رمان هامین

رمان هامین پارت 155 4.4 (21)

بدون دیدگاه
      لبخندش خیلی خوشگل بود.   _ خوبه.   سرشو عقب کشید و نگاشو به مامانش اینا دوخت.   آه…   چی شد الان؟   چه مهمونی؟   اصلا چه آشی؛ چه کشکی؟   یکم دستشو کشیدم.   نگاش دوباره سمتم چرخید.   _ کِی؟   _ فردا…
رمان هامین

رمان هامین پارت 154 4.8 (21)

2 دیدگاه
      پشت سرش راه افتادم و سعی کردم از زیر زبونش حرف بکشم.   _ چرا نمیگی؟ کی منو دیدی؟   در بالکنو باز کرد و منتظر موند که برگردم توی خونه.   درو که بست منو همچنان منتظر دید.   _ بگو دیگه.   _ خودت فکر…
رمان هامین

رمان هامین پارت 153 4.5 (21)

1 دیدگاه
      زیرلب گفتم و لب‌هامو به هم فشار دادم.   نتونستم جلوی پرسیدنشو بگیرم.   می‌خوام بدونم من کجای زندگیشم.   سرشو کنار گردنم گذاشت   نفس گرمشو روی گردنم حس می‌کردم.   _ تو گذشته و حال و آینده‌ی منی حنایی.   انگار وسط زمستون و برف…
رمان هامین

رمان هامین پارت 152 4.7 (24)

بدون دیدگاه
        خیلی سعی کردم عادی باشم اما نمی‌شد.   لب‌هامو به هم فشار دادم.   _ می‌دونم.   _ پس می‌دونی که نزدیک دوسال باهم تو رابطه بودن؟   زمان دقیقشو نمی‌دونستم اما با رفتار ژینوس حدس می‌زدم که زمانش کم نباشه.   یه لیوان آب برای…
رمان هامین

رمان هامین پارت 151 4.6 (17)

2 دیدگاه
        ……….   توی وان دراز کشیدم و اجازه دادم آب گرم یکم عضلات دردناکمو تسکین بده.   با فکر به دلیل این درد حس عجیبی پیدا کردم.   در کنار خجالت یه ناراحتی و احساس ناآشنا از نا امنی هم برام ایجاد شد.   یکم توی…
رمان هامین

رمان هامین پارت 150 4.6 (32)

4 دیدگاه
      با خجالت چشم‌هامو بستم و با راهنماییش دستمو روی شکم و سینه‌هاش کشیدم.   _ پس چرا عصبانی بودی؟   _ نبودم.   _ بودی…   لب‌هامو بوسید.   _ باشه اما فقط یه کوچولو…   _ چرا؟   _ حسودیم شد.   دستمو سمت کمر شلوارش…
رمان هامین

رمان هامین پارت 149 4.6 (29)

6 دیدگاه
          یه لحظه یادم رفته بود تو طبقه‌ی اجتماعی ما چیزی به اسم اولین بار و باکره بودن معنی نداره!   کسی تو قید و بند این چیزها نیست و حتی در حدی نیست که بهش فکر هم بکنیم.   اما حالا چی‌ شده که هامین…
رمان هامین

رمان هامین پارت 148 4.8 (28)

2 دیدگاه
      گوشه‌ی لبی که می‌خواست به تمسخر خم شه رو به سختی جمع کردم.   _ بیمارستانم اومده بودی… همین هم کافی بود عزیزم لازم نیست اینقدر تو زحمت بیفتی.   _ زحمتی نیست عزیزم هامین دوست عزیز منه.   اگه با لبخند زدن می‌شد به بقیه خنجر…
رمان هامین

رمان هامین پارت 147 4.6 (22)

بدون دیدگاه
        سرمو چرخوندم و به اطرافمون نگاه کردم.   با دیدن اینکه کسی بهمون توجه نمی‌کنه نفس راحتی کشیدم.   سمت میز دسر رفتم.   آدم تو مهمونی هم این همه تنوع غذایی نداره.   اینا دیگه زیادی به کارمندهاشون می‌رسن!   دنبالم اومد و با صدای…
رمان هامین

رمان هامین پارت 146 4.4 (27)

1 دیدگاه
        انگار با حرفام یه سوئیچو فشار دادم و خانم مولائی پشت سر هم و بدون توقف از محسنات میلاد می‌گفت.   توی کل مسیر برگشت مشغول لیست کردن دست آوردهای بی‌تکرار و بی رقیبش توی شرکت بود.   یه جوری تعریف می‌کرد که باعث شد حتی…
رمان هامین

رمان هامین پارت 145 4.7 (18)

2 دیدگاه
      از کشوی پاتختی داروهای جدیدشو برداشتم و یه لیوان آب ریختم براش.   قرصی که دکتر برای تسکین درد داده بودو جلوی لباش گرفتم.   _ اینو بخور.   _ درد ندارم محنا حالم خوبه.   دوباره اصرار کردم.   _ لازم نیست الکی تحمل کنی… قشنگ…
رمان هامین

رمان هامین پارت 144 4.2 (24)

3 دیدگاه
          فکر کردم اشتباه شنیدم.   _ ها؟   تیشرتشو توی یه دستش گرفت و دست‌هاشو از هم فاصله داد.   _ می‌خوای دست بزنی؟   کلماتشو تک تک می‌فهمیدم اما وقتی توی یه جمله استفاده می‌شد برام نامفهوم بود.   با چشم‌های ورقلمبیده به اون…
رمان هامین

رمان هامین پارت 143 4.3 (20)

4 دیدگاه
      سعی کردم با چشم و ابرو بهش بفهمونم بره اما نمیدونم متوجه‌ی تلاشای من نشد یا اینکه به روی خودش نیاورد.   همچنان سفت و سخت نشسته بود.   چرا قبلاً متوجه نشده بودم اینقدر آزار دهنده است؟   نه تنها قصد رفتن نداشت حتی می‌خواست بیشتر…
رمان هامین

رمان هامین پارت 142 4.5 (21)

بدون دیدگاه
        بعداز یکم گوش دادن حسابی حوصلم سر رفت.   یه نگاه به غذایی که درحال سرد شدن بود و یه نگاه هم به هامینی که گرم حرف زدن بود انداختم.   بی‌ادبیه اگه بین حرفشون بپرم؟   نچی کردم و گوشیمو برای چک کردن پیاما و…
رمان هامین

رمان هامین پارت 141 4.5 (15)

3 دیدگاه
      هانیه؟   خواهر مرحوم هامین؟   با دستش موهاشو چنگ زد.   _ جدا از این آریا واقعا خیلی بی‌نقص نقش بازی می‌کنه. تصویری که برای بقیه ساخته اینقدر کامل و پرفکته که حتی عمه فخری سخت‌گیر هم نسبت به اوایل هزار درجه تغییر کرده… فقط موضوع…