رمان نبض سرنوشت پارت۱۶

4.5
(2)

_ اون وقت از منم اجازه گرفتی منو آوردی اینجا؟
جوابمو نداد و به طرف آشپزخونه رفت .
_ با تو بودما
_ قهوه میخوری؟

وقتی سکوتمو دید برگشت سمتم و گفت : حالت بد بود خب کجا میبردمت؟
پوفی کشیدم و نشستم _ قهوه نمیخوام اگه مسکن داری برام بیار

نگام کشید سمت جا سیگاری.
سری به تاسف تکون دادم و گفتم : آهای دودکش خانم بیا اینا رو جمع کن .

لیوان آب و قرص رو میز گذاشت و با طعنه گفت : سیگاری باشی خیلی بهتر از اینه اونقدر مست باشی که چیزی یادت نیاد.

جوابش رو ندادم و قرص رو و لیوان و ابو برداشتم .

جا سیگاری رو برمیداره و همون طور که به آشپزخونه برمیگرده میگه : سیگار آرومم میکنه دقیقا همون فایده مشروب رو واس تو داره اما با این تفاوت که من شده واس یه لحظه هر چی غم و بدبختی رو پک میزنم و میدم میره تا با خوردن اون زهرماری کل دنیا رو میدی میره. سرت بهتره؟

ابروهام از تعجب بالا میپره. اولین باریه که بدون اینکه مجبورش کنم حرف میزنه. لحنش دقیقا مثل همون روزا شده .
الان باید بترسم که چرا تغییر کرده ؟ چرا بازم مثل اون رفیقی حرف زد که خودش میگفت همیشگی اما نبود…

اومدیم تو آسانسور و دکمه پارکینگ رو زد .
کلید ماشین رو از تو کیفش در آورد و به سمتم گرفت .
خندیدم و گفتم : الان هر کسی تو این موقعیت بود قطعا از دختره میپرسید که ماشینو به درو دیوار که نزدی .

خنده ریزی کرد و گفت : هر کسی به غیر از من و تو که رانندگیم از تو بهتره .
اخمی کردم و گفتم : کی گفته رانندگیت از من بهتره ؟
لبخندی زد و گفت : برو از پسر داییت بپرس ببین چه افتخاراتی کسب کردم .

از آسانسور بیرون رفت و من هنوز مات مونده بودم . از دیشب تاحالا چیشده بود که از این رو به اون رو شده بود.

سوار ماشین میشم و میگم : چرا سوار نمیشی؟
باتته پته میگه : من… من کار دارم شرکت نمیرم
_پس کجا میری ؟بازم مرخصی گرفتی؟

پوفی میکشه و میگه : اخراج شدم .
_چرا ؟
_به دلیل کمک به پسر داییم و داییم در کامل کردن یک طرح
پوزخندی میزنم و میگم : نکنه بهت گفتن که جاسوسی و این حرفا؟

سری به تائيد تکون میده و میگه : مهم نیست امروز میرم چند جا واسه استخدام
بدون اینکه فکر کنم میگم : چرا نمیای شرکت ما ؟
با تعجب نگام میکنه و میگه : شرکت تو ؟عمرا مگه از جونم سیر شدم ؟

چپ چپ نگاش میکنم که میگه : والا، بدبختی هام کم نیست که
میخندم و میگم : من که دنبال یکی هستم حالا چه تو چه یه نفر دیگه
با شک نگام میکنه که میگم : سوار شو دیرم میشه امیر امروز به خونم تشنه اس .سرمم داره میترکه.

آروم سوار میشه و میگه : با این حالت لابد میخوای با امیرم سرو کله بزنی.
نیم نگاهی بهش میندازم و میگم : میشه بگی یکدفعه چرا مهم شدم ؟
جوابمو نمیده و به جاش میپرسه: شاداب و امیر کجا باهم آشنا شدن؟

یا یادآوریش خندم میگیره : تو شرکت . پدر شاداب موقعیت خوبی داشت شادابم حسابداری خونده بود و خودش دوست داشت کار کنه با اینکه نیازی نداشت. من به امیر گفتم استخدامش کنیم ممکنه بعدا به دردمون بخوره. امیر اول خیلی مخالفت کرد اما به محض دیدن شاداب نظرش عوض شد .

خندید و گفت : عشق در یک نگاه ؟
_یه چیزی تو همون مایه ها 3 ماه بعدش امیر هر جا بود شادابم اونجا بود یا بر عکس شاداب هر جا بود امیر رو میشد اونجا پیدا کرد .

_آشنایی با مزه ای بود . اوه راستی سینا رو کلا یادم رفته بود .

سوگل دختر عموش رو زیاد نمیشناختم تا وقتی که عسل گم و گور شد و من زمین و زمانو برای پیدا کردنش بهم دوختم .اون موقع بود که فهمیدم عسل چرا همیشه از اون خانواده بدش میومد…..

“عسل”
_سلام سینا خوبی ؟
_مرسی تو چطوری؟

_خوب . سینا امروز بیکاری ؟میخوام باهات حرف بزنم
با شک گفت : چیزی شده ؟

_نه چیز خاصی نشده
_باش. کافی شاپ سایه رو بلدی؟
_ آره بلدم

_ساعت 5 اونجا باش
لبخندی زدم و گفتم : پس میبینمت فعلا

گوشی رو قطع کردم و گفتم : گفت ساعت 5 کافی شاپ سایه باشم .
_ پاتوقش اونجاس..

نگاهمو دور تا دور کافی شاپ چرخوندم تا سینا رو پیدا کردم .
رفتم سمتش که متوجه من شد و از جاش بلند شد .

استرس داشت دلیلشم معلوم بود .
لبخند ملایمی زدم و گفتم : چطوری پسر دایی؟
پر استرس خندید و گفت : خوبم تو چطوری؟ گفتی کارم داری ؟

سری تکون میدم که میگه : راجبه سوگله آره ؟
_آره متاسفانه

نگران پرسید : چی میخوای بگی ببین…
پریدم وسط حرفش و گفتم : گوش کن ببین چی میگم بعد هر حرفی داشتی بزن .
نفسشو کلافه داد بیرون و گفت : میشنوم .

_من و ماهان از تو دانشگاه همدیگرو میشناختیم یه مدتم باهم بودیم
چشماش گرد شد .
قبل اینکه بخواد چیزی بگه ادامه دادم : ولی بعد چند وقت باهم بهم زدیم به دلیل اینکه خانواده من و خانواده اون خیلی باهم فرق میکرد.
سوگل از این ماجرا خبر داره .

سینا کم و بیش از رابطه ات با سوگل با خبرم . قبل تر از اونی که بفهمم پسر داییم شده طعمه جدید دختر عموم .

با تته پته گفت : من…منظورت از طعمه چیه ؟
نفس عمیقی کشیدم و خیلی خلاصه براش توضیح دادم .
رفته رفته رنگش تغییر میکرد.
دستمو دراز کردم و به گارسون گفتم : میشه لطفا یه لیوان آب برام بیارید؟
تا لیوانو آورد سریع سمتش گرفتم و گفتم : بخور بعدش هر چی خواستی بپرس

پوزخندی زد و لیوان آب و ازم گرفت و گذاشت بالا میز .
_ چقدر اینا راست بود؟
سرمو انداختم پایین و گفتم : متاسفانه همش .
با نیش خند گفت : تو چی ؟ نکنه تو هم مثل اون بودی که ماهان ولت کرد .

عصبی بلند شدم و گفتم : اگه من مثل اون بودم که عین سگ دو سال شب و روز کار نمیکردم تا بتونم زنده بمونم. دو سال خواب و خوراک نداشتم که این چرت و پرتا رو نشنوم ولی مثل اینکه دهن مردمو هیچ جوره نمیشه بست .

کیفمو برداشتم و از کافه زدم بیرون . چند بار صدام کرد اهمیتی ندادم .
اومد دنبالم، بازومو گرفت و گفت : باش ببخشید من غلط کردم گوه خوردم .حالم خوب نیست درکم کن .

بازومو ار دستش بیرون کشیدم و گفتم : درکت میکنم ولی حق نداری هر چی دهنت میاد بارم کنی
سرش رو با خجالت انداخت و پایین و گفت : معذرت میخوام.

بازدمم رو با حرص بیرون دادم و گفتم : عیب نداره من میخوام برم خونه کاری نداری باهام؟
سرشو آورد بالا و گفت : میرسونمت
تا خواستم مخالفت کنم به سمت ماشینش راه افتاد .
پوفی کردم و دنبالش رفتم .

سوار شدم و گفتم : سینا من واقعا دیگه حوصله ندارم اگه میخوای چرت و پرت بگی
_ گفتم که ببخشید . نگفتی چرا از اون خونه بیرون اومدی؟

نگامو ازش گرفتم و گفتم : متاسفم ولی دوست ندارم در این باره صحبت کنم اگه درمورد سوگله جواب میدم. اونم تا حدی که بهت مربوط شه

چپ چپ نگام کرد و گفت : یعنی چی تا حدی که بهم مربوط شه ؟ مثلا اینکه چرا بهم دروغ گفته ؟ چرا چند ماهه منو مسخره کرده؟ اینا بهم مربوط میشه؟

نگاش کردم وگفتم : تا حالا چند روز گرسنگی کشیدی ؟ تا حالا سگ دو زدی تو خیابون واس اینکه  فقط بتونی نون خشک پیدا کنی؟ نه دیگه شماها هر چی خواستید در اختیارتون بوده نبوده؟ اوضاع خوب بود تا مرگ پدرم بعد از اون خودم بودم و خودم .
من و سوگل شبیه همیم ولی یه تفاوت بزرگ داریم من کم نیاوردم و سوگل کم آورد .
اشتباهش این بود .

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20231016 191105 492 scaled

دانلود رمان بامداد عاشقی pdf از miss_قرجه لو 5 (2)

3 دیدگاه
  رمان بامداد عاشقی ژانر: عاشقانه نام نویسنده:miss_قرجه لو   مقدمه: قهوه‌ها تلخ شد و گره دستهامون باز، اون‌جا که چشمات مثل زمستون برفی یخ زد برام تموم شدی، حالا بیچاره‌وار می‌گردم به دنبال آتیشی که قلب سردمو باز گرم کنه…
IMG 20230123 235601 807

دانلود رمان به نام زن 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       به نام زن داستان زندگی مادر جوانی به نام ماهور است که در پی درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود و دختر بیست ساله‌اش در یک هتل در مشهد به عنوان نیروی خدمات استخدام می شود. شروع ماجرای احساسی ماهور همزمان با…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۴۳۰۶۲

دانلود رمان زهر تاوان pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درمورد یه دختر به اسمه جلوه هستش که زمانی که چهار سالش بوده پسری دوازده ساله به اسم کیان وارد زندگیش میشه . پدر و مادرجلوه هردو پزشک بودن و وقت کافی برای بودن با جلوه رو نداشتن برای همین جلوه همه…
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4.2 (6)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۲۲۱۱۵۱۴۱۸

دانلود رمان طور سینا pdf از الهام فتحی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         گیسو دختری که دو سال سخت و پر از ناراحتی رو گذرونده برای ادامه تحصیل از مشهد به تهران میاد..تا هم از فضای خونه فاصله بگیره و هم به نوعی خود حقیقی خودش و پیدا کنه…وجهی از شخصیتش که به خاطر…
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 4 (4)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
رمان در پناه آهیر

رمان در پناه آهیر 0 (0)

2 دیدگاه
خلاصه رمان در پناه آهیر افرا… دختری که سرنوشتش با دزدی که یک شب میاد خونشون گره میخوره… و تقدیر باعث میشه عاشق مردی بشه که پناه و حامی شده براش.. عاشق آهیر جذاب و مرموز !    
f1d63d26bf6405742adec63a839ed542 scaled

دانلود رمان شوماخر به صورت pdf کامل از مسیحه زادخو 3 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   داستان از جایی آغاز میشود که دستها سخن میگویند چشم هاعشق میورزند دردها زخم بودند و لبخند ها مرهم . قصه آغاز میشود از سرعت جنون از زیر پا گذاشتن قوائد و قانون بازی …. شوماخر دخترک دیوانه ی قصه که هیچ قانونی…
اشتراک در
اطلاع از
guest

27 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Zahra
4 سال قبل

مرسی عزیزانم

Nazanin
Nazanin
4 سال قبل

میگم اینNaziiiiiiiiبا من فزق داره ها
من همونیم ک توپارت قبلی گفتم باید هیجانی تر باشه و….

خب
اره عزیزم چون رمان خوبیه دنبال میکنم
و اینکه تو پارت قبل منظورم این بود که عسل مست میکرد ولی ماهان مست نمیکرد…. ❤️

کاش طولانی تر بشه
ولی عالیه.. ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

ارز الانم برا اینکه با اونNaziiiiiفاطی نشم اسممومیذارمNazanin

💓 💓 💓 😘

Zahra
4 سال قبل

الناز جوون رمانت عالیه من خیلی ازش خوشم اومده . بچها اسم رمان کیمیا چیه؟؟؟! میشه بهم بگید ممنون میشم

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Zahra
4 سال قبل

سلام عزیزم من کیمیام .
اسم رمانم آفرودیت و شیطان هست

Naziiiiii
4 سال قبل

وایییی چقدر این سایت نویسنده داره من عاشق رمان های کیمیاااونسترن وشما هستممممم خیلی قشنگههه😍😍😍😘😘اینجا عاشق ماهانم 😍اونجا هم عاشق حورااا 😍😍رمان کیمیا هم نیوراد 😍😍
خلاصهههوعاشق رماناتونمممم😝😝😝😛😛

(:
(:
پاسخ به  Naziiiiii
4 سال قبل

سلام گلم خیلی ممنون خوشحالم خوشت اومده. نسترن که دوست عزیز خودمه کیمی هم که نگم برات ….

Artamis
Artamis
پاسخ به  Naziiiiii
4 سال قبل

خخخخخ مرسییییی نازییی جاننن تو چقدر خوبی.
اره واقعا الناز وکیمیا قلم خوبی دارن

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  Artamis
4 سال قبل

ای جاااااااان ما هم عاشق توییم !😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
الناز خودش و رمانش که عشقه منن
نسترن هم که با دو تا رمان همزمان داره کولاک می کنه
یکی از یکی بهتر می نویسن 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

پریسا
پریسا
4 سال قبل

پارت ۱۷ کوووو🗣🗣🗣🗣

(:
(:
پاسخ به  پریسا
4 سال قبل

تو روز پنجشنبه اس 😁😁😂

پریسا
پریسا
پاسخ به  (:
4 سال قبل

الی😪😪😪
بده دیه

maral
maral
4 سال قبل

الی جونم خیلی زیبااااا😍😍
زن شوهر هر دو هنرمند 👏

(:
(:
پاسخ به  maral
4 سال قبل

خخ مرسی مارال جونم . حالا چون دختر خوبی هستی میزارم کیمی بیاد ولی سخت بهش نگیری هااااا😂😂😂

maral
maral
پاسخ به  (:
4 سال قبل

افرین افرین کار خوبی میکنی 😂
بخاطر گل روی تو کم ازش کار میکشم
کیم کیمم خواهری اول طی بکش بعد گردگیری کن بعدش برو هایپری این چیزای که توی لیست بخر افرین خواهر نازنین و زحمت کشم 😆بعدشم بیا پیش من بشین تا سبزی پاک کنیم

(:
(:
پاسخ به  maral
4 سال قبل

اههههه خواهر زن باز که روت زیاد شد اصلا نمیزارم کیمی بیاد😐😂😂 عسل و ماهان رو میفرستم اونا اول کارو میکنن بعد میزنن میکشنت. یا میخوای سینا رو بفرستم تازه شکست عشقی خورده تو یکم دلداریش بده مخش رو بزن بچه خوبیه😂😂😂

maral
maral
پاسخ به  (:
4 سال قبل

نه نفرستشون من هنوز جوونم یه کامیون ارزو دارم که هنوز بهشون نرسیدم 😀
سینااا باید ببینم چقدر میتونم ازش کار بکشم

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  (:
4 سال قبل

من عاشق این حمایتاتم مرد من 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

دکاروس
دکاروس
پاسخ به  maral
4 سال قبل

من به قربووون شوهر نازنینم بشم !
اوووو چه خبره اونوقت خودت چیکار می کنی ؟
باشه …تو هم ناهارو درست کن بعد با هم سبزی پاک کنیم و راجع به کراش های تو حرف بزنیم .😂😉
منم همزمان با سبزی پاک کردن برای الناز جووونم شوهر نازم پلیور ببافم !😂😂

maral
maral
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

ار دیگه من غذا درست میکنم ، مدریت میکنم ، حواسم به تو کار خرابی نکنی این هم زحمت میکشم 😁
ار دیگه حرف میزنیم 😆

اگه کارا هم درست انجام بدی میگم الناز بیاد باهم شربتی چیزی بخوریم

(:
(:
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

بزنم فرق سرش موافقی 😅

(:
(:
پاسخ به  ayliiinn
4 سال قبل

چشم هر چی شما بگی!

Naziiiiii
پاسخ به  (:
4 سال قبل

راستییی یادم رفت بگمم قلمتونننن توانااااوانشالله موفق باشین😂😂

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

بالاخره اومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد !
هورررا عالی بود در یک کلام !😘😍😍😍😍
عاشق کل کلای ماهان و عسلم !😂😂😉
آفرین النازم ! عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی!

(:
(:
پاسخ به  دکاروس
4 سال قبل

مرسیییییی کیمی خودم 😘😍😍

دسته‌ها

27
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x