32 دیدگاه

رمان ماه یا ماهی پارت ۳

3
(2)

***

 

-بسه من زن نمیخوام…

 

+ چی چیو زن نمیخوای ور پریده ها؟؟؟ امشب قرار خواستگاری گذاشتیم ماهیار باید بیای میفهمی؟؟؟؟

 

ماهیار همان طور که روی مبل نشسته بود کلافه سرش را میان انگشتان دست فشرد.

 

خسته شده بود از این بحث وجدل با مادرش و پدری که اکثرا سکوت اختیار کرده بود.

 

– مادر بسه…

 

مادرش با لحن پر از حرصی گف: آره دیگه هی پاشدی رفتی خارج و این ور اونور من از مامان شدم برات مادر…. اینجا لس آنجلس نیس پسر باید زن بگیری….

 

او چه میگفت و مادرش چه؟!

 

با حرص خیره در چشمان مادرش گف: مگه عهد قلقلک میرزا عه که دختر و پسر رو بزور بشونن پای سفره عقد؟؟؟!!! مادر من ، من کار و زندگی دارم… ملاکای خودمو برای ازدواج دارم… نمیخوام بخاطر به پول رسیدن شما و گسترش امپراتوری تون ازدواج کنم متوجه میشید؟؟؟؟

 

امپراتوری را با لحن تاسف باری گفت و از جایش بلند شد و کاپشن چرمش را برداشت و بی توجه به صدا زن های مادرش از خانه خارج شد…

 

حسام ، پدر ماهیار پشت سر همسرش ایستاد و دست روی شانه اش گذاشت و گف: به ابراهیم میگم پروازش تاخیر داشته برای امشب نمیرسیم… سر فرصت راضیش میکنی…. حرص نخور حنا خانوم….

 

حنا با حرص سمت شوهرش چرخید و گف: تو جای اینکه ببینی این پسره چشه که همش تو آسمونه ساکت یه جا وایسادی… یه کاری بکن مرد… ماهیارم داره از دست میره….

 

هر چه باشد مادر بود و نگران فرزندش

 

شاید روزگاری فرزاندانش برایش اولویت نداشتند اما بعد از آن ماجرا ها توجه اش را داده بود به آنها اما دیر بود…

 

ماهیارش از دست رفته بود و نمیدانست چرا!!!

 

حسام همسرش را در آعوش کشید و گف: نترس عزیزم… اون یه سلطانیه و بلده گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه…. یه بار دختر ابراهیم رو ببینه میفهمه همونیه که میخواد…

 

حنا با غم گف: امیدوارم حسام….

 

هیچ کدامشان نمیدانستنو ملاک پسرشان تنها یک چیز است!!!

 

“ماه” بودن همسرش!!!!

 

***

 

پشیمان شده بود از پیشنهادش!!

 

ماه شیطان و بازیگوش و شلوغ کار بود. بیشتر شبیه دختر های ده دوازده ساله بود تا پانزده ساله…

 

همین شیطنت ها و زبان دارزش اورا پیش عزیز و اقا جون عزیز کرده بود و مخ ماهیار را تیلیت!!!

 

پشت در اتاق ماه ایستاد و نفس عمیقی کشید. امیدوار بود امروز کمی حرف گوش کن تر و آرام تر باشد تا بتواند چیزی به او یاد دهد…

 

تقه ای به در زد و وارد اتاق ماه شد. نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و با ندیدن ماه در حالی که زنعمو سمیه گفته بود درون اتاق است با تعجب اسم دخترک را صدا زد: ماه؟؟

 

صدای ریز دخترک را شنید که میگفت: برو ماهی حوصله ندارم…

 

رد صدا را دنبال کرد و با دیدن دخترک که خودش را بین میز تحریر و دیوار مچاله کرده بود با تعجب گف: چی شده ماه؟؟ اینجا چی کاری میکنی؟؟؟

 

ماه که زانو هایش را جمع کرده بود درون شکمش و دستانش را دور آنها پیچانده بود سرش را بالا آورد و با دیدن چهره نگران ماهی گف: برو ماهی… حوصله ندارم پریودم اصلا!!!

 

ماهی خنده ای کرد و چهار زانو جلوی دخترک نشست و گف: ماه جان نباید جلوی هر کسی برگردی بگی پریودم که!!

 

ماه با چشمان درشت قهوه ای اش خیره در چشمان ماهیار گف: تو رمانه دختره به پسره گف پریودم پسره گفت اعصاب نداری و رفتش… خواستم بری خب….

 

ماهی لبخندی زد و گف: اونا مال داستاناست دختر!!! چرا تو انقدر از همسنات عقبی؟؟؟!!!

 

جمله آخرش را خنده گف و شوخی کرد اما باعث شد ماه بغض کند..

 

ماهی با دیدن اشک جمع شده درون چشمان دخترک و چانه لرزانش گف: شوخی کردم ماه… چی شده؟؟؟

 

ماه با بغض گف: به هیچ کس نمیگی؟؟؟

 

ماهی لبخند اطمینان بخشی زد و گف: نمیگم مثل همون گلدونه که شکستی و صداشو در نیاوردیم…

 

ماه اعتماد داشت به ماهی

 

به همبازی کودکی اش و رفیق نوجوانی اش

 

– ماهرخ میگف من نباید بوجود می اومد… میگف حروم زاده ام… میگف سمیه و بابا از رو دلرحمی منو اوردن پیش خودشون… مهبدم حرفاشو تایید کرد… شاید بخاطر همینه که نه ریاضی حالیم میشه نه چیزی!!!

 

ماهی دستش را روی ساعد ظریف دخترک گذاشت و گف: ماه بانو تو حروم زاده نیستی… ماهرخ رو که میشناسی سیماش قاطی میکنه…عمو تو رو آورد چون عاشقت بود!!! چرا اجازه میدی حرفای مزخرف آدما اذیتت کنه؟؟!!هر کس تو یه چیزایی قویه تو یه چیزایی نه…

 

لبخند گرمی به دخترک دوست داشتنی زد و گف: تو ذاتا شناگری ماه جان اما من تو نیم متر آب هم غرق میشم… تو خوشگلی شیطون و بازیگوش و دوست داشتنی هستی…. عزیز و آقا جون و عمو و زنعمو و من دوست داریم… ماهرخ رو که میدونی حسوده… یه وقتایی سیماش اتصالی میکنه دیگه…

 

ماه لبخندی زد به مردی که هوایش را داشت…

 

خودش را در آغوش ماهی انداخت و گف: دوست دارم ماهی… تو رو خدا هیچ وقت منو پیش ماهرخ و مهبد تنهانذار…

 

ماهی دستانش را دور بدن ظریف دخترک پیچید و در حالی که از بوی عطر موهای دختر مست شده بود گف: به شرطی که تو ام از این به بعد درست گوش کنی و بذاری یکم ریاضی بهت یاد بدم تا نیافتی…

 

ماه خندید و چشم غلیظی گف…

 

ماه به قولش عمل کرد. سر کلاس ها سعی میکرد تمرکز و کم کم با ریاضی ارتباط خوبی گرف. کمک های ماهی هم تاثیر گذار بود

 

اما ماهی به قولش عمل نکرد!

 

ماهی رفت و با رفتنش آنها ماهش را تکه تکه کردند!!!!

 

 

 

***

 

– قهر کار دختراست پسر… هر کی گفته قهر کنی عزیز میشی زر زده داداش…

 

ماهیار کلافه به عرشیا توپید: زر نزن عرشی… دو روز اومدم پیشت تو هی زر زر کن مخ منو بخور باشه؟؟؟

 

عرشیا با نمک ذاتی اش گف: چشم داداش

 

ماهیار بی حوصله کوسنی را از کنار دستش برداشت و سمت عرشیا پرت کرد…

 

عرشیا کوسن را در هوا گرفت. مربی ورزش رزمی بودن سرعت عملش را از ماهیار بالاتر برده بود. سینی قهوه ها را از روی اپن برداشت و سمت ماهیار رفت.

 

گف: داداش میگم حالا یه خواستگاری میرفتی بعد میگفتی به درد هم نخوردیم… بیخیالت میشن دیگ..

 

ماهیار پوزخند زد و در حالی که قهوه اش را به دهان نزدیک میکرد گف: درد اینا زن گرفتن من نیست که… دردشون پوله پول… نمیخوان یه وقت خدایی نکرده تو این پروازا عاشق مهمانداری مسافری چیزی بشم که بدون پول باشه و پول از خاندان درز کنه…

 

عرشیا خودش را روی کاناپه روبه روی ماهیار انداخت و گف: خو دختر ابراهیم ک سلطانی نیست…

 

+ سلطانی نیست اما همه کار و کاسبیش رو با بابا و عمو شریکه… یعنی ثروت از خانواده خارج نمیشه… هدف اونا همینه فقط عرشیا….

 

– دلم برات سوخت داداش… تا کی اینجا میمونی حالا؟؟

 

ماهیار نفسش را کلافه فوت کرد و گف: امشب کپه مرگمو پیش تو میذارم فردا میرم پیش عزیز و آقا جون… راستی جایی تو تهران میشناسی که سیمیت بفروشه؟؟

 

عرشیا پقی زد زیر خنده…

 

اگر ماهیار کمی بعد از قطع کردن تماسش با عزیز در ترکیه تمرکز میکرد همانجا یک سیمیت خوب برای عزیز میگرفت و لازم نبود خنده مزخرف عرشیا را تحمل کند…

 

عرشیا با لبخندی جمع نشدنی گف: داداش رفتی خارج اینجا رو اشتب گرفتیاااا… جانِ عطی…

 

ماهیار نذاشت عرشیا شروع به چرت و پرت گفتن بکند و وسط حرفش پرید: آره یا نه… یه کلمه است جواب….

 

– آروم باش داداش خو… ببین یه کافه قنادی هست تو خیابون ولیعصر… پاتوق دوستای عطیه اس… شاید اونجا سیمیت داشته باشه… شیرینی های خاصی رو سفارشی درست میکنه اما سیمیت رو نمیدونم…

 

ماهیار نگاهی به ساعت انداخت و بادیدن ساعت هفت شب امیدوار شد به باز بودن مغازه و گف: شمارشو همین الان از عطیه بگیر بهم بده…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
porofayl 1402 04 2

دانلود رمان آرامش پنهان به صورت pdf کامل از سمیرا امیریان 3.5 (8)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       دلارا دختری است که خانواده خود را سال ها پیش از دست داده است و به تنهایی زندگی می گذراند. روزی آگهی استخدام نیرو برای یک شرکت مهندسی کامپیوتر را در اینستا مشاهده می کند و برای مصاحبه پا به این شرکت می گذارد…
Negar ۲۰۲۱۰۶۰۱ ۰۱۵۶۵۸

رمان اشرافی شیطون بلا 5 (1)

2 دیدگاه
  دانلود رمان اشرافی شیطون بلا خلاصه : داستان درباره ی دختریه که خیلی شیطونه.اما خانواده ی اشرافی داره.توی خونه باید مثل اشرافیا رفتار کنه.اما بیرون از خونه میشه همون دختر شیطون.سعی میکنه سوتی نده تا عمش متوجه نشه که نمیتونه اشرافی رفتارکنه.همیشه از مهمونیای خانوادگی فرار میکنه.اما توی یکی…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۳ ۱۵۱۴۲۱۶۳۷

دانلود رمان باید عاشق شد pdf از صدای بی صدا 1 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       پگاه دختر خجالتی و با استعدادی که به خواست پدرش با مبین ازدواج میکنه و یکسال بعد از ازدواجش، بهترین دوستش با همسرش به او خیانت می‌کنن و باهم فرار میکنن. بعد از اینکه خاله اش و پدر و مادر مبین ،پگاه رو…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۶ ۱۱۰۶۰۷۴۴۳

دانلود رمان کنعان pdf از دریا دلنواز 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       داستان دختری 24 ساله که طراح کاشی است و با پدر خوانده اش تنها زندگی می کند و در پی کار سرانجام در کارخانه تولید کاشی کنعان استخدام می شود و با فرهام زند، طراح دیگر کارخانه همکار و …
Screenshot ۲۰۲۲ ۰۳ ۳۱ ۲۲ ۴۴ ۲۴

دانلود رمان خلسه 5 (2)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:       “خلسه” روایتی از زیبایی عشق اول است. مارال دختر سرکش خان که در ۱۷ سالگی عاشق معراج سرد و مغرور میشود ولی او را گم میکند و سالها بعد روزی دوباره او را می‌بیند و …      
1

رمان عصیانگر 2 (1)

4 دیدگاه
  دانلود رمان عصیانگر خلاصه : آفتاب دستیار یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم بهداشتی، دختر شرّ و کله شقی که با چموشی و سرکشی هاش نظر چاوش خان یکی از غول های تجاری که روحیه ی رام نشدنیش زبانزد همه ست رو به خودش جلب میکنه و شروع جنگ…
IMG 20230127 013928 0412

دانلود رمان خطاکار 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     درست زمانی که طلا بعداز سالها تلاش و بدست آوردن موفقیتهای مختلف قراره جایگزین رئیس شرکت که( به دلیل پیری تصمیم داره موقعیتش رو به دست جوونترها بسپاره)بشه سرو کله ی رادمان ، نوه ی رئیس و سهامدار بزرگ شرکت پیدا میشه‌. اما…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۳۲۳۶۸۷۷

دانلود رمان شاهکار pdf از نیلوفر لاری 0 (0)

4 دیدگاه
    خلاصه رمان :       همه چیز از یک تصادف شروع شد، روزی که لحظات تلخی و به همراه خود آورد ولی می ارزید به آرزویی که سالها دنبالش باشی و بهش نرسی، به یک نمایشگاه تابلوهای نقاشی می ارزید، به یک شاهکار می ارزید، به یک…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد اول 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود ماه مه آلود جلد اول خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه زیر و…
اشتراک در
اطلاع از
guest

32 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Newsha
Newsha
8 ماه قبل

واااییی نت الان دیدمش تازههه🥲😍
تا دیر نشده برم از پارت یک بخونم ایشالا تا پارت بعدی رو میذاری نظرم رو میدم عزیزم😊😘

ف.....ه
ف.....ه
8 ماه قبل

پارت گذاریش چجوریه عزیزم؟

همتا
همتا
8 ماه قبل

سلام ببخشید رمانای دیگتون رو هم میتونم بدونم

خواننده رمان
خواننده رمان
8 ماه قبل

عالی بود عزیزم فقط پارتا رو کوتاه نکن

ساناز
ساناز
8 ماه قبل

ببخشید بخدا من اصلا قصد توهین ندارم فقط می‌خوام ینفر راهنماییم کنه
من ی تیکشو اصلا نفهمیدم
این ماه و ماهی ک میگن ؛ ماه پسره هس یا ماهی؟

همتا
همتا
پاسخ به  ساناز
8 ماه قبل

ماه دخترست اسم‌ کاملش ماهلین هستش
ماهی هم پسره اسم کاملش ماهیار
پسرعمو دخترعمو هستن

ماهک
ماهک
پاسخ به  ساناز
8 ماه قبل

ماهی همون ماهیاره و پسره است😂😂😂
اسم های همدیگه رو مخفف صدا میکنن

آخرین ویرایش 8 ماه قبل توسط ماهک
𝐻𝒶𝒹𝒾𝓈𝑒𝒽
عضو
8 ماه قبل

وای عزیزم بیشتر کنجکاو میشم بیشتر بخونم عالی ..فقط امروز نسیت به بقیه کوتاه تر بود 😂🩷

....
....
8 ماه قبل

و اینگونه شد کههههه ماهیار میره تو کافه ی ماهلین و چون ماهلینم ماهه عاشق هم میشن
وقتی دوست داری داستان اونجوری که تو فکر میکنی پیش بره😂

مایان
مایان
8 ماه قبل

یه انتقاد کوچیک
ماهیار اصلن شبیه پسرا رفتار نمیکنه و مثل اونا حرف نمیزنه
نویسنده ماهیار یه مرده حواست هست

مایان
مایان
پاسخ به  Sety
8 ماه قبل

یکم‌مردونگی باید داشته باشه

ماهک
ماهک
پاسخ به  مایان
8 ماه قبل

ماهیار به این گلی😍🤦‍♀️

لیلا
عضو
8 ماه قبل

وای چه قشنگ بود ماهیار گناه داره خب🤒

تارا فرهادی
تارا فرهادی
8 ماه قبل

اوووو رمان جدید مبارک ستی بانو
چه قلمی چه داستان جالبی
خدایی حال میکنم با ماهی
دقت کردی قلمت خیلیییی قوی تر شده
خلاصه که دست مریزاد👌🏻👌🏻❤️❤️

♡ روا ♡
♡ روا ♡
8 ماه قبل

سلام ستی خانم به به چه قلمی چه دست خطی امیدوارم همیشه همینطوری پارت بدی عالی بود

♡ روا ♡
♡ روا ♡
پاسخ به  Sety
8 ماه قبل

فدات ایشالا همیشه همینطوری باشه

Bakakan
Bakakan
8 ماه قبل

نویسنده جان واقعا قلمت بی نظیره!

خوب نمی‌خواد زن بگیره چی کار دارین بچه رو 😌🤣

عالی بود 

یسنا
یسنا
8 ماه قبل

اوووو حتما کافه ی ماهلینه

مائده بالانی
مائده بالانی
8 ماه قبل

خیلی زیبا بود عزیزم
خسته نباشی.
پارت بعدی رو زودتر بزار لطفا.
دلم میخواد ادامه اش رو زودتر بخونم

دسته‌ها

32
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x