رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت 183

20 دیدگاه
  تشخیص اینکه چه آزمایشی گرفتن سخت نبود ولی باید مطمعن میشدم با این فکر سمت همون اتاقی که ازش بیرون اومدن رفتم و با هزار جور خواهش و التماس…
رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت 182

39 دیدگاه
  با دیدنشون کنار هم ، نفسم گرفت و کیف دستی از بین دستای لرزونم پایین کف ماشین افتاد راننده که متوجه حال بدم شد به سمتم برگشت – حالتون…
رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت 179

9 دیدگاه
  با ورودم به مسافرخونه با تعجب نگاهمو روی در و دیوارش چرخوندم محیطش یه طوری بود یه طوری عجیب و مشکوک توی حال هوای خودم غرق بودم که کسی…
رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت 173

15 دیدگاه
  هنوز استرس داشتم چون با شنیدن حرفاش میترسیدم که یه آن دیوونه شه و بلایی سر بچه ام بیاره نمیدونم چند ساعتی منتظرش بودم که بالاخره کارها رو انجام…
رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت 172

15 دیدگاه
  وقتی دید فقط مات و متحیر به دهنش خیرم و هیچی نمیگم تکون محکمی بهم داد و عصبی فریاد کشید : _با تواااااااااام حواست هست وحشت زده خودم رو…