رمان شاه خشت پارت 92

4.5
(104)

 

 

 

_ فرهاد جونم؟

 

_ پریناز، حوصله ندارم، خسته‌م.

 

_ اصلاً تو می‌دونی من چی می‌خوام؟ به خستگیت کار نداره که‌!

 

_ بدون صغری کبری چیدن، خلاصه بگو چی می‌خوایی؟

 

_ اولا که مرسی، ماشین قرمزم رسید. بعدم اینکه فردا باهاش برم قنادی؟

 

انگشتانش را روی گیجگاه فشار می‌داد.

 

_ برو.

 

_ برم برات مسکن قویتر بیارم؟ هان؟

 

_ خیر، چراغ رو‌ خاموش کن، محض رضای خدا هم حرف نزن.

 

◇◇◇

 

فرهاد

 

مدتها از طلاق من و آلا می‌گذشت و زندگی متاهلی فراموشم شده بود.

 

نه این‌که چیز بدی باشد، اما مدیریت دردسرهای پریناز هم برای خودش مشغولیتی محسوب می‌شد.

 

کار کردنش در شیرینی فروشی به کنار، حماقت من در خرید ماشین برایش هم نوبری شد به یادگار.

 

ابراهیم تماس گرفت، هنوز دفتر بودم و از صبح مشغول کار و جلسه.

 

_ بگو ابراهیم.

 

_ آقا، ببخشید مزاحم شدم، ما الان داریم می‌ریم کلانتری…

 

_ چی شده ابراهیم؟ کلانتری برای چی؟ شاهین با توئه؟

 

نفس عمیقی کشید، انگار بخواهد بر اعصابش مسلط شود.

 

_ نه آقا، پریناز خانوم یه تصادف جزئی کردن، البته خودشون خوبن.

 

تصادف؟ پریناز؟ چرا کلانتری؟

 

_ درست حرف بزن ببینم. حالش خوبه؟ کجاست؟ گوشی رو بده بهش.

 

 

 

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت544

 

 

_ خانوم که خوبن آقا، ماشین خانوم و این یارو یه مقدار خسارت دیده. خودشم ..!

 

کلافه‌ام می‌کردند.

 

_ خسارت رو بدین بره دیگه، کلانتری چرا برین؟

 

_ نه آقا، از عقب تصادف کردن، پریناز خانوم مقصر نبودن. منتها نمی‌دونم چی گفتن که خانوم عصبانی شدن و …

 

معلوم نبود چه شری به‌پا کرده!

 

_‌ گوشی رو بده بهش صحبت کنه.

 

_ رفتن کلانتری آقا!

 

_‌ کدوم کلانتری؟ آدرس بده!

 

با ذوق جواب داد.

 

_‌ آقا لطف می‌کنین خودتون بیایین.

 

احتمالا حریف پریناز نمی‌شدند. باید خودم می‌رفتم.

 

یک‌ساعت بعد، در راهروی کثیف و چرک‌گرفته کلانتری به سمت اتاق افسرنگهبان می‌رفتم و ابراهیم درست پشت سرم سعی داشت وقایع را شرح دهد.

 

در اتاق را باز کرد و کنار کشید.

 

یک سمت اتاق، پریناز ایستاده و برافروخته برای افسرنگهبان شرح ماوقع می‌داد و سمت دیگر اتاق، مرد قد بلند و نسبتا درشتی روی صندلی نشسته و در خودش جمع شده بود.

 

درست که توجه کردم کبودی‌ای را روی گونه‌اش تشخیص دادم.

 

پریناز حرفش را قطع کرد و به سمت ما برگشت.

 

با دیدن من به ابراهیم چشم‌غره رفت.

 

_ فرهاد، شما چرا اومدی؟ خودم حلش می‌کردم.

 

نگاهی به درجه‌های مرد پشت میزانداختم.

 

_ مشکل چیه جناب سروان؟

 

به صندلی تکیه داد و به من زل زد.

 

_ مشکل خاصی نبود، این آقا…

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت545

 

 

با دست به مرد نشسته روی صندلی اشاره کرد.

 

_ با ماشین این خانوم تصادف کردن. منتها بعد از تصادف، این خانوم با آقا وارد درگیری فیزیکی شدن و الان آقا مصدوم هستن و شکایت دارن!

 

رو به مرد نگاه کردم که پریناز صدایش را بالا برد.

 

_ زدم؟ خوب کردم! به من می‌گه بشین پشت ماشین ظرفشویی، رانندگی بلد نیستی! من بلد نیستم یا تو که ته ماشین منو له کردی؟ هان؟ فحش ناموسی هم داده!

 

منبع مشکل را فهمیدم.

 

سروان رو به پریناز کرد.

 

_ خانوم نمی‌شه که شما خودتون وارد عمل بشین، گیرم این آقا حرفی بزنن، شما باید شکایت کنین، نه این‌که …

 

حرفش را خورد.

 

دستم را روی بازوی پریناز گذاشتم و آرام لب زدم:

 

_ چرا زدیش؟

 

_ فحش داد بی‌شرف، زدم توی تخماش! یه دونه هم کوبوندم توی صورتش.

 

متوجه گندی که زده، بود؟ ضربه‌هایش به نقاط حساس را چشیده بودم.

 

حتی لحظه‌ای دلم به حال مرد نشسته روی صندلی سوخت!

 

_ یواش خانوم، آرام. بشین من درستش کنم.

 

_ رضایت ندیا، کون ماشینمو جمع کرده!

 

دندان بهم سابیدم بلکه وخامت اوضاع را بفهمد.

 

_ شما بنشینید خانوم جهان‌بخش.

 

به ابراهیم اشاره زدم.

منظور نگاهم را گرفت و سراغ مرد مضروب رفت.

 

مانده بود فیصله دادن داستان کلانتری.

 

_ جناب سروان، متاسفانه بعضی از آقایون موقع صحبت کردن، احترام در شأن خانوم‌ها رو نگه نمی‌دارن و با این صحنه‌ها مواجه می‌شیم.

 

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت546

 

 

مردد نگاهم کرد.

 

_ درسته، ولی خانوم شما با زانو … ! این بنده خدا به زور روی صندلی نشسته. الان شکایت کنه باید برین پزشک قانونی، خانوم شما هم می‌رن بازداشتگاه.

 

_ خیر.

 

متعجب نگاهم کرد.

 

_ چی خیر؟

 

_ این آقا شکایت نمی‌کنن، خانوم منم اینجا نمی‌مونن!

 

سروان اخم کرده رو به من کرد.

 

_ شکایت این آقا روی میز …

 

حرفش تمام نشده، صدای نالانی از گوشه اتاق بلند شد.

 

_ من شکایت ندارم جناب سروان.

 

رو به سروان کردم.

 

_ عرض کردم که. بیشتر از این وقت شما رو نگیریم.

 

رو به پریناز کردم.

 

_ مدرکی لازم هست رو امضا کنید، باید بریم خانوم.

 

پریناز جلو آمد و برگه‌هایی که سروان جلویش می‌گذاشت را امضا می‌زد.

 

ناگهان سمت من برگشت.

 

_ فرهاد کون ماشینم چی؟

 

سروان بدبخت سعی می‌کرد نخندد!

 

با اخم من، پریناز لبهایش را غنچه کرد.

جالب بود که حرص هم می‌خورد از موقعیتی که ساخته!

 

نیم‌ساعت بعد در مسیر خانه می‌راندم.

 

سعی می‌کردم تا حدامکان آرامشم را حفظ کنم.

 

_ پریناز؟

 

_ فرهاد اصلا با من حرف نزنا! چرا رضایت دادی؟

 

_ از شما شکایت شده، اون آقا رضایت داد. ابراهیم بیخ گوشش وعده داد، چک گذاشت توی جیبش، تازه می‌گی چرا رضایت دادم؟ من رضایت ندادم، رفتم رضایت گرفتم.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت547

 

 

_ کون ماشین عزیزمو جمع کرد، اصلا ندیدی که!

 

نگاهی به ساعت ماشین انداختم، از هشت گذشته بود.

 

_ صندوق ماشین شما قابل تعمیره، نگران نباش.

 

_ خب مهم خسارته دیگه، الان کلی از کون ماشینم افتاد.

 

_ از این عبارت استفاده نکن، در شأن گفتار شما نیست.

 

_ چی کون؟ خب باسن بگم چی؟

 

جوابش را ندادم.

 

_ فرهاد، بدکردم یارو رو زدم؟

 

انگار عذاب وجدان سراغش آمده باشد.

 

دیگر به خانه رسیده بودیم. ماشین را گوشه حیاط پارک کردم.

 

ناامید شد از جواب گرفتن.

 

پله‌ها را که بالا می‌رفتیم، دستش را گرفتم.

 

_ شما کار بدی نکردید خانوم جهان‌بخش. ولی من‌بعد در صورت اینکه کسی به شما جسارت کرد، مسئولیت تنبیه خاطی رو به عهده من بگذارید.

 

خنده به صورتش برگشت.

 

_ چشم فرهاد جونم.

 

سهند از ما استقبال کرد.

 

_ سلام، کجایین؟ دیر کردین چرا!

 

جوابش را کوتاه دادم.

 

_ پریناز تصادف کرده بود. معطل شدیم.

 

نگران رو به پریناز کرد.

 

_ ماشین نو رو به فنا دادی؟

 

به سمت سرویس دستشویی می‌رفتم، باید آماده شام می‌شدیم.

 

_ نه، یه مقدار کو… نه‌نه … صندوق ماشین صدمه دیده که تعمیر میشه، جای نگرانی نیست. تازه من مقصر نبودم!

 

از دور با صدای بلند اعلام کردم.

 

_ تا پنج دقیقه دیگه سر میز شام باشید.

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 104

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 230118 380

دانلود رمان خاطره سازی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         جانان دختریِ که رابطه خوبی با خواهر وبرادر ناتنی اش نداره و همش درگیر مشکلات اوناس,روزی که با خواهرناتنی اش آذر به مسابقه رالی غیرقانونی میره بعد سالها با امید(نامزدِ سابقِ دوستش) رودررو میشه ,امید بخاطر گذشته اش( پدر جانان باعث ریختن…
پروفایل عاشقانه بدون متن برای استوری 1 323x533 1

دانلود رمان مجنون تمام قصه ها به صورت pdf کامل از دل آن موسوی 5 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   همراهی حریر ارغوان طراح لباسی مطرح و معرف با معین فاطمی رئیس برند خانوادگی و قدرتمند کوک، برای پایین کشیدن رقیب‌ها و در دست گرفتن بازار موجب آشنایی آن‌ها می‌شود. باشروع این همکاری و نزدیک شدن معین و حریر کم‌کم احساسی میان این دو نفر…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۰ ۱۰۰۰۵۶۶۱۵

دانلود رمان مرد قد بلند pdf از دریا دلنواز 1 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         این داستان درباره ی زندگی دو تا خواهر دو قلوئه که به دلایلی جدا از پدر و مادرشون زندگی میکنند… یکیشون ارشد میخونه (رها) و اون یکی که ما باهاش کار داریم (آوا) لیسانسشو گرفته و دیگه درس نمیخونه و کار میکنه ……
irs01 s3old 1545859845351178

دانلود رمان فال نیک به صورت pdf کامل از بیتا فرخی 3.8 (6)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       همان‌طور که کوله‌‌ی سبک جینش را روی دوش جابه‌جا می‌کرد، با قدم‌های بلند از ایستگاه مترو بیرون آمد و کنار خیابان این‌ پا و آن پا شد. نگاه جستجوگرش به دنبال ماشین کرایه‌ای خالی می‌چرخید و دلش از هیجانِ نزدیکی به مقصد در تلاطم…
127693 473 1

دانلود رمان راز ماه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         دختری دورگه ایرانی_آمریکایی به اسم مهتا که در یک رستوران در آمریکا گارسونه. زندگی عادی و روزمره خودشو میگذرونه. تا اینکه سر و کله ی یه مرد زخمی تو رستوران پیدا میشه و مهتا بهش کمک میکنه. ورود این مرد به زندگی…
unnamed

رمان تمنای وجودم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان تمنای وجودم خلاصه : مستانه دختر زیبا و حاضر جوابی است که ترم آخر رشته عمران را می خواند. او در این ترم باید در یکی از شرکتهای ساختمانی مشغول بکار شود. او و دوستش شیرین با بدبختی در شرکت یکی از آشنایان پدرش مشغول بکار میشوند.…
IMG 20230123 235601 807

دانلود رمان به نام زن 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       به نام زن داستان زندگی مادر جوانی به نام ماهور است که در پی درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود و دختر بیست ساله‌اش در یک هتل در مشهد به عنوان نیروی خدمات استخدام می شود. شروع ماجرای احساسی ماهور همزمان با…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۳۷۶۸۲

دانلود رمان همیشگی pdf از ستایش راد 4 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :       در خیالم درد کشیدم و درد را تا جان و تنم چشیدم؛ درد خیانت، درد تنهایی، درد نبودنت. مرغ خیالم را به روزهای خوش فرستادم؛ آنجا که دختری جوان بودم؛ پر از ناز و پر از احساس. آنجایی که با هم عشق را…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۲ ۲۳۱۵۱۳۵۵۲

دانلود رمان دروغ شیرین pdf از Saghar و Sparrow 0 (0)

11 دیدگاه
    خلاصه رمان :         آناهید زند دانشجوی پزشکی است او که سالها عاشقانه پسر عمه خود کاوه را دوست داشته فقط به خاطر یک شوخی که از طرف دوست صمیمی خود با کاوه انجام میدهد کاوه او را ترک میکند و با همان دختری که…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

3 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ننه پری
ننه پری
1 ماه قبل

لعنت بهت دختر🤣🤣🤣دهنت سرویس عالی بودی

همتا
همتا
1 ماه قبل

جیگره ینی این پریناز

آدم معمولی
آدم معمولی
1 ماه قبل

وای خدا مردم از خنده 😂

دسته‌ها

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x