رمان نبض سرنوشت پارت۲۷

3
(2)

ابروهام بالا پرید . پسر عموی عسل و برادر سوگل اینجا چی کار میکرد؟

پوشه ای رو به طرفش گرفتم وگفتم : اینو بدید خانم جلیلی . اقای کریمی رو هم چند دقیقه دیگه بفرستید بیاد داخل

چشمی گفت و رفت بیرون .

بعد چند دقیقه در باز شد . بلند شدم و به طرفش رفتم .
سلامی کرد و جوابش رو دادم .

با دست اشاره به کاناپه کردم و گفتم : بفرمایید بشینید

ممنونی گفت نشست .

روبروش نشستم و گفتم : خب در خدمتم .
_ نمیدونم باید از کجا شروع کنم ولی میتونم بپرسم چرا میخواید از عسل جدا شید؟

ابرویی بالا انداختم و گفتم : خودش گفته بهتون که ما قراره جدا بشیم؟

_ دیروز زنگ زده بودم تبریک بگم که دعوامون شد ، از دهنش پرید که دارید جدا میشید.

اخمی کردم و گفتم : چرا دعواتون شد؟
_ آقای معینی من الان اومدم ببینم دلیل این جدایی چیه؟ اگه اونیه که من فکر میکنم باید یه توضیحی بهتون بدم .

تکیه زدم به صندلیم و گفتم : منظورتون رو متوجه نمیشم؟
نفس عمیقی کشید . نگام کرد و گفت : تمام بدبختی های عسل مقصرش منم .

منتظر نگاش کردم که شروع کرد به تعریف کردن ……

“عسل ”

_ اینجا چی داره که سرتو بگیرن تهش اینجایی؟

خنده ریزی کردم و گفتم : لیلا نگاه کن چقدر قشنگه .
کنارم نشست و گفت : آره واقعا قشنگه
_عسل من باید ازت تشکر کنم ..

نگاش کردم که ادامه داد : بعد مرگ لیلی تحمل همه چی برام خیلی سخت شده بود و البته تصمیم گرفتم برم دنبال آرزو هام . ولی حتی بعد به دست آوردن چیزایی که دنبالش بودم بازم احساس خوشبختی نمیکردم. الان از ته دل خوشحالم .

لبخندی میزنم و میگم : خیلی خوشحال شدم عزیزم . راستش منم یه عذرخواهی بهت بدهکارم.
ابرویی بالا انداخت و گفت : واسه چی ؟

_ واسه اینکه خیلی فحشت دادم . همش میگفتم بیشعور بی عقل کل خانواده رو فراموش کرده رفته تهران . اونم زندگی نمیکنه ، داره نابود میکنه خودشو.

میخنده و میگه : البته اون قسمت آخرش درست بود .واقعا داشتم خودمو نابود میکردم. ولی الان تصمیم جدی گرفتم.

_ چه تصمیمی؟
_ میخوام 3 روز در هفته رو بیام تو درمانگاه یکی روستاهای نزدیک آلاشت . بقیش هم تهران .

با خوشحالی میگم : خیلی خوبه . کمک خواستی بهم بگو

سری به تکون میده و میگه : حتما ، راستی تا کی اینجایی ؟
لبخند از رو لبم پاک میشه .

سرمو میندازم پایین و میگم : هفته دیگه میرم تهران یه کاری دارم ، باید تمومش کنم . میخوام اینجا فعلا بمونم.

دستش رو شونم میشینه و میگه : پس حدسم درست بود . مشکلت خیلی جدیه . کمکی از دستم بر میاد؟

لبخند تلخی میزنم و میگم : فعلا که از دست خودمم هیچکاری بر نمیاد.

بلند میشم و میگم : هوا داره تاریک میشه بریم .

لیلا هم بلند شد و گفت : اگه ناراحت نمیشی میتونم یه سوالی ازت بپرسم ؟
برميگردم طرفش و میگم: بپرس .

آب دهنشو قورت داد و گفت : واقعا به من ربطی نداره ، اما دلیل دارم برای این سوالم ، کسی تو زندگیت هست ؟

مثل همیشه آخر حرفم،

و حرف آخرم را

با بغض میخورم…

عمریست،

لبخندهای لاغر خود را،

در دل ذخیره میکنم…

_ نه کسی تو زندگیم نیست یعنی الان نیست اگه منو واسه کسی زیر نظر داری از فکرت بنداز بیرون چون حتی واسه یه لحظه هم نمیتونم بهش فکر کنم .

سریع گفت : ببخشید نمیخواستم اذیتت کنم . فقط گفتم من که به عنوان خواهر هیچ کاری برای برادرم نکردم حداقل الان واسش کاری کنم .

با تعجب میگم : علی ؟ خودش گفته ؟

ریز میخنده و میگه : لازم نیست بگه فقط تو یکم تو هپروتی .فکر کنم بدجوری دلش رو بردی . حالا باز فکر کن ، بازم در آخر خودت انتخاب میکنی……

هر شب ماه ،
سرِ آفتاب را زیرِ ابر میکند و من هر شب ،
سرم را زیرِ آوار نبودنت ….

دستی تو آب حوض میکنم و به ماه کامل خیره میشم . قشنگه خیلی هم قشنگه . ولی تنهاست ، کسی از جنسش نیست ، کسی اونو نمیفهمه.

_ بلند شدی نماز بخونی ؟

با صدای علی سریع از جام بلند میشم.
خنده ای میکنه و میگه : مگه جن دیدی دختر ؟

با تته پته میگم : ن..نه..نه فقط… اصلا تو چرا بیداری ؟
به شوخی میگه : تو خودت نماز نمیخونی میخوای ما رو هم از راه راست منحرف کنی؟

سرمو زیر انداختم و گفتم : ببخشید.
_شوخی کردم باهات . خوبی ؟

_آره خوبم . میرم تو مزاحم نشم تو
_نه بابا چه مزاحمتی میخواستم وضو بگیرم .
_باشه من میرم تو . قرار شد با لیلا بریم مسجد .
با لبخند میگه : چی کار این خواهر ما کردی که یه هفته اس از اینجا تکون نخورده تازه گوشیشو هم خاموش کرده باورت میشه.

میخندم و میگم : من که کاری نکردم لیلا خودش عاشق اینجاست ، فقط بعضی وقتا طول میکشه تا بفهمیم به کجا تعلق داریم.

_ تو چی؟
_ من چی ؟
_منظورم اینه میخوای اینجا بمونی؟

بدون اینکه فکر کنم میگم : آره ولی اول باید تکلیفمو با ماهان مشخص کنم .

اخم کمرنگی میکنه و میگه : ماهان کیه؟

حرفای لیلا تو ذهنم مرور میشه. باید هر چه زودتر علی این فکر رو از سرش بندازه.
_ شوهرم .

مات میمونه و با تعجب لب میزنه : شوهرت ؟
سری به تائيد تکون میدم و میگم : آره الانم ببخشید منو ، باید برم لیلا رو بیدار کنم .

قبل اینکه بخواد سوالی بپرسه به سمت خونه قدم برمیدارم . حوصله دردسر جدید رو ندارم. علی پسر خوبیه لیاقتش بیشتر از ایناس.

لیلا رو بیدار میکنم و میشینم تا وضو بگیره و بریم .
دلم واسه ماهان خیلی تنگ شده . قاب عکسش رو از تو کیفم در میارم .

لبخند تلخی میزنم . آخرش باز من موندم و قاب عکسش. فقط الان دلم لک زده واسه یه بار دیگه دیدنش.

بی صدا لب میزنم :
چیز دیگری نمی خوام؛
شاید فقط سهمم رو!
از آغوش تو
که روزها به جنونم میکشه و
شبها شاعر……..

_ یعنی برو بمیر به چه حقی زنگ زدی به من هان؟
خنده ای میکنم و میگم : خب ناراحتی الان قطع میکنم ، گفتم بهزاد رو نکشی زنگ زدم بگم خوبم نگرانم نباشی.

رعنا جیغی میزنه و میگه : این هدیه رو چرا نگفتی ؟ من الان باید بفهمم؟ آرشام خره تو دیگه چرا دیوونه؟

پوفی میکنم و میگم : بیخیال رعنا الان گفته دیگه. حالا خوشت اومد ازش ؟

_آره دختر خوبیه خانمه بر عکس تو.

باز میخندم که میگه : نیشت رو ببند از دستت عصبیم الان .
_ ببخشید دیگه رعنا باید درکم کنی حالا این هفته که اومدم تهران میام خونه شما .

تمام عصباتیش خوابید و آروم گفت : میفهمی داری چیکار میکنی؟

_ خودش گفت برم . رعنا الان واقعا دوست ندارم راجب این موضوع حرف بزنم . باید برم کاری نداری ؟
_نه عزیزم مواظب خودت باش . خدافظ.

گوشیمو داخل کیفم میزارم و چشمم به پاکت سیگار میخوره. دستمو میبرم طرفش که پشیمون میشم. الان سه هفته است نکشیدم. بازم نکشم چیزی نمیشه هر چند بکشمم تفاوتی نداره..

بلند میشم و به طرف آشپزخونه میرم.

با لبخند میگم : بی بی کمک نمیخوای ؟

پیشونیم رو میبوسه و میگه : نه عزیزم کاری نیست .

_ باشه پس من میرم بالا تپه…..

“ماهان”

_ ماهان معینی بیا بیرون.

آروم بلند میشم و از اون خراب شده میام بیرون . حتی یه ذره هم خشمم خالی نشده.

مریم با دیدنم سریع به طرفم میاد.

خودمو عقب میکشم و میگم : بغلم نکن مثلا بازداشتگاه بودم لباسام تمیز نیست

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۲ ۱۵۵۸۴۷۶۳۹

دانلود رمان دژ آشوب pdf از مریم ایلخانی 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان:     داستان خاندانی معتبر در یک عمارت در محله دزاشیب عمارتی به نام دژآشوب که ابستن یک دنیا ماجراست… ماجرای یک قتل مادری جوانمرگ پدری گمشده   دختری تنها، گندم دختری مهربان و سرشار از محبت و عشقی وافر به جهاندار خان معین شهسواری پیرمردی چشم…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۳ ۲۳۱۴۰۶۳۸۵

دانلود رمان طلایه pdf از نگاه عدل پرور 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       طلایه دخترساده و پاک از یه خانواده مذهبی هست که یک شب به مهمونی دوستش دعوت میشه وتوراه برگشت در دام یک پسر میفته ومورد تجاوز قرار می گیره دراین بین چند روزبعد برایش خواستگار قراره بیاید و.. پایان خوش
IMG 20240606 191033 683

دانلود رمان روح پادشاه به صورت pdf کامل از دل آرا فاضل 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   زمان و تاریخ، مبهم و عجیب است. گاهی یک ساعتش یک ثانیه و گاهی همان یک ساعت یک عمر می‌گذرد!. شنیده‌اید که ارواح در زمان سفر می‌کنند؟ وقتی شخصی میمیرد جسم خود را از دست می‌دهد اما روح او در بدنی دیگر، و در…
IMG 20240522 075749 599

دانلود رمان آتشم بزن ( جلد سوم ) به صورت pdf کامل از طاهره مافی 4 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   « جلد اول :: خردم کن »   من یه ساعت شنیام. هفده سال از سالهای زندگیام فرو ریخته و من رو تمام و کمال زیر خودش دفن کرده. احساس میکنم پاهام پر از شن و میخ شده است، و همانطور که زمان پایان جسمم سر…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
Screenshot ۲۰۲۲۰۴۲۴ ۲۱۲۷۴۷

دانلود رمان این من بی تو 3.5 (2)

12 دیدگاه
    خلاصه رمان :     ترمه و مهراب (پسر کوچک حاج فیضی) پنهانی باهم قرار ازدواج گذاشته اند و در تب و تاب عشق هم میسوزند، ناگهان مهراب بدون هیچ توضیحی ترمه را رها کرده و بی خبر میرود! حالا بعد از دوسال که حاج فیضیِ معروف، ترمه…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۴۳۹۱۱۴

دانلود رمان ستی pdf از پاییز 2 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   هاتف، مجرمی سابقه‌دار، مردی خشن و بی‌رحم که در مسیر فرار از کسایی که قصد کشتنش را دارند مجبور به اقامت اجباری در خانه زنی جوان می‌شود. مردی درشت‌قامت و زورگو در مقابل زنی مظلوم و آرام که صدایش به جز برای گفتن «چشم‌»…
1682363596840

دانلود رمان افگار pdf از ف میری 0 (0)

41 دیدگاه
  خلاصه رمان :         عاشق بودند؛ هردویشان….! جانایی که آبان را همچون بت می٬پرستید و آبانی که جانا …حکم جانش را داشت… عشقی نفرین شده که در شب عروسی شان جانا را روانه زندان و آبان را روانه بیمارستان کرد… افگار داستان دختری زخم خورده که…
اشتراک در
اطلاع از
guest

22 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عشق همه🤗
عشق همه🤗
3 سال قبل

الیییییی نحرف
اصلا خوب نی
ذوق زده نشو🤣🤣
شوخط کردم
بدو دیع اه

alnaz
alnaz
پاسخ به  عشق همه🤗
3 سال قبل

پری آرامش عزیزم😂😂
ذوق زده نمیشم خر کیف میشم 😂😂😘

دلارام
3 سال قبل

وااای خدا چراااا پارت جدید نمیاددددد
النازززز اخه جای حساسش بود😭
قلمت عالیه عزیززززم

alnaz
alnaz
پاسخ به  دلارام
3 سال قبل

خخ صبر و تحمل پیشه کنید لطفا😂
مسی دلارام جانم

دلارام
پاسخ به  alnaz
3 سال قبل

خو تا الان صبر کردیم دیگه اجی😂از این بیشتررر؟!😭😭😭😂

Ana
Ana
3 سال قبل

کاش پارتا زیاد تر باشن
اولای رمان خیلی سریع پارت میزاشتی ولی الان هر چقد پارت میزاری زمان بیشتری میگذره تا بخوای پارت بعدیو بزاری

Zahra
Zahra
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

بله عزیزم میدونم ولی کاش پارت بعدی که خیلی هیجان داره رو زودتر میزاشتن☺

alnaz
alnaz
پاسخ به  Ana
3 سال قبل

انا جان ما که هر روز پارت گذاری داریم . ولی بازم چشم .
و اینکه مرسی که دنبال میکنید.
کیمی گوش بریده کجایی این دختره کجا غیبش زده ؟؟

Zahra
Zahra
3 سال قبل

وای عالی شده ممنون از نویسنده گلمون فقط اگه میشه زودرتز پارت بزارین ممنون😍

Alnaz
پاسخ به  Zahra
3 سال قبل

زهرا جون خوشحالم که میخونی رمانم رو !
و اینکه زود تر پارت بزارید یعنی چی . روزی چند تا بزارم خخخ

Zahra
Zahra
پاسخ به  Alnaz
3 سال قبل

من منظورم برا پارت بعد بود فقط

میشه یه روزه همشو تموم کنی عالی میشه😂

ولی بازم میگم رمان عالی نوشتین خیلی قشنگه💙

alnaz
alnaz
پاسخ به  Zahra
3 سال قبل

مرسییییییی
یه روزه که نمیشه پس من کی تایپ کنم 😂

عشق همه🤗
عشق همه🤗
3 سال قبل

جون من امشب پارت و بزار
تو رو خدا
میخوام ببینم جی میشه
وااای الی
چرا جای حساس آخه😢😢😢

Zahra
Zahra
پاسخ به  عشق همه🤗
3 سال قبل

دعوا و کتک کاری…

alnaz
alnaz
پاسخ به  Zahra
3 سال قبل

آره دیگه زده پدرش رو در آورده انداختش رو تخت بیمارستان بچه بدی شماها ببخشید😅😂
پری جونم تا فردا به صبر و اینکه این اشتیاق تو منو خیلییییی خوشحال میکنه مرسی که میخونید

maral
maral
3 سال قبل

وایی ماهان فهمید

دلارام
3 سال قبل

فهمید قضیه رو دیگه؟؟؟!

sara
sara
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

یکی بیاد منو جمع کنه

alnaz
alnaz
پاسخ به  sara
3 سال قبل

خخ سارا من خودم به عنوان نویسنده هنوز جمع نشدم 😂😂

دسته‌ها

22
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x