رمان فئودال پارت 48

4.3
(136)

 

 

 

 

 

خیرالله از پسرش پرسید:

 

– اون آدم… چجوری میتونیم پیداش کنیم؟

 

نفسش را پر ضرب بیرون داد، برای هردو سخت بود حرف زدن، می‌دانستند گلین در حالی نبود که بنشیند و در مورد آن مرد حرف بزند.

 

– نمیدونم، باید از جزئیات صورتش بفهمیم.

کافیه بدونیم چه شکلی بوده، من مشخصاتش‌و میفرستم برای دوستام

 

خیرالله سرش را تکان داد ، ذهنش قفل شده بود ، نمیدانست کجا را بگردد یا پیش کی برود؟

حتی نمی دانست نجابت دخترکش را چگونه اثبات کند.

او اطمینان داشت که دخترش پاک تر از گل است.

 

– ذهنم به جایی بند نیست پسر !

کی بوده که با دخترم همچین کاری کرده، گلینی که آذرش به یه مورچه هم نمیرسه !

 

یاسر روی تنه‌ی قطع شده‌ی درخت گردو نشست، هردو پریشان بودند، دخترک خوابیده ی داخل خانه زیادی مظلوم بنظر میرسید.

یاسر دست روی پیشانی اش گذاشت، هر طور که شده زندگی خواهرش را نجات میداد.

 

– معلومه کار کی میتونه باشه، زنای اون عمارت به خون گلین تشنه بودن.

 

خیرالله سرش را پایین انداخت.

زن های عمارت…

با به یاد آوردن بی بی آسیه نگاهش را به پسرش دوخت، نور امید در چهره اش بود.

 

– بی بی آسیه مطمئنا میتونه مشخصات اون فردو بگه

 

یاسر ابرو بالا انداخت، راست می‌گفت.

بی بی آسیه آنجا کار می‌کرد و متوجه همه ی کارها بود.

 

– امروز بهش پیغام میدم بیاد اینجا، باهاش حرف بزنیم.

 

•|فئـــْودآٰل|•🍃

#پارت271

 

 

 

 

 

– آقا جان دورت بگردم… انقدر سیگار نکش

 

نگاهش را به بی بی آسیه دوخت، چیزی در وجود او مرده بود… قلبش را حس نمی‌کرد.

مانند بریدن دست با کاغذ بود، دردش بیشتر از چاقو است.

چرا که از چاقو انتظار داری اما از کاغذ، اصلاً!

 

– دردم‌و بااین میتونم تسکین بدم، حوصله‌ی هیچکس‌و ندارم برو بیرون بی بی آسیه!

 

سرد شده بود، حتی بی بی آسیه را نمیخواست ببیند.

پوک محکمی به سیگار داد و دود را قورت داد انگار بااینکار خودش و حماقتش را عذاب میداد، متنفر بود از اینکه، از اعتمادش سواستفاده شود.

 

– پسرم…

 

به سمت بی بی برگشت و باصدای خش‌داری زمزمه کرد:

 

– برو بیرون بی بی!

 

بی بی آسیه با حالی خراب، از اتاق خارج شد.

دیروز که گلینِ بی‌گناهش را پرت کرده بودند عمارت سرد و خشک شده بود.

حس میکرد روح خانه مرده بود، نریمان دیگر نریمان سابق نمیشد و زن ها همه کیفشان کوک بود.

بی بی آسیه آه کشید.

گلین از وقتی که زن خان شده بود عذاب میکشید.

پاهایش درد میکرد، زانوهایش تیر می‌کشیدند یادش نمی آمد امروز چندمین بار است که به نریمان سر می‌زند.

به نشیمن رفت، مانند همیشه قهقه میزدند و از دیروز حرف میزدند.

بی بی نفسش را بیرون داد.

 

– خانم ارباب؟

 

فیروزه سر بلند کرد و به بی بی نگاه کرد.

 

– بله ؟ اتفاقی واسه نریمان افتاده؟

 

•|فئـــْودآٰل|•🍃

#پارت272

 

 

 

 

 

میخواست بگوید اتفاق از این بدتر؟ اما جلوی زبانش را گرفت. فیروزه خانم عمارت بود و بی بی آسیه فقط سرکارگر این خانه بود !

 

– نه خانم جان.

میخواستم بگم اگه اجازه هست امروز رو مرخصی بگیرم. تا عصر برمیگردم!

 

فیروزه بانو سرش را تکان داد، آنقدر خوشحال بود که اگر همه ی خدمه ها مرخصی می‌خواستند بی چون و چرا قبول میکرد.

 

– ممنون خانم جان، بااجازه.

 

از پیششان برگشت، لباسش مناسب بود عوض کردن نمیخواست درواقع عجله داشت که برود.

پیغام خیرالله بدستش رسیده بود، میخواست به آنجا برود. روبه پسرش زمزمه کرد:

 

– پسرم من‌و ببر خونه ی گلین.

 

پسرک سر تکان داد، بی بی آسیه کنار پسرش نشست و دستی به ران هایش کشید.

 

– منکه میدونم کار گلین نیست، نمی‌دونم چرا نریمان باور کرده؟

 

پسرک فرمان را محکم گرفت.

 

– مامان آسیه… توی وضعیت بدی گلین‌و دیده.

برای یه مرد خیلی سخته مادر من.

 

بی بی آسیه حرفش را تأیید کرد اما او مطمئن بود که دخترک بی گناه است.

 

– میدونم پسرم

انشالله حل بشه

 

جلوی خانه ایستاد .

 

– تو برو شاید باهات کاری داشته باشن، خودن برمیگردم

 

پسرک اخم کرد، این مسافت طولانی را چگونه میخواست با وضع پاهایش طی کند؟

 

– نه مادر،  عصر میام دنبالت.

 

•|فئـــْودآٰل|•🍃

#پارت273

 

 

 

 

 

– حال نریمان چطور بود بی‌بی؟

 

بی بی نفسش را بیرون داد، از احساس گلین خبر داشت، نگاه های دخترک را میدید .

 

– خوبه دخترم، خودت خوبی؟

 

سرش را تکان داد ، با تیر کشیدن سینه اش خم شد و دست روی سینه اش گذاشت. خیرالله نماز می‌خواند و یاسر چای می‌ریخت.

 

– چیشد دختر؟ حالت خوبه؟

 

پلک های دردناکش را ازهم فاصله داد و به صورت نگران بی بی نگاه کرد ، لبش را روی هم فشرد.

 

– خوبم، یه هفته‌ست اینجوری تیر میکشه و خوب میشه‌

 

بی بی ابرو بالا انداخت، خودش را به دخترک نزدیک کرد و پرسید:

 

– کِی عادت شدی؟

 

گلین نگاهش را در حدقه چرخاند، حالا وقت این حرفا بود؟ خجالت زده سرپایین انداخت.

 

– باید هفته‌ی پیش پریود میشدم ولی نشدم احتمالاً بخاطر تغییر فصله.

 

نور امید در وجود بی بی نشست.

با آمدن یاسر هیچی نگفت، به یاسر نگاه کرد قد و بالای رعنایش… پسرک بزرگ شده بود و از همه مراقبت میکرد.

 

– دستت درد نکنه پسرم، زحمتت شد.

 

– نوش جان بی بی.

 

پدرش نیز امد، یاسر نمیدانست جلوی گلین حرف بزند یا به وقت دیگر موکولش کند.

با حرف زدن پدرش، نفس عمیقی کشید.

 

– میتونی مشخصات اون آدم و بگی؟

 

•|فئـــْودآٰل|•🍃

#پارت274

 

 

 

 

 

بی بی سر تکان داد، چای اش را با یک قند برداشت، چشم ریز کرد و پرسید:

 

– آره ولی چرا؟

 

گلین با شنیدن اینکه می‌خواهند درباره ی اتفاقات آن روز حرف بزنند نفس عمیقی کشید . نمیخواست بشنود و یادش بباید.

باحالی خراب از جا بلند شد.

 

– من میرم اتاق.

 

یاسر سر تکان داد اگر نمی‌ماند و نمیشنید بهتر بود. خیالش از بابت رفتن گلین که راحت شد به سمت بی بی برگشت.

 

– میخوایم اون ادم‌و پیدا کنیم بی بی!

لطفا از چهره اش هرچی یادت میاد بگو، منم روی کاغذ مینویسم میدم دوستام تو شهر.

 

بی‌بی نفسش را بیرون داد، امیدوار بود یاسر بتواند آن مرد را پیدا کند.

 

– باشه پسرم، اتفاقا بهش نمی‌خورد از اهالی روستای خودمون باشه.

 

گلین روسری اش را سر کرد و کنار پنجره ی اتاق نشست، دستش را به چوب های دور پنجره کشید، نریمان چندین بار از این پنجره وارد اتاقش شده بود.

با یادآوری خاطراتشان لبخندی زد، او انتظار نداشت که نریمان او را بیرون کند، انتظار نداشت باورش نکند.

اشک هایش سرازیر شدند.

اگر میفهمید که به گلین تهمت زده اند، نریمان میخواست چه کند؟ برمیگشت به گلینش؟

یا این دوری او را از چشم می انداخت.

سرش را به چوب تکیه داد و پلک هایش را بست.

نمیدانست کار چه کسب است؟ افسانه؟ فیروزه خانم؟ نارین؟

اصلا گلین بدرک!

چه کسی انقدر نامرد بود که دست روی غیرت نریمان بگذارد.

هرکه بود ذاتش بد بود، دخترک ترسیده بود.

هنوز گرمی تن مرد را حس میکرد، به او نچسبیده بود اما حسش کرد.

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 136

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۱ ۱۹۴۰۰۴۳۴۱

دانلود رمان تاونهان pdf از مریم روح پرور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :           پندار فروتن، مردی سیو سه ساله که رو پای خودش ایستاد قدرتمند شد، اما پندار به خاطر بلاهایی که خانوادش سرش اوردن نسبت به همه بی اعتماده، و فقط بعضی وقتا برای نیاز های… اونم خیلی کوتاه با کسی کنار…
IMG 20230123 230118 380

دانلود رمان خاطره سازی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         جانان دختریِ که رابطه خوبی با خواهر وبرادر ناتنی اش نداره و همش درگیر مشکلات اوناس,روزی که با خواهرناتنی اش آذر به مسابقه رالی غیرقانونی میره بعد سالها با امید(نامزدِ سابقِ دوستش) رودررو میشه ,امید بخاطر گذشته اش( پدر جانان باعث ریختن…
IMG 20230128 233946 2632

دانلود رمان عنکبوت 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         مدرس فیزیک یکی از موسسات کنکور ناپدید می‌شود و با پیدا شدن جنازه‌اش در ارتفاعات شمالی تهران، شادی و کتایون و اردوان و سپنتا و دیگران ناخواسته، شاید هم خواسته پا به قصه می‌گذراند و درست مثل قطعات یک جورجین مکملی…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۸ ۲۳۳۸۵۰۰۶۹

دانلود رمان نجوای نمناک علفها به صورت pdf کامل از شکوفه شهبال 3.7 (6)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:   صدای خواننده در فضای اتومبیل پیچیده بود: ((شهزاده ی آسمونی/گفتی که پیشم می مونی.. برایاین دل پر غم/ آواز شادی می خوانی عشق تو آتیش به پا کرد/ با من تو روآشنا کرد.. بی اونکه حرفی بگویم/راز منو بر ملا کرد.. یه لحظه بی…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۴ ۱۳۲۸۴۴۱۱۹

دانلود رمان روشنایی مثل آیدین pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   دختری که با تمام از دست رفته هایش شروع به سازش می کند… به گذشته نگریستن شده است عادت این روزهایم… نگاه که می کنم می بینم… تو به رویاهایت اندیشیدی… من به عاشقانه هایم…ع تو انتقامت را گرفتی… من تمام نیستی ام را… بیا همین…
3

رمان جاوید در من 0 (0)

3 دیدگاه
  دانلود رمان جاوید در من خلاصه : رمان جاويد در من درباره زندگي آرام دختريست كه با شروع عمليات ساخت و ساز برابر كافه كتاب كوچكش و برگشت برادر و پسرخاله اش از آلمان ، اين زندگي آرام دستخوش نوساناتي مي شود.
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۵۴۸۵۵

دانلود رمان سیاهپوش pdf از هاله بخت یار 3 (1)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان :   آیرین یک دختر شیطون و خوش‌ قلب کورده که خانواده‌ش قصد دارن به زور شوهرش بدن.برای فرار از این ازدواج‌ اجباری،از خونه فراری میشه اما به مردی برمیخوره که قبلا یک بار نجاتش داده…مردِ مغرور و اصیل‌زاده‌ایی که آیرین رو عقد میکنه و در…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۱ ۱۳۰۷۵۶۸۷۷

دانلود رمان سیاه سرفه جلد اول pdf از دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         مهری فرخزاد سال ها پیش به خاطر علاقه ای که به همکلاسیش دوران داشته و به دلیل مهاجرت خانوادش، تصمیم اشتباهی میگیره و… دوران هیچوقت به اون فرصت جبران نمیده و تمام تلاش های مهری به در بسته میخوره… دختری که همیشه توی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۴ ۲۳۲۳۳۵۳۱۳

دانلود رمان دژبان pdf از گیسو خزان 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :   آریا سعادتی مرد سی و شیش ساله ای که مدیر مسئول یکی از سازمان های دولتیه.. بعد از دو سال.. آرایه، عشق سابقش و که حالا با کس دیگه ای ازدواج کرده می بینه. ولی وقتی می فهمه که شوهر آرایه کار غیر قانونی انجام…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

4 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شيوا وفا
شيوا وفا
1 ماه قبل

والا به نظرم با اون چیزایی که در قسمت‌های قبل خوندیم که برق و سشوار و امکانات امروزی دیگه تو روستاشون هست منتظرم یاسر موبایلشو دربیاره و از واتساپ عکس طرف رو برا دوستاش بفرسته و بگه گیرش بیارن

همتا
همتا
پاسخ به  شيوا وفا
1 ماه قبل

هههههههه ینی کلی خندیدم
فکرشو بکن

خواننده رمان
خواننده رمان
1 ماه قبل

فکر کردم الان یاسر یه نقاش ماهر از آب درمیاد عکس یارو رو میکشه😂

فادیا
فادیا
1 ماه قبل

آذرش🤣

دسته‌ها

4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x