رمان چشمهایش پارت 1

48 دیدگاه
      هانا نگاهم رو به چشمای نگرانش میدوزم و میپرسم : _ چی شده مهرداد؟ چرا حرف نمیزنی؟ کلافه سرش رو میچرخونه و نفس عمیقی میکشه بعد از…