رمان فئودال پارت 42

4.4
(145)

 

 

 

 

 

 

بی بی آسیه زیر گوش نریمان زمزمه کرد:

 

– پسرم، خانم ارباب یکم ناخوش احوال بودن نمیتونه بره گلین‌و بیاره، خودم برم؟

 

نریمان ابرو بالا انداخت می‌دانست حال مادرش خوب است و فقط لج کرده او مادرش را بهتر از هرکس می‌شناخت.

 

– خودت برو بی بی… حق مادری به گردنم داری!

 

بی بی آسیه لبخند زد، نمیخواست مراسم بهم بخورد، نریمان و گلین هردو برایش عزیز بودند.

سرس را تکان داد و به سمت عمارت پا تند کرد، گلین را در اتاقی که مال نریمان بود آماده کرده بودند.

به اتاق رفت و با گلین که در لباس سرخِ توری مروارید کار شده نشسته بود لبخندی زد.

آرایش چشم هایش را کم کرده بودند، به خودی خود چشم هایش بادامی بود، دیگر نیازی نداشت.

فقط کمی سایه‌ی ماتِ قهوه ای کرده بودند و یک خط چشم باریک باریک کشیده بودند. لب هایش سرخ بود مانند انار!

آرایشگر تور را روی صورتش انداخت، بی بی آسیه آیت الکرسی خواند و از زیبایی دخترک گفت.

صورت معصومش انقدر در آن آرایش می‌درخشید که می‌دانست برازنده ی خان است.

دست سرد و یخ زده ی گلین را گرفت، ابرو درهم کشید.

 

– چرا انقدر سردی گلین؟

 

دخترک که مژه مصنوعی روی پلک هایش سنگینی میکرد کلافه نفسش را بیرون کشید.

 

– میترسم بی بی… استرس دارم.

یه جوری ام خجالت میکشم بیام تو اون جمع

 

بی بی دست های دختر را فشرد.

 

– قوی باش دختر!

تو زنِ خانی باید سرت بالا باشه، هیچوقت سر پایین ننداز که لایق نور چشمی بودن خان باشی.

 

تور قرمز کمی دیدش را خراب کرده بود اما انقدری میدید که زمین نخورد.

 

 

 

 

 

 

 

وارد حیاط عمارت شدند، صدای جیغ و دست زدن ها بالا رفت.

نریمان از جایش بلند شد، محو زیبایی لباس در تن گلین شد، این حجم از زیبایی… باورش نمیشد!

دلبرش انقدر زیبا بود که دلش نمی آمد او را نشان کسی دهد.

مگر می‌شد کسی انقدر دلبر باشد؟

قدم های سنگینش را به سمت عروسش برد، حس میکرد هیچکس آنجا نیست فقط گلین را میدید.

آن تور مزاحم که روی صورتش را پوشانده بود.

روبه رویش ایستاد و لب زد:

 

– دیدی بالاخره شد؟ بالاخره مال من شدی!

 

گلین ریز خندید، صدای خنده اش روح مرد را جلا داد.

 

– بالاخره شد، خان!

 

نریمان دستش را بالا آورد و تور مزاحم را بالا انداخت و بی بی آسیه مرتب کرد تور را.

نریمان مات شده به صورت گلین خیره شد، ابروهایش را اصلاح کرده بود.

مانند فرشته ها بود، از زیبایی اش دهانش باز ماند و نگاهش چشم ها، بینی و لب هایش را میکاوید.

 

– مثل فرشته ها شدی ، دونه ی انارم.

 

بی بی آسیه آرام خندید و گفت:

 

– دست زنت‌و بگیر برین بشینین وقت واسه اینا زیاده !

مردم منتظر شمان!

 

نریمان به خودش امد، دستش عروسش را گرفت و هردو هم‌قدم با یکدیگر به سمت جایگاهشان میرفتند گلین سرش بالا بود، بی بی راست می‌گفت باید قوی بودن را یاد بگیرد.

روی صندلی نشستند، دخترهای جوان آمدند و جلوی عروس و داماد رقصیدند‌

چشم های نریمان و گلین برق میزدند، هردو انگار جایزه ی لاتاری برنده شده اند انقدر که خوشحال بودند‌

لبخند از لب هایشان جدا نمیشد‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالاخره آخرین شب مراسم فرا رسید، عقد کرده بودند.

دیگر داخل شناسنامه هم محرم بودند، وقتی به اسم نریمان داخل شناسنامه اش نگاه میکرد میخواست جیغ بزند.

انگشت های مردانه ی نریمان میان دستش نشست.

 

– حالت خوبه؟

 

لباس سفید محلی پوشیده بود، دسته گلش را روی میز جلویشان گذاشت، آرایشش اینبار اسموکی با با رژلب صورتی.

لبخند کوچکی زد، تمام مهمان ها نگاهشان به آن دو بود.

هردو برازنده ی یکدیگر بودند.

زیبایی عروس چشم هایشان را خیره میکرد و بعضی دخترها دلشان میخواست جای گلین باشند.

 

– خوبم خان.

 

نریمان پلکش را روی هم فشرد.

 

– من برای تو فقط نریمانم، بگو تا دهنت عادت کنه وروجک !

 

گلین خندید و نگاه نریمان ماتِ زیبایی اش شد که باصدای عکاس سرشان را چرخاندند.

 

– عالی بود نریمان خان…

 

نریمان تشکر کرد، انگار همان شکار لحظه ها بود ! بی بی آسیه به سمتشان رفت، تمام زحمت ها روی دوشش بود. جای فیروزه بانو کار ها را جلو میبرد و این از چشم هیچکس دور نمی ماند.

 

– پاشو دست عروست‌و بگیر برقصین پسرم

 

 

نریمان باخنده ” چشم ” گفت. دست گلین را گرفت و به وسط برد، همه با ذوق دست زدند.

افسانه پوزخند زد و در دل برایشان نقشه ها کشید… تلافی میکرد تمام این هارا ! نگاه ترحم انگیز رعیت های اطرافش را!

گلین با ناز رقصید. شب عروسی اش بود و برایش مهم نبود که هزاران چشم رویشان است، اهمیت نداد که فیلمبردار فیلم می‌گیرد.

نریمان دستش را ازهم باز کرده و بشکن زد.

 

 

 

 

 

 

 

روی تخت نشست.

به دستور نریمان همه جا را گلبرگ های قرمز ریخته بودند، روی پا تختی ها شمع گذاشته بودند، مادرش دستمال قرمز میخواست و کسی نمیدانست که او خیلی زودتر گلینش را زن کرده بود

دستش را زیر چانه ی گلین گذاشت… انگار که اولین بارشان باشد، همان هیجان همان استرس در جان هردو نشسته بود.

نریمان با عشق خیره‌ی گلین شد، دخترک زیبایش دلش را هربار میبرد.

گلین سرش را پایین انداخت و لبش را گزید، در آن لباس سفید می‌درخشید.

 

– چرا اونجوری نگام میکنین خان؟

 

نریمان تک خنده ای کرد، این دخترک مگر هنگام عصبانیت یا در اوج لذت او را نریمان صدا بزند وگرنه همیشه برایش خان بود!

 

– بگو نریمان دونه‌ی انارم… برای تو فقط نریمانم نه خان.

 

گلین با خجالت سرش را بلند کرد، هنوز از او خجالت میکشید در حالی که تمام تنش را رصد کرده، هردو تمام یکدیگر را دیده بودند.

 

– نریمان.

 

نریمان آرام خندید.

نامش را تا کنون انقدر زیبا نشنیده بود، انگار صدای دلبرش نامش را زیباتر میکرد.

 

– جانِ نریمان

 

خودش را جلو کشید ، لبش را روی گردن دخترک کشید و زمزمه کرد :

 

– گلین… عمرم… دلم برای عطر تنت تنگ شده بود.

 

زیپ لباس را که پشت بود باز کرد و لباس را کمی پایین کشید و شانه های ظریف و سفیدش را بوسید.

 

– بدنت من‌و هربار مدهوش میکنه.

 

گلین لبش را گزید تا صدایش بیرون نرود.

 

 

 

 

 

 

 

– صدات‌و رها کن!

میدونی که دوست دارم وقتی ناله هات توی گوشم میپیچه!

 

دخترک دستش را درون موهای ژل خورده‌ی نریمان فرو برد، وقتی پوست سینه اش را مکید ناله کرد.

نریمان می‌دانست دخترک کوچکش را چگونه به اوج لذت برساند، لباس گلین را کامل از تنش در اورد، تن بلوری اش مردانگی نریمان را تحریک میکرد.

 

– نریمان…

 

نفس زنان نریمان را صدا زد، نریمان زبانش را روی تن ظریف و سفید دخترک کشید و چشم های خمارش را به گلین سرخ شده دوخت.

 

– جون‌دلم… چیشده؟

 

صدایش دورگه شده بود، نریمان سرتاسر نیاز بود، او غریزه اش را بخاطر گلین زیادی سرکوب کرده بود.

گلین لبش را گزید، حالش از نریمان بهتر نبود، اوهم تشنه لمس شدن و عشق بازی با نریمان بود.

 

– پارچه ی خونی… منکه دختر نیستم!

 

نریمان جذاب خندید، گلین را روی تخت دراز کش کرد و خودش روی تن ظریف و شکننده اش خیمه زد.

فقط یک شورت لامبادای توری پایش بود، حتی سوتین نبسته بود لباسش کاپ داشت.

 

– نگران نباش دستمال‌و بهشون میدیم.

 

پلکش را روی هم بست و نریمان با لب هایش جای جای تن گلین را بوسه زد.

پوست تنش را میمکید و می‌دانست فردا تمام تن نوعروسش کبود می‌شد.

دیگر صدایش را کنترل نمیکرد، صدایش آزادانه می آمد .

گلین پاهایش را بیشتر از هم باز کرد و نریمان دخترانگی کوچک و سفیدش را مکید.

 

– توهم… توهم لباسات‌و دربیار !

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.4 / 5. شمارش آرا 145

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۴۳۱۱۹۹

دانلود رمان تب pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         زندگی سه فرد را بیان می کند البرز ، پارسا و صدف .دختر و پسری که در پرورشگاه زندگی کرده و بعدها مسیر زندگی شان به یکدیگر گره ی کور می خورد و پسر دیگری که به دلیل مشکلاتش با آن ها…
IMG 20230123 230118 380

دانلود رمان مهره اعتماد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     هدی همت کارش با همه دخترای این سرزمین فرق داره، اون یه نصاب داربست حرفه ایه که با پسر عموش یه شرکت ساختمانی دارن به نام داربست همت ! هدی تمام سعی‌اش رو داره میکنه تا از سایه نحس گذشته ای که مادر…
Suicide 2

رمان آیدا و مرد مغرور 0 (0)

بدون دیدگاه
دانلود رمان آیدا و مرد مغرور خلاصه: درباره ی دختریه که ۵ساله پدرومادرشوازدست داده پیش عموش زندگی میکنه که زن عموش خیلی بدهستش بخاطراینکه عموش کارخودشوازدست نده بارییس شرکتشون ازدواج میکنه که هیچ علاقه ایی بهم ندارن وپسره به اسرارخوانواده ازدواج کرده وبه عنوان دوست درکنارهم زندگی میکنن.
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۱۴۳۸۱۸۴۶۹

دانلود رمان همین که کنارت نفس میکشم pdf از رها امیری 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:       فرمان را چرخاندم و بوق زدم چند لحظه بعد مرد کت شلواری در را باز میکرد میدانستم مرا می شناسد سرش را به علامت احترام تکان داد ماشین را از روی سنگ فرش ها به سمت پارکینگ سرباز هدایت کردم. بی ام دابلیو مشکی…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۶۳۴۶۰۶

دانلود رمان ماهلین pdf از رؤیا احمدیان 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   دختری معصوم و تنها در مقابل مردی عیاش… ماهلین(هاله‌ماه، خرمن‌ماه)…   ★فصل اول: ســـرنــوشــتـــ★   پلک‌های پف کرده و درد ناکش را به سختی گشود و اتاق بزرگ را از نظر گذراند‌. اتاق بزرگی که تنها یک میز آرایش قهوه‌ای روشن و یک تخت…
IMG 20230128 233828 7272

دانلود رمان برای مریم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         روایتی عاشقانه از زندگی سه زن، سه مریم مریم و فرهاد: “مریم دختر خونده‌ی‌ برادر فرهاده، فرهاد سال‌ها اون رو به همین چشم دیده، اما بعد از برگشتش به ایران، همه چیز عوض می‌شه… مریم و امید: “مریم دو سال پیش…
2

رمان قاصدک زمستان را خبر کرد 0 (0)

1 دیدگاه
  دانلود رمان قاصدک زمستان را خبر کرد خلاصه : باران دختری سرخوش که بخاطر باج گیری و تصرف کلکسیون سکه پسرخاله اش برای مصاحبه از کار آفرین برترسال، مردی یخی و خودخواه به اسم شهاب الدین می ره و این تازه آغاز ماجراست. ازدواجشان با عشق و در نهایت…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۳۵۰۰۹۵

دانلود رمان طعم جنون pdf از مریم روح پرور 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     نیاز دختر شرو شیطونیه که مدرک هتل داری خونده تا وقتی کار براش پیدا بشه تفریحی جیب بری میکنه اما کیف و به صاحباشون برمیگردونه ( دیوانس) ازطریق یه دوست کار پیدا میکنه تو هتل تهران سر یه اتفاقاتی میشه مدیراجرایی هتل دستشه…
download

رمان رویای قاصدک 5 (1)

5 دیدگاه
  دانلود رمان رویای قاصدک خلاصه : عشق آتشین و نابی که منجر به جدایی شد و حالا سرنوشت بعد از دوازده سال دوباره مقابل هم قرارشون میده در حالی که احساسات گذشته هنوز فراموش نشده‌!!!تقابل جذاب و دیدنی دو عشق قدیمی…ایلدا دکترای معماری و استاد دانشگاه موفق و زیبایی…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

7 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا
رضا
1 ماه قبل

خب چرا پارت بعدی رو نمیذاره

رها
رها
1 ماه قبل

یک خان هیچ وقت اینقدر خودش را برای یک رعیت زاده نمی کشد

نیوشاخاتوون*
نیوشاخاتوون*
1 ماه قبل

درود* این یکی نسبتن بهتر از بقیه داستان؛رمانای سبک قدیمی عهده عتیق بود اما الان این هم همونطور که بچه ها گفتن عجیب،غریب شد مژه مصنوعی آرایش اسموکی و••••••• 😐😕😟😧😳😵😨😱

بی نام
بی نام
پاسخ به  نیوشاخاتوون*
1 ماه قبل

همسرای مظفر الدین شاه وناصرالدین شاهم این امکنات نداشتن

بی نام
بی نام
1 ماه قبل

میگم این رمان مال دوره خان و خان بازی مژه مصنوعی تو روستا نبوده. فیلمبردار اونطوری نبوده‌
هی ما هم اسکول شدیم

همتا
همتا
پاسخ به  بی نام
1 ماه قبل

دقیقا منم به همین فکر میکردم

نیوشاخاتوون*
نیوشاخاتوون*
پاسخ به  بی نام
1 ماه قبل

محتملن برای زمان قاجار باشه

دسته‌ها

7
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x