رمان سکوت قلب پارت 14

سعی کردم آروم باشم.
اصلا نمی‌خوام اینجا عصبی بشم.
اونم جلو این آدما.

سهیلا خنده ریزی می‌کند.
– بهتر اصلا دختر مناسبی نبود خودم برات می‌گردم یه دختر خوب پیدا می‌کنم.

پوزخندی می‌زنم.
کاش بتوانم جلوی خودم را بگیرم و هر چه از دهنم در می‌آید بارش نکنم!
– نه سهیلا خانوم اشتباه متوجه شدی نفس از هر کسی بهتر میتونست یه زندگی رو اداره کنه. هر کسی آرزوش رو داشت اما من لیاقتش رو نداشتم در شرایطی هم نیستم بخوام ازدواج کنم ، زحمت نکشید. الانم اومده بودم راجب ترانه حرف بزنم چه خوب که خودش این‌جاست.

میثم اخم می‌کند.
فکر نمی‌کرد بيايم؟
تکلیف ترانه را مشخص می‌کنم. نگفته بودم؟

پدر منتظر نگاه میکنم.
می‌دانم قبول نمی‌کند. از ترس ابرویش!
اما من دیگر خواهرم را رها نمی‌کنم.

– میخوام طلاق ترانه رو بگیرم.

میثم میخندد و پدر خشک نگاهم می‌کند.
سهیلا پوفی می‌کند و هامون با تعجب نگاهم می‌کند.
حرف عجيبی گفتم؟

میثم از جایش بلند می‌شود.
– بیین من هر چقدر حرف نمی‌زنم می‌خوام احترام بزارم ، تو چیز دیگه ای برداشت می‌کنی.
تو کی هستی که بخوای طلاق ترانه رو بگیری؟
چه فکر کردی واقعا با خودت؟

پدر هم پشت بند او بلند می‌شود و نگاهی به ترانه و بعد من می‌اندازد.
– دلیلت چیه؟
بعدم مگه خود ترانه زبون نداره؟ اگه مشکلی باشه خودش میاد می‌گه.

سهیلا نیشخندی می‌زند.
– بیکاره دیگه. چشم نداره خوش‌بختی بچه های منو ببینه اخه پسر مگه ما چیکارت کردیم چرا هر بار میایی يه بدبختی با خودت میاری؟

ترانه حالش خوب نیست.
از اخر این ماجرا می‌ترسد و حق هم دارد. اما با این حال ساکت نمی‌ماند.

– من واس همین امروز اومده بودم اينجا پدر.
من دیگه نمی‌خوام با میثم زندگی کنم

– تو غلط می‌کنی. داداشت هر چی بگه باید گوش کنی مگه؟
میثم این را با عصبانیت می‌گوید و با نفرت مرا نگاه می‌کند.

هامون که تا آن لحظه ساکت مانده کنارم می‌ایستد .
– تو این چند هفته که من نبودم چه اتفاقی افتاده یکی بگه جریان چیه؟ هاکان؟

– نیستی عیبی نداره، ولی اینکه حواست به خواهرت نیست اذیتم می‌کنه هامون.

این آقا یه ماه پیش زده تمام صورت و بدن ترانه رو داغون کرده. بار اولش هم نیست بگذرم منتهی این دفعه رو من دیدم.

تو رو نمیدونم اما من دستی که روی خواهرم بلند شه قلم می‌کنم.

مرتیکه تو خیلی غلط می‌کنی با خواهر من اينجوری رفتار می‌کنی زنته نوکرت که نیس.
متاسفم واس کسایی مثل تو که بویی از انسانيت نبردن.

پدر با خشم به من نگاه میکنم.
می‌داند هدفم تحریک کردن هامون بوده است.
ديوانه که شود، دیگر هیچکس جلو دارش نیست!

انگار موفق شده ام که هامون قرمز می‌شود.
– تو خیلی گوه خوردی دست رو ترانه بلند کردی. بزنم تو دهنت پر خون شه ببینی چه حالی وقتی‌ کسی رو کتک می‌زنی؟

میثم با مسخرگی نگاهش می‌کند.
– اینجا رینگ نیست و منم حریفت نیستم.
جرئت داری دستت بخوره به من.
واقعا فکر کردی ولت ميکنم.
زورم به تو هم که نرسه به ترانه که می‌رسه. پس حواست با…

اولین بار است از کتک خوردن کسی لذت می‌برم. انگار هامون دق دلی های خودش را هم سرش در می‌آورد.

سهیلا جیغ می‌زند و پدر سعی در جدا کردنشان دارد!

– تو خیلی غلط اضافه می‌کنی.
جلو خود من خواهرم رو تهدید می‌کنی عوضی.
یک بار دیگه فقط یک بار دیگه زر زر کن ببین چه جوری فکت رو خورد می‌کنم.

فکر کردی ما چی هستيم.

اگه پدرم بی غیرت شده باهات کاری نداره من مثل اون نیستم. کاری نکن جنازه ات رو بزارم رو دست اون بابای پول‌دار حروم خورت.

سهیلا جلوی پدر را می‌گیرد.
اما او عصبی شده‌ است .
– دهنتو ببند هامون گمشو از خونه من بیرون. خیلی غلط می‌کنی دخالت می‌کنی نه به تو ربط داره نه به هاکان.
دعوای زن و شوهر که دخالت نميکنن. خودشون می‌دونن چه جوری باهم کنار بیاین.

هامون خنده هیستریکی می‌کند.
– اوه جوش آوردی آقای سلحشور بزرگ.
باش گم میشم میرم بیرون اما تنها نه .

دست ترانه را می‌گیرد و می‌خواهد به سمت در برود، که میثم جلویش را می‌گیرد.
– هر گوری میخوای بری برو اما ترانه باتو جایی نمياد.

هامون دستی به صورتش می‌کند و بعد مشتی در صورت میثم فرو می‌آید.

– بیا برو اون ور بابا مرتيکه تا نزدم بیشتر آش و لات کنم.

قبلا اینکارو کردی بهت هشدار دادم گوش نکردی. ایندفعه دیگه مثل دفعه قبل‌ نیست.
ترانه اون موقع به حرفم گوش نکرد اما الان خودشم می‌خواد جدا شه.
پس به نفعته زیپت رو بکشی وگرنه خودم جرت میدم.

با پوزخند سری برای پدر که از عصبانيت در حال انفجار است تکان می‌دهم و پشت سر هامون خارج می‌شویم .

هامون مچ دستش را ماساژ می‌دهد و همان طور رو به من می‌گوید:
– نمیشد زودتر بگی؟ اخر همه من باید متوجه بشم.
ترانه من به تو زنگ نزدم چرا نگفتی برای چی با هاکان رفتی خونش؟
دهنتون رو باید سرویس کنم.

ابرویی بالا می‌اندازم.
– تو هم که همش می‌خوای دهن یکی رو سرویس کنی بچه.
بعدم من نباید بگم خودت باید بدونی.

چپ چپ نگاهم می‌کند و زیر لب فحش رکیکی ميدهد.

ترانه از خجالت لبش را گاز می‌گیرد و چشمان من درشت می‌شود.

– هامون ببند دهنتو.
واقعا فکر می‌کنی فحش میدی پر ابهت تر میشی سخت در اشتباهی

– همین که دهن تورو می‌بنده اینجوری حرص میخوری بسه حالا کی موافقه با دیزی؟

خیلی وقته نخوردم.
ترانه اینجوری نگام نکن.

ما دیزی نخوریم چیزی حل میشه؟
نه پس در نتیجه تو کلا بهش فکر نکن. منو هاکان حلش می‌کنیم.
راستی هاکان من پنجشنبه باید برم تا اون موقع مهمون توییم ظاهرا این ورا فعلا نمیشه آفتابی شد .

می‌خندم.
از سر بدبختی!
از سر اینکه باید دو هفته هامون را تحمل کنم.

نیشخندی می‌زند.
– اخی چقدر خوشحال شد.
حالا که این‌جوری میخوای بیشتر پیشت می‌مونم. البته اگه الان دیزی رو مهمون تو باشیم.
راستی نگفتی خانم وکیل رو چه جوری پروندی؟

– نمیدونم شاید بعدا از این کاری که در حقش کردم پشیمون شم اما بهترین کار ممکن بود .

ترانه با دلسوزی نگاهم میکند.
– نگران نباش همه چی درست میشه داداش.
حتما وقتی به نفس گفتی خيلی اذیت شدی

لبخند تلخی میزنم.
– واکنش نفس برام تلخ بود. انتظار داشتم داد و بیداد کنه عصبی شه هر چی از دهنش در میاد بارم کنه اما خیلی خانومانه رفتار کرد . بیشتر شرمنده ام کرد.

هامون با مسخرگی جونی می‌گوید .
– باشه بابا بیخیال حالا هندی ش نکنین. نمیاین بریم الان میبدن رستورانا بعد باید با ترانه خودت دیزی درست کنی…

 

سارا در زیرزمین را با شوق باز میکند.

– بفرما هاکان خان چطوره؟ کارگاه جدیدمون اینجاست از شر بقیه هم خلاص میشیم بدون غر اضافه شنیدن.

نگاهم را دور تا دور کارگاه میچرخانم.
– خیلی بزرگ تر از اون چیزی که فکر میکردم. وسائل رو کی میچینین؟

چشمکی برایم میزند.
– فردا صبح قرار شده پیمان و ساشا برن مکان قبلی همه رو بار بزنن من و بیتا از این ور شروع به چیدن میکنیم. شما به کاراتون برسید آقای دکتر نگران هیچی نباشید.

نگاهش میکنم.
– میام کمک صبح زود میام یکم هستم بعد میرم مطب از اون ور عصر زودتر برميگردم. راستی مامان ساشا خوبه ؟

شانه ای بالا می اندازد.
– ظاهرا خوبه.

روی صندلی مینشینم.
– چته سارا خانوم؟
سرحال نیستی؟

صندلی روبرویم میگذارد و مینشیند.
– راسته با نفس بهم زدید؟

خدای من !
فقط یک ساعت از این موضوع حرف نزنند چه میشود؟
خودم سر این قضیه داغان شده ام.

– آره ولی جواب سوالم رو ندادی جنابعالی.

آهی میکشد.
– ازم ناراحت نشو هاکان اما وقتی پیمان گفت جدا شدید ناامید شدم از خودم و ساشا.

– آها پس بگو قضیه چیه.
اولا ماجرای من و نفس با تو ساشا به کل فرق داره و داشته.
بعدم اگه الان از این ناراحتی که ساشا قدمی جلو نمیزاره ناراحت نباش همون روز اولم بهت گفتم ساشا فرق داره با همه. درکش کن و بازم صبور باش

انگار با حرفهایم نمک روی زخمش پاشیدم که بغضش منفجر میشود.
– هاکان بحث خودم نیست من به خاطر ساشا هر کاری میکنم اما خانواده ام ولم نمیکنن.

انگار بحث خیلی جدی تر از این حرفاست!
– آروم باش سارا بگو ببینم چیشده؟

– پسر صمیمی دوست پدرم اومده خواستگاری پدرمم بدجور گیر داده. میترسم به ساشا بگم

صاف میشینم و جدی میگویم :
– باید بهش بگی. اگه بعدا بفهمه که قطعا میفهمه عصبی میشه عصبی هم بشه میدونی که چیکار میکنه.
راجب خواستگارت هم نگران نباش من یه نقشه دارم حالا هم پاک کن اشکات رو.

4/5 - (7 امتیاز)
[/vc_column_inner]
پارت های قبلی همین رمان

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
657 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
zahra.kh
zahra.kh
2 سال قبل

النا خانووم رمانت قشنگه ولی نمیدونم چرا دلم برای نفس سوخت بیچاره گناه داره هاکان خیلی نامرده

Nika
2 سال قبل

بلههههه ، مائده ای من عالییه ، محشره ، خانومه
کلا عشقهه عشق .
اقا مرصاد با شما شوخی می کنیم ، اگه ناراحت شدین ببخشید 😔
سلام نسترن جونم ، خوبی ؟؟
دلم برات تنگ شده بود 😢😭
الان من کجا کامنت بزارم ؟🤔

پاسخ به 
2 سال قبل

سلام عزیز دلممم منم دلم تنگ ود ..

کلیپ عاشقانه گلم…

Nika
2 سال قبل

ایلینی نگو نگو ، به هرکی که میگم تا چند دقیقه کپ میکنه ، به خالم یک بار گفتم ، کلی بهم خندید
تصور نکن چون مزه ی خاصی می ده .
سلااااام مائده جونم ، خوبیییییی ؟
دلم برات حسلبی تنگ شده بود 😢😭
سلام اقا مرصاد خوب هستین ؟؟
مائده ای من خیلی دختره خوبیه ، محشره محشر ، در دنیا تکه ، تک 👌🏻
ای ای من اگه امروز مردم ، بدونین تقصیر شماهایه
اییی گلبم 😖😟😫

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

جاااالوب!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

اهم ، تاره کلا من در اشپزی کلی خراب کاری کردم 😖😟😫

پاسخ به 
2 سال قبل

سلام عزیز دلم
خوبم مرسی تو خوبی؟
.
.
الان که نیس
اومد دوباره بهش بگو گول بخوره😉😂

Nika
پاسخ به 
2 سال قبل

خداروشکر ، منم خوبم .
باشه باشه ، هروقت امدن میگم .
واااا ، برای چی گول بخوره ، دختر به این ماهیییی
از خداشونم بخواد 🤨

پاسخ به 
2 سال قبل

وای نیکاااا😂
خیلی میخوامت!
والاااا
همین و بگو
دخمل به این خوفی!

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

من آمده ام
ولی آقا بدون شوخی من رل دارم یاسی هم میدونه 😅😅😅همتون ماهین فرزندان من

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

داداش مرصاد بیا کلیپ عاشقانه ..اینجا پر شده

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

من آمده ام
ولی آقا بدون شوخی من رل دارم یاسی هم میدونه 😅😅😅

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

سلاممم سلام بابا جان خوبی..

قرزندات خوبن😂😂

خوش امدی وبا امدنت سایت را منور کردی😂😂

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

مرسیییی نسترن تو چطوریب

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

منم خوبم چخبر حاجییی

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

والا هیچی بدبختی تنهایی در به دری من مظلوم گیر اینا افتادم😭

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

خدا کنممم قوم بنی امیه هم گیر این قوم مظلومین میفته😂😂😂😂😂

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

هعیییی

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

واقعا فک کردی کراش زدم روت؟!😂😂😂
مگه یاسی شات نداد😂

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

نه ما اهل این کارا نیستیم ما به حریم خصوصی مخاطبم ن احترام میذاریم

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

بابا احتراااام😂
حاجی انقد خوب نباش چشم میخوری!

پاسخ به 
2 سال قبل

هییی حاجی هام حاجی های الان چقدر با احترام 😂😂

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

هعی چی بگم قدرمو نمیدونن که…

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

خودت و ناراحت نکن بی تر ادبن!
.
.
بابا بیاید زیرا اون کلیپه اینجا کنده😑

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

اه قلبم!
با من شوخی نکن قلبم ضهیفه

ayliiinn
عضو
2 سال قبل

اینجاعم داره نفسای اخرشو میکشه!
برگردیم زیر کلیپ؟

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

بریم عزیزممم….

ایلین ۵۰تا پارت اماده دارم امشبم ۶۰تاش میکنم بزارم سایت؟!

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

باشه!
نمیدونم میتونی پارت گذاری منظم داشته باشی؟
به نظرم یه روز درمیون بزار خسته نشی

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

اره یه روز در میون از امشب میزارم

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

باشه موفق باشی نسی

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

عزیزی

Erin
Erin
2 سال قبل

سلام
بچه ها این کسی از بستگانش بر اثر کرونا فوت کرد ؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

سلام عزیز
من..

Erin
Erin
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

متاسفم روحش شاد
مادر منم امروز بستری کردن …..

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

خیلی ممنونم
خدا رفتگانتونو بیامرزه
.
.
کاملا میفهمم الان چه فشار و استرسی رو تحمل میکنی
ایشالا که حال مادرت زود زود خوب میشه واسشون دعا میکنم

Erin
Erin
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

مرسی خیلی ممنون
خیلی خیلی ممنون واسه دعا، فشار ،خانه، نذار ببینیش هم وهم ….

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

هعیی!
تنها کاریه که از دستم برمیاد!
خیلی خیلی میفهممت!

Erin
Erin
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

همین که دعا میکنی کافیه
پس میدونی چه شرایت سختی امیدوارم کسی تجربش نکنه
خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم بازم تسلیت میگم
مرسی واسه هم دردیت

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

اره اره خیلی بده
امیدوارم که هیچوقت تو شرایط من قرار نگیری
هیچوقت!
ممنونم ازت
منم امیدوارم و دعا فراموش نمیشه

پاسخ به  Erin
2 سال قبل

سلاممم ..

اره ما داریم ولی اقوام دور …امروز فرداس تموم کنه ..دکترا گفتن به دعا زنده هست

Erin
Erin
پاسخ به 
2 سال قبل

سلاام
آها درست مرسی ممنون

Nika
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

سلام
انشاالله زود زود حال مادرتون خوب خوب بشن و خبر سلامتیشونو بشنوید 🤲🏻

Erin
Erin
پاسخ به 
2 سال قبل

سلامم
ایشالا قربون شما خیلی ممنون

Nika
پاسخ به  Erin
2 سال قبل

خواهش می کنم .

2 سال قبل

آقا مرصاد اون دسری که میفرمایین خوشمزه اس و صبحونه میل میفرمایین پنکیکه😊

ayliiinn
عضو
2 سال قبل

مرصاااااد!
نگو برادر!
بگو عشقم!

Mersad
Mersad
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آیلین خوبی تو😐
قبلا اینجوری نبودی سرت جایی خورده😐😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

نه خوب که نیستم!
فک کنم دیوونه شدم!
.
.
ولی خو ت جدی بگیر!

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

نه که احسان گم شده از وقتی بهش گفتم کراش زدم حسودی کرد داره میدزدتت😕😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

پخخخخخخخ!
وای لنتیییییی!

2 سال قبل

انا لله و انا الیه راجعون…
به عرضتون عارضم که در کمال تاسف و ناباوری نهمین هندزفریمم دار فانی رو وداع گفت!
بقایای عمرش نصار هندزفری شما…

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عااااه!
۹ تا دادی!
سقوط نکنی!
خو مگه میکنیش تو زیرت؟؟
یا باهاش کشتی میگیری بچه؟!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

دهنت سرویس 😂😂😂
باور کن نمیدونم چجوری خراب میشه!
الان جرات ندارم بگم به خانواده
دوا میکنن😕

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

اها پس فعلا گوشی بچسبون به گوشت یواش گوش بده
تا دلشون بسوزه برات!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

خو میگن بلند کن مام گوش بدیم!
من چنقده بخبختم!
این آخری و هم عموم خرید برام😢

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عاه!
به فنا رفتی!

Sayan
Sayan
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

عب نداره فداسرت منم ماجراهاا داشتم😂
سرش کنکور پر…… تل پاک……
# تلپاتی😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Sayan
2 سال قبل

لنتی منو تو ذهنامون از اولم به هم وصل بود من میدونم!
بپر بغلم!

Sayan
Sayan
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آیم کامینگگگگگگگگگگگگگگگ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.دستاتو چرابستی😐
#خز بازی😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Sayan
2 سال قبل

#خز بازی!

#لوس بازی!
#اوسکول بازی!
..
.
.
.
.
وویییی باز کردم فقط بخااااطر تو عشقم!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کنه..

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

هعیی!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

تو اه منی اشتباه منی همسفر نیمه راه منی …
چگونه هنوزم از تو میگویمم..

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

گناه منی
همگناه منی
همیشه تویی بهترین راهم

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

تو اشتباه منی …

چگونه از تو میگویممم..

Mersad
Mersad
پاسخ به 
2 سال قبل

بازم خوبه من ماهی یه دونه هندزفری به خاک میدم…

پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

الگو مایی حاج آقا. ..

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

#تفاهم_مائده_مرصاد

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

بیا
توم فهمیدی ما تفاهم داریم!
هی بهش میگم بیا من و بگیر میگه میخوتم درس بخونم😑😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

الکی میگه!
یکم پاپیچ شو دلبری کن شل میشه!
سست میشه!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

من بلد نیستم شلش کنم خو
تو بکن قلش بده اینور😢💔

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

نه دیگه بکنم که قلش نمیدم اونور!
خودشم بیشتر به تو تمایل داره انگار!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

عه!
نامرد😢 خو من در اتش عشق سوزان باشم؟!💔

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

نمیدونم والا یه کاری بکن قل بخوره اون وری!
میخوای من خم شم شیب به اون سمت باشه؟!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

اون خیلی سنگینه!
همه بیاید پشت من واستید این طرف سنگین شه قل بخوره😃😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

منکه پشتتم عشقم!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

ای لاو یو پی ام سی!

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

نخبرررر ۹ تاا
.
انشالا!😶😅

پاسخ به 
2 سال قبل

اره!
یه هدفنم صب از خواب بیدار شدم خابالو بودم لگد کردم شکست…

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

عاه منم یه بار گوشیمو تو خواب کوبوندم تو دیفال ،هزار تیکه شد!😑

MaR mAr
MaR mAr
2 سال قبل

گایز…
میشه لطفا یه خلاصه از این رمان بدین؟!
میخام ببینم با من سازگاره ک شروع کنم بخونم باهاش پیش بیام یا نه

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
2 سال قبل

یه پسریه به اسم هاکان دندونپزشکی خونده
یه نامزد هم داره به اسم نفس!
.
.
بعد این وسط احتمالا( ما حدس میزنیم)
عاشق یه نفر شده به اسم اوینار
.
.
خیلی ناگهانی میره نامزدیشو با نفس به هم میزنه
میگه ما باهم تفاهم نداشتیم
.
.
چند تا داستان مختلف هم داره باید بخونی متوجه بشی منکه دوست داشتم!

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

هوم مرسی
بنظر ژالب بیاد✦
از امشب شروع میکنم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
2 سال قبل

گوربونت کاری نکردم!

Sayan
Sayan
پاسخ به  MaR mAr
2 سال قبل

آیلییییین تلی واتساپی توبازرفتی تو چس خلسه نه به مجازی بچه

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Sayan
2 سال قبل

نه ندارمممم سایانم!
پخخخخخ چس خلسه!
.
.
واقعا الان شرایطشو ندارم!
ولی هر وقت نصب کردم بهت پیام میدم شمارتو دارم!

Sayan
Sayan
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آیلین واتس اپ تلگرام یعنی هیچ بچه توبازرفتی تو خلسه نه به فضای مجازی بیا تل خو یا واتس اپ

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Sayan
2 سال قبل

وووییی نه سایانم!
کلا پاکیدم فقط اینجا هستم!
.
.
البته جریانش مفصل بود!
ولی خداروشکر گذشت!
.
.
خودت چطوری اخه جیگر؟؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!
پاسخ به  MaR mAr
2 سال قبل

قشنگه من دوسش دارم!

2 سال قبل

دیش دیری دیدان ماشالاااا💃

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

گولی گولی تومانی!
بالام لای!
گولوم لای!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

هر وقت میریم تبریز دختر عمو مامانم اینو واسه من میخونه!😶

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

سکینه دایی قیزی لای لای!
اخه معنی خاصیم نداره ولی قشنگه ریتمش!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

کاش بودی و میدیدیییییی!
کبوتر بچه کردهههههه

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عاه حیف شد نبودم ندیدم!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

عه!
خیلی جالب بود
نصف عمرت به فناس…

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

مائی دقت کردی ما چقد چرتو پرت میگیم!
ینی اینهمه زر میزنیم از توش دوتا نکته مفید درنمیاد!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

تاحالا دقت نکرده بودم!
الان دقت کردم
راس میگیا
ولی مهم نیته…!
اینا خاطره میشه😎😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

یاح یاح!
همیشه نکته سنج بودی!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

حالا زرو ولش ،ایهمه نت اصراف میکنیم!
.
وای امروز چندم بودددد؟😰😰😰

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

وییی!
راس میگی!
ولی بتر ازینه که نت صرف کلاس درس بشه!
واقعا منم نمیدونم چندمه؟!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آره راس میگی!
.
وای چرا نمیدونی😑
درددددددد😑😑
من فکر کنم رفتم آفساید😑
اه خدافصصصصصص😑

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

به جمع ما خوش امدی!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

ای خداااااااااااا😑

ayliiinn
عضو
2 سال قبل

نیکا بیوتو دوس دارم!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

ممنونم ایلین جونم ، چشمات دوستداشتنی میبینهه

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

گوربونت!

Mersad
Mersad
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آقا من شلوغ شد رفتم ورزش و شام پیاده روی حالا برگشتم
یکی گفته بود مرس واسه دسرا خواهش عزیز دل برادر
یکی گفته بود دختره آره فرزندم تو هر جنسیتی دوست داری به من نسبت بده فقط یکم برای دختر بودن به قول اینا گندم😂😎
و اینکه خب این دسرا چیزی نیستن ما همیشه دسر تو خونمون داریم تازه الان چندتا دیگم یادم اومد کرم کارامل پای سیب
یکیم هست خیلی خوشمزس یادم نمیاد اسمشو بعدا میپرسم بهتون میگم صبحا هم میتونین روش عسل و مربا بریزین بخورین مهم درست کردنشون که من هیچییییی بارم نیست فقط عین بولدوزر میخورم
و من الله توفیق

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

اومدی بغلی کوچولوی من!

Mersad
Mersad
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آره عزیز دل برادر

!!!
پاسخ به  Mersad
2 سال قبل

اه پای سیب مگه شبیه کیک نبود؟😑

ayliiinn
عضو
2 سال قبل

دیدی که سخت نیست فردا بدون من؟
.
دیدی که صبح می شود شب ها بدون من؟
.
این نبض زندگی بی وقفه میزند..
.
فرقی نمیکند، با من، بدون من!
.
دیروز گرچه سخت، امروز هم گذشت!
.
طوری نمی شود،‌فردا بدون من..!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آیلینم عجیب وصف حال بود
دلم میخواد هزاار بار بخونمش
🥺☹😕

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

هعیی نیکا کوچولوی من!
بیا بخل خودم!
اینم میگذره..

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

گشنگ بود که!
.
هعی هعیی

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

هعییییی!

Nika
2 سال قبل

کتلتم بلدم
واییی ایلینی ، تو که از من وارد تری ، بلاااااا

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

والا نپزیم گشنه میمونیم!
نه من کتلتام باز میشه معمولا!
تخم مرغ هم دوست ندارم زیاد بزنم توش!
از کتلتای خودم خوشم نمیاد!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

اییی نگوووو
انقدر از غذا گفتیم ، بعدم به شدت میگه که من گشنمهههه
من برای چهار نفر ، دوتا میزنم تخمه مرغ . نه انشالله اشپزت بهتر میشه .
ایلینی یک خاطره از اشپزیم برات بگم که دلت شادشه .
اولین بار که می خواستم عدسی درست کنم ، اشتباهی به جای زرد چوبه ، دارچین ریختم ، واییی
نمی دونی رنگش تیره شده بود !!!
ولی خیلی خوشمزه شده بود .

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

مرسی!
.
.
واااااااای!
دارچیییییییییین!
نمیتونم تصور کنم چه طعمی میداده!

Nika
2 سال قبل

اییی ایلینی ، من گناه دارم 😭😢
چه جوری با دستای کوچولوم این همه غذا درست کنم !؟😭😢

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عاه لاناتیه با کلاس دست کوچولو!
.
.
عیبی نداره خجانم اومد یکمشو میدیم درست کنه!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

واییی مرسی 💋😘
باشه باشه ، هرکی امد یک چیزی بهش می دیم 😉🙊

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

چون خیلی رئوفی باشه!
اگه من بودم که نمیدادم!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

چراااااا ؟
نمی دادی ؟؟
رئوف چرا ؟؟
دمه گوشتو بیار ،؛راستشو بگم ، بلد نیستم اینا رو درست کنم 🙊🙉🙈
باید یک سر به اینترنت بزنم .

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

نه نمیدادم همه رو خودم میخوردم!
.
.
عه بلد نیستی٬!
چرا با احساسات من بازی میکنی بچه!
.
.
رفتم خیار شور اوردم با غذا بخوریم!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

چرا با قلبت ؟؟
باشه اصلا به هیچ کس نمی دم ، فقط با خودت می خورم 🤨
نهههه پیش بند اشپزیمو بستم و با مشت های کوچولوم شروع کردم به ورست کردن 😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

خو من هیجان داشتم بخوریم
بعد یهو گفتی بلد نیستی ذوقم کور شد!
.
.
ولی مرسی تلاشت تحسین برانگیزه عشقم!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

راستشو بگم ، از نظر اشپزی قرمه سبزی ، قیمه ،برنج و مرغ سوخاری و اب پز بلدم ، بقیشه بلد نیستم . اگه اینارو می خوای برات درست کنم ؟!
در تمام تلاشمو می کنم . فقط به خاطر ایلینم 😍😻

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

اره اره منم اینا رو بدک درست نمیکنم!
ماکارونی و پلو و کوکو هم بلدم!
.
.
مررررررررسی عشقوم!

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

من زحمت خوردنشو به عهده میگیرم!😌😒

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

خسته نشی یه وقت!
نگرانتم!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

آره بخدا خسته میشم آخه سخت ترین کاره! مگه نمیدونستی؟😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

نه والا تازه از تو شنیدم!
بازم اطلاعات جدید داشتی حتما به من بگو منو از تاریکی دربیار!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

باشه حتما!
پسس تا اطلاع بعدی خدانگهدار!😅😘

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

بووووس بهت!

Nika
پاسخ به 
2 سال قبل

نوچ نوچ نوچ ، فقط منو ایلینم می خوریم .
به هیچچچچچچچ
کسسسسیم
نمیییی دییییم .

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

اخه بوش میاد نظرم عوض شد!
آبان از خودمونه بزار یه لقمه بدیم!
.
.
یه لقمه بیشتر بخوره میزنیم از دماغش بریزه بیرون!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

باشهههه ، فقط به گل روی ایلینی ، ابان جونم توام بخور .

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

وووییییییی دمت گرم آیلی😘❤
باوشه قول میدم کم بخورم اخه این غذاها یکوچولو لوسن با معده من سازگار نیس!
دلوم کباب و دیزی موخواد!😕

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

ها منم کباب!
اصن کباب عشقه!

.

.
دیگه گوربونت!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

اه حالا چیکار کنیم؟😑

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

بیا همدیگه رو بزنیم!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

تک منو بزن!
ولی تو گناه داری من نمیزنمت!
ولی بوست میکنم😘

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عه پس منم بوس!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

من چی درست کنم؟😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

نمیدونم از اون فحش اسپانیایی اگه بلدی بی زحمت درست کن!

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

واییی آیلینی دهنت صاف😂🤦🏻‍♀️
فحش اسپانیایی اخه؟!😂🤣

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

دیگه گوربونت!

Nika
2 سال قبل

سلااااااام
اهااااااالی
خوبیییییین ؟
خوشیییییین ؟
سلامتیییییییین ؟
ریحانه جونم به شما و خانواده ی ان مرحوم تسلیت عرض می کنم و انشاالله غم اخرتون باشه .
از خدا برای آن مرحوم طلب امرزش و برای شما و خانواده طلب صبر می کنم . من را در غم خود شریک بدونید 🖤
نامردااااااا
نمی گین من شکموام دلم همه ی همشونو می خواد ؟!
دسسسسسسسر
غذااااااااا
🤤😭😢😫😋

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

سلام نیکی کوچولوی من!
ماعم خوبیم مرسی خودت چطوری؟
.
.
اره میبینی چقد بی رحمن!
خیلی بی ادبن!
منم دلم خواااااااااااااست!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

سلام ایلینم ، خوبی ؟؟
خیلیییییی خیلیییییی
بدددددددن
ای گلبم 😫
ایییییی

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

مرسی عشقم
منم خوبم بد نیستم

.
.
عاه!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

انشاالله زود زود حال دلت خوب بشه 🤲🏻
خواهرم ، غصه نخور . بیا خودمون برای شکمامون چیزی درست کنیم که دل اینا بسوزه😉🤨🤔

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

مرسی!
آفرین آفرین!

.
.
چی بپزیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

نمی دونم 🤷🏻‍♀️
ولی یک چیز خیلی خیلی خوشمزه
گزینه ها :
کیک
پانسپانیا
پیتزا
لازانیا
پیراشکی
همبرگر
ماکارانی
.
.
.
ایییی گلبم ، من که حلاک شدم 🤤😋

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

پانسپانیا؟؟!
فوش دادی؟!

.
.
بقیه رو پایم!

Nika
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

نه ، یک دسره
خیلی خیلی خوشمزس
از کی شروع کنیم ؟؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

از الان شروع کنیم پیتزا با من بقیش باتو!
.
.
فک کنم تقسیم عادلانه ای بود نه؟!

پاسخ به 
2 سال قبل

سلام نیکا جون مرسی عزیزم تو خوبی؟😘
آره بدون موز هم درست میکنن من یبار خوردم موز داشت توش و ازاونجایی که موز دوس ندارم نخوردم😬ولی ظاهرش شبی تیرامیسوعه

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

عاه خدیج تو موززز دوس نداری؟!
عجبببب!😅😅

پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

فک کنم منظورش پان اسپانیایه تقریبا مثه تیرامیسوعه

Nika
پاسخ به 
2 سال قبل

سلام خدیجه جونم ، خوبی ؟؟
اسم دقیقشو نمی دونم ، فقط میدونم خوشمزس 🤤😋
با بیسکوییت ، موز ، کرمو اینا ساخته میشه .

ayliiinn
عضو
پاسخ به 
2 سال قبل

عاها جالوب!
مرسی توضیحات!

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

عههه سلام نیکا خوبی خوشی چ خبر!؟

Nika
پاسخ به 
2 سال قبل

سلاااام ابانم ، خوبییی؟
دلم از دوریت اندازه ی سوراخ جوراب مورچه شده بود 😭😢
بیام بغلت ؟!

!!!
پاسخ به 
2 سال قبل

منم خوبم
وای چه باحال😂
بیا بیا بگردم دورت!
فقط آروم بغل کنیاااا گناه دارم له میشم!😅

Nika
پاسخ به 
2 سال قبل

امدم امدم
باشه اروم بغلت می کنم .
من هزار دور دورت بگردم .

ayliiinn
عضو
2 سال قبل

عاه گلبم!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

چیشد گلبت؟!😢

ayliiinn
عضو
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

گلبم حوصلش سر رفت!

!!!
پاسخ به  ayliiinn
2 سال قبل

هعییی!

Ania
Ania