فصل دوم پارت8

2 دیدگاه
    + اسمت چیه؟!   یه نگاه کوتاه کردولی جواب نداد…   + فرهاد نمیزاره اسم تو بگی   _ نه   + پس اسم تو بگو میتونی با…

خدمتکار عمارت درد پارت 7

3 دیدگاه
    فرهاد: شک دارم اصن فارسی میفهمی یانه؟! چند بار گفتم دخالت نکن   آسانسور متوقف شد مستقیم رفتیم تو اتاقی که چند قدم فاصله داشت   فقط بهم…

پارت 6 فصل دوم

26 دیدگاه
    بعد از اینکه هواپیما خارج شدیم تو فرودگاه خاله منتظر فرهاد بود قبلش ازم پرسیده بود که ناراحت نیست با فرهاد حرف میزنه   بعد از اینکه حرف…

پارت 5 فصل دوم

بدون دیدگاه
    خوب من آماده ام یه عکس از کوروش داشتم اونم گذاشتم توچمدون به خودم تلقین می کردم که میتونم باید انجام بدم   صدای در زدن اومد  …

پارت 4 فصل دوم

8 دیدگاه
    یه هفته گذشته بود و من هیچکاری نکردم … شبا نمیتونستم بخوابم خیلی بد هواشو کرده بودم عکساشو هر شب میزارم جلو روم نگاه میکنم چرا اینقدر خنگم…

پارت 3 فصل دوم

5 دیدگاه
    یه هفته گذشته بود و من هیچکاری نکردم … شبا نمیتونستم بخوابم خیلی بد هواشو کرده بودم عکساشو هر شب میزارم جلو روم نگاه میکنم چرا اینقدر خنگم…

فصل دوم پارت دوم

2 دیدگاه
    +میگم دانیال تو خبری از کوروش نداری؟!   داشت تو آیینه ماشین موهاشو درست می کرد تعجب کرد که ازش این سوالا پرسیدم…   + چیه چرا اینطوری…