گفته بود خیلی زود خودش رو بخونه میرسونه میدونستم از نگرانی خیلی زود به خونه میاد و همینطور هم شد با اومدنش مونس و توی اتاقش تنها گذاشتم و پیشه اهورا برگشتم رنگ به صورت نداشتم از ترس رنگ رنگ پریده و خیلی ترسیده به نظر می رسیدم اهورا این خیلی خوب تشخیص داد دستم و توی دستش گرفت و پرسید
_ چی شده آیلین ؟
حالت خوبه !چه اتفاقی افتاده خیلی رنگت پریده؟
چرا توضیح ندادی که چی شده؟
دستشو کشیدم روی مبل نشوندم روبهش گفتم
خوب به حرفام گوش کن اهورا اون زن کیمیا دیروز بهم زنگ زده بود.

اون خبر داره که ما داریم چیکار می‌کنیم دیروز بهم گفت هر کاری هم بکنم بالاخره اون سد راهم میشه و تورو از من میگیره دلم می خواست به حرفاش اعتنایی نکنم اما وقتی امروز دخترم توی پاساژ گم شد و من مونس و دست توی دست کیمیا پیدا کردم واقعا دنیا دور سرم چرخید….
اما این همه ماجرا نبود وقتی کیمیا بهم گفت مواظب دخترم باشم چون امکان داره یه روزی گم بشه و دیگه پیدا نشه من دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم این یه تهدید واضح بود برامون.
اخه درد این ادم چیه؟
چی از زندگیمون میخواد؟
از همه زندگی ما خبر داره از کجا میدونه که ما می‌خوایم بچه دار بشیم؟
از کجا میدونه که میریم پیش دکتر؟

واقعاً دیگه دارم ازش میترسم امروز دختر منو تهدید کرد اهورا…
منو با دخترم تهدید کرد میفهمی یعنی چی ؟

اهورا که از شنیدن این حرف ها شوکه شده بود کمی به دیوار روبرو خیره شده مثل برق گرفته ها از جا پرید و شروع کرد به داد و بیداد کردن.
_ میکشمش زنیکه ی عوضی رو…
فکر کنم سرش به تنش زیادی کرده که داره همچین غلطی میکنه!

عصبی به سمت من اومد و داد زد
_ تو چرا اینارو همون دیروز به من نگفتی چرا همه چیز رو پنهون می کنی چرا باید من همیشه آخرین نفری باشم که از قضیه این زنه باخبر میشه؟
با گریه و از جام بلند شدم و کنارش ایستادم و گفتم
فقط نمیخواستم خوشی که دیروز داشتیم به خاطر این زن از بین بره …
اهورا ازم فاصله گرفت و شروع کرد به متر کردن پذیرایی .

یه گوشه ایستادم و بهش نگاه کردم به قدری عصبی شده بود که خودمم باورم نمیشد.
انتظار این همه عصبانیت ازش نداشتم کمی فکر می‌کرد کمی راه می‌رفت.

و کم‌کم شروع می کرد به بد و بیراه گفتن به کیمیا.
دستشو کشیدم و گفتم با این کارا چیزی درست نمیشه باید بگردیم و پیدا کنیم اون کسی که راپورت ما رو به این دختر میده.

اهورا سر جاش ایستاد و به فکر رفت بهم
_ اما من پیش هیچ احدی نگفتم که میخوایم بچه دار بشیم اون از کجا فهمیده؟

هر دومون توی سکوت داشتیم یه چیزه مشترک فکر می‌کردیم اما هیچکدوم انگار جواب درست و حسابی براش نداشتیم بالاخره اهورا طاقت نیاورد و کتش و چنگ زد

_ من میرم سراغش باهاش حرف میزنم و اتمام حجت می‌کنم .
یک بار دیگه پاشو از گلیمش درازتر کنه من میدونم اون روزگارش و سیاه می کنم.
کسی نمیتونه دختر منو تهدید کنه هیچ کس حق نداره زن و بچه منو تهدید کنه…
اونم کی یه زنیکه هرزه که توی گذشته به من خیانت کرده و رفته دنبال هرزگیش…
وحالا برگشته …
اون حقی از زندگی من نداره…

حرف‌هایی شنیده بودم که هیچ وقت به من نگفته بود الان تازه می فهمیدم چطور شده که کیمیا از اهورا که اینقدر ادعای عاشقیش می‌کرد جدا شده.
این زن را خیانت کرده و با یکی دیگه رفته بود و اهورا این وسط یه قربانی بوده.

کنار در بازوشوگرفتم و گفتم تورو خدا نرو نباید الان ببرب.
وقتی عصبی هستی نبایر کاری انجام بدی و تصمیمی بگیری.
بیا بیشتر فکر کنیم شاید یه راه خوب پیدا کردیم دست من رو پس زد و گفت
_ هیچ راه خوبی وجود نداره من تا زمانی که این و آدم نکنم نمیتونم آروم بگیرم…

منو از سر راهش کنار زد و از خونه بیرون رفت همون جا کنار در روی زمین نشستم و شروع کردم به گریه کردن این چه تقدیر و سرنوشتی بود که من داشتم؟
نگران اهورا بودم اما به خاطر مونس نمی تونستم از خونه برم بیرون با صدای ترسیده مونس که از گوشه دیوار به من نگاه میکرد اشکامو پاک کردم و بهش نگاه کردم
_ چرا داری گریه می کنی مامانی؟

سعی کردم لبخند بزنم اما تو این اوضاع لبخند زدن خیلی سخت بود واقعا.
دستامو باز کردم و ازش خواستم تا بیاد بغلم وقتی محکم بغلش کردم آروم کنار گوشش زمزمه کردم

چیزی نیست عزیز مامان هیچی نیست.
از جام بلند شدم و بغلم گرفتمش و به سمت آشپزخونه رفتم.
دریخچال باز کردم و چند میوه بیرون آوردم و گذاشتم جلوش و گفتم اینا رو بخورم به چیزی هم فکر نکن خوشگلم.
بعد سریع به سمت گوشی رفتم و شماره اهورا گرفتم هر چی بهش زنگ می زدم جواب نمی‌داد ترسیده بودم نکنه که اتفاقی بیفته یا بخواد بلایی سرش بیاره ؟
هیچ آدرسی هم از اون زنیکه نداشتم تا برم دنبالش .
تا اومدن اهورا هر کاری کردم که کمی آروم بگیرم اما نشد که نشد بالاخره بعدچند ساعت طولانی اهورا به خونه برگشت و من درست جلوی در ورودی خونه منتظرش نشسته بودم .
در رو که باز کرد منو جلوی خودش روی زمین نشسته دید به سمتم خم شد و گفت
_ چرا اینجا نشستی آیلین ؟
از جام پاشدم گفتم
نمی گی من از نگرانی دیوونه میشم تلفنتو جواب نمیدی به من فکر می کنی ؟
اهورا به این فکر می کنی که من چه حالی میشم وقتی تو با اون همه عصبانیت از خونه بیرون رفتی؟

دستمو تو دستش گرفت و منو به سمت پذیرایی برد و روی مبل نشوند به سمت آشپزخانه رفت و وقتی برگشت یه لیوان آب بود که دستش دیدم .
لیوان و به سمت لبام گرفت و گفت _بخور حرف می‌زنیم باشه؟

چند قلپ از آب و خوردم و رو بهش گفتم بگو ببینم کجا رفتی اتفاق بدی که نیفتاد؟
کتش از تنش در آورد و روی دسته مبل انداخت دکمه های پیراهنش را باز کرد و کنارم نشست
_ رفتم سراغش زنیکه خر فکر کرده کیه؟
کم مونده بود خودمم تهدید کنه اما آدمش کردم بهش گفتم اگه یه بار دیگه از این غلطا بکنه میرم سراغ پلیس و از راه قانونی پدرشو در میارم.

دستشو محکم توی دستم گرفتم و گفتم یعنی دیگه تموم شد دیگه نمیاد سراغمون مزاحممون نمیشه؟

صورت پر از اشکم با دستاش گرفت و گفت
_عزیز دلم نمیاد بهت قول میدم من نمیذارم هیچکسی به تو دخترم آسیب برسونه نباید بترسید همه چیز رو بسپار به من.

خودم و توی بغلش انداختم و محکم بهش چسبیدم
گفتم چه خوبه که دارمت .
چه خوبه هوای من و هوای دخترمونو داری.
گاهی فکر می کنم اگه توام منو نمیخواستی من باید چیکار میکردم یا کجا می‌رفتم؟

اخمی کرد و گفت
_ این حرفا چیه ک میزنی یعنی چی که من تورو نخوام مگه میشه همچین چیزی؟
پاشو ببینم.
مونسم خوابه؟

اشاره ای به ساعت کردم و گفتم به نظرت تا این ساعت بیدار میمونه! خوب معلومه که خوابه ساعت ۱۲ شب برگشتی خونه ها.

سرشو تکون داد و من ک له سمت اتاق برد و گفت
_ رنگت پریده شامم نخوردی حتما اره؟
سرم و پایین انداختم و گفتم نه که تو خوردی!
آروم خندید و گفت
_عاشق همین کاراتم میدونی که؟
بدون من غذام از گلوت پایین نمیره.
با مشت به بازوش زدم و گفتم تو هم سریع از آب گل آلود ماهی بگیر من تو چه فکری ام تو به چی فکر می کنی.

توی اتاق لباسشو عوض کرد و گفت _من که گرسنه نیستم تو چی؟

منم روی تخت دراز کشیدم و گفتم معلومه که گرسنه نیستم با این همه حرص و جوشی که من امروز خوردم به نظرت اشتهایی برام میمونه؟
کنارم روی تخت دراز کشید شروع کرد بو کشیدن موها.

_ نمیدونی من عاشق عطر موهاتم
وقتی اینطوری اطرافم پخش میشه و بوش کل اتاق میگیره مست میشم.
به سمتش چرخیدم و گفتم اهورا تو که منو هیچوقت تنها نمیزاری مگه نه؟
دوباره همون اخم شیرینش روی صورتش نشست و گفت مگه میشه مگه میشه تورو نخوام؟
نمیدونستم بین اهورا کیمیا امروز چیا گذشته .
اما همین که اهورا بهم اطمینان داد همه چیز تموم شده برام کافی بود.

یک هفته پر استرسی گذروندیم هر روز با دکتر حرف میزدم هر روز ازش در مورد کاری که انجام دادیم می پرسیدم و بهم میگفت همه چیز امیدوار کننده است آخرین روز هفته بود به اهورا گفتم با مونث توی خونه بمونه که من با دکتر برم بالاخره اون زنی که قراره بچه مون توی رحمش بزرگ‌بشه رو ببینم.
اهورا مونس بغل کرد و گفت
_ یه روزه پدر و دختری قرار داشته باشیم نظرت چیه بریم پارک ؟

مونس که از این خبر خوش خوشانش شده بود سریع شروع کرد به دور خودش چرخیدن و و خندیدن خوب بود که پدر و دختر انقدر به هم نزدیک بودن.
آماده شدم اهورا رو بوسیدم و گفتم
میرم اولین نفری باشم که پسرمون رو میبینم برات خبرای توپی میارم.

اهورا قیافه خاله زنکی به خودش گرفت گفت
برو دختر برو ببینم چه خبر شده چه خاکی به سرم کردی.
بالاخره از این حرفش با صدای بلند خندیدم .

استرس عجیبی همه وجودم و گرفته بود دستپاچه و مضطرب بودم انگار که مثلاً میخواد چه اتفاقی بیفته این همه ترس و اضطراب رو واقعا درک نمیکردم.
وقتی با دکتر به سمت خونه اون زن حرکت کردیم توی دلم با خودم گفتم آروم بگیر قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته تو فقط میری دیدن کسی که قراره بچه ات وبه دنیا بیاره و این اتفاق خوبیه هیچ چیز بدی توی این موضوع نیست.

بالاخره وقتی تو یکی از محله های قدیمی تهران ماشین کناری آپارتمان قدیمی پارک کردیم و پیاده شدیم دست خانم دکتر روی زنگ طبقه سه نشست در بدون حرفی باز شد .
روبهش پرسیدم راستی گفتین اسم این خانم چیه؟
_اسمش کمنده عزیزم کمند عظیمی.

اهانی گفتم و
اول خانم دکتر منم پشت سرش وارد ساختمان شدیم و پله ها رو یکی بالا رفتیم.
با هر قدمی که برمی داشتم استرسم بیشتر و بیشتر می‌شد فکرشم نمیکردم رویارویی با این زن برام انقدر سخت باشه بالاخره جلوی داره واحدش رسیدیم در به روم باز شد اما وقتی زنی که پشت در بود و دیدم دنیا دور سرم چرخید برام باور کردنی نبود.
به خانم دکتر گفتم انگاری واحد اشتباه اومدیم اما اون زن با لبخند پیروزی که روی صورتش بود بهم خیره شد و گفت
_کاملا درست اومدی عزیزم بیاین داخل..
از حرفش رنگ از روم پرید باورم نمیشد اصلا باورم نمیشد خانم دکتر قبل از من وارد خونه شد و من همون جا جلوی در خشکم زده بود و نمیتونستم حتی یک سانت از جام تکون بخورم کیمیا با اون صورت کاملاً مسرورش به سمت من اومد و دستمو تو دستش گرفت و گفت
_ چرا نمیای داخل؟
خیلی وقت منتظرت بودم اما بهتر شد یه کم دیر اومدی تا همه کارا خود به خود رو به راه بشه بیایی دیدنم.

وارد خونه شدم و به دکتر گفتم این اون زنیه که قراره بچه ما روبه دنیا بیاره؟
من گفتم یه زن خوب باشه پاک باشه نیازمالی داشته باشه…

اما این زن به پول من نیاز نداره…

خانم دکتر که انگار شوکه شده بود از طرز برخورد من از روی مبل که روش نشسته بود بلند شد روبروم ایستاد و گفت
_ مگه چه اتفاقی افتاده عزیزم؟
این خانم بهترین گزینه بود هم به پولی که داشتین می دادین احتیاج داشت همین که همه آزمایشاتتون جور بود .
پوزخندی زدم و گفتم
این این زن به پول ما احتیاج داشت؟
این زن اینقدر پول داره که اصلا نیازی به پول ما نداره.
خانم دکتر این آدم باهاتون بازی کرده.
دکتر که از حرفهای من سر در نمی‌آورد به سمت کیمیا رفت و پرسید
_ چی شده من که نمیفهمم آیلین خانم چی میگن…
توضیح میدی کمند؟

خنده مستانه ای کرد و گفت
من و ایشون با هم مشکل داشتیم اما خوب الان که بچه شون توی شکمم احتمالاً همه مشکلاتمون حل میشه مگه نه ایلین؟
دلم میخواست سرمو به دیوار بکوبم دلم میخواست همین الان اینجا خفه اش کنم و بکشمش اما ا حیف که بچه‌بی ما تقریباً ده روزی می شد که داشت توی وجود این ادم زندگی می کرد رشد می‌کرد با حال بدی کنار دیوار نشستم و گفتم

چرا این کار را با ما می کنی ؟
چرا این کارو با من کردی…

خانم دکتر نگران کنارم نشست و دستمو تو دستش گرفت و گفت _عزیز دلم خوب توضیح بده ببینم چی شده.
با انگشتم به کیمیااشاره کردم و گفتم این زن به شوهر من چشم داره تمام بدبختی هایی که میکشم از دست اینه و حالا بچه ام تو شکم همین زنه من چطوری پای این و از زندگیم دیگه کوتاه کنم ؟

آروم خندید لیوان آب طرفم گرفت و گفت
_ بیا بخور لازم نیست حرص بخوری بهتره که اهورا انتخاب کنه یا تو رو انتخاب میکنه یا منو که براش یه بچه دارم اونم چی یه پسر…

با صدای بلند فریاد زدم بفهم چی داری میگی !
این بچه مال منه از وجود منه مال من و شوهرمه هیچ دخلی به تو نداره خانم دکتر تو یه چیزی بهش بگو…
بگو که این بچه مال منه .

دکتر که انگار تازه فهمیده بود جریان از چه قراره عصبی جلوی روی کیمیا ایستاد و گفت
_ این قرارو با هم نداشتیم و قرار بود این بچه به دنیا بیاد بدون اینکه هیچ دردسری برای خانواده اش به وجود بیاد قرار نبود حتی
تو شوهر این زن و نباید بشناسی چه برسه به اینکه بخوای اونو از چنگ این زن بیچاره در بیاری ببین چی دارم بهت میگم قراردادی که بستی توش درج شده به هیچ عنوان هیچ وقت نمی تونی کوچکترین مشکلی برای خانواده درست کنی وگرنه از راه قانونی میتونن پیگیری کاری کنند که از کرده ات پشیمون بشی.

از جام بلند شدم و رو به خانم دکتر گفتم میشه این بچه رو نخوایم و دوباره امتحانش کنیم با رحم اجاره ای دیگه؟

دکتر کلافه دستی به صورتش کشید و گفت

عزیز دلم نمیشه این بچه دیگه جون داره نمیتونی جونشو بگیریم و بعدشم باز این کار بخواهیم انجام بدیم.
باید یک دوره طولانی مدت بینش فاصله بیفته نمیشه که …
برای اینکه این بچه به وجود بیاد کلی هزینه شده.

وا رفته به کیمیایی که لبخند پیروزی روی لباش بدجوری خودنمایی می کرد نگاه کردم کیمیا به دیوار تکیه داد و گفت
_ حالا که بچه اهورا تو شکمه منه فک نمی کنم پدر و مادرش راضی بشم که من تنها زندگی کنم نظر تو چیه ؟
دلم میخواست همین الان این زن و اینجا بکشم دلم میخواست وقتی از این خونه بیرون میرم دیگه این زن نفس نکشه به سمتش حمله کردم خانم دکتر جلوی من گرفت و گفت

_آروم باش هیچ کاری نمیتونیم بکنیم این مشکلات به خاطر اینکه من بی توجهی کردم خودم حلش می کنم باشه ؟
لازم نیست تو اینقدر خودتو عذاب بدی خواهش می کنم برگرد خونه؛
برگرد خونه…
چطوری باید برمیگشتم خونه؟
وقتی برمی گشتم به اهورا باید چی می گفتم؟
بهش میگفتم زنی که داریم ازش فرار می کنیم الان بچه مون تو شکمش میمونه؟

میدونستم اهورا از شنیدن این خبر خیلی عصبی میشه چون تمام این چیزا به خواست من و اصرار من بوده.

نفهمیدم چطوری به خونه برگشتم انقدر گیج و منگ بودم که حتی توی طول مسیر به خیابونا نگاه نکردم تمام طول راه گریه می کردم و به این فکر می کردم چطوری باید به اهورا همه چیز رو بگم؟

وقتی وارد خونه شدم چند دقیقه طول نکشید که صدای خنده ی پدر و دختر پشت در خونه به گوشم رسید سراسیمه به سمت اتاق رفتم و خودمو توی حمام انداختم .

باید خودمو آماده می کردم برای گفتن واقعیت تلخی که باعث و بانیش خودم بودم.
من فقط میخواستم زندگی مون از چنگ آدم هایی که چشم دیدن خوشبختی مارو نداشتن نجات بدم اما کاری کرده بودم که بدبختی رو دو دستی به زندگیم و هدیه داده بودم توی حموم زیر دوش آب ایستاده بودم که این ضربه ای به در خورد با صدایی که سعی می کردم بدون بغض و بدون لرزش و ناراحتی باشه گفتم جانم
صدای اهورا اومد
_ چرا رفتی حموم این موقع؛ چیزی شده ؟
به در نزدیک تر شدم گفتم
نه عزیزم چی بشه؟
خیلی هوا گرم بود عرق کرده بودم گفتم قبل اینکه شما بیاین یه دوش حسابی بگیرم.

صدای خنده اش قلبمو مثل همیشه میلرزوند
_ پس خودتو برای من آماده می کنی فکر کنم روز خوبی گذروندی که اینطوری داری برای شب آماده میشی!

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.6 / 5. شمارش آرا 5

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۳ ۰۱۲۶۵۰۱۱۲

دانلود رمان داروغه pdf از سحر نصیری 5 (3)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان:       امیر کــورد آدمی که توی زندگیش مرد بار اومده و همیشه حامی بوده! یه کورد مرد واقعی نه لاته و خشن، نه اوباش و نه حق مردم خور! اون یه پـهلوونه! یه مرد ذاتا آروم که اخلاقای بد و خوب زیادی داره،! بعد از…
IMG 20230123 235029 963 scaled

دانلود رمان طالع دریا 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     من دنیزم اتفاقات زیادی و پشت سر گذاشتم برای اینکه خودمو نکشم زندگیمو وقف نجات دادن زندگی دیگران کردم همه چیز می تونست آروم باشه… مثل دریا… اما زندگیم طوفانی شد…بازم مثل دریا سرنوشتم هم معنی اسممه مجبورم برای شروع دوباره…یکی از بیمارارو نجات…
دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری

دانلود رمان پینوشه به صورتpdf کامل از آزیتاخیری 3.8 (6)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری خلاصه رمان :   چند ماهی از مفقود شدن آیدا می‌گذرد. برادرش، کمیل همه محله را با آگهی گم شدن او پر کرده، اما خبری از آیدا نیست. او به خانه انتهای بن‌بست مشکوک است؛ خانه‌ای که سکوت…
رمان خواهر شوهر

رمان خواهر شوهر 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خواهر شوهر خلاصه : داستان ما راجب دونفره که باتمام قدرتشون سعی دارن دونفر دیگه باهم ازدواج نکنن یه خواهر شوهر بدجنس و یک برادر زن حیله گر و اما دوتاشون درحد مرگ تخس و شیطون این دوتا سعی می کنن خواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه…
IMG 20230128 233719 6922 scaled

دانلود رمان جانان 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     جانان دختریه که در تصادفی در سن 17 سالگی به شدت مجروح می شه و صورتش را از دست می دهد . جانان مادر و برادرش را مقصر این اتفاق می داند . پزشک قانونی جسد سوخته دختری را به برادر بزرگ و…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد دوم   خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۹ ۱۷۴۵۱۲۱۵۳

دانلود رمان فردا زنده میشوم pdf از نرگس نجمی 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:     وارد باغ بزرگ که بشید دختری رو میبینید که با موهای گندمی و چشمهای یشمی روی درخت نشسته ، خورشید دختری از جنس سادگی ، پای حرفهاش بشینید برای شما میگه که پا به زندگی بهمن میذاره . بهمن هم با هزار و یک دلیل…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۰ ۱۰۰۰۵۶۶۱۵

دانلود رمان مرد قد بلند pdf از دریا دلنواز 1 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         این داستان درباره ی زندگی دو تا خواهر دو قلوئه که به دلایلی جدا از پدر و مادرشون زندگی میکنند… یکیشون ارشد میخونه (رها) و اون یکی که ما باهاش کار داریم (آوا) لیسانسشو گرفته و دیگه درس نمیخونه و کار میکنه ……
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۲۹۹۰۲

دانلود رمان من نامادری سیندرلا نیستم از بهاره موسوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سمانه زیبا ارام ومظلومم دل در گرو برادر دوستش دکتر علیرضای مغرور می‌دهد ولی علیرضا با همکلاسی اش ازدواج می‌کند تا اینکه همسرش فوت می‌کند و خانواده اش مجبورش می‌کنند تا با سمانه ازدواج کند. حالا سمانه مانده و آقای مغرور که…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

10 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Nofozi
Nofozi
2 سال قبل

این چیع بابا
رمانتون حوصله سر بر شدع 😐
چرتع

Nofozi
Nofozi
2 سال قبل

این چیع بابا
رمانتون حوصله سر بر شدع 😐

رویا
4 سال قبل

یه کمم امید واری تو رمان باشه بد نیست یعنی چی چپ میری راست میری این ایلین بدبخت میشه خب عزیز من یه کمم رمان رو شاد کن

ریحانه
ریحانه
4 سال قبل

خیلی مسخرس
ولی هرچی میخوام نخونم نمیشه😅😅

Aynour
Aynour
پاسخ به  ریحانه
2 سال قبل

عار فصل دوم یکم خز شدع ایرادای زیادیم دارع مثع اشتباه تایپیو… حالا ایناش مهم نی ولی واقا انتظار داشتم فصل دوم جذاب تر از فصل اول باشع ک متاسفانع نشد ولی بازم میخونم 😐👌🙄

fatemeh
fatemeh
4 سال قبل

یعقوب نبی انقدرزن نداشت که اهوراداره😂😂😂😂😁

وحیده
وحیده
4 سال قبل

جان من این چرت و پرتا رو از تو نت جمع کنید
آخه چقدر داستان باید تکراری و غیرجذاب باشه؟؟؟؟؟؟؟

دلارام
4 سال قبل

واای من از همون اول اول فهمیدم ک بچه اینا تو شکم کیمیاس کاملا واضح بود

دختری که آهنگ امید مینوازد💙
دختری که آهنگ امید مینوازد💙
4 سال قبل

هردفعه میزان چرت و پرتاش بیشتر از قبل میشه .اسیر شدیما 😒🤦‍♀️همشم میشه حدس زد😪

لی لی
لی لی
4 سال قبل

همش قابل پیش بینی بود.
وای خدا همش با خودم عهد می کنم این مزخرفاتو نخونم ولی نمی شه

دسته‌ها

10
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x