53 دیدگاه

رمان خان زاده جلد سوم پارت یک

4.8
(4)

#خان_زاده
#فصل_سوم
#پارت1

دستمو روی دستش گذاشتم آهسته زمزمه کردم
خواهش می کنم از من ناراحت نشو اما تو خوب میدونی که من نمیتونم مهمونی های شبانه بیام میدونی که پدرم در عین حال که مارو خیلی آزاد و بزرگ کرده اما قوانینی هم داره …
من نمیتونم شبا به مهمونی برم!

عینک آفتابی روی چشماش جابجا کرد ماشینو روشن کرد حتی به خودش زحمت نداد به سمتم بچرخه و نگاهم کنه…
وقتی دلگیر می شد وقتی عصبی می شد دیگه انگار هیچ چیز براش اهمیت نداشت
انگار همون ادنی نیست که با حرفاش با کاراش دل از منه دیوانه برده بود و من الان حاضر بودم براش هر کاری بکنم.

همیشه وقتی خلاف حرفش و میگفتم و مطیع نبودم اخم میکرد و جوابمو نمی داد
هرگز کوتاه نمی اومد و حرف حرفه اون می شد …
تمام طول مسیر سکوت کرد دستم و روی دستش گذاشته بودم اما اون حتی ثانیه ای نمی خواست نگاهم کنه…
اخ مگه این مهمونی چقدر براش مهم بود که انقدر اصرار می‌کرد به اومدنم؟

از روی اجبار کلافه نفسمو بیرون دادم و گفتم
باشه میام حالا میشه نگام کنی؟

صورتش کمی به سمت من چرخید و گفت
_ تو میتونستی از اولم همین حرف بزنی اما دو ساعتی میشه که منو انقدر عصبی و کلافه کردی و بالاخره تسلیم شدی!
اما خودتم خوب میدونی اول آخرش تسلیمه منی پس هیچ وقت هیچ موضوعی رو اینقدر کشش نده مونس….
من و تو تیکه های یه پازلیم همدیگرو کامل می کنیم و تو خوب میدونی همیشه آون تیکه اصلی که پازل کامل میکنه دست منه پس با من از سر لجبازی و نه ونمیتونم در نیا چون پیروز این قضیه فقط و فقط منم اونم نه الان نه گاهی وقتا بلکه همیشه ….

چقدر خودخواه بود خیلی مغرور بود و خودخواه همینم کاری می کرد که جذبش بشم این غرورش کاری میکرد همه به سمت این آدم جذب بشن …
برای اولین بار که دیدمش وقتی جلوی اون پسرا در اومد و پشتم ایستاد و حسابی از خجالتشون در اومد دلم رفت براش…
هیکل بزرگش صورت بی نقصش زیبایی بی حد و حضورش تمام غروری که توی نگاهش بود کاری کرد که همون دفعه اول دلم براش بره و بشه تنها مردی که من کنارش آرامش میگیرم…
هر وقت خواستم راجبش به پدر و مادرم حرفی بزنم مانعم شده و گفت الان وقتش نیست …
گفته با یه سوپرایز بزرگ با خانوادم آشنا میشه و من چقدر ذوق می کنم همیشه وقتی اسم سوپرایز و می شنوم…
حالا که اخماش کمی باز شده بود دستش را روی دستم گذاشت کرد و به آرومی شروع به بازی کردن با انگشتای دستم حالا که منو میخواست حالا که دوباره شده بود همون مزد همیشگی نفس آسوده ای کشیدم من میتونستم برای یه شب بیرون بودن از خونه یه بهانه جور کنم مگه نه؟
باید از مادرم کمک می گرفتم اون همیشه میتونست کمکم کنه می تونست کاری کنه که اجازه رفتنم به مهمونی صادر بشه …
وقتی ماشین رو سر کوچه نگهداشت دستشو با دو تا دستام گرفتم و پرسیدم
_دیگه از من دلخور نیستی که مگه نه ؟؟

عینک آفتابیش از چشماش برداشت بهم خیره شد و گفت
_ نیستم من هیچ وقت نمیتونم از تو دلخورباشم این و خودتم میدونی اما گاهی کاری می کنی که مجبور میشم به زور متوسل بشم که اخم کنم که کوتاه نمیام …

لبخندی بهش زدم و گفتم
فردا شب میبینمت..
دستگیره در رو که باز کردم تا خواستم پامو توی کوچه بزارم دستمو کشید سر جام نشستم و اون بی هوا بدون هیچ استرسی لبامو بوسید تمام حواسم به اطراف بود نکنه کسی ما را اینجا ببینه اما اون وقتی منو می بوسید دیگه سیر نمی شد
بوسه هاش همیشه وهمیشه طولانی و عمیق بود وقتی بالاخره از لبای من دل کند به سمت بیرون اشاره کرد و گفت

_حالا میتونی بری …

نگران به اطراف نگاه انداختم و گفتم نمیگی کسی میبینه اخه دیوونه …

از ماشین پیاده شدم تا وقتی که من کلید و تویی درخونه بندازم همونجا منتظر ایستاده وارد حیاط که شدم صدای ماشین و شنیدم که از کوچه دور میشد
به در تکیه دادم چند باری اسمشو زمزمه کردم
شاهو…..
اسمشو خیلی دوست داشتم بهش میومد به صورت جذابش به قد و هیکلش به رفتارش به راه رفتنش و حتی غروری که توی چشماش بود
شاه بودن لیاقتش بود و من آرزوم شده بود ملکه این شاه بشم
ملکه شاهو شدن برای من مثل یه رویا شده بود….

شرم کردم از این همه مهربونیش
از این همه خوب بودنش
اما من به شاهوقول داده بودم
قول داده بودم که به خانوادم چیزی نگم تا وقتی که اون بگه ….
ومن نمیتونستم زیر قولم بزنم دست مادرم توی دستم گرفتم و گفتم نگران نباش مامان خانم
من خوب شما رو میشناسم شک نکن هر وقت عاشق شدم یک راست اول به تو بابا میگم
چون میدونم که شما چقدر عاشق همین و چقدر میتونین کمکم کنین…

مادرم کمی خودشو جلوتر کشید پیشونیمو بوسید و گفت

_بهت اعتماد دارم پس ناامیدم نکن مونسم.

چشم گفتم با صدای پدرم هر دو نفرمون به سمتش چرخیدیم

_ مادر و دختر خوب خلوت کردینا خبریه ؟
حرفی هست که منم باید بشنوم ؟

مادر شونه ای بالا انداخت و گفت
_چه حرفی عزیزدلم خوش اومدی خسته نباشی…
همیشه همین بود مادرم وقتی که موقع اومدن بابل می‌رسید انقدر با محبت و عشق بهس عشق خوش آمد می گفت که انگار دیوارهای این خونه ام حسادت می کردن به این زن و شوهر
نمونه خالص عشق بودن این دو نفر

خودمو بین این دو کفتر عاشق انداختم و گفتم خجالت نمی کشید اینجا بچه ایستاده نمیگین من می بینم یهویی دلم میخواد ؟

بابا با خنده یکی از دستاش دوباره شونه های مادر و یکی رو دور شونه های من انداخت و گفت
_ من به تو دوتا زن های توی زندگیم به قدی عشق میدم که هیچ وقت هوس عشق دیگه ای نکنن…
و تو وروجک کم از من عشق میگیری که بخوای حسودی کنی؟

محکم بغلش کردم و گفتم من بهترین پدر و مادر دنیارو دارم هیچ وقت من هیچ کمبودی از عشق و محبت نداشتم و این یه شانس بزرگ که خدا به ما داده از هر دوتاتون خیلی ممنونم با صدای داد و بیداد دو قلو ها هر سه نفرمون از جا پریدیم امیر سام و امیریل هر دو تا به سمتمون اومدن و گفتن
_به به جمع همه جمعه فقط ما دو تا اضافی ایم
این بار هر سه نفرمون بهشون خندیدیم خانواده ما واقعا خوشبخت بود اما این خوشبختی رو مدیون پدر و مادرمون بودیم نزدیک شام بود و من هنوز درگیر فردا بودم الان تنها کاری که باید میکردم و تنها چیزی که فکرم و درگیر کرده بود راضی کردن پدر و مادرم برای رفتن به اون مهمونی بود و من دقیقا نمی دونستم باید از کجا شروع کنم….
مادرم همراه مرضیه جون توی آشپز خونه بود و داشت شام آماده میکرد کنارش به کابینت تکیه دادم و شروع کردم به بازی کردن با ناخن انگشتام
مادرم که خوب منو میشناخت نگاهی بهم کرد و گفت
_چیزی شده چی میخوای بگی که الان دو دل و مرددی؟
لبخند مصنوعی زدم و گفتم میخوام یه چیزی بگم ولی خواهش میکنم نه نگین…
مامانم مثل خودم دست به سینه شد و با ابروهای بالا پریده گفت
_میخوای چی بگی که اینقدر نگرانی؟
آب دهنمو پایین فرستادم و گفتم فردا شب تولد یکی از همکلاسیامه دوست صمیمیم میشناسیش که… مریم یه جشن تولد خصوصی کوچولو گرفته از من هم دعوت کرد که برم.
بعد گفت اگه نیای نه من نه تو من میدونم بابام نمیزاره ها ولی نمیدونم چرا بهش قول دادم که برم….

از این که داشتم بهش مادرم دروغ میگفتم حالم اصلا خوب نبود شرمنده بودم اما چاره ای نداشتم مادرم کمی بهم نگاه کرد و گفت
_دختر خوب طوری گفتی فکر کردم چی میخوای بگی
مگه ما مریمو نمی‌شناسیم؟
ان دختر خوبیه و بابات اجازه میده که به جشن تولدش بری…

نفس آسوده کشیدم و خیالم از بابت مریم راحت بود چون قبلش بهش پیام داده بودم و همه چیز وتوضیح داده بودم و اون میدونست اگر پدر یا مادرم سوالی ازش پرسیدن چه جوابی بده

با خیال راحت گونه مادرم رو بوسیدم و گفتم ممنون که اینقدر مهربونی خیلی دوستون دارم
با روی خوش به من گفت

_ فقط یادت نره یه کادوی خوب و مناسب براش بگیری

خوشحال و راضی حرفش و تایید کردم از آشپزخونه بیرون رفتم دیگه بقیش رو به مادرم سپردم خوب میدونست که پدرم چطوری راضی کنه

بعد از شام وقتی اجازه مهمونی فردا صادر شد خوشحال به طبقه بالا رفتم و شماره شاهو رو گرفتم هرچقدر بهش زنگ زدم جواب نمی داد.

یکی از کارهایی که همیشه انجام می داد همین بود
خودش بهم زنگ میزد وقتی من زنگ می زدم هیچ وقت جواب نمی‌داد و می‌گفت سرم شلوغه گوشی دست من نیست و این واقعاً ناراحتم می‌کرد

پس براش نوشتم من اجازه مهمونی فردا رو گرفتم فرداشب میبینمت…

طبق معمول با رویای شاهو و خوابیدم با فکرش بیدار شدم صبحانه خوردم از خونه بیرون رفتم برای گرفتن یه کادو برای تولد
وقتی کادو گرفتم و به خونه برگشتم مادر بیچارم کمکم کرد تا آماده بشم حمام رفتم موهامو سشوار کشید برام لباس انتخاب کرد ….

 

چقدر خجالت میکشیدم از مادرم که داشت همراهیم می کرد برای این مهمونی آماده بشم.
مهمونی که خبر نداشت اون چیزی که بهش گفتم نیست.

وقتی آماده شدم دیگه نزدیک غروب بود پدرم پایین جلوی تلویزیون بود داشت با امیر سام امیریل حرف می‌زد وقتی پایین رفتم هر سه نفرشون سوت بلندی کشیدن و بابا گفت
_ به به ببین دختر باباچه کرده !

چرخی زدم و گفتم
خوشگل شدم؟
پدرم از جاش بلند شد پیشونیمو بوسید و گفت
_ مگه میشه خوشگل نشده باشی؟
تو مادری مثل آیلین داری که چیزی از زیبایی کم نداره و تو خیلی شبیه مادرتی…
اینکه پدرم همیشه مادرم و زیباترین میدونست برام خیلی قشنگ بود.

بغلش کردم و گفتم معذرت میخام که گاهی اذیتت می کنم بابا اما بهتون قول میدم دختر خوبی باشم لایق این همه محبت تون باشم .

موهام و کمی نوازش کرد و گفت

تو همیشه دختر خوبی بودی چون نتیجه عشق من و مادرتی مگه میشه بهترین نبلشی؟
من خیلی خوشحالم که دختری مثل تو دارم …

بالاخره بعد از هزار جور حس شرم و عذاب وجدان تا خواستم از خونه بیرون برم پدرم گفت
_خودم میرسونمت

ترسیده وحشتزده خودمو عقب کشیدم و گفتم
نه بابا مینا و رها دارن میان دنبالم…
با ماشین رهام میریم سه تایی.

پدرم کمی متفکر نگاهم کرد و گفت _باشه عزیزم زیاد دیر نکنی ها باید قبل ساعت ۱۱ برگردی خونه.

چشم گفتم و با قلبی که داشت از جا کنده میشد از خونه بیرون رفتم با دیدن ماشین شاهو که با کمی فاصله از خونه پارک شده بود به سمتش رفتم و سریع نشستم و گفتم

راه بیفت راه یافت تا کسی ندیده…

شاهو کمی با نگاه کردن به من معطل کرد و بالاخره پاشو روی گاز فشار داد از آنجا دور شدیم

چشمامو بستم و چند بار نفس عمیق کشیدم و گفتم
به خاطر تو کلی به پدر و مادرم دروغ گفتم آخه چرا مجبورم می کنی؟

شاهو پاشو روی ترمز گذاشت و گفت _اگه بخوای میتونی برگردی هیچ اجباری نیست من فقط میخواستم توی مهمونی تو همراهم باشی .

کانلا جدی و هیچ شوخی نداشت اخمی که داشت باعث میشد زود عقب نشینی کنم
بازوشو لمسکردم و گفتم

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.8 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4.2 (6)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
IMG ۲۰۲۱۰۹۲۶ ۱۴۵۶۴۵

دانلود رمان بی قرارم کن 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       #شایان یه وکیل و استاد دانشگاهه و خیلی #جدی و #سختگیر #نبات یه دختر زبل و جسور که #حریف شایان خان برشی از متن: تمام وجودش چشم شد و خیابان شلوغ را از نظر گذراند … چطور می توانست یک جای پارک خالی…
IMG 20240425 105233 896 scaled

دانلود رمان سس خردل جلد دوم به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 4.4 (7)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   ناز دختر شر و شیطونی که با امیرحافط زند بزرگ ترین بوکسور جهان ازدواج میکنه اما با خیانتی که از امیرحافظ میبینه ، ازش جدا میشه . با نابود شدن زندگی ناز ، فکر انتقام توی وجود ناز شعله میکشه ، این…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۵۵۵۳۹۷

دانلود رمان آوانگارد pdf از سرو روحی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           آوانگارد روایت دختری است که پس از طرد شدن از جانب خانواده، به منزل پدربزرگش نقل مکان میکند ، و در رویارویی با مشکالت، خودش را تنها و بی یاور می بیند، اما با گذشت زمان، استقاللش را می یابد و…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۲۹۹۰۲

دانلود رمان من نامادری سیندرلا نیستم از بهاره موسوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سمانه زیبا ارام ومظلومم دل در گرو برادر دوستش دکتر علیرضای مغرور می‌دهد ولی علیرضا با همکلاسی اش ازدواج می‌کند تا اینکه همسرش فوت می‌کند و خانواده اش مجبورش می‌کنند تا با سمانه ازدواج کند. حالا سمانه مانده و آقای مغرور که…
رمان ژینو

دانلود رمان ژینو به صورت pdf کامل از هاله بخت یار 4 (4)

7 دیدگاه
  خلاصه: یاحا، موزیسین و استاد موسیقی جذابیه که کاملا بی‌پروا و بدون ترس از حرف مردم زندگی می‌کنه و یه روز با دیدن ژینو، دانشجوی طراحی لباس جلوی دانشگاه، همه چی عوض میشه… یاحا هر شب خواب ژینو و خودش رو می‌بینه در حالی که فضای خوابش انگار زمان…
IMG 20230123 230820 033

دانلود رمان با هم در پاریس 5 (1)

10 دیدگاه
  خلاصه رمان:     داستانی رنگی. اما نه آبی و صورتی و… قصه ای سراسر از سیاهی وسفیدی. پسری که اسم و رسمش مخفیه و لقبش رباته. داستانی که از بوی خونی که در گذشته اتفاق افتاده؛ سر چشمه می گیره. پسری که اومده تا عاشق کنه.اومده تا پیروز…
IMG 20230128 233751 1102

دانلود رمان دختر بد پسر بدتر 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       نیاز دختری خود ساخته و جوونیه که اگر چه سختی زیادی رو در گذشته مبهمش تجربه کرده.اما هیچ وقت خم‌نشده. در هم‌نشکسته! تنها بد شده و با بدی زندگی می کنه. کل زندگیش بر پایه دروغ ساخته شده و با گول زدن…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

53 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Negar
Negar
10 ماه قبل

راستی عشق ممنوعه استاد نویسندش کیه ؟ ترنمه ؟

Negar
Negar
10 ماه قبل

منم تدریس عاشقانه رو به همه رمان هایی که این نویسنده ( ترنم ) نوشته ترجیح میدم … وگرنه همشون چرتن عروس استاد و هم دوست ندارم .

Negar
Negar
10 ماه قبل

خان زاده به نظرم فصل اول و دومش بهتر از فصل سومه … فصل سوم و من به خاطر پارت آخرش دوست ندارم چون خیلی غمگینه . بعد یه سوال ، مگه آیلین و اهورا یه بچه نداشتن که تو شکم کیمیا بود و یکی هم آیلین باردار شد و یکی هم خود مونس ؟ پس دوقلو ها از کجا اومدن ؟؟؟

ستین
ستین
3 سال قبل

چطور روت شده پارت بدی بشر🤣🤣

اسرا
اسرا
3 سال قبل

من تو اون پارت هم گفتم اگه یادتون باشه تو فصل قبلی به این اشاره شد که پسر کیمیا اسمش شاهو بود فک کنم. البته اهورا گذشته بدی داشته و خیلی دل دخترارو شکونده میتونه هرکدومشون باشه ولی من 90 درصد فک میکنم پسره کیمیاس

Deli
Deli
پاسخ به  اسرا
3 سال قبل

دقیقا منم همین حسو دارم😶😂

مهدیه
مهدیه
پاسخ به  اسرا
3 سال قبل

نه
در رمان پسر کیمیا اسمش یاشار بود.

لیلا
لیلا
3 سال قبل

اصلا جلد 3 قشنگ نیست
خیلی بیخود واقعا نصفه خوندم

مریم
مریم
3 سال قبل

فقط امیدوارم مثل فصل دومش نباشه انگار بچه ۱۱ساله می‌نویسه من نخوندمش نفهمیدم چی شد به هر حال موفق باشی نویسنده عزبز امیدوارم قلمت پیشرفت کرده باشه

لیلا
لیلا
پاسخ به  مریم
3 سال قبل

اصلا قشنگ نیست این جلد

مریم
مریم
پاسخ به  لیلا
3 سال قبل

دقیقااااا واقعان قلمش ضعیف کاش اول خوب یاد می‌گرفت قلمت بهتر میکردی بعد شروع به نوشتن میکردی از نظر من عروس استاد نویسندش با نویسنده خان زاده جدا هستن چون اون قلم کجا واین قلم کجا از زمین تا آسمون تفاوت

لیلا
لیلا
پاسخ به  مریم
3 سال قبل

نویسنده هاشون یکی
از اول رمان خان زاده و عروس استاد مینوشت یادمه

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

عاه این همون رمانه که توش آیلین داشت؟!

Pourya.M
Pourya.M
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

اره.
ایلین مادر مونسه

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Pourya.M
3 سال قبل

لاناتی!

Pourya.M
Pourya.M
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

چخبر.
خوبی جانیم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Pourya.M
3 سال قبل

خوبم پوری کوچولو
خودت چطوری؟
حالت چطوره؟
اوضاع احوال؟

Pourya.M
Pourya.M
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

منم خوبم خداراشکر.
حال و احوالمم بد نیست.
میگذرونیم.

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Pourya.M
3 سال قبل

خو خداروشکر
اره میگذره
میفهممت!
هر چند نوع دردمون فرق داره!

Pourya.M
Pourya.M
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

هعیییی

Niayesh
Niayesh
3 سال قبل

سلام بچه ها …. رمان خانزاده قشنگه؟؟؟ یه نظر میدید

(:
(:
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

رمان‌ خانزاده بد نبود فصل اولش
فصل دوم رو نخوندم فقط چند پارتی که دستم اومد داستان چیه خیلی دیگه کشش داد داستان رو کلا با رمانی که زیادی داستان رو کش بده مشکل دارم ولی خب بد نیس خواستی بخون
البته اگه رمان‌ میخوای بخونی چند تا رمان‌ پی دی اف خوب بهت پیشنهاد میدم
مثل سویل
ترمیم
اکالیپتوس
شاهکار
نا نوشته ها

ayliiinn
عضو
پاسخ به  (:
3 سال قبل

چه خاطره ها که با این رمانا دارم الی!
اسم اینا میاد یاد تو میوفتم!

لیلا
لیلا
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

فصل 3 اصلا قشنگ نیست تا الان کلی پارت گذاشته نویسنده اصلا قشنگ نبود من نصفه خوندمش از فصل 2 بیخود تر

Aban
Aban
3 سال قبل

نویسنده کیه؟

لیلا
لیلا
پاسخ به  Aban
3 سال قبل

ترنم اسمش
نویسنده رمان های استاد دانشجوی (استاد مغرور من …عروس استا…استاد خلافکار و تدریس عاشاقانه)
داره این رمان مینویسه

Aban
Aban
پاسخ به  لیلا
3 سال قبل

آها!
عروس استاد از همشون قشنگتر بود!

اسرا
اسرا
پاسخ به  لیلا
3 سال قبل

من هنوز که هنوز میگن کدوم شخصیت رمانایی که خوندی از همه همه بیشتر دوس داشتی میگم امیرکیان فرهمند مال استاد خلافکار

هستی
هستی
پاسخ به  لیلا
2 سال قبل

اینارو هم همین نوشته
همشون قشنگن فکر نمیکردم کار یه ذهن باشه

Maede.r
Maede.r
3 سال قبل

اصن از این به بعد بدید ادمین عکس بزاره رو پارتا😢😂

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  Maede.r
3 سال قبل

عکسو من فرستادم😅
.
نکنه اینم به کراش هات اضافه شد🤣

Maede.r
Maede.r
پاسخ به  Yasiii
3 سال قبل

نه دیگه
کراش ندوس!
اصن همه کراشام برا تو!
هیشکی ندوس…

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  Maede.r
3 سال قبل

اووه
پیاده شو باهم بریم
چته؟؟
قاطی کردی؟

Maede.r
Maede.r
پاسخ به  Yasiii
3 سال قبل

پیاده ام!
چیزی نیس خوبم

(:
(:
پاسخ به  Maede.r
3 سال قبل

به نظر نمیاد خوب باشی
اگه بخوای حرف بزنی می‌دونی که چیکار کنی ما همیشه هستیم

Maede.r
Maede.r
پاسخ به  (:
3 سال قبل

قربونت النازی
خوبم
فقط دیگه کراش نمیخوام!

دلارام
3 سال قبل

اوه اوه پسره چه گند اخلاقه😑

لیلا
لیلا
پاسخ به  دلارام
3 سال قبل

نخونش وقت هدر دادن اصلا قشنگ نیست من نصفه خوندم

(:
(:
3 سال قبل

واقعا داره شوخی می‌کنه
یه فصل جدید لامصب 😂😂
عجب نویسنده پر کار و اراده ای 😂

نیوشاss
نیوشاss
3 سال قبل

من بیشتراز همه دلم‌برای مهتاب میسوخت
بچش که مرد و دوباره هم زورکی شوهرش دادن و•••••• 😕😯🤐😳😵

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  نیوشاss
3 سال قبل

اخ اره
بیچااااره😭

هستی
هستی
پاسخ به  نیوشاss
2 سال قبل

اصلا ب اون بد بخت کسی توجه نکرد

Hasti
3 سال قبل

نویسنده دلش نمیاد رمان مسخرشو تموم کنه😑😐

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  Hasti
3 سال قبل

خب تو دوست نداری گلم
خیلیا هستن این رمانو دوست دارن و میخوان ک نویسنده ادامه بده😊

Artamis
Artamis
3 سال قبل

پسر کیمیاست اومده انتقام مامانشو از مونس بگیره

دلارام
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

اره منم همین فکرو میکنم

لیلا
لیلا
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

پسر کیمیا نیست که مشخص نشده تا الان پسر کیه امده برای انتقام

Artamis
Artamis
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

ببخشید جانانم الان دیدم میشه بیایی روبیکا کارتم دارم

Artamis
Artamis
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

اینجا برات میفرسمش ..تا پارت ۱۰نوشتم ۱۰تاش رو میفرسمم

Maral
Maral
3 سال قبل

نههههه خانزاده جلد سوم دار پ این رمان کی میخواد تمام بشه😱😱🤔

لیلا
لیلا
پاسخ به  Maral
3 سال قبل

فصل 3 نسبت به فصل 2 چرت تر نخونی بهتر

Asal
3 سال قبل

وووووییییی خانزادهههههههه🤩🤩🤩

مهدیه
مهدیه
پاسخ به  Asal
2 سال قبل

وای چرا من نمیتونم کانال خانزاده رو توی تلگرام پیدا کنم لطفا اگر کسی داره لینک و بفرسته

دسته‌ها

53
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x