23 دیدگاه

رمان گرگها پارت ۲۴

4.5
(6)

گفتگوی شیرینمون تا نزدیک ماشینش ادامه پیدا کرد و با حرص درو باز کرد و نشست..
منم سوار شدم و گفتم
_حرکت کن میگم بت کجا بری

۶۷)

هر خیابونی رو که رد میشدیم آدرسو بهش میگفتم و اونم با اخم ماشینو به اون سمت هدایت میکرد..
عاشق اون حالش بودم.. اگه میتونست خفه م میکرد، مطمئنم..
بعد از پنج سال ته دلم میخندیدم.. و خودم متعجب بودم از تغییری که این دختر در من ایجاد کرده بود..

کم مونده بود برسیم.. کمی استرس داشتم.. دوست نداشتم از خونه خارج بشم و قاطیه مردم بشم ولی بخاطر بودن با لیلی دل به دریا زده بودم و گفته بودم بریم کله پاچه بخوریم..
چه حس عجیبی بود که دلم میخواست با این دختر کله شق هر کاری رو تجربه کنم.. همه جا باهاش برم..

_استرس دارین؟
تعجب کردم از اینکه متوجه شده بود..
_نه.. چطور مگه؟
_آخه زبان بدن و حرکاتتون اینو نشون میده.. دستاتونو همش تکون میدین
دستامو محکم گذاشتم روی زانوهام و گفتم
_نه.. خوبم.. تو چرا حواست به منه؟
_من پرستارتونم، هر چقدرم که ازتون متنفر باشم بازم باید حواسم بهتون باشه
_لازم نکرده.. تو حواست به رانندگیت باشه که نزنی جایی شل و پلمون کنی

جایی مقابل کله پزی ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم..
_نمیدونم کی به تو گواهینامه داده.. این چه پارکیه آخه، کج و کوله
_همینه که هست، شما افسرین؟
_باید خجالت بکشی از این دوبله پارکت، تازه حرفم میزنی
_شما باید خجالت بکشی که کله ی سحر هم منو راننده ی خودتون کردین هم از رانندگیم ایراد میگیرین
_بیا برو تو زیاد حرف نزن.. بازم بهت رو دادم زبونت دراز شد
چپ چپ نگام داد.. از حرص قرمز شده بود..
_برو تو با اون چشمای ترسناکت منو نخور
با حرص رفت تو و منم دنبالش رفتم..

با اینکه صبح زود بود ولی پر بود از مشتری و مردم با لذت کله پاچه رو میزدن به رگ..
پشت یه میز دو نفری نشستیم و من به پسری که اومده بود سفارشمونو بگیره سفارش دو دست کله پاچه کامل دادم..
وقتی خواست بره صداش زدم و گفتم
_راستی زبون فقط یه دونه، ولی مغز سه تا

پسره هنوز داشت نگام میکرد که گفتم

_آخه این خانم زبونش خیلی درازه میترسم زبون بخوره بدتر بشه، ولی مغز دوتا میخوام براش چون کم داره

پسره خنده شو به زور جمع کرد و من ضربه محکم نمکدون رو روی استخون دستم بخوبی حس کردم..

دستمو کشیدم و مالیدم و گفتم
_چیکار کردی وحشی؟

از چشماش آتیش میزد بیرون ازبس عصبانی بود و نمکدونو بدجور کوبیده بود رو دستم..

_زشت نیست به آدم غریبه این حرفا رو زدین؟.. حقتون بود نمکدونو میکوبیدم به سرتون

_چرا اینجوری میکنی آخه مگه دروغ گفتم؟ ای بابا دستم شکست

نگاه عصبیشو ازم گرفت و به مشتریها نگاه کرد..
ولی من فقط اونو نگاه میکردم چون دلم می رفت برای عصبانی شدناش..

وقتی کله پاچه مونو آوردن تا خواستم شروع کنم دستشو دراز کرد و زبونو از بشقاب من برداشت و گذاشت تو بشقاب خودش..

_عه.. چرا زبونمو برداشتی؟.. من برا تو زبون سفارش ندادم
_من فقط مغز و زبونشو دوس دارم.. به من چه، شما نخورین

بعدشم دوتا چشم از بشقاب خودش برداشت و گذاشت تو بشقاب من
_حالم از اینا بهم میخوره.. اینارو در عوض زبون میدم به شما

چشمای گوسفندو نگاه کردم و گفتم
_شبیه چشمای توئه

هنگ کرد یه لحظه.. حتی نفس نکشید و همونطور نگام کرد، ولی یهو زد زیر خنده..
از ته دل خندید..
این خنده شو ندیده بودم تا اونموقع..
خدایااا روی گونه هاش چال داشت!
دلم برای چالش پر کشید..
چقدر خوشگل شد با اون خنده و پیدا شدن چال گونه هاش..
محوش بودم که خنده شو جمع کرد و گفت
_خیلی بیشعورین آقای کیان، پوکیدم از خنده

خراب جمله بندی ها و طرز خطابش بودم.. آخه کدوم آدمی میگفت خیلی بیشعورین آقای کیان؟.. منحصر بفرد بود اصلا.. همه چیزش خاص بود دیوونه..

زبونو توی بشقابش نصف کرد و نصفشو گذاشت توی بشقاب من.. هنوزم میخندید..
چقدر دلم خواست انگشتمو فرو کنم توی چال گونه ش.. دلم میخواست دست بزنم بهش..

همونطور غرق نگاهش بودم که گفت
_دارین چشمامو نگا میکنین که ببینین چقدر شبیه گوسفنده؟

_نه.. دارم چال گونه تو نگاه میکنم

اوه!. من بودم که اینو گفتم؟!.. اصلا نفهمیدم چطور از دهنم خارج شد این حرف..
ولی دیدم که خنده شو خورد و رنگش عوض شد..
خجالت کشید..
منم بدتر از اون..
گاف داده بودم و نمیدونستم چیکار کنم..

سرمو انداختم پایین و تند تند محتویات بشقابو خوردم..
دیگه سرمو نتونستم بلند کنم و نگاهش کنم تا اینکه بالاخره اون حرف زد و گفت

_خیلی خوشمزه ست.. جای خوبی آوردین منو
به بشقابش نگاه کردم.. نصف مغزو نخورده بود و گذاشته بود گوشه ی بشقابش..
_چرا مغزو نمیخوری؟.. دوست نداری؟
_اتفاقا چون خیلی دوست دارم گذاشتمش آخر سر بخورم مزه ش تو دهنم بمونه

نقشه کشیدم برای اذیتش و وقتی همه رو خورد و خواست مغزو برداره، چنگالو زدم و سریع از بشقابش برش داشتم و گذاشتم تو دهنم!
با چشمای گرد شده نگام میکرد..
باورش نمیشد مغزشو خوردم..

خندیدم و گفتم
_کاش دوربین اینجا بود الان عکستو میگرفتم.. خیلی بامزه شدی
_هرهرهر
_بی ادب
_چرا مغزمو خوردی؟
_همیشه تو مغز منو میخوری یه بارم من

از روی صندلی بلند شدم و گفتم
_آخ که چقدر چسبید.. مخصوصا اون تیکه آخری

با حرص نگام کرد و گفت
_مال مردم خور

موذیانه خندیدم بهش و رفتم که حساب کنم..
برای مامان و منیره هم سفارش داده بودم که براشون ببرم خونه برای صبحانه شون..
به مرده گفتم یه مغز و زبان اضافی هم بزاره توی ظرف..
طفلی فقط اونارو دوست داشت و منم نزاشته بودم که بخوره..
_برات مغز و زبون گرفتم که تو خونه بخوری، دیگه منو نزن با اون چشمات

یه خوشی و رضایت خاصی اومد توی چشماش.. شاید فهمید که برام مهمه و دلم نیومده که نخوره و بازم براش سفارش دادم..

چیکار داشتم میکردم.. نباید میفهمید.. نباید میفهمید که برام مهم شده و حواسم بهش هست..
نباید میفهمید تا دلبسته تر نشه بهم..

چقدر خوب میشد اگه من یه آدم معمولی بودم و ترس از جنون خودم نداشتم.. اونوقت حتی یک ساعت هم تعلل نمیکردم و میرفتم خونه شون از پدرش خواستگاریش میکردم..
ولی در شرایط من غیرممکن بود.. نمیتونستم لیلی رو بدبخت کنم..

با اومدن این افکار به ذهنم بازم حالم گرفته شد و ماسک بیتفاوتی و سردی رو به صورتم زدم..
دیشب هم اشتباه کرده بودم.. اون جریان نوتلای شب و کله پاچه امروز اشتباه محض بود..
بخاطر دل خودم داشتم در حق لیلی ظلم میکردم..
باید برمیگشتم به قالب کامیار سرد و بداخلاق..

لیلی

وقتی سوار ماشین شدیم احساس کردم گرفته شده..
نگاهش کردم و دیدم که شیشه رو داده پایین و بیرونو نگاه میکنه..
پخش ماشینو روشن کردم.. زدم رو آهنگ کودتای حمید هیراد.. اینروزا وصف حالم بود، خیلی حال میداد بهم.. صداشو بلند کردم

دنیارو مبهوت میکنم
وقتی سکوت میکنم
از انقلاب عاشقی
دارم سقوط میکنم

رفته بودم تو حس آهنگ و دلم پر میکشید برای کامیاری که نشسته بود پیشم و روشو کرده بود اونور.. صداشو زیاد کرده بودم.. فضای ماشینو این آهنگ و حرفای خواننده فرا گرفته بود.. متوجه بودم که اونم داره عمیقا گوش میده.. ولی روشو برنمیگردوند و اصلا نگاهم نمیکرد..

سیگارشو از جیبش درآورد و یه نخ برداشت و با فندک ماشین روشنش کرد..
هیراد لعنتی با احساس میخوند و انگار حرف دل منو میزد..

یکی میگه عاشقت باشم
عاشقت باشم
باشم و باشم و باشم و باشم
یکی میگه با تو بد باشم
سرد و تنها شم
باشم و باشم و باشم و باشم

کودتا کن نگاه کن مرا نازنین
رفتنت عاشقت را زند بر زمین
کودتا کن صدا کن مرا بهترین
رفتنت عمر من را گرفته.. ببین

پک محکمی به سیگارش زد و از بین دود سیگارش برگشت نگاهم کرد..
چند ثانیه زل زدیم تو چشمای هم..
از سردی چشماش اثری نبود.. انگار هوای چشماش بارونی بود..
منم که بهم ریخته بودم تحت تاثیر آهنگ و نگاه کامیار..
انگار تو نگاهش هزار تا حرف بود.. انگار حرفای اون آهنگ حرفای اونم بود که انقدر نگاهش طوفانی شده بود..
کمی که فکر کردم متوجه شدم که دقیقا احوالات کامیاره این آهنگ هیراد که من خیلی دوستش داشتم..
گاهی سرد میشد باهام و گاهی زل میزد بهم.. انگار اونم تو برزخ بود که با من چیکار کنه..
مثل من که نمیدونستم برم یا بمونم باهاش..

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
1

رمان عصیانگر 2 (2)

4 دیدگاه
  دانلود رمان عصیانگر خلاصه : آفتاب دستیار یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم بهداشتی، دختر شرّ و کله شقی که با چموشی و سرکشی هاش نظر چاوش خان یکی از غول های تجاری که روحیه ی رام نشدنیش زبانزد همه ست رو به خودش جلب میکنه و شروع جنگ…
با مرد مغرور

رمان ازدواج با مرد مغرور 1 (2)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ازدواج با مرد مغرور خلاصه: دختر قصه ی ما که از کودکی والدینش را از دست داده به الجبار با مردی مغرور، ترشو و بد اخلاق در سن کم ازدواج می کند و مجبور به تحمل سختی های زیاد می شود.
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۱۶۶۸۶

دانلود رمان پرنیان شب pdf از پرستو س 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :       پرنیان شب عاشقانه ای راز آلود به قلم پرستو.س…. پرنیان شب داستان دنیای اطراف ماست ، دنیایی از ناشناخته های خیال و … واقعیت .مینو ، دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی روی کتفش رو به رو میشه خالکوبی که دنیای…
IMG 20230123 230736 486

دانلود رمان به من نگو ببعی 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           استاد شهرزاد فرهمند، که بعد از سالها تلاش و درس خوندن و جهشی زدن های پی در پی ؛ در سن ۲۵ سالگی موفق به کسب ارشد دامپزشکی شده. با ورود به دانشگاه جدیدی برای تدریس و آشنا شدنش با دانشجوی…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۸ ۱۷۱۷۲۴۵۸۱

دانلود رمان شهر زیبا pdf از دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       به قسمت اعتقاد دارید؟ من نداشتم… هیچوقت نداشتم …ولی شاید قسمت بود که با بزرگترین ترس زندگیم رو به رو بشم…ترس دوباره دیدن کسی که فراموشش کرده بودم …آره من سخت ترین کار دنیا رو انجام داده بودم… کسی رو فراموش کرده بودم که…
IMG 20230123 235130 203

دانلود رمان آغوش آتش جلد دوم 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         آهیر با سن کَمِش بزرگه محله است.. در شب عروسیش، عروسش مرجان رو میدزدن و توی پارک روبروی خونه اش، جلوی چشم آهیر میکشنش.. آهیر توی محل میمونه تا دلیل کشته شدن مرجان و قاتل اونو پیدا کنه.. آهیر که یه…
IMG 20210725 110243

دانلود رمان دلشوره 1.5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       هم اکنون داستان زندگی پناه را تهیه کرده ایم، دختری که بین بد و بدتر گیر کرده و زندگی اش دستخوش تغییراتی شده، انتخاب مردی که برای جان خودش او را قربانی میکند یا مردی که همه ی عمرش عاشقانه هایش را با…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۷۴۱۹۲۵

دانلود رمان شاه صنم pdf از شیرین نور نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       شاه صنم دختری کنجکاو که به خاطر گذشته ی پردردسرش نسبت به مردها بی اهمیته تااینکه پسر مغرور دانشگاه جذبش میشه،شاه صنم تو دردسر بدی میوفته وکسی که کمکش میکنه،مردشروریه که ازش کینه داره ومنتظرلحظه ای برای تلافیه…
IMG 20230127 013632 7692 scaled

دانلود رمان به چشمانت مومن شدم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     این رمان راجب یه گروه خوانندگی غیرمجازی با چند میلیون طرفدار در صفحات مجازی با رهبری حامی پرتو هستش، اون به خاطر شغل و شمایلش از دوستان و خانواده طرد شده، اکنون او در همسایگی ترنج، دختری چادری که از شیراز جهت تحصیل…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

23 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هنال
هنال
3 سال قبل

عشقم سه روز شداااااا وای صبرم آمده تو حلقم

Parisa♥️
Parisa♥️
3 سال قبل

۳ روز شد😑

رعنا
رعنا
3 سال قبل

خسته نباشی
مثل همیشه عالی

Mory
Mory
3 سال قبل

در آرزوی بوس و کنارت مردم
وز حسرت لعل آبدارت مردم

قصه نکنم دراز کوتاه کنم
بازآ بازآ کز انتظارت مردم
عالی بود مهرنازم
♡♡♡

اردیبهشت41
اردیبهشت41
3 سال قبل

سپاس

Pourya.M
Pourya.M
3 سال قبل

مهرنازی دسخوش ابجی جونم.
🌹🌹♥️♥️😘😘😘😘.
عالی بود.

zeinab
zeinab
3 سال قبل

عالییییییی ⁦(◍•ᴗ•◍)⁩

Atoosa
Atoosa
3 سال قبل

عالی بود نویسنده جان . دستت درد نکنه

Artamis
Artamis
3 سال قبل

عالی عالی …مخصوصا هنگ هیراد …

اصلا هیراد به ادم انرژی میده ..

خسته نباشی…

بی صبرانه منتظر پارت بعدم …

❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍

♥
3 سال قبل

دددهههنم آب افتادددددد
.
.
مغزو زبوون میخووووام.
.
.
خاص مینویسی .عالی بود عزیز دل…

ghzl
3 سال قبل

خسته نباشی مهرناز جونم
مرسی بخاطر این پارت عالی

Tina
Tina
3 سال قبل

ایول مهرناز جون مثل همیشه عالی بود کارت بیسته نویسنده جونم😘😘😘

Maede.r
Maede.r
3 سال قبل

ایول مهری خانوم
عالیییی
دستت طلا
ولی اون جاش که جمله بندیش داغون بود یاد سرگرد افتادم
آهویی اهویید😂😂😂😂

Niki
Niki
3 سال قبل

مهرناز عزیزم این پادتت عالی بود خیلی به دلم‌نشست . خسته نباشید نویسنده ی شیرین سخن ایران زمین .

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

پارت

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

مهرنازی اگه عکسی که روی این پارت گذاشتی لیلی باشه ، واقعا به کامیار حق می دم که عاشق لیلی بشه ❤❤❤❤

nafas.rad
nafas.rad
3 سال قبل

اولین کامنت

Mahad
Mahad
3 سال قبل

مرسییی عشقم 🥰🥰🥰😍😍😍😍

فاطمه
فاطمه
3 سال قبل

قربانت. شارژ شدیم

Tarene
Tarene
3 سال قبل

جوووون مهرنازی چه کرده😘😍
خسته نباشی نویسنده جونم♥️

Nikan
Nikan
3 سال قبل

خسته نباشی دلبرر♥️
جه قدر همزاد پنداری کردم باهاشون🤭🤭🤭

هنال
هنال
پاسخ به  Nikan
3 سال قبل

عشقم سه روز شداااااا

Mehrad
Mehrad
3 سال قبل

آفرین خانوم نویسنده 👏🙌🏻😁

دسته‌ها

23
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x