رمان آوای توکا پارت 17

4.4
(209)

 

 

 

 

به زحمت بلند میشوم ، دلم نمی‌آید تمام بارم را بر روی دوش این زن مهربان بندازم مگر چقدر توان دارد ؟

 

 

گناه نکرده که به من پناه داده است .

 

 

– طوری نمیشه مرحمت حون ، اخرش که باید بلند بسم .

 

– من که حریف تو نمیشم انگار با خودت سر جنگ داری .

 

 

الکی می خندم . این روزها چقدر خندیدن مشکل است .

 

 

 

 

آهسته اهسته به سمت آشپزخانه می روم.‌

 

معماری این خانه قدیمی است ولی عشق میان آن جاری است . زندگی در ان جریان دارد .

 

 

پشتم بی وقفه تیر می کشد و خیسی خون را حس می کنم .اما دلم به دو پدی که باهم گذاشته ام گرم است .

 

 

 

مقابل سینک می ایستم . بس که راه نرفته ام تا چند گام برمی دارم دنیا دور سرم می چرخد .

 

 

ظرف سوپ را می شورم که سروکله مرحمت خانوم پیدا می شود .

 

– اوا خوابید ؟

 

– اره دخترم خوابش برد.

 

 

صندلی را از پشت میز بیرون می کشد. و به من که سرپا هستم می گوید :

– یه دقیقه بشین تا بیام .

 

 

 

 

 

 

 

#پارت۱۷۷

 

می نشینم و به در و دیوار آشپزخانه ‌اش که از ان تمیزی تراوش می شود خیره می مانم .

 

 

خانه‌ قشنگش بوی گل می دهد . مرحمت جون که آمد توجه ام جلب می شود به لبخند گوشه لب و جعبه کادوپیچی که در دست دارد .

 

 

 

– ناقابله دخترم . باز کن ببینم می پسندی .

 

 

– ای وای چرا زحمت کشیدین اخه ؟

 

 

 

شرم گونه ام را رنگ می دهد .

 

– باز کن حالا .

 

 

 

تشکر می کنم و جعبه کادوپیچ را از دستش می گیرم و با باز کردن جعبه ماتم می برد .

 

گوشی موبایل جفت همانی که خودم داشتم .

 

 

 

– نمی دونستم واسه چشم روشنی چی بگیرم که به کارت بیاد دیدم از این ماسماسک ها لازمته ….

 

 

– خیلی شرمندم کردین کاش بتونم براتون جبران کنم .

 

 

کنارم می نشیند ، بوی مادرم را می دهد ، بغلش می کنم .

 

 

– مبارکت باشه مادر . دیدی به دلت نیست بگیا می برم عوض می کنم فروشنده آشناست خواهرزادمه .

 

 

از سرم هم زیاد بود این زن برای منه غریبه سنگ تمام گذاشته بود .

 

 

 

صورتش را می بوسم و دوباره تشکر می کنم .

 

 

 

 

 

 

#پارت۱۷۸

 

دخترکم نمی خوابد بی تاب است ، بغلش می زنم گریه اش بند نمی آید‌

 

 

شیرش می دهم آرام نمی گیرد به هیچ صراطی مستقیم نیست .

 

 

نمی دانم چکارش کنم . دلم هم نمی آید زن بیچاره را بدخواب کنم ‌. گناه نکرده که به من پناه داده .

 

 

 

روی شانه می خوابانمش . دست پشتش می گیرم و با وجود درد روی پا می شوم و طول عرض اتاق را متر می کنم و زیر گوشش لالایی می خوانم .

 

 

 

ساکت می شود ولی چشمان اقیانوسی اش باز باز است .

 

 

خواب را در چشمان قشنگش می بینم ولی نمی دانم چرا نمی خوابد .

 

 

شاید او هم عین مادرش خواب شب حرامش شده.

 

 

 

 

شب که می شود ناخودآگاه دلشوره می گیرم . ترس برمی دارد احساس خفگی می کنم .

 

 

حتی اگر آوا هم بدقلقی نکند نمی توانم تا طلوع خورشید بخوابم .

هی برای روشنی روز لحظه شماری می کنم .

 

ولی خدانکند که منتظر باشی مگر صبح می شود ؟

 

#پارت۱۷۹

 

بالاخره اوای من می خوابد ولی من نمی توانم پلک هم بذارم . پشت پلک بسته ام کابوس صف می بندد .

 

 

آن دو را می بینم . ‌آن شب شوم می افتد روی تکرار و من هزار باره مچاله می شوم .

 

 

آوایم را سر جایش می خوابانم و‌خودم عین خواب گم کرده ها غلت می‌زنم تا طلوع خورشید .

 

 

 

با صدای گریه اوا بیدار می شوم .

 

 

حال برخاستن ندارم ولی بلند می شوم . بغلش که می‌زنم گریه ‌اش بند می آید دخترک بهانه گیرم .

 

 

 

به روی نشسته ‌اش لبخند میزنم :

– گشنته مامان ؟

 

 

سینه ام را از یقه لباسم بیرون می کشم و آوا به بغل لبه تخت می نشینم .

 

 

 

شیرش می دهم و اول صبح فکر و خیال عین موریانه مغزم را می جود .

 

 

 

چطور باید برای اوا شناسنامه می گرفتم ؟

 

تا ابد که نمی توانستم بی فکر و خیال کار بخورم و بخوابم زندگی خرج داشت .

 

#پارت۱۸۰

 

 

مرحمت خانم داخل می شود ، می خواهم به احترامش بلندشوم که با دست منعم می کند .

 

 

– صبح بخیر .

 

– صبح توهم بخیر مادر خوب خوابیدی ؟

 

 

لبخندش می‌زنم میخواهم ماجرای کار را پیش بکشم ولی نمی دانم چطور .

 

 

اصلا کار هم گیرم ، گیر آوردم اوا را چه می کردم ؟

من که از عهده مهد و پرستار برنمی آمدم .

 

 

 

فکرم کار نمی کرد . اوا را به مرحمت جون می سپارم و به بهانه اب زدن به دست و صورتم به سرویس بهداشتی می ایم .

 

 

 

ابی به صورتم می‌زنم و ضامن چشمانم کشیده می شود و به پهنای صورت اشک می ریزم .

 

 

 

نمی دانم چرا به هر دری می زنم به در بسته می‌خورم .

 

 

 

صبحانه را زهرهلاهل میخورم همه چیز به کامم زهر است . زهر !

 

میان روز است . در خانه عطر قرمه سبزی دستپخت مرحمت جون پیچیده است و دخترکم در خواب غرق .

 

 

 

ظرف سالاد مقابلم است ولی حواسم جمع نیست .

چندبار نزدیک بود که دستم را ببرم . درحال نگینی ریز کردن گوجه ام که مرحمت جون دست روی دستم می گذارد .

 

 

 

– دخترگل ؟

 

#پارت۱۸۱

 

-جانم ؟

 

– تو فکری چرا خانم ؟

 

 

 

بغض بیخ گلویم می چسبد.

 

– چیزی نیست .

 

– هست ولی نمیگی ، غریبی می کنی چرا مادر ؟

 

 

– یکم فکرم مشغوله همین.

 

 

نگاه مستقیمش معذبم می کند .دست و پا گم می کنم و او می گوید :

 

– خیره مادر به چی مشغوله ؟

 

دست از کار میکشم . و در عسلی شیرین چشمانش چشم میدوزم .

 

– نگران شناسنامه آوام راستش . بدون عقدنامه و مدارک هم نمی تونم براش شناسنامه بگیرم .

 

 

– خدا بزرگه دخترم …

 

نگاهم را به‌ رومیزی چهارخونه می دهم . دلم پر می شود و میخواهم کفر بگویم تا به قول مادربزرگ پدریم مورد غضب خدا قرار بگیرم و نمک شوم .

 

 

 

می خواهم به ناجی مهربانم بگویم چرا هنگامی که سرم هوو آوردند بزرگیش را نشانم نداد ؟

 

 

چرا هنگامی که زیر دست و پای آن دو غول تشن مردم و زنده شدم بزرگی نکرد معجزه نکرد ؟

 

 

می خواهم فریاد بزنم ولی بغضی که عینهو کنه بیخ گلویم چسبیده اجازه نمی دهد .

 

#پارت۱۸۲

 

گریه آوا در خانه می پیچید . بپا می خیزم و قورت میدهم حرف های تا بیخ گلو بالا آمده را .

 

 

 

با دیدنم گریه ‌اش بند می آید من اما با گریه بغلش میزنم و پستان دهانش می گذارم شیر با طعم خون جگر به خوردش میدهم.

 

 

خسته شب زنده‌داری شب گذشته است و دوباره خوابش می برد .‌

 

 

نگاهم به صورت همچون قرص ماهش هست که مرحمت جون تقه به در می کوبد .

 

 

بفرمایید میزنم و مرحمت جون داخل میشود .

 

پوشه زرد رنگی را هم میان دستش می بینم .

 

 

اوا را در تختش می خوابانم و مرحمت جون لبهٔ تخت می نشیند .

 

– بیا اینجا مادر .

 

 

– چشم .

 

بغل دستش می نشینم . عطر گل محمدی می دهد پیرهن تنش .

 

پوشه سبز رنگ را به سمتم سوق می دهد سوالی نگاهش می کنم .

 

 

 

اشک گوشه چشمش جمع می شود .

– شناسنامه انیسمو باطل نکردم مادر …. یعنی دلم نیومد نتونستم…. نمی دونم گره از مشکلت وا می کنه یا نه ولی کاش گره از اخمت وا کنه ….

 

 

 

جگرم کباب میشود برای این زن که خودش کوه درد است و درمان من شده.

 

 

 

بغلش می کنم و توی بغلم اشک می ریزد .

 

– هیچ وقت باورم نشد رفته . چشم انتظار انیسم بودم تا خدا تورو سر راهم قرار داد مادر .

 

 

اشکم می چکد برای دل پر دردش و درد خودم از یادم می رود.

 

 

 

 

عجب صبری دارد این زن . خودم را نمی توانم حتی یک لحظه جای او بگذارم فکر نبودن آوا به جنونم می رساند .

 

#پارت۱۸۳

 

پس از مدت‌ها جرعت به خرج داده تنها به بازار آمده ام .

 

اما خدا می داند که از سایه خودم هم می ترسم .

 

 

مهبد مرد بازار است اگر گذری مرا ببینید چه ؟

آن وقت چه خاکی به سر بریزم ؟

 

 

 

ماسک دارم ولی ترس عین خوره می ماند .

 

 

آوا را به مرحمت جون سپرده ام و تن به شلوغی بازار سلطانی داده ام .

 

 

خیال خرید اکسسوری دارم آن هم به صورت عمده‌ .

 

 

گردنبندم را هم به همین منظور فروختم و هرچه مرحمت جون اصرار کرد از او پولی نگرفتم .

 

 

در دیزی باز مانده بود پس حیا گربه کجا رفته بود ؟

 

 

خرید اکسسوری سرمایه انچنانی نمی خواست .

می توانستم در خانه در کنار اوا کار کنم و بارم را هم از روی دوش مرحمت جون هم بردارم .

 

 

 

ریسک بود ولی یا باید تن به این ریسک می دادم و یا زالو وار از آن زن بیچاره تغذیه می کردم .

 

 

 

تنوع اجناس بالا بود . اما از هر چیز به تعداد محدود خرید کردم .‌گردنبند های سه لاین ترندی . گوشواره بخیه ای و ….

 

 

هم مضطرب بودم هم سرشار از شعف که می توانم روی پای خودم بایستم .

 

 

می خواهم مادر شایسته‌ای برای آوایم باشم .

 

#پارت۱۸۴

 

تا به خانه برگردم شب میشود . چندبار تلفنی حال اوا را می پرسم .

 

 

نگران گرسنگیش نیستم شیر دوشیده بودم اما نگران بهانه گیریش چرا .

 

 

می ترسم زن بیچاره را ذله کند .

 

 

مرحمت جون با اوا به استقبالم می آیند . با آنکه دخترم تقلا می کند و در بغل مرحمت جون دست و پا میزند تا بغلش بزنم ولی بغلش نمی کنم این دلبرک شیرین را .

 

 

و می گویم :

 

– مامان دستاشو بشوره میاد بغلت می کنه خب خوشگلم ؟

 

لب های قشنگش ورچیده میشود و من بلند بلند قربان صدقه اش میروم .

 

 

دست و رویم را می شورم و اوا را که در کریرش خوابیده و پنج پنجه‌اش را در دهان کرده و ملچ ملوچ می کند را بغل میزنم و صورتش را غرق بوسه می کنم و حس می کنم خستگیم با لبخندش بدر می شود .

 

 

 

مرحمت جون با شربت به ما ملحق می‌شود و من اوا را در کریرش میخوابانم و سینی را از دستش می گیرم .

 

 

– دستتون دردنکنه مرحمت جون .

 

– بخور مادر جیگرت خنک بشه .

 

 

چشمی می گویم و ابتدا زیپ کیفم را باز می کنم و پاکت کادو را به سمتش می گیرم .

 

 

 

 

ناقابل است در مقابل زحماتی که این زن در این مدت برای من هفت پشت غریبه کشیده است پشیزی هم ارزش ندارد ولی دلم می خواست به نحوی از او قدر دانی کنم .

 

 

– چرا تو زحمت افتادی دورت بگردم ؟

 

 

کاغذ کاهی دورش را باز کرد . با باقی مانده پولم برایش انگشتری نقره گرفنه بودم در حد بضاعت خودم .

 

– چه زحمتی آخه ؟ برای مادرم خریدم …. من انیستون شدم شما مادرم نشدین مگه ؟

 

برق اشک را در چشمانش می بینم .

 

 

– معلومه دخترم . قربونت بشم الهی … چقد هم قشنگه … دستت دردنکنه مادر … ایشالا خدا به کسب و کارت برکت بده پول رو پول بذاری ….

 

خم میشوم و به پشت دستش بوسه میزنم .

 

– دستم باز بشه سرتا پاتون رو طلا می گیرم .

 

#پارت۱۸۵

 

متلاطمم مثل امواج دریا ، ارامم نیست فکر و خیال و و حشت از کابوس آن دو نرغول نمی گذارد که بخوابم .

 

 

تا صبح علارغم خواب بودن اوا توی جا غلت می‌زنم و با روشنی روز می خوابم .

 

 

اما خواب روز مگر کسر خواب شب را جبران می کند ؟

 

سرجمع پنج ساعت هم نمی خوابم . با گریه اوا بر می خیزم .

 

 

این روزها خوابم سبک تر از پر شده .‌مشق مادری می کنم به قول مرحمت جون .

 

 

از توی تخت برش می دارم و به روی ماه نشستش سلام میدهم و او لب و لوچه درهم می کشد .

 

 

خمیازه می کشم و بغلش میزنم .

 

– چرا اخم می کنی خوشگل مامان ؟ هان ؟

 

جوابم الفاظ نامفهوم است .

 

– کی بشه تو برای مامان حرف های قشنگ قشنگ بزنی گل دختر مامان ؟

 

 

شیرش میدهم و گره اخم دخترک اخمویم باز می شود اما دیگر خوابش نمی برد .

 

 

لباس تمیزی تنش میزنم و با کش مو ان دو شوید بور نازکی که عوض مو دارد را می بندم و از اتاق بیرون می آیم .

 

#پارت۱۸۶

 

عطر قیمه هوش از سر می‌برد اما این وقت صبح ؟

 

 

به آشپزخانه می روم . به مرحمت جون که سخت مشغول تدارک ناهار زود هنگام است سلام می دهم و می گویم :

 

– منو بیدار می کردین کمک بدم اخه دست تنها ؟

 

لبخند میزند .

 

– کاری نکردم که مادرم .

 

استکان کمر باریکی برمی دارد و‌به سمت سماور نقره‌ای پشت پنجره می رود :

 

– تا من چای می ریزم برو یه آبی به دست و روت بزن بیا صبحونه .

 

 

کریر اوا را روی میز می گذارم و چشمی می گویم و به دستشویی میروم .

 

اب که به دست و رویم می پاشم به انها ملحق می شوم .

 

مرحمت جون استکان چای را مقابلم می گذارد و می گوید :

 

– عزیز کرده تو راه دارم امروز .

 

– چشمتون روشن بسلامتی …

 

چشمان قشنگش برق میزند .

 

– قربونت برم برادرزده ام که نه پاره دلمه… تنها کس و کار من پیرزن تو این شهر بی در و پیکر .

 

– خدا حفظشون کنه . بمونید برای هم …

 

– دورت بگردم ..‌ چایت سرد نشه مادر ….

 

– خدانکنه چشم می خورم ….

 

#پارت۱۸۷

 

صبحانه را می خورم و پیش از انکه مرحمت جون مانعم شود به خدمت ظروف کثیف تلنبار در سینک میرسم و او برایم از گذشته های دور می گوید .

 

 

 

 

از مرگ برادر جوانش می گوید و یتیمی پسرش و از بی مهری مادری که به سال نکشیده رخت عروس به تن می زند و فرزندش را به امان خلق الله رها می کند .

 

 

 

 

از عمه ای که نقش مادر را ایفا می کند برایم می گوید و به چشمم اگر عزیز بود هزار مرتبه عزیز تر می شود .

 

 

 

 

انگار این زن از ازل زاده شده بود که پناه باشد .

 

یک روز پناه یتیم برادر … روز دیگر پناه منِ هفت پشت غریبه .

 

 

 

قیمه را که خود از صبح کله سحر بار گذاشته بود زرشک پلو با مرغ را اما من می پزم .

 

 

مهبد می‌گفت زرشک پلو دستپخت من را با چیزی معاوضه نمی کند ولی خودم و فرزندم را با زن و فرزند برادر مرحومش تاخت زد !

 

 

 

تا غروب هردو در آشپزخانه مشغول بودیم .

 

 

قیمه ، قرمه و زرشک پلو و کشک بادمجان و ژله ابرنگی و سه نوع سالاد شد نتیجه چندساعت بی وقفه دوندگیمان .

 

#پارت۱۸۸

 

چشم او به در بود و چشم من به اوا که پستونکش را با ولع می‌ خورد که آیفون را زدند .

 

 

 

مرحمت جون با شعف سمت در روان شد و من که احساس اضافی بودن می‌کردم به سمت اتاقی که این مدت در ان ساکن بودیم می روم .

 

 

 

در را می بندم دلم نمی اید که مزاحم خلوتشان شوم .

 

این طور که مرحمت جون می گفت نزدیک ۶ ماهی می شد که هم را ندیده اند .

 

 

جغجغه اوا را دستش میدهم و خودم طاق باز روی تخت دراز می کشم که مرحمت جون صدا می کند .

 

 

– توکا جان ؟ مادر کجا رفتی بیا غریبگی نکن ….

 

با آنکه معذبم ولی نه نمیارم و اوا به بغل از اتاق بیرون میروم .

 

 

و بیرون رفتنم با گردش سقف دور سرم همزمان می شود .

 

او اینجا ؟

 

#پارت۱۸۹

 

یخ کرده ام و هاج واج ماندنم ارادی نیست .

 

حتی زبانم به سلام هم باز نمی شود او هم حالی بهتر از من ندارد و خیرگی نگاهش را از من که جانی در تن ندارم بر نمی دارد ‌‌.

 

 

– توکا خانم ؟ شما اینجا ؟

 

بیم هلاکت میروم . در دلم رخت می شویند .

 

 

بخت بدم را با خود به این خانه هم آورده بودم وگرنه چرا باید عزیزکرده مرحمت جون آشنا از اب در می امد ؟

 

 

– مگه می شناسی دختر منو یاسین ؟

 

نگاه مرد غضب الود می‌شود و به من غضب می کند :

 

– بله .

 

 

سرم زیر می افتد و حنجره ام عاجز میماند از پس دادن کلمه .

 

 

من چرا بابد با او ملاقات می کردم ؟

 

محال بود نداند من چرا اینجام این مرد «با مهبدِ نامرد من »جان یکی بود .

 

 

 

سفره دل مهبد پبش این مرد باز بود از برادر مرحومش برای مهبد برادر تر بود .

 

#پارت۱۹۰

 

دست دور عزیزکم که فارغ از دنیا پنجه های کوچکش را می لیسد سفت تر حلقه می کنم .

 

 

 

 

به حالش غبظه می خورم .

 

 

کاش من هم متوجه دور و اطرافم نبودم هر از بر این دنیای ظلمات نمی فهمیدم .

 

 

 

سنگینی نگاه مرد کمرشکن است و من سخت مقاومت می کنم که کمرم زیر بار نگاه پر حرفش نشکند .

 

 

 

 

تاب اوردن سخت است از خدایی که رو ازم برگرداننده مدد می خواهم ولی مگر نیم نگاهم می کند ؟

 

 

با من قهر است ، از پس مرگ مرتضی قهر است و این تباهی نتیجه قهر اوست .

 

 

– شما می دونی با مهبد چیکار کردی ؟ الان چه حالیه ؟ خانوم اون مرد حق داره بدونه بچش دنیا اومده …

 

 

 

کلامش شماتت دارد.

 

و من به گناه نکرده مغضوب این مردم که نمی داند بر منِ به تاراج رفته چه گذشته است این چند وقت .

 

 

 

رعشه دارم اما نمی گذارم این رعشه لعنتی به صدام هم سرایت کند .

 

– نه مهبد نه تنها حق نداره که بدونه بچش به دنیا اومده ، باید تا آخرین لحظه عمرش هم از دیدن دخترش محروم بمونه .

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.4 / 5. شمارش آرا 209

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20231120 000803 363

دانلود رمان بخاطر تو pdf از فاطمه برزه کار 5 (1)

1 دیدگاه
    رمان: به خاطر تو   نویسنده: فاطمه برزه‌کار   ژانر: عاشقانه_انتقامی     خلاصه: دلارام خونواده‌اش رو تو یه حادثه از دست داده بعد از مدتی با فردی آشنا میشه و میفهمه که موضوع مرگ خونواده‌اش به این سادگیا نیست از اون موقع کمر همت میبنده که گذشته…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……
IMG 20230130 113231 220

دانلود رمان کلنجار 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       داستان شرحی از زندگی و روابط بین چند دوست خانوادگی است. دوستان خوبی که شاید روابطشان فرای یک دوستی عادی باشد، پر از خوبی، دوستی، محبت و فداکاری… اما اتفاقی پیش می آید که تک تک اعضای این باند دوستی را به…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۴ ۲۳۲۳۳۵۳۱۳

دانلود رمان دژبان pdf از گیسو خزان 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :   آریا سعادتی مرد سی و شیش ساله ای که مدیر مسئول یکی از سازمان های دولتیه.. بعد از دو سال.. آرایه، عشق سابقش و که حالا با کس دیگه ای ازدواج کرده می بینه. ولی وقتی می فهمه که شوهر آرایه کار غیر قانونی انجام…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
عاشقانه بدون متن e1638795564620

دانلود رمان مرا به جرم عاشقی حد مرگ زدند pdf از صدیقه بهروان فر 2 (1)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :       داستانی متفاوت از عشقی آتشین. عاشقانه‌ای که با شلاق خوردن داماد و بدنامی عروس شروع میشه. سید امیرعباس‌ فرخی، پسر جوون و به شدت مذهبیه که به خاطر حمایت از زینب، دختر حاج محمد مهدویان، محکوم به تحمل هشتاد ضربه شلاق و عقد…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۱۵۴۸۴۳۵۵۶

دانلود رمان شاه ماهی pdf از ساغر جلالی 1 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     حاصل یک شب هوس مردی قدرتمند و تجاوز به خدمتکاری بی گناه   دختری شد به نام « ماهی» که تمام زندگی اش با نفرت لقب حروم زاده رو به دوش کشیده   سردار آقازاده ای سرد و خشنی که آوازه هنرهایش در تخت…
Screenshot ۲۰۲۳۰۱۲۳ ۲۲۵۴۴۵

دانلود رمان خدا نگهدارم نیست 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درباره دو داداش دوقلو هست بنام های یغما و یزدان یزدان چون تیزهوش بود میفرستنش خارج پیش خالش که درس بخونه وقتی که با والدینش میره خارج که مستقر بشه یغما یه مدتی خونه عموش میمونه که مادروپدرش برگردن توی اون مدتت…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

32 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نونو
نونو
4 ماه قبل

چرا رمانه سوتی داده؟ بچهه که چند روزش بیشتر نیست مگه میتونه الفاظ ناممفهوم بگه و موهاشم با کش ببنده😑

علوی
علوی
4 ماه قبل

امیدوارم این یاسین انقدر برادر خوبی برای مهبد باشه که زنش رو عین یه قاب‌دسمال که یه گوشه پیدا شده دوباره بر نگردونه به صاحابش!!
اگه واقعاً مرد باشه، اگه واقعاً برادر مهبد باشه، می‌ره دنبال حقیقت و پیدا می‌کنه ربط او دوتا عوضی متجاوز رو به زندگی مهبد. زندگی برادرش رو از کثافتی که درگیرش شده تمیز می‌کنه، بعد مهبد رو با دست پر برای منت‌کشی پیش زنش می‌فرسته.
اینجوری هیچ راهی برای وصل شدن دوباره توکا و مهبد نیست. مهبد برای بهانه مزخرف یه بچه دماغو و ویار یه بیوه که تا حالا حداقل یک شکم زاییده، تو خونه‌ای که پدر و مادرش و مادرزن دومش و احتمالاً یه مشت خدمه هستند، زن پا به ماهش رو ول کرده و رفته و تا صبح حداقل نیومده.
دو تا متجاوز با کلید و اطلاع قبلی از نبودن مهبد به خونه اون و توکا رفتند و بعد از تجاوز به توکا، تن زخمیش رو سمت دیگه شهر کنار سطل زباله ول کردند!!
با خبر شدن و اومدن مهبد حرمتی که از توکا شکسته شده رو جبران نمی‌کنه. دهن گشاد مادر مهبد رو نمی‌بنده، تکلیف این جنایت رو که چه کسی آمر و زمینه‌ساز بوده رو روشن نمی‌کنه.
جای توکا الان خوبه. کاش باز آواره‌اش نکنن تا داستان این تجاوز و ناموس دزدی حل بشه.

رمان هایی که میخونم:دلارای،حورا،توکا،دنیز،مانلی
رمان هایی که میخونم:دلارای،حورا،توکا،دنیز،مانلی
پاسخ به  علوی
4 ماه قبل

عین کارآگاه ها نوشتید
بعد اینکه اونا توکا رو ی گوشه از شهر ول نکردن چون همچین چیزی نوشته نشده بود
شاید توکا خودش رفته.

neda
عضو
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

چطوری؟

neda
عضو
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

حرص نخور پوستت خراب میشه ها 😂😂
دیگه رمانارو دادم دست خودت،یواش یواش دارم جمع میکنم برم دیگه …😂

neda
عضو
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

من پاهام درد می‌کنه نمیتونم پیاده شم

neda
عضو
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

میشه ظرفارو بشوری،غذا درست کنی برام،خرید کنی برام، از‌همه مهمتر ماساژ‌بدی‌؟؟؟😌

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

ابشار طلایی رو میگه دختره دستیار شهراد راد شده
شخصیت اول

رمان هایی که میخونم:دلارای،حورا،توکا،دنیز،مانلی
رمان هایی که میخونم:دلارای،حورا،توکا،دنیز،مانلی
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
4 ماه قبل

آبشار طلایی
دیگه نمیشد اسم رمان هارو کامل بنویسم برای همین اسم شخصیت اصلی هارو نوشتم 😂😂
مانلی هم منظورم رمان سکوت تلخ بود 🤣🤦🏻‍♀️

علوی
علوی

اگه می‌گی مثل یک کارآگاه دستت بیاد از کجا نوشتم. توکا تو یک یا دو پارت قبل گفت. موقعیتش رو درک نمی‌کنه. نور لامپ‌های خیابون رو می‌بینه. سطل زباله کنار خیابان رو. تنش رو روی اسفالت به کنار خیابان کشیده به سختی یک آیفون رو فشار داده.
خوب مسلماً بعد از اون تجاوزی که بهش شده که راه رفتن هم براش سخت و غیر ممکنه، کف پاش هم با شیشه بریده، وضعیت زایمان زودهنگام هم داره، خودش نزده توی کوچه. تو این شرایط توی خونه‌اش می‌موند و می‌زایید نه اینکه سر از کوچه جلوی در خونه پیرزنه در بیاره

بانو
بانو
پاسخ به  علوی
4 ماه قبل

آفرین خوب نوشتی همیشه از نظراتی که میدن خوشم میاد ….اصلا راهش همینه

بهار
بهار
4 ماه قبل

هعی طاقت ندارم تا پارت بعد منتظر بمونم/:

بهار
بهار
4 ماه قبل

لعنت به شانست

لیلا مرادی
لیلا مرادی
4 ماه قبل

سلام آقا‌‌قادر، لطفاً توی مد‌وان رمان کوچه‌باغ رو حذف کنید چون نصفه بود. خیلی از رمان‌های سایت هم چندین ماه از آخرین پارت‌گذاریشون گذشته و نیمه‌کاره رها شده اگه حذف بشند فضای شلوغ سایت آزادتر میشه

خواننده رمان
خواننده رمان
4 ماه قبل

فکر کردم.الان میشه مثل سریال ستایش ولی خدا رو شکر قرار نیست بشه ممنون فاطمه جان قشنگ بود

لیلا مرادی
لیلا مرادی
4 ماه قبل

رمان قشنگیه😍 فقط امیدوارم نویسنده پارت‌گذاریش منظم باشه.

حنا
حنا
4 ماه قبل

یاسین کیست؟
تو رمان قبلا چیزی ازش گفتن؟

شیما
شیما
پاسخ به  حنا
4 ماه قبل

نه نگفتن

رهگذر
رهگذر
پاسخ به  حنا
4 ماه قبل

الان که گفت دوست مبهد هست عین یه برادر برای هم هستن

Bahareh
Bahareh
4 ماه قبل

خیلی غم انگیزه این رمان ولی خوب نمیتونم بیخیالش بشم هر روز منتظر پارت جدیدم.

Kmkh
Kmkh
4 ماه قبل

چه عجب آوا بالاخره یه کار درست حسابی کرد . تو سری خور نموند

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  Kmkh
4 ماه قبل

توکا
اوا اسمه نوزاده است

marym
marym
4 ماه قبل

یاسین دوست مهبده؟؟؟؟

دلارام
دلارام
پاسخ به  marym
4 ماه قبل

یس

ماهی
ماهی
4 ماه قبل

این ک..خل دوباره بر میگرده به مهبد

دسته‌ها

32
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x