رمان ماهرخ پارت 150

4.2
(122)

 

 

 

 

 

سر مرد نزدیک شد و درست رو به روی لب هایش آرام توقف کرد و خیره درون چشمانش زمزمه کرد…

-عشق شهریار ترست بیخودیه چون من نمیزارم یه لحظه احساس بدی داشته باشی یا اینکه حتی به گذشته فکر کنی… من و تو خوشبخت ترین میشیم فقط بهم اعتماد کن عمر من…!!!

 

 

دختر با نگاهی که کم کم گرم می شد به چشمانش نگاه کرد…

-قول بده دستم و رها نمی کنی…؟!

 

 

دیدگان شهریار پرفروغ شدند و تبسمی که روی لبش نشست…

-قول میدم فدات شم…تو تموم زندگیمی… دنیا رو بدون تو نمی خوام ماهی…!!!

 

 

سپس خم شد و بی طاقت لب روی لب های دخترک گذاشت و با عشق و دلتنگی بوسید…

 

دستش را دو طرف صورتش گذاشت و بدون آنکه امان نفس کشیدن دهد بی وقفه می بوسید و تمام حسرت روزهای گذشته را می خواست یک جا جبران کند…

 

 

شال را از سرش کشید…

مانتویش را هم از تنش درآورد و توی سالن پرت کرد…

 

تمام تن مرد کوره ای از آتش بود و ماهرخ را با تمام وجود می خواست.

 

 

جالب اینجا بود که ماهرخ هم اعتراضی نداشت و پا به پای مرد می رفت…

 

 

دست زیر باسن ماهرخ برد و او را بالا کشید که پاهای دخترک دور کمرش پیچیده شدند…

 

دوباره بوسه را از سر گرفت و تا طبقه بالا زمانی که وارد اتاق خوابشان شوند، در حال بوسیدن یک دیکر بودند…

 

 

شهریار دخترک را به آرامی روی تخت گذاشت و خمار نگاه چشمان عسلی اش کرد.

پرنیاز خیره اش شد…

اجازه می خواست تا کارش را پیش ببرد…

 

مـــــ🌙ــــــاهرخ:

#پست۶۴۹

 

 

 

ماهرخ با چشمانی دودو زن و خمار نگاهش کرد…

وجود او هم پر از تلاطم و خاطره ای هایی بود که سعی داشت فراموش کند اما با این حال و حضور شهریار داشت بار دیگر جای خاطرات آنها را با گوشت و خونش لمس می کرد…

 

 

او دیوانه شهریار بود و جدا شدن از او، اول خودش را می کشت…

 

ترسیده بود و کاش خواب نباشد…؟!

 

لمس واقعیتی که درونش بود برایش تبدیل به رویا شده و حالا نمی دانست چه عکس العملی نشان دهد…

 

لرزان و ترسیده خودش را جلو کشید و یقه پیراهن شهریار را چنگ زد…

 

ناباور توی چشمانش خیره شد و نامش را به زبان آورد و دل مرد را خون کرد…

 

 

شهریار بی طاقت صورتش را قاب دستانش کرد و لب روی پیشانی اش نشاند و طولانی بوسید…

 

آرام جدا شد…

-دیگه قرار نیست از هیچ چیزی بترسی…!

 

 

دخترک نالید:  چرا پس فکر می کنم همه چیز خواب و خیاله…؟!

 

شهریار لبخند زد.

دست تخت سینه دخترک گذاشت و وادارش کرد تا روی تخت بخوابد…

رویش خیمه زد و با حالی خراب لب زد…

-همه چیز در واقعی ترین حالت خودشه عزیزم… حتی اون چیزی که می خوایم بعد از سه ماه باهم تجربه کنیم…!!!

 

 

ضربان قلب دخترک اوج گرفت و چشمانش روی صورت مرد چرخ خورد…

 

شهریار بی طاقت خودش را جلو کشید و لب رو لب های لرزان و باز دخترک گذاشت و او را از ته دل بوسید…

 

لب پایینش را داخل دهان کشید و بین دندان هایش گرفت و فشرد.

دخترک نالید و چنگی به پیراهن مرد زد.

هر دو تشنه و خمار خواستن بودند و بعد از مدت ها به وصال هم رسیده و داشتند دلی از عزا در می آوردند که شهریار آخرین تکه لباسش را هم از تنش جدا کرد و بعد با حرص و هیزی تمام به تن لخت دخترک خیره شد…

دست روی سینه هایش کشید و لب زد:  تا خود صبح نمیزارم بخوابی و جبران همه نبودنات و یه جا درمیارم…!

 

#پست۶۵٠

 

 

 

با دلتنگی نگاه تن لختش کرد و لذت برد از رابطه ای که بعد از مدت ها هر دو را آرام کرده بود…

 

باورش نمی شد اما واقعیت داشت…

ماهرخ کنارش و درست توی آغوشش بود…

پیشانی اش را بوسید و خدا را از ته دل شکر کرد.

 

 

 

حق با حاج عزیز بود اینکه بنشیند و صبر کند تا ماهرخ از سر عقل بیاید کار بیهوده ای بود، باید حتی شده با زور خودش را وارد میدان می کرد و دلبرکش را می دزدید…

 

 

به سختی از تخت دل کند و باید صبحانه آماده می کرد…

همان دیشب قبل از آنکه نماز بخواند هم خودش را و هم ماهرخ را غسل داده بود…

 

لبخندی از دیشب روی لبش شکل گرفت…

چطور می توانست ماهرخ را از دست بدهد اصلا بهتر از ماهرخ کجا بود…؟!

 

 

با هر لمسش واکنش نشان داده و دخترک مست لذت می شد…

آه و ناله هایش توی گوشش بود حتی از خودش هم در عجب بود که چقدر توان جنسی اش بالا رفته بود که دو ساعت تمام سکس داشتند…؟!

 

 

سری تکان داد و با لبخندی از اتاق خارج شد…

 

****

 

-کجا رفتی ذلیل مرده…؟!

 

ماهرخ لب می گزد و نگاه شهریار می کند که پر اشتیاق خیره بهش بود…

نگاه گرفت و به طبقه بالا سمت اتاقشان رفت و از پشت گوشی جوابش را داد.

-بمیری ترانه آدم باش…! مگه من خواستم جایی برم…؟ دیدی که شهریار چطور من و زیر بغلش زد و انداختم تو ماشین…؟!

 

 

ترانه کنایه زد…

-بمیرم برات سیب زمینی جان که داشتی از خوشی میمردی…؟!

 

#پست۶۵۱

 

 

 

 

ماهرخ خنده اش گرفت.

اصلا ترانه آدم نمی شد و چرت و پرت هایش هم تمامی نداشت…

 

 

-اصلا به تو چه…؟!

 

ترانه با حرص خندید: آره اصلا برو بمیر به من چه…؟ ولی بیشعور اون بهزاد بیشرف باید بیاد خواستگاری تا مراسم ازدواجمون انجام بشه… اونوقت مگه خواستگاری بدون حضور تو انجام میشه…؟!

 

 

-این همه مدت صبر کردی یه هفته دیگه هم روش…!!!

 

 

ترانه جا خورد…

-یعنی یه هفته می خوای ور دلش باشی…؟!

 

ماهرخ با شیطنت جواب داد: خب شوهرمه نباشم…؟!

 

 

ترانه دماغ چین داد: چه شوهری هم به نافش می بنده…؟! بنده خدا اونقدر رفت و اومد محلش نذاشتی اما وقتی عین سیب زمینی زیر بغلش زدت و بردت نیشت تا پس گردنت رفته… اصلا بگو ببینم دیشب خبر مبری بوده…؟!

 

 

ماهرخ پشت چشمی نازک کرد…

-تو مسائل زناشویی ما دخالت نکن اما چون می دونم فضولی بهت میگم…!!!

 

 

-خودم فهمیدم… همچین که روشنی نگو حاجیمون کارش درست بوده… دیشبم بعد مدت ها یه ضیافتی راه انداخته…!!!

 

 

ماهرخ بلند زیر خنده زد که ترانه جدی شد…

-قربون خنده هات… همینکه تو بعد مدت ها اینجوری بخندی من حاضرم تا آخر عمرم بترشم…!!!

 

-بهزاد هم گذاشت تو بترشی…؟!

 

-اون که قربونش برم تو فکر بچه هامونه…! میگه سعی کن به نذاشتن کاندوم عادت کنی…!!!

 

#پست۶۵۲

 

 

 

بی حیایی ترانه حد و مرزی نداشت و دهان ماهرخ تا ته باز شد…

ترانه بود دیگر…!

 

 

-خاک تو سرت تراته آدم بشو نیستی، بیچاره بهزادی که اسیر توئه خر شده…؟!

 

ترانه سر بالا انداخت…

-تو نمی خواد حرص شوور من و بخوری… برو یه فکری واسه خودت بکن که یه چیزی دیدی تموم غمات و یادت رفته… این خیلی تامل برانگیزه…؟!!!

 

 

ماهرخ مات ماند.

-چی دیدم…؟!

 

 

ترانه قری به گردنش داد و از همان پشت تلفن برایش ابرو بالا انداخت…

-الله اکبر… قربون خدا و بزرگیش برم…!!!

 

-زهرمار… عین آدم حرف بزن…!!!

 

-والا تا دیروز عین سگ پاچه می گرفتی و اعصابت انگار تو باسن خر گیر کرده بود اما نمی دونم این حاجیمون چه جادویی کرده، چه وردی خونده که همچین صد و هشتاد درجه چرخیدی و از این رو به اون رو شدی…؟! ببینم دیشب خوب دادی…؟!

 

 

دهان ماهرخ بسته نمیشد…

-چی رو خوب دادم…؟!

 

-مشقاتو…!!! آخه بیشعور تو رو که نبرده، نگات کنه.. برده که ازت یه فیضی ببره… می خوام ببینم حالا برده یا نه…؟!

 

 

دخترک خنده اش گرفته بود.

دهانش چاک و بستی نداشت…

-به تو ربطی نداره ترانه… الانم قطع کن باید برم… در ضمن ما تا آخر هفته اینجاییم…!

 

 

بعد مهلت نداد و گوشی را قطع کرد…

برگشت که از اتاق خارج شود اما یک راست توی آغوش شهریار فرو رفت….!!!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 122

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20240524 022150 623

دانلود رمان جوزا جلد اول به صورت pdf کامل از میم بهار لویی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:     برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه تاریک برای زدن رد حاجی فتحی و آدمهایش چرخید، اما انگار همهی افراد حاضر در جلسه شکل و شمایل یکجور داشتند! از اینجا که نشسته بودم، فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه…
IMG 20240622 010718 301 scaled

دانلود رمان هیچ ( جلد اول ) به صورت pdf کامل از مستانه بانو 3.3 (6)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   رفتن مرصاد همان و شکستن باورها و قلب ترمه همان. تار و پودش را از هم گسسته می دید. آوارهای تاریک روی سرش سنگینی می کردند. “هیچ” در دست نداشت. هنوز نه پدرش او را بخشیده و نه درسش تمام شده که…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۳۵۰۰۹۵

دانلود رمان طعم جنون pdf از مریم روح پرور 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     نیاز دختر شرو شیطونیه که مدرک هتل داری خونده تا وقتی کار براش پیدا بشه تفریحی جیب بری میکنه اما کیف و به صاحباشون برمیگردونه ( دیوانس) ازطریق یه دوست کار پیدا میکنه تو هتل تهران سر یه اتفاقاتی میشه مدیراجرایی هتل دستشه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۳۱۵۴۲۲۵۱

دانلود رمان عزرایل pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   {جلد دوم}{جلد اول ارتعاش}     سه سال از پرونده ارتعاش میگذرد و آیسان همراه حامی (آرکا) و هستی در روستایی مخفیانه زندگی میکنند، تا اینکه طی یک تماسی از طرف مافوق حامی، حامی ناچار به ترک روستا و راهی تهران میشود. به امید دستگیری…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۸ ۱۷۴۷۲۵۸۴۲

دانلود رمان نقطه سر خط pdf از gandom_m 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیم را یک هدیه می دانم و هیچ قصدی برای تلف کردنش ندارم هیچگاه نمی دانی آنچه بعدا بر سرت خواهد آمد چیست… ولی کم کم یاد خواهی گرفت که با زندگی همانطور که پیش می آید روبرو شوی. یاد می گیری هر…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۵۵۵۳۹۷

دانلود رمان آوانگارد pdf از سرو روحی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           آوانگارد روایت دختری است که پس از طرد شدن از جانب خانواده، به منزل پدربزرگش نقل مکان میکند ، و در رویارویی با مشکالت، خودش را تنها و بی یاور می بیند، اما با گذشت زمان، استقاللش را می یابد و…
IMG 20240525 135305 737

دانلود رمان ارباب زاده به صورت pdf کامل از الهام فعله گری 3.5 (6)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   صبح یکی از روزهای اواخر تابستان بود. عمارت میان درختان سرسبز مثل یک بنای رویایی در بهشت میماند که در یکی از بزرگترین اتاقهای آن، مرد با ابهت و تنومندی با بیقراری قدم میزد. عاقبت طاقت نیاورد و با صدای بلندی گفت:…
IMG 20230123 230225 295

دانلود رمان جنون آغوشت 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     زندگی دختری سیزده ساله که به اجبار به مردی به اسم حاج حمید فروخته می‌شه و بزرگ می‌شه و نقشه‌هایی می‌کشه که به رسوایی می‌رسه… و برای حاج حمید یک جنون می‌شه…  

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

دسته‌ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x