3 دیدگاه

رمان نبض سرنوشت پارت۱۴

5
(1)

اخمی میکنه و میگه : نه خیر منو امیر سه ساله همدیگرو میشناسیم این مهمونی رو هم به اجبار من میاد که اون شوهرت تنها نباشه،  گند بزنه به خودش و هممون.
ناخواسته نیشخندی میزنم . هنوز با کلمه شوهر کنار نیومدم….

“ماهان”

دیدی که سخــت نیسـت تنها بدون مــن ؟

دیدی صبح میشود شبها بدون مـــن؟

این نبض زندگی بی وقفه می‌زند

فرقی نمیکند با مــن،

بدون مـــن

دیــروز گر چه ســخت ، امروزم هم گذشت…

طوری نمیشود فردا بدون مـــن!

فردا بدون تو…..

_ماهان کجایی ؟میشنوی چی میگم ؟
_ها ؟آره ، آره . من خونه آقاجونم منتظرم عسل بیاد شماها برید اونجا همدیگرو میبینیم.
_من دو ساعته دارم چی میگم اسکل دارم میگم نمیتونیم بیایم
_چرا؟
_وای ماهان من این همه حرف زدم تو چیا رو شنیدی ؟
_هیچیش
_ واقعا مرسی. گفتم که پدر شاداب دعوتمون کرده نمیتونیم بیایم تاریخ عروسی رو میخوایم مشخص کنیم . ماهان مثل نامزدی گند نزنی ها عسل و ول نکنی اون وسط
_باشه بابا. خوش بگذره فعلا.

در ماشین باز میشه و عسل میشینه .
اشاره ای به ساعتم میکنم و میگم : گفتم نه ، الان نه و نیمه

بی تفاوت نگام میکنه و میگه : اگه میخوای دیر تر از این برسی میتونی همین جا وایسی باهم دعوا کنیم نظرت چیه؟

جوابش رو نمیدم و ماشین رو روشن میکنم.
نگاهی به لباساش و آرایشش میندازم. مثل همیشه ساده و این خوبه .خوبه که همه چی همونه الا من و اون .

_ شنیدم که طرحت مورد قبول واقع شده .
نگاهم نمیکنه و فقط سری تکون میده و این عصبانیتم رو بیشتر میکنه. یعنی اونقدر ارزش ندارم که حداقل وقتی باهاش حرف میزنم نگام کنه؟؟

باز خودم سر حرف زدن رو باز میکنم یا شایدم تلاشی برای حرص دادنش.
_ اونجا هر چی دوست داشتی بخور هر کاری هم خواستی بکن فقط حواست باشه جوری نشی که نشه جمعت کرد .

نگاه تیزی بهم می اندازه و میگه : پس منو چرا دنبال خودت راه انداختی ؟

خوشحال از اینکه تونستم صداشو در بیارم میگم : پیشنهاد شاداب بود که تو هم بیایی که البته امیر زنگ زد الان گفت که کاری براشون پیش اومده نمیتونن بیان.

چند بار پلک زد . این یعنی دلش میخواد کلمو بکنه. این یعنی همه چی مثل گذشته اس الا منو عسل!
_پس منو میبری که چی ؟ وقتی فهمیدی اونا نمیان چرا گفتی بیام ؟ ماهان چی از جونم میخوای ؟باور کن چیزی نمونده که بتونی ویران کنی .

_من چیزی از جونت نمیخوام به قول خودت مثل ساختمونی هستی که ویرانه ، خودت که خوب میدونی من واسه چیزی که وجود نداره و نابود شده وقت نمیزارم.

نگاش رو ازم گرفت و چیزی نگفت .

میدونستم حرفام هر چند کم تاثیر روش میزاره و عذابش میده ولی نمیدونم چرا دلم نمیسوخت.
شاید چون جایی واس ترحم هم نزاشته بود. حالم بهتر نمیشه با عذاب دادنش ولی حداقل اونم حالش بهتر از من نمیشه.
کاش فقط زندگی یک بار بهم اجازه میداد لذت رو بچشم. تمام بچگیم با قوانین پدر بزرگ و سختگیری هاش گذشت.حق با پدر بود

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه،
چون تو باهاش خوبی؛
مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره،
چون توام اونو نمیخوری…!

آروم پیاده میشه و با هم وارد میشیم….

“عسل”

به محض ورودمون نگاه خیلی ها به طرفمون جذب میشه.
یکم معذب میشم . انگار یادم رفته با ماهان بودن یعنی جلب توجه کردن یعنی نگاه همه زوم بودن روت.

اما ماهان خونسرد به سمت چند تا دختر پسر میره.
ایندفعه حتی سعی نمیکنم لبخندی برا تظاهر بزنم .

بلاخره یکی از پسرا سکوت رو میشکنه و میگه: خوش اومدی داداش کیس جدیده؟

ماهان نگاهی بهم میندازه و بی حوصله میگه : بچه ها عسل ، عسل بچه ها

یکی از دخترا دستشو به سمت دراز میکشه و میگه : ماهان گندت بزنن با این معرفیت .من پردیسم این پیمان، بردیا و ساناز.

دستش رو به سردی میگیرم و زیر لب خوشبختمی میگم.

پسری که اسمش بردیاست  میگه : بفرمایین حالا بشینید آشنا میشیم.

تا میخوام بشینم پردیس میگه : عزیزم بیا بریم اول لباست رو عوض کن بعد .
ناچار دنبالش میرم.

دری رو باز میکنه و منتظر میمونه تا من اول برم تو .
درو میبنده و میگه : فکر نمیکردم ماهان امشب با کسی بیاد شاداب بهم گفته بود سورپرایزه اما این رو تصور نمیکردم.
چیزی نمیگم که ادامه میده : اگه کسی یه موقع چیزی گفت تو لطفا ساکت بمون .
باز هم چیزی نمیگم و مانتو و شالم رو آویزان میکنم .

_همیشه انقدر ساکتی؟
ترجیح میدم فقط به تکان دادن سرم اکتفا کنم . از این صمیمیت های بیخود متنفرم.
اگہ به حرف باشه..
همه عاشقن …
همه رفیقن …
همه با مرامن …
اما من به اینا اعتماد نمیکنم …!
حرفُ همه میگن …!
ببینید کی اثباتش میکنه
کی وقتی ازش دور میشید
دوباره بهتون نزدیک میشه ؟!
تا به دنیاش برتون گردونه
بعضی وقتا یه ذره تلخ شید
یه ذره بد شید
ببینید کی حرفاش واقعی بوده …؟

وقتی میبینه علاقه ای به حرف زدن ندارم اونم ساکت میشه .
وقتی از پله ها پایین میام ساناز رو میبینم که نشسته جای من و مشغول صحبت کردن با ماهانه.

ابروم بالا میپره. منظور حرف پردیس رو تازه متوجه میشم. پس ماهان خان ما خاطر خواه اینجا زیاد داره .منم آورده ببینم حرص بخورم که متاسفانه سخت در اشتباهه.

خونسرد میریم طرف میز . ساناز با دیدن من پوزخندی میزنه و تکون نمیخوره. ماهان هم ظاهرا داره با پیمان حرف میزنه ولی حواسش به منه .

لبخندی که بیشتر شبیه نیش خنده تا لبخند میزنم و جای قبلی ساناز میشینم. یه خورده جا میخوره یعنی انتظار درگیری داشته، پس خیلی بچس که فکر میکنه سر یه صندلی جنجال به پا میکنم .

لیوان های مشروب رو جلومون میزارن. بردیا لیوانی رو به سمتم میگیره. لیوانو از دستش میگیرم و میزارم رو میز .

ساناز با پوزخند میگه : شما مشروب نمیخوری؟
لبخندی میزنم و میگم : نه دوست ندارم شما راحت باشید .
پردیس کمی از مشروبش میخوره و میگه : حیف شد شاداب و امیر نیومدن
پیمان هم به تائيد حرفش میگه: آره حیف شد .بچه ها بلند شید یه تکونی به خودمون بدیم

ماهان بلند شد و اومد طرفم . منم بلند شدم و همراهش شدم .
آروم زیر گوشم گفت : یادمه رقص بلد نبودی
تلخ خندیدم و گفتم : منم یادمه انقدر مشروب نمیخوردی.
زل زو تو چشمام و چیزی نگفت .

منم انگار یادم رفت کجام و تو چه وضعیتم. غرق شدم تو چشمای عسلیش . انگار یادم رفته بود که دنبال آتوعه که دستش بدم .
انقدر غرق شده بودم که متوجه نشدم برام پا گرفتن.

نزدیک بود به کله بخورم زمین که ماهان گرفتم و بعد با خشم ساناز رو نگاه کرد.
_وای تورو خدا ببخشید ندیدم. عزیزم تو هم حواست رو جمع کن خب .
بی حواس سر تکون دادم و گفتم : ببخشید .
دیگه جرئت نگاه کردن تو چشماشو نداشتم .سریع نشستم سر جام .

پردیس : خوبی ؟
_آره

ماهان هم اومد نشست و به پیمان گفت : لیوانمو پر کن
پیمان خندید و گفت : امشب زیاد داری میخوری ها حواست هست .
ماهان : حرف نزن فقط پرش کن

میخواستم بگم که نخور سرت بدتر میشه اما هیچ صدایی ازم در نیومد. میترسیدم از منی که ممکن بود جلوی ماهان کنترلم رو از دست بدم .

خستم.. کلافم اما دیگه وقتی خسته ام

وقتی کلافه ام

وقتی دلتنگم

بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم

غرورم را نمی شکنم

دلت را نمی شکنم

در این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد

این بغض لعنتی است … که میشکنم….

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230128 233546 1042

دانلود رمان گوش ماهی pdf از مدیا خجسته 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       داستان یک عکاس کنجکاو و ماجراجو به نام دنیز می باشد که سعی در هویت یک ماهیگیر دارد ، شخصی که کشف هویتش برای هر کسی سخت است،ماهیگیری که مرموز و به گفته ی دیگران خطرناک ، البته بسیاز جذاب، میان این…
photo 2017 04 20 14 37 49 330x205 1

رمان ماه مه آلود جلد دوم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ماه مه آلود جلد دوم   خلاصه : “مها ” دختری مستقل و خودساخته که تو پرورشگاه بزرگ شده و برای گذروندن تعطیلات تابستونی به خونه جنگلی هم اتاقیش میره. خونه ای توی دل جنگلهای شمال. اتفاقاتی که توی این جنگل میوفته، زندگی مها رو برای همیشه…
IMG 20230127 013512 6312 scaled

دانلود رمان می تراود مهتاب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       در مورد دختر شیطونی به نام مهتاب که با مادر و مادر بزرگش زندگی میکنه طی حادثه ای عاشق شایان پسر همسایه ای که به تازگی به محله اونا اومدن میشه اما فکر میکنه شایان هیچ علاقه ای به اون نداره و…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
رمان افگار

دانلود رمان افگار جلد یک به صورت pdf کامل از ف -میری 4 (4)

2 دیدگاه
  خلاصه: عاشق بودند؛ هردویشان….! جانایی که آبان را همچون بت می٬پرستید و آبانی که جانا …حکم جانش را داشت… عشقی نفرین شده که در شب عروسی شان جانا را روانه زندان و آبان را روانه بیمارستان کرد… افگار داستان دختری زخم خورده که تازه از زندان آزاد شده به…
رمان اوج لذت

دانلود رمان اوج لذت به صورت pdf کامل از ملیسا حبیبی 4.2 (32)

بدون دیدگاه
  خلاصه: پروا دختری که در بچگی توسط خانوادش به فرزندی گرفته شده و حالا بزرگ شده و یه دختر ۱۹ ساله بسیار زیباست ، حامد برادر ناتنی و پسر واقعی خانواده پروا که ۳۰ سالشه پسر سربه زیر و کاری هست ، دقیقا شب تولد ۳۰ سالگیش اتفاقی میوفته…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۶ ۱۰۵۱۳۷۹۰۸

دانلود رمان زندگی سیگاری pdf از مرجان فریدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : «جلد اول» «جلد دوم انتقام آبی» دختری از دیار فقر و سادگی که ناخواسته چیزی رو میفهمه که اون و به مرز اسارت و اجبار ها می کشونه. دانسته های اشتباه همراز اون و وارد زندگی دود گرفته و خاکستری پسری می کنه که حتی خدا…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۸ ۲۳۳۸۵۰۰۶۹

دانلود رمان نجوای نمناک علفها به صورت pdf کامل از شکوفه شهبال 3.7 (6)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:   صدای خواننده در فضای اتومبیل پیچیده بود: ((شهزاده ی آسمونی/گفتی که پیشم می مونی.. برایاین دل پر غم/ آواز شادی می خوانی عشق تو آتیش به پا کرد/ با من تو روآشنا کرد.. بی اونکه حرفی بگویم/راز منو بر ملا کرد.. یه لحظه بی…
IMG 20230128 233751 1102

دانلود رمان دختر بد پسر بدتر 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       نیاز دختری خود ساخته و جوونیه که اگر چه سختی زیادی رو در گذشته مبهمش تجربه کرده.اما هیچ وقت خم‌نشده. در هم‌نشکسته! تنها بد شده و با بدی زندگی می کنه. کل زندگیش بر پایه دروغ ساخته شده و با گول زدن…
IMG 20230123 235130 203

دانلود رمان آغوش آتش جلد دوم 5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         آهیر با سن کَمِش بزرگه محله است.. در شب عروسیش، عروسش مرجان رو میدزدن و توی پارک روبروی خونه اش، جلوی چشم آهیر میکشنش.. آهیر توی محل میمونه تا دلیل کشته شدن مرجان و قاتل اونو پیدا کنه.. آهیر که یه…
اشتراک در
اطلاع از
guest

3 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکاروس
دکاروس
3 سال قبل

ایول به این رمان و قلم
خیلی با متن آخرش ارتباط برقرار کردم انگار داشت حال این روزامو تو این حرفا خلاصه می کرد .
در کل عالی بود الناز جان !

(:
(:
پاسخ به  دکاروس
3 سال قبل

مرسی عشقم . خوشحالم که خوشت اومده!

Nafas
Nafas
پاسخ به  دکاروس
3 سال قبل

آفرررینننن الی گلی😘😍😂

دسته‌ها

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x