رمان دختر نسبتا بد

رمان دختر نسبتاً بد (بهار) پارت 119

1 دیدگاه
مهناز که درست همون لحظه مهناز اومد داخل خیره شدم. شدت تغییرات ظاهریش شگفت زده ام کرد. موهای لیت شده.فیلر لب… چشمهایی که لنز بودن! البته… همیشه به خودش می…
رمان دختر نسبتا بد

رمان دختر نسبتاً بد (بهار) پارت 117

5 دیدگاه
تربیت و بزرگتر شدنش رو قراره بکشی! چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: -خیلی زرنگیاااا…اینو میگی که پیشاپیش بگی همچی گردن من! لپمو کشید و گفت: -دیگه قضیه رو داستان…
رمان دختر نسبتا بد

رمان دختر نسبتاً بد (بهار) پارت 114

6 دیدگاه
دیگه سوالی نپرسید ودر عوض شوخ طبعانه گفت: -فکر کنم دیگه بهتر باشه بریم! زیادی هم نباس تنهاشون گذاشت! دردسر میشه!بریم؟ خندیدم و گفتم: -آره بریم! پک آخر رو به…
رمان دختر نسبتا بد

رمان دختر نسبتاً بد (بهار) پارت 109

8 دیدگاه
از اینکه قرار بود یه روز بدون پگاه سر بشه خیلی هم احساس خوبی نداشتم. با کارهای خونه خودمو سرگرم کرده بودم اما حتی حین انجام همونهاهم ناخوداگاه باخودم در…