رمان ماهرخ پارت 153

4.4
(116)

 

 

 

 

ماهرخ با عصبانیتی که گریبانگیرش شده بود با حرص گوشی را روی مبل پرت کرد و سمت آشپزخانه برگشت…

 

 

شهریار مشغول سیخ کشیدن جوجه ها بود.

با لبخندی رو به دلبرکش گفت: ترانه بود…؟!

 

-اره خود خرمگسش بود بیشعور…!

 

-حالا چرا اینقدر عصبانی…؟!

 

ماهرخ اخم کرد.

-شما عصبانی نشدی…؟!

 

شهریار با حفظ لبخندش سری تکان داد.

-عصبانی شدم اما خب ارزش نداره خلق خودم و تنگ کنم… به هر حال چیزی که داریم وقته تا دوباره هم و ببوسیم یا اینکه…

 

 

نگاه داغی به سرتاپایش کرد که دخترک لب گزید…

-بریم بالا سکس کنیم… هوم…؟!

 

ماهرخ سرخ شد و به جای جواب دادن از آشپزخانه بیرون رفت که باعث خنده بلند شهریار و قربان صدقه رفتنش شد….

 

 

****

 

 

-چی شد…؟!

 

ترانه با تعجب خندید: بیشرف چنان پاچم و گرفت که یه لحظه ترسیدم…؟!

 

 

مهوش خندید: بی وقت زنگ زدی… من جاش بودم می کشتمت…!!!

 

ترانه ابرو بالا انداخت…

-نه بابا چه دوستای حشری داشتم و خودم خبر نداشتم…؟!

 

 

مهوش شانه بالا انداخت.

-خب بیشعور وقتی میرینی به عشق و حال طرف توقع داری برات بخنده… خب می رینه بهت بیشرف… فقط یه بار با بهزاد تنها باش همچین بلایی سرت میاریم…!!!

 

#پست۶۶۴

 

 

 

ترانه اخم کرد: بیخود کردی در ضمن من اصلا مثل شماها نیستم…!

 

 

مهوش برایش دهان کج کرد: دیدم چطور عین سگ ترسیده بودی برای پریود نشدنت…!!!

 

-هی مسایل و باهم قاطی نکن…!!!

 

-قاطی نمی کنم جونم، وصله بهم… همونطور که عشق بازی می کنی از دستتم درمیره و اونوقت وقتی به خودت میای که بعد نه ماه مامان شدی…!!!

 

 

ترانه بی خیال روی مبل نست و پا روی پا انداخت.

-قبلا مث سگ می ترسیدم اما الان از خدامه… آخه بهزاد عاشق بچه اس…!!!

 

 

-کدوم مردی دیدی عاشق بچه نباشه مخصوصا بچه خودش رو…؟!

 

-خب حق گفتی اما باید برم آماده شم که بهزاد حالا دیگه پیداش میشه… بیشرف میگه روز آخری رو کمی تنها باشیم…!!!

 

 

مهوش ابرویی بالا انداخت.

-منم میام…!

 

ترانه جا خورد: چی…؟ تو کجا بیای…؟!

 

-سر خرتون بشم… همین الان گفتی برات مهم نیس…؟!

 

ترانه دست به کمر شد.

-من گوه بخورم جونم… سرخر می خوام چیکار… من رفتم شما به رامبد جونت بزنگ بیاد از تنهایی درت بیاره…!!!

 

 

-اما این ته نامردیه…؟!

 

ترانه نوچی کرد…

-نیست خانوم خانوما… بنده هم گوشی خودم و هم گوشی آقامون رو سایلنت می کنم که هیچ خر مگسی وارد معرکه نشه…!

 

 

-بیچاره بهزاد…!

 

-بیچاره من که باید زیر اون دیوث جر بخورم…!!!

 

#پست۶۶۵

 

 

بهزاد با دیدن دلبرک شیرینش لبخندی زد و در اغوشش کشید.

 

-چرا اینقدر دیر کردی…؟!

 

 

ترانه زیر گلویش را بوسید.

-چون زنگ زدم به ماهرخ و مزاحمشون شدم…!!!

 

 

ابروهای بهزاد بالا رفت.

-مزاحم…؟!

 

 

ترانه نیش چاکاند.

-می خواستم ببینم شهریار خانتون حرکتی زده یا نه که دیدم وضعیتشون ورای تصور منه…؟!

 

-ورای تصورت؟! مگه داشتن چیکار می کردن…؟!

 

ترانه چشمک زد.

-عشق بازی یا شایدم عملیات زناشویی…؟!

 

 

-چطور اینقدر دقیق تشخیص دادی…؟!

 

شانه بالا انداخت.

-چون همین که تماس رو وصل کرد، جوری رید بهم که که اگر کنار دستش بودم، کتکم می زد…!!!

 

 

-پس کمترین کار ممکن رو سرت آورده عزیزم…!!

 

 

ترانه جا خورد…

-چی میگی بهزاد…؟!

 

 

بهزاد اخم کرد.

-کارت درست نبوده مخصوصا برای یه مردی که این همه وقت منتظر زنش بوده…!!!

 

 

بغ کرده نگاه بهزاد کرد.

-اینجوری نگو من فقط خواستم شوخی کنم…!!!

 

-بعضی شوخی ها اصلا جالب نیستن…!!!

 

ترانه خواست عقب بکشد که بهزاد نگذاشت…

-حق نداری فاصله بگیری…؟!

 

#پست۶۶۶

 

 

 

ترانه اخم کرد.

-منم نیومدم که دعوام کنی…!!!

 

 

بهزاد دست دور کمرش پیچید.

-یکم انتقادپذیر باش…! قبول کن که کارت اشتباهه…؟!

 

ترانه سر بالا انداخت.

-اشتباه یا هرچیزی من فقط خواستم شوخی کنم… اصلا هم پشیمون نیستم…!!!

 

 

بهزاد از حرص و زبان نفهمی ترانه نیشگون ریزی از پهلویش گرفت که جیغ دختر هوا رفت…

-آدم باش ترانه اینقدر غد بودن اصلا خوب نیست…؟!

 

 

-چیکار می کنی دیوونه گوشت تنم رو کندی…؟! خوب کردم اصلا، دوست داشتم و بازم مزاحم میشم…!!!

 

 

بهزاد از این همه پررو بودنش کلافه نفسش را بیرون داد…

-حقته که یه بلایی سرت بیارم تا زبونت اینقدر دراز نباشه…؟!

 

 

ترانه چینی به دماغش داد.

-بمیرم برات که اینقدر ملاحظه کاری…! هر سری که فقط تنم رو یا سیاه و کبود کردی و یا با روشای تخمیت و مدت دارت آرامش رو از من گرفتی… دیگه چه بلایی می خوای سرم بیاری…؟!

 

 

بهزاد خندید.

-می خوام یه طور دلنشینی…ـ

 

از چشمانش شرارت می بارید که ترانه تیز نگاهش کرد و حرفش را قطع کرد.

-دلنشین نداریم آقا پلیسه…! سکس تو تهش به جر خوردن من ختم میشه ولی خیلی دلم می خواد بفهمم این ملایمتی که هر دفعه میگی از کجا میاد…؟!

 

 

بهزاد با حالتی خاص نگاهش کرد و فکش را چنگ زد…

-مگه با ناز و ناله هات میزاری من ملایم باشم توله سگ…؟!

 

#پست۶۶۷

 

 

 

نگاه ترانه گرم شد.

این مرد بلد بود چگونه او را مست و مطیع کند…

میان نگاه خیره و خمار مرد زبانش را بیرون آورد و نوک ان را روی لب بالایی اش گذاشت که نگاه مرد آتش شد و پر حرارت…!!!

 

 

نم نمک از فشار دستش کم کرد و انگشت شستش را روی لبش کشید…

-الانم داری با ناز نگات جوری دیوونم می کنی که بیفتم به جونت ترانه… نکن دختر، وحشیم نکن…!!!

 

 

ترانه خمار خندید و سر کج کرد.

– وحشی دوست نداری… آقا پلیسه…؟!

 

 

مرد لب پایینش را زیر دندان کشید.

-دوست دارم بیشرف اما نمی خوام بهت صدمه ای بزنم…!!!

 

 

دست ترانه بالا آمد و روی سینه بهزاد گذاشت…

لباسش را مشت کرد و کمی خود را نزدیکتر…

 

-نمیزنی… در حین خشن بودنت مراقبمی…!!!

 

 

سر بهزاد پایین رفت.

از این چشم به ان چشم رفت…

-می دونستی خیلی فتنه ای…؟!

 

 

ترانه با ناز خندید.

-الان گفتی، فهمیدم…!!!

 

 

چشمان مرد روی لب های دختر نشست و اب دهانش را فرو داد.

تمام تنش نبض میزد و داشت میمرد برای یکی شدن…

-لبات نمیزارن تمرکز کنم…؟!

 

 

ترانه چشمکی زد.

-تمرکز نمی خواد عزیزم… تو از هر کجا شروع کنی از همونجا من همراهتم…!!

 

مرد دو دستش را قاب صورت ترانه کرد…

-ببوسمت…؟!

 

ترانه با حرص چشم بست و خودش دست دور گردن بهزاد انداخت و بی پروا لب روی لبش گذاشت و با حس نیازی که بهش دچار شده بود و شروع به بوسیدن کرد…

 

#پست۶۶۸

 

 

 

نگاه عاشقش به دختری بود که در مدت کمی تمام زندگی اش شده بود و بدون او انگار چیزی کم بود.

 

وقتی مسائل شهریار و ماهرخ تمام شد، تصمیمش برای رسمی کردن رابطه اشان جدی شد و تا جایی که با شهریار قرار گذاشتند بعد از یک هفته سفر دو نفره اشان به تهران برگردند…

 

 

-به چی فکر می کنی بهزاد…؟!

 

بهزاد نگاهش شیفته ای به ترانه کرد.

-به تو که تا چند وقت دیگه خدا بخواد هر روز صبح که از خواب پا میشم اول تو رو می بینم…!!!

 

 

ترانه ذوق کرد و خودش را توی آغوش بهزاد انداخت.

-می دونستی عاشقتم…؟!

 

 

بهزاد روی سرش را بوسید.

-تو هم می دونستی من عاشقتم…؟!

 

***

 

 

-حالا این اخمای خوشگلت و باز کن خانوم خانوما…!

 

ماهرخ با حرص چشم هایش را روی هم فشار داد.

-قرار بود دو هفته بمونیم…؟

 

 

شهریار لبش را گاز گرفت.

-ماهرخ چرا همچین میکنی؟ تو نمی خوای تو خواستگاری ترانه باشی…؟!

 

 

از چشمانش آتش می بارید.

-نمی خوام…!

 

 

شهریار جا خورد.

-باورم نمیشه… مگه اون دوستت نیست؟! مگه از خواهر بهت نزدیکتر نیست…؟!

 

نزدیک بود اما هیچ چیز ان جور که باید پی می رفت، نرفت.

دوستانش خواهر بودند…

مگر می شد نخواهد که باشد…؟!

 

#پست۶۶۹

 

 

 

ماهرخ پوزخند زد.

-می دونی چیه شهریار… تو و بهزاد به خواستتون رسیدین و به نظر من اون خواستگاری فرمالیته هم به درد عمه هاتون می خوره…؟!

 

 

شهریار ابرویی بالا انداخت.

حرف دو پهلویی که زد فقط می توانست یک معنی داشته باشد… ان هم اینکه ماهرخ هیچ مجلس خواستگاری نداشته…!!! حتی قول یک عروسی را هم داده بود که به خاطر اتفاقات افتاده کاملا بهم خورد…!

 

 

او به ماهرخ بدهکار بود…!

حداقل یک عروسی به او بدهکار بود…!!!

 

 

-شاید برای تو مهم نباشه ولی مطمئنا برای ترانه خیلی مهمه…؟!

 

 

ترانه نگاه تندی بهش کرد.

-چرا فکر می کنی برای من مهم نبوده…؟! این روزها برای هرکسی می تونه مهم باشه اما برای من مسخره اس چون…

 

 

ساکت شد و بغضش گرفت.

عقب نشینی کرد.

شهریار دستش را گرفت.

-چون چی…؟!

 

 

ماهرخ لب گزید: چون تو من و از کی می خواستی خواستگاری کنی…؟!

 

*****

 

 

درون آغوش صفیه فرو می رود و زن اشک می ریزد.

-خانوم جان من به قربونت، کجا بودی که دلوم یه ذره شده بود…؟!

 

 

ماهرخ به رویش لبخند زد.

-دل منم تنگ شده بود مخصوصا برای دستپختت عزیزم…!!!

 

 

صفیه با پر گوشه روسری اش اشکش را پاک کرد و لبخند زد.

-خانوم خیلی خوب کاری کردین که برگشتین… حداقل الآن دیگه آقا ناراحت نیست…!

 

لذت دل تنگی شهریار توی وجودش نشست…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.4 / 5. شمارش آرا 116

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۳ ۱۵۱۴۲۱۶۳۷

دانلود رمان باید عاشق شد pdf از صدای بی صدا 2 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       پگاه دختر خجالتی و با استعدادی که به خواست پدرش با مبین ازدواج میکنه و یکسال بعد از ازدواجش، بهترین دوستش با همسرش به او خیانت می‌کنن و باهم فرار میکنن. بعد از اینکه خاله اش و پدر و مادر مبین ،پگاه رو…
چشم دختر زیبا

دانلود رمان نارگون pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       نارگون، دختری جوان و تنها که در جریان ناملایمتی های زندگی در پیله ی سنگی خودساخته اش فرو رفته و در میان بی عدالتی ها و ناامنی های جامعه، روزگار می گذراند ، بازیچه ی بازی های عجیب و غریب دنیا که حال…
رمان دلدادگی شیطان

رمان دلدادگی شیطان 5 (1)

13 دیدگاه
  دانلود رمان دلدادگی شیطان خلاصه: رُهام مردی بیرحم با ظاهری فریبنده و جذاب که هر چیزی رو بخواد، باید به دست بیاره حتی اگر ممنوعه و گناه باشه! و کافیه این شیطانِ مرموز و پر وسوسه دل به دختری بده که نامزدِ بهترین رفیقشه! هر کاری میکنه تا این…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۳۹۲۱۳۶۸

دانلود رمان لهیب از سحر ورزمن 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان :     آیکان ، بیزینس من موفق و معروفی که برای پیدا کردن قاتل پدرش ، بعد از ۱۸ سال به ایران باز می گردد.در این راه رازهایی بر ملا میشود و در آتش انتقام آیکان ، فرین ، دختر حاج حافظ بزرگمهر مظلومانه قربانی…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۰۰۳۵۱۷۱۸۴

دانلود رمان طرار pdf از فاطمه غفرانی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         رمان طرار روایت‌گر دختر تخس، حاضر جواب و جیب بریه که رویای بزرگی داره. فریسای داستان ما، به طور اتفاقی با کیاشا آژمان، پسر مغرور و شیطونی که صاحب رستوران‌های زنجیره‌ای آژمان هم هست آشنا میشه و این شروع یک قصه اس…
IMG 20240524 022150 623

دانلود رمان جوزا جلد اول به صورت pdf کامل از میم بهار لویی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:     برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه تاریک برای زدن رد حاجی فتحی و آدمهایش چرخید، اما انگار همهی افراد حاضر در جلسه شکل و شمایل یکجور داشتند! از اینجا که نشسته بودم، فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه…
Screenshot ۲۰۲۲۰۴۲۴ ۲۱۲۷۴۷

دانلود رمان این من بی تو 3.5 (2)

12 دیدگاه
    خلاصه رمان :     ترمه و مهراب (پسر کوچک حاج فیضی) پنهانی باهم قرار ازدواج گذاشته اند و در تب و تاب عشق هم میسوزند، ناگهان مهراب بدون هیچ توضیحی ترمه را رها کرده و بی خبر میرود! حالا بعد از دوسال که حاج فیضیِ معروف، ترمه…
1 1

رمان کویر عشق 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان کویر عشق خلاصه رمان کویر عشق : بهار که به تازگی پروانه‌ی وکالتشو بعد از چند سال کار آموزی کنار وکیل بنامی گرفته و دفتری برای خودش تهیه کرده خیلی مشتاقه آقای نوید رو که شُهره‌ی خاصی در بین وکلا داره رو از نزدیک ببینه و از…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۲ ۱۱۱۴۴۶۰۴۴

دانلود رمان پنجره فولاد pdf از هانی زند 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         _ زن منو با اجازه‌ٔ کدوم دیوثِ بی‌غیرتی بردید دکتر زنان واسه معاینهٔ بکارتش؟   حاج‌بابا تسبیح دانه‌درشتش را در دستش می‌گرداند و دستی به ریش بلندش می‌کشد.   _ تو دیگه حرف از غیرت نزن مردیکه! دختر منم زن توی هیچی‌ندار…
IMG 20230123 230736 486

دانلود رمان به من نگو ببعی 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           استاد شهرزاد فرهمند، که بعد از سالها تلاش و درس خوندن و جهشی زدن های پی در پی ؛ در سن ۲۵ سالگی موفق به کسب ارشد دامپزشکی شده. با ورود به دانشگاه جدیدی برای تدریس و آشنا شدنش با دانشجوی…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

دسته‌ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x