جهت دانلود رمان های کامل pdf و خواندن بعضی از رمان های آنلاین و درخواست رمان اشتراک خریداری کنید

رمان های آنلاین که به صورت خرید اشتراک هستن تا اخرین پارت فقط با یکبار خرید اشتراک 

اشتراک 3 ماهه
 1. دسترسی نامحدود به همه رمان ها
 2. دانلود نامحدود روزانه دسترسی به رمان‌های جدید اضافه شده
 3. امکان درخواست قرارگیری رمان
 4. سرور دانلود ایران با ترافیک دانلود نیم بهاء
50 هزارتومان
اشتراک 6 ماهه
 1. دسترسی نامحدود به همه رمان ها
 2. دانلود نامحدود روزانه دسترسی به رمان‌های جدید اضافه شده
 3. امکان درخواست قرارگیری رمان
 4. سرور دانلود ایران با ترافیک دانلود نیم بهاء
90 هزارتومان
اشتراک یکساله
 1. دسترسی نامحدود به همه رمان ها
 2. دانلود نامحدود روزانه دسترسی به رمان‌های جدید اضافه شده
 3. امکان درخواست قرارگیری رمان
 4. سرور دانلود ایران با ترافیک دانلود نیم بهاء
170 هزارتومان