رمان گلادیاتور پارت 296

4.3
(122)

 

 

 

 

ـ چشم قربان الان به معین میگم انجام بده .

 

 

 

یزدان خوبه ای زیر لب زمزمه کرد و دست چپش را روی کمر گندم قرار داد و او را به سمت خانه مقابلش هدایت کرد و دست دیگرش را درون جیب لباسش فرو کرد و کلیدی درآورد و در را باز نمود و ابتدا گندم را داخل فرستاد و بعد هم خودش وارد شد و در را همانطور باز مانده گذاشت تا معین وسایلشان را داخل بیاورد .

 

 

 

گندم به حیاط تاریک و کوچک خانه ای که واردش شده بودند نگاه انداخت . حیاطی کوچک و لخت با زمینی خاکی و سه دری که در آن قرار داشت . دو در آلمینیومی قُر شده و زنگ زده که احتمالاً باید دستشویی و حمام می بودند و یک در نصفه آهنی و نصفه شیشه ای مات مشجر که آن هم احتمالاً در ورود به خانه به حساب می آمد .

 

 

 

یزدان همانطور دست پشت کمر او قرار داده ، او را به سمت در خانه هدایت کرد و در را باز نمود و دست روی دیوار کنار در کشید و کلید برق را زد خانه غرق در نور شد .

 

 

 

ـ برو داخل .

 

 

 

گندم کفش هایش را درآورد و وارد شد و نگاهش را در خانه کوچکی که واردش شده بود ، چرخاند ………….. خانه ای که تنها در یک آشپزخانه کوچک جمع و جور ، و یک پذیرایی بسیار کوچک دوازده متری که بیشتر به اطاق می ماند ، خلاصه می شد .

 

#part810

#gladiator

 

 

 

خانه ، پذیرایی بسیار کوچک ساده ای داشت که تنها از یک قالی دست بافت بسیار قدیمی با نقوش بته جقه و یک کاناپه زوار در رفته تیره رنگ گوشه اطاق و یک تابلوی قالی کوچک طرح انار که روی دیوار نصب شده بود ، تشکیل می شد .

 

 

 

در این خانه حتی خبری از تلویزیون هم نبود .

 

 

 

با خوردن ضربه ای به شیشه خانه ، گندم که نزدیک به در قرار داشت ، به سمت در رفت و در را مجدداً باز کرد که نگاهش به معینی که کوله ها و ساک اسلحه اشان را به دست گرفته و پشت در ایستاده بود ، افتاد .

 

 

 

ـ دستت درد نکنه معین . بده من میبرم داخل .

 

 

 

یزدان که او هم نزدیک به در ایستاده بود ، نفسش را صدا دار بیرون فرستاد و پشت سر گندم ایستاد .

 

 

 

گندم با حس سایه بزرگ و حجیم یزدان در پشت سرش ، گردن به عقب چرخاند که نگاهش به یزدان با آن نگاه خشک و سرد شده اش که شاید ناشی از خستگی مسافت زیادی بود که امروز طی کرده بودند ، افتاد .

 

 

 

یزدان نگاهش نکرد و در همان حال گفت :

 

 

 

ـ برو کنار من می گیرم .

 

#part811

#gladiator

 

 

 

گندم آنقدر او را می شناخت که می دانست در این شرایط نباید پافشاری کند و تنها باید کنار برود و راه را برای او باز بگذارد .

 

 

 

یزدان ساک و کوله ها را گرفت و بدون آنکه از معین تشکری کند در را بست و وسایل را گوشه اطاق گذاشت .

 

 

 

ـ اینجا من و یاد خونه امید میندازه .

 

 

 

یزدان نگاه خسته و بی حوصله شده اش را چرخی در خانه داد و خودش را روی کاناپه انداخت و پاهای کشیده و بلندش را باز از هم گذاشت .

 

 

 

ـ چطور ؟

 

 

 

گندم هم خودش را کنار او در فاصله ای بیست سی سانتی از او انداخت …………….. با اینکه تمام مسافت را یزدان رانندگی کرده بود ، اما تن او هم خسته و له و لورده به نظر می رسید .

 

 

 

ـ اونجا هم اطاقای همین قدری داشت …………… کوچیک بود و جمع و جور و رنگ و رو رفته . با این تفاوت که تو هر اطاق اونجا باید پنج شش تا آدم می خوابید ، نه دو تا .

 

 

 

یزدان پفی کشید و کمرش را از پشتی مبل جدا کرد و دست زیر پیراهن بلند در تنش انداخت و آن را در آورد و روی کوله اش انداخت .

 

 

 

با این تن خسته و خورد و خمیر شده ، تنها فکر کردن به آن گذشته جهنمی را کم داشت .

 

 

 

ـ بجای فکر کردن به اون گذشته مزخرف ، بلند شو جا رو بنداز بخوابیم . من دارم از خستکی هلاک میشم .

 

#part812

#gladiator

 

 

 

گندم دست به شال روی سرش برد و آن را برداشت و گوشه کاناپه انداخت و نگاهش را سمت تک دشک و متکا تا شده گوشه پذیرایی کشید و از جایش بلند شد و دشک را پهن نمود و متکا را رویش انداخت و نگاهش را برای پیدا کردن دشک و متکای دیگر در خانه چرخاند .

 

 

 

انگار دیگر خبری از دشک و متکای اضافه تری نبود .

 

 

 

با به نتیجه نرسیدن جستجویش ، نگاهش را سمت یزدانی که تنش را روی دشک پهن کرده و پلک هایش را بسته و دست و پاهایش را رها شده ، روی دشک باز از هم گذاشته بود ، کشید .

 

 

 

ـ پس من چی ؟

 

 

 

یزدان پلک های بسته شده از خستگی اش را باز نمود و نگاهش را سمت گندمی که بالا سرش ایستاده بود ، کشید .

 

 

 

آنقدر ذهنش خسته بود که انگار حتی دیگر توانی برای فکر کردن هم نداشت .

 

 

 

ـ تو چی ؟

 

 

 

گندم نگاهش بی اختیار برای ثانیه ای سمت سینه او و آن گرگ باشکوه نشسته در گوشه سینه او کشیده شد و ثانیه ای بعد بلافاصله تا چشمان خسته و تاریک او بالا کشید .

 

 

 

ـ من نه متکا دارم ، نه دشک ………… کجا بخوابم ؟

 

#part813

#gladiator

 

 

 

یزدان هم نگاهش را برای پیدا کردن متکا و دشک دیگری در اطاق چرخاند ……………… گندم راست می گفت . انگار در اطاق خبری از دشک و متکای اضافه تری نبود .

 

 

 

با دست بیسیم کنار ساک را نشان داد .

 

 

 

ـ بیسیم و بده .

 

 

 

گندم بی حرف سمت ساک چرخید و بیسیم را برداشت و به دستش داد . خانه آنقدر کوچک بود که با دو سه قدم میشد از این سمتش به آن سمتش رسید .

 

 

 

یزدان از روی دشک بلند شد و نشست و بیسیم را مقابل دهانش قرار داد و شاسی کنارش را برای اتصال فشرد .

 

 

 

ـ جلال .

 

 

 

لحظه ای نگذشت که صدای جلال از پشت خط به گوششان رسید .

 

 

 

ـ بله یزدان خان .

 

 

 

ـ ما یه دشک و متکا کم داریم . هست ؟

 

 

 

ـ نمی دونم قربان . بذارید از بچه ها پرس و جو کنم .

 

 

 

ـ باشه ، پس خبر از تو .

 

 

 

گندم نگاهش را از بیسیم گرفت و تا چشمان او بالا کشید .

 

 

 

ـ جلال مسئولِ ………..

 

 

 

یزدان میان حرفش پرید و نگاه نامنعطف و جدی شده اش را در چشمان او فرو کرد .

 

 

 

ـ جلال داداشت نیست که جلالِ خالی صداش میزنی .

 

#part814

#gladiator

 

 

 

گندم پلکی زد و نگاه هاج و واج مانده اش روی او خشکید و رشته کلام از دستش در رفت …………… انتظار نداشت یزدان اینگونه ضربتی کلامش را قطع کند .

 

 

 

ـ خب ……….. خب تو هم ……….. جلال صداش می زنی .

 

 

 

ـ من رئیسشم ………….. اما تو کی هستی ؟

 

 

 

گندم پلکی زد . نمی فهمید این واکنش ضربتی او بخاطر چیست …………….. برای اولیت نبود که جلال را بدون هیچ پسنود و پیشوندی مقابلش صدا می زد .

 

 

 

ـ خب ، مگه بار اولمه که ……….. این مدلی صداش می زنم ؟ تو این چند ماه اون همیشه جلال بوده . تو هم هیچ وقت هیچی نگفتی . مگه اصلاً مهمه که من چه مدلی صداش می زنم ؟

 

 

 

یزدان باز هم با همان نگاه نامنعطف نگاهش کرد ………….. هنوز آن رفتار صمیمانه ای که همین چند دقیقه پیش از گندم با معین دیده بود از ذهنش بیرون نرفته بود .

 

 

 

ـ مهمه ………… جلال و معین داداش یا دوستت نیستن که انقدر صمیمی باهاشون رفتار می کنی و اسمشون و صدا می زنی . نمی خوام فردا پس فردا از دهن هر بی ناموسی بیرون بزنه که معشوقه یزدان خان با نگهباناش داره روی هم میریزه و یزدان خان هم ککش نمی گزه ………….. مفهومه ؟

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 122

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
1682363596840

دانلود رمان افگار pdf از ف میری 0 (0)

41 دیدگاه
  خلاصه رمان :         عاشق بودند؛ هردویشان….! جانایی که آبان را همچون بت می٬پرستید و آبانی که جانا …حکم جانش را داشت… عشقی نفرین شده که در شب عروسی شان جانا را روانه زندان و آبان را روانه بیمارستان کرد… افگار داستان دختری زخم خورده که…
IMG 20231016 191105 492 scaled

دانلود رمان بامداد عاشقی pdf از miss_قرجه لو 5 (2)

3 دیدگاه
  رمان بامداد عاشقی ژانر: عاشقانه نام نویسنده:miss_قرجه لو   مقدمه: قهوه‌ها تلخ شد و گره دستهامون باز، اون‌جا که چشمات مثل زمستون برفی یخ زد برام تموم شدی، حالا بیچاره‌وار می‌گردم به دنبال آتیشی که قلب سردمو باز گرم کنه…
رمان تابو

رمان تابو 0 (0)

4 دیدگاه
دانلود رمان تابو خلاصه : من نه اسم دارم نه خانواده، تنها کسی که دارم، پدرمه. یک پدر که برام همه کار کرده، مهربونه، دلرحمه، دوست داشتنیه، من این پدر رو دوست دارم، اون بهم اسم داد، بهم شخصیت داد، اون بهم حس انتقام داد. من این پدر رو می‌خوام…
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4.2 (6)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
images

رمان عاشقم باش 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان عاشقم باش خلاصه: داستان دختری به نام شقایق که پس از جدایی خواهرش با همسر سابق او احسان ازدواج می کند.برخلاف عشق فراوان شقایق نسبت به احسان .احسان هیچ علاقه ای به او ندارد کم کم طی اتفاقاتی احسان به شقایق علاقمند می شود و زندگی خوشی…
رمان ژینو

دانلود رمان ژینو به صورت pdf کامل از هاله بخت یار 4 (4)

7 دیدگاه
  خلاصه: یاحا، موزیسین و استاد موسیقی جذابیه که کاملا بی‌پروا و بدون ترس از حرف مردم زندگی می‌کنه و یه روز با دیدن ژینو، دانشجوی طراحی لباس جلوی دانشگاه، همه چی عوض میشه… یاحا هر شب خواب ژینو و خودش رو می‌بینه در حالی که فضای خوابش انگار زمان…
IMG 20230127 013646 0022 scaled

دانلود رمان نیمی از من و این شهر دیوانه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   نفس یه مدل معروف و زیباست که گذشته تاریکی داره. راهش گره می‌خوره به آدم‌هایی که قصد سوءاستفاده از معروفیتش رو دارن. درست زمانی که با اسم نفس کثافط‌کاری های زیادی کرده بودن مانی سر می‌رسه و…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۵ ۲۰۲۸۳۰۶۸۶

دانلود رمان رقص روی آتش pdf از زهرا 0 (0)

7 دیدگاه
  خلاصه رمان :       عشق غریبانه ترین لغت فرهنگ نامه زندگیم بود من خود را نیز گم کرده بودم احساسات که دیگر هیچ میدانی من به تو ادم شدم به تو انسان شدم اما چه حیف… وقتی چیزی را از دست میدهی تازه ارزش واقعی ان را…
IMG 20230123 230118 380

دانلود رمان خاطره سازی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         جانان دختریِ که رابطه خوبی با خواهر وبرادر ناتنی اش نداره و همش درگیر مشکلات اوناس,روزی که با خواهرناتنی اش آذر به مسابقه رالی غیرقانونی میره بعد سالها با امید(نامزدِ سابقِ دوستش) رودررو میشه ,امید بخاطر گذشته اش( پدر جانان باعث ریختن…
Screenshot ۲۰۲۲ ۰۳ ۳۱ ۲۲ ۴۴ ۲۴

دانلود رمان خلسه 5 (3)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:       “خلسه” روایتی از زیبایی عشق اول است. مارال دختر سرکش خان که در ۱۷ سالگی عاشق معراج سرد و مغرور میشود ولی او را گم میکند و سالها بعد روزی دوباره او را می‌بیند و …      

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
خواننده رمان
خواننده رمان
1 ماه قبل

نویسنده محترم دوساله این رمانو گذاشتی رو این سایت تا کی میخوای کشش بدی زمان کمی نیست برا پارت گذاری یه رمان ،صدسال تنهایی هم اگر بود الان تموم شده بود پارت گذاریش

Mahsa
Mahsa
1 ماه قبل

همین؟؟بعد یه هفته

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x