رمان آبشار طلایی پارت 10

4.3
(140)

 

 

 

 

شهراد:

 

 

-زود دستاتونو بشورید بیاید من همین بیرون وایمیستم.

 

 

– شهلادجون گهل کلده؟(شهرادجون قهر کرده)

 

 

سر خم کرد و با جدیت به مایا خیره شد.

 

 

-بیخود شیرین زبونی نکن خانوم کوچولو برو دستاتو بشور بیا بیرون.

 

 

مایا آویزان شلوارش شد و با بغض سرش را رو به عقب خم کرد.

 

 

-بابا مگه…

 

-اون جمله رو کامل نمی‌کنی مایا! چندبار من به شما دوتا گفتم با غریبه ها گرم نمی‌گیرید هان؟ چندبار گفتم؟!

 

 

-غ..غ..غ..لبیه (غریبه)سباله(سوار) م..ماشی(ماشین) بود!

 

 

از حرف ماهین چشمانش گرد شد و تند به طرفش گردن چرخاند.

 

 

دخترک سریع سر پایین انداخت و به کفش های قرمز و کوچکش خیره شد.

 

 

دلش می‌خواست بابت این که نظرش را گفته بود محکم گازش بگیرد… زبان دراز خوشمزه!

 

 

-آره تو ماشینمون بود اما من بهتون معرفی نکرده بودمش و کسی که بهتون معرفی نشده، غریبه حساب میشه!

 

 

می‌دانست زیادی دارد سخت می‌گیرد اما مدتی بود که دخترانش متوجه نبود مادر در زندگیشان شده و ناخودآگاه به هر زنی که کمی به او نزدیک میشد، جور دیگری نگاه می‌کردند.

 

 

 

با یک امیدواری بسیار معصومانه که دلش را آتش میزد و از آنجا که دنیز عامری را به عنوان دستیار خود انتخاب کرده بود، نمی‌خواست نزدیکی آن دختر بیخودی افکار مایا و ماهین را بهم بریزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اخم هایش از این فکرها بیشتر درهم پیچید و صدای گریان مایا را بلند کرد.

 

 

 

-بابایی نه تولو(تورو) خدا نکن این کالو! (کارو)

 

 

 

هیچ چیز اندازه‌ی قهرش برای این دو بچه ترسناک نبود اما می‌خواست امیدشان را کاملاً از دنیز عامری بِبُرد.

 

 

-وقتی که حرف گوش نکن می‌شید باید فکر اینجاشو کنید، زود باشید ببینم سریع بشورید بریم.

 

 

-بابایی لفن(لطفاً) گلبم (قلبم) دلد دال (دردداره) میشه ها!

 

 

 

به سختی خودش را کنترل کرد تا نخندد و زمانی که ماهین هم لرزان اسمش را صدا زد، بی‌طاقت خم شد و گونه هایشان را گاز گرفت.

 

 

-آخ

 

-بابایی

 

-کوفتو بابایی خیلی‌خب قهر درکار نیست اما دیگه تکرار نمیشه. با غریبه ها مخصوصاً با اون خانومی که دیدید صمیمی نمی‌شید، چشم؟!

 

 

-چش.

 

 

با دلی که برایشان به ضعف افتاد، دوباره گاز گرفتتشان و محکم گونه های سرخ شده‌شان را بوسید و کمکشان کرد تا دست هایشان را بشورند.

 

 

بی‌خبر از اینکه همین گونه های سرخ بچه ها زیر حکم بد بودنش را امضا خواهد کرد و در آینده زیادی برایش دردسرساز خواهد شد…!

 

 

 

 

 

 

 

 

حرصی وسایل استریل شده را سرجایشان گذاشتم و محکم کشوها را بستم.

 

 

موهایم به گردنم چسبیده و تحمل شرایط هر لحظه برایم سخت‌تر میشد.

 

 

-آروم باش دنیز آروم باش. اگر نتونی خودتو کنترل کنی همه چی خراب میشه… آروم باش!

 

 

مضطرب قلنج انگشت هایم را شکستم و سراغ پرونده های نامرتب روی میز رفتم.

 

 

جسمم اینجا و روحم در حال شکنجه بود.

 

 

از دیروز که گونه های سرخ مایا و ماهین را دیده بودم لحظه‌ای نتوانستم چشم روی هم بگذارم و حال اینکه اینجا باشم و مجبوراً به اوامر تمام نشدنی شهراد ماجد گوش دهم، چیزی شبیه جهنم بود!

 

 

مردک شیطان صفت….!

 

 

آخر خدایا میلیون ها انسان در جهانت زندگی می‌کنند که تمامه آرزویشان بچه دار شدن است. چرا دو فرشته‌ی کوچک را باید به همچین مردی هدیه دهی؟!

 

 

کسی که بخاطر یک شوخی کوچک به دخترانش سیلی بزند، لایق پدر شدنش است؟!

 

 

حرصی چرخیدم.

برگه های نامرتب پرونده‌ی آبی رنگ به بی‌اعصابی‌ام دامن زد و بی‌اختیار محکم روی میز کوبیدم.

 

 

-اَه درست شه دیگه مسخره دیوونم کردی.

 

 

-به نظر من که دیوونه بودی فقط نمی‌خواستی قبولش کنی!

 

 

با بلند شدن صدای عماد از پشت سرم چانه‌ام منقبض شد و چرخیدم.

 

 

به چارچوب در تکیه داده و با تحقیر نگاهش را در سرتاپایم می‌چرخاند.

 

 

از نگاه مزخرفش حالت تهوعم بیشتر شد و دقیقاً از دیروز که ذات واقعی‌اش را دیده بودم، ریشه‌ی عجیبی از تنفری عمیق نسبت به او در قلبم کاشته شده بود!

 

 

-چی شد؟ هنوز یک هفته نشده بخاطر کار کردن با شهراد عقلتو از دست دادی آره؟!

 

-…

 

 

-حقته… بهت هشدار داده بودم. فکر کردی راحت می‌تونی بیای اینجا و برای خودت بچرخی و منو حرص بدی؟ دختر تو صبح و شبم با اون باشی باز اون آدم تو کار مُرده و زنده‌تو میاره جلوی چشمت. تو…

 

 

نه دیگر تحمل این یکی را نداشتم!

لبالب از خشم و عصبانیت بودم!

 

 

با قدم های بلند جلو رفتم و با همه‌ی عصبانیتم مقابله صورتش پچ زدم:

 

-گوش کن ببین چی میگم عماد من بخاطره تو اینجا نیومدم خب؟ اینو بفهم و بدون دنیا دور تو نمی‌چرخه. مثله یه مرد که نیستی اما حداقل مثله یه آدم انسانیت به خرج بده و منو به حال خودم بذار وگرنه قسم می‌خورم اگه صبرمو تموم کنی، چشممو روی هم چیز می‌بندم و میرم گذشتمونو برای بیتا تعریف می‌کنم و بعدش به خواستت عمل می‌کنم و استعفا میدم!

 

 

مردمک هایش درشت شدند و صورتش از حرص زیاد سرخ شد.

 

انتظارش را نداشت اما بد روزی را برای سر به سر گذاشتن با من انتخاب کرده بود!

 

 

-حالا دیگه انتخابش با خودته… هنوزم دوست داری استعفا بدم یا نه؟!

 

_♡_♡_

دختر قوی من🥲🙁

 

 

 

 

 

 

هاله‌ای از اشک چشمانم را پوشانده و بدنم می‌لرزید.

 

 

دندان روی هم سایید و آرام غرید:

 

-آره خب درسته از تو هرزه هیچی بعید نیست. حالا تو گوش کن من چی میگم دختر اگه تا حالا یه درصد شک داشتم که ممکنه از غلط های اضافه گذشته ناراحت باشی الآن مطمئن شدم ذات شغال عوض شدنی نیست و بدون با تهدید کردن من گور خودتو کندی! از این لحظه به بعد همه‌ی حواسم بهته. کافیه کوچکترین چیزی ازت ببینم تا رسوات کنم و مطمئن باش همونجوری که قبلاً آمار گه کاریاتو دراوردم، بازم این کارو می‌کنم و این بار جوری آبروتو می‌برم که دیگه حتی نتونی سرتو بلند کنی!

 

 

حرفش را زد و با قدم های بلند چرخید و به سمت راهروی بیماران راه افتاد.

 

 

تمامه تنم از ترس و اضطراب می‌لرزید اما همین که نگاهم به رو به رو افتاد، با دیدن دکتر احسانی که با چشم های ریز شده و اخم های درهم خیره‌ام بود، سر خوردن قلبم را خیلی خوب حس کردم.

 

 

همه چیز را شنیده بود… لعنتی از این بدتر نمیشد!

 

 

-آقای دکتر… آقای دکتر خواهش می‌کنم یه لحظه صبر کنید.

 

-…

 

-آقای دکتر لطفاً!

 

 

بی‌میل ایستاد و تا به سمتم چرخید با عجله مقابلش رفتم.

 

 

بخاطر دویدن در راهرو نفس هایم مقطع شده بود و قلبم داشت از استرس زیاد می‌ایستاد.

 

 

-چی می‌خواید خانوم عامری تا یه ساعت دیگه یه عمل مهم دارم باید برم.

 

 

-ا..آقای دکتر من یعنی هیچی اونجوری که فکر می‌کنید نیست.

 

-…

 

-می‌تونم براتون توضیح بدم ببینید…

 

 

دست هایم را درهم پیچیاندم و چشمانم می‌سوخت.

 

 

به شدت هول شده بودم و اگر این مرد چیزی به شهراد ماجد می‌گفت، همه چیز نقش بر آب میشد!

 

 

 

 

 

 

 

دست در جیب یونیفرم سفید رنگش کرد و با سری بالا گرفته و اخم های درهم گفت:

 

-مجبور نیستید چیزی رو به من توضیح بدین اما به عنوان کسی که شهرادو خوب می‌شناسه بهتون پیشنهاد می‌کنم که رابطه‌ای با هیچ کدوم از اعضای این کلینیک برقرار نکنید. البته اگر واقعاً می‌خواید اینجا کار کنید!

 

 

تند سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 

-باور کنید همچین چیزی نیست. من با دکتر یعنی…

 

 

به نظر می‌رسید که در این لحظه هیچ چیز جز صداقت کمک دهنده‌ام نبود!

 

چشم بستم و مستقیم سر اصل مطلب رفتم.

 

 

-قبلاً با هم در ارتباط بودیم حتی قرار بود ازدواج کنیم ولی بخاطر یه سری از سوتفاهم ها همه چی خراب شد و عماد از من متنفر شد. یه زمان خیلی ناراحت بودم اما حالا که چشمم باز شده واقعاً خوشحالم که همه چی تموم شد. دیگه هم واقعاً برام مهم نیست اما اون فکر می‌کنه من قصد دارم زندگیشو خراب کنم!

 

 

-چی؟ بین شما و عماد از قبل رابطه‌ای بوده؟!

 

-بله و همونطوری که حتماً متوجه شدین بیتا دوست منه و در عین حال با عماد تو رابطه‌اس! من قبله اینکه بیام اینجا اصلاً اینو نمی‌دونستم یعنی می‌دونستم یه نفر تو زندگی بیتا هست ولی خبر نداشتم که اون آدم کیه. وقتی اومدم فهمیدم اما نتونستم برم چون واقعاً به این کار نیاز دارم!

 

 

شوکه جلو آمد.

 

-پس بخاطره همین عماد از اول با اومدن شما مخالف بود؟!

 

-آره اما باور کنید من نمی‌دونستم. از هیچی خبر نداشتم. هر چقدر اینو بهش میگم متوجه نمیشه. فکر می‌کنه قصد دارم رابطه شونو خراب کنم. مدام تهدیدم می‌کنه!

 

 

ابروهایش از این بالاتر نمی‌رفت.

 

 

-تهدید می‌کنه؟! عماد؟!

 

-…

 

-من درست حرف هاتونو نشنیدم اما به نظر می‌اومد شما داری باهاش دعوا می‌کنی نه اون با شما!

 

 

یغضم را به سختی قورت دادم.

 

این هم از شانس من بود! زمانی که دوستش تف بر صورتم می‌انداخت ما را ندیده بود اما تا دو جمله گفتم سریع مقابلمان قرار گرفت.

 

 

-می‌دونم ب..به هر حال دوستتونه قطعاً به اون اعتماد دارید نه من. اما باور کنید دارم راستشو میگم! اون قبول نکرد شما هم باورتون نمیشه اما من واقعاً دنباله هیچی نیستم. تنها چیزی که می‌خوام اینه که بتونم اینجا کار کنم و مشکلاتمو حل کنم. نه دنباله دوستی با کسی‌ام و نه می‌خوام رابطه بقیه رو خراب کنم!

 

 

از فشار زیادی که در حال تحملش بودم ناخوداگاه یک قطره اشک از چشمم چکید.

 

سر پایین انداختم تا متوجه‌اش نشود اما همین که دستش روی شانه‌ام نشست و آرام گفت:

 

-من کسی نیستم که خیلی راحت دیگرانو قضاوت کنم. به کسی هم چیزی نمیگم خیالت راحت باشه حتی به عمادم نمیگم که از مسائل بینتون خبردارم اما دوستانه بهت میگم، به هیچ عنوان نذار شهراد بفهمه. اون از اینجور چیزها واقعاً بدش میاد و حتی اگر تماماً حق با تو باشه، بازم اگر بفهمه به احتماله زیاد اخراجت می‌کنه… حواست باشه!

 

 

شوکه سر بلند کردم. باورم نمیشد انقدر خوب برخورد کند!

 

 

لبخند دلگرم کننده‌ای به رویم زد و متعجب تا خواستم تشکر کنم، صدای دکتر شهراد ماجد از پشت سرم بلند شد.

 

 

-یه وقت دستت خسته نشه دکتر؟ می‌خوای بگم برات یه میز بیارن؟!

 

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 140

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۴ ۲۳۱۴۳۵۵۹۹

دانلود رمان حبس ابد pdf از دل آرا دشت بهشت و مهسا رمضانی 2.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:     یادگار دختر پونزده ساله و عزیزدردونه‌ی بابا ناخواسته پاش به عمارت عطاخان باز شد اما نه به عنوان عروس. به عنوان خون‌بس… اما سرنوشت جوری به دلش راه اومد که شد عزیز اون خونه. یادگار برای همه دوست شد و دوست بود به جز توحید……
IMG 20240503 011134 326

دانلود رمان در رویای دژاوو به صورت pdf کامل از آزاده دریکوندی 3.7 (6)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان: دژاوو یعنی آشنا پنداری! یعنی وقتایی که احساس می کنید یک اتفاقی رو قبلا تجربه کردید. وقتی برای اولین بار وارد مکانی میشید و احساس می کنید قبلا اونجا رفتید، چیزی رو برای اولین بار می شنوید و فکر می کنید قبلا شنیدید… فکر کنم…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۲ ۱۱۲۵۳۶۰۸۸

دانلود رمان فلش بک pdf از آنید 8080 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : فلش_بک »جلد_اول کام_بک »جلد_دوم       محراب نیک آئین سرگرد خشن و بی رحمی که سالها پیش دختری که اعتراف کرد دوسش داره رو برای نجاتش از زندگی خطرناکش ترک میکنه و حالا اون دختر رو توی ماموریتش میبنه به عنوان یک نفوذی..
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۰۷۱۸۶

دانلود رمان همقسم pdf از شهلا خودی زاده 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       توی بمباران های تهران امیرعباس میشه حامی نیلوفری که تمام کس و کار خودش رو از دست داده دختری که همسایه شونه و امیر عباس سال هاست عاشقشه … سال ها بعد عطا عاشق پیونده اما با ورود دخترعموی بیمارش و اصرار…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۰۴۲۰۰۳۰

دانلود رمان قصاص pdf از سارگل حسینی 2 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     آرامش دختر هجده ساله‌ای که مورد تعرض پسر همسایه شون قرار میگیره و از ترس مجبور به سکوت میشه و سکوتش باعث میشه هاکان بخواد دوباره کارش رو تکرار کنه اما این بار آرامش برای محافظت از خودش ناخواسته قتلی مرتکب میشه که زندگیش…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۵ ۱۴۰۱۳۷۸۷۶

دانلود رمان شکسته تر از انار pdf از راضیه عباسی 3.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         خدا گل های انار را آفرید. دست نوازشی بر سرشان کشید و گفت: سوار بال فرشته ها بشوید. آنهایی که دور ترند مقصدشان بهشت است و این ها که نزدیکتر مقصدشان زمین. فرشته ها بال هایشان را باز کرده و منتظر بودند. گل…
IMG 20230123 225708 983

دانلود رمان ستاره های نیمه شب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   مهتاب دختر خودساخته ای که با مادر و برادر معلولش زندگی می کنه. دل به آرین، وارث هولدینگ بزرگ بازیار می دهد. ولی قرار نیست همه چیز آسان پیش برود آن هم وقتی که پسر عموی سمج مهتاب با ادعای عاشقی پا به میدان می…
IMG 20230127 013646 0022 scaled

دانلود رمان نیمی از من و این شهر دیوانه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   نفس یه مدل معروف و زیباست که گذشته تاریکی داره. راهش گره می‌خوره به آدم‌هایی که قصد سوءاستفاده از معروفیتش رو دارن. درست زمانی که با اسم نفس کثافط‌کاری های زیادی کرده بودن مانی سر می‌رسه و…
IMG 20230129 004339 7932

دانلود رمان نت های هوس از مسیحه زادخو 4 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   ارکین ( آزاد) یه پدیده ناشناخته است که صدای معرکه و مخملی داره. ویه گیتاریست ماهر، که میتونه دل هر شنونده ای و ببره.! روزی به همراه دوستش ایرج به مهمونی تولدی دعوت میشه. که میزبانش دو دختر پولدار و مغرور هستن.‌! ارکین در…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
خواننده رمان 2
خواننده رمان 2
5 ماه قبل

منتظر پارت بعدی هستم

آخرین ویرایش 5 ماه قبل توسط Bakakan
سارا
سارا
پاسخ به  خواننده رمان 2
5 ماه قبل

همچنین ،کاش زودترپارت بعدی بدید،ممنون

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x