6 دیدگاه

رمان نبض سرنوشت پارت۴۷

5
(1)

چپ چپ نگاش کردم و گفتم: با من که نبودی احیانا؟!

چونش و خاروند و گفت: نه بابا

صداش و اورد پایین و گفت: هدیه رو میگم کلا کرمـ….آخخخخ

با ضربه ای که هدیه تو سرش زد حرفش نصفه موند و به جاش با درموندگی گفت: چرا میزنی آخه عزیزم؟

مثل خودش گفت : پس امشب دارم برات عزیزم

آرشام چشماش برق زد و کشیده گفت: جووون چی داری برام؟

من و ماهان منفجر شدیم و هدیه هم که معلوم بود خندش گرفته با اینحال گفت: زهرمار، دوست داری؟

آرشامم خندید و گفت: زهرمار که نه ولی چیز دیگه دوست دارم مثلا ا….

هدیه سرخ شد و قبل از تموم شدن حرفش با جیغ گفت: آرشاااااام

آرشامم با خنده گفت: جووووووونم

یه چشم غره تحویلش داد و گفت: ببند عزیزم

ارشامم با نیش باز گفت: چشم عزیزم

منم همونطور که میخندیدم یه چشمک بهش زدم و طوری که فقط خودش ببینه لب زدم: خوش بگذره

با دیدن قیافش زدم زیرخنده و تا خواست بهم حمله کنه در رفتم…

بعد از اینکه با همه خداحافظی کردن و سوار ماشینشون شدن تازه مراسم عروس کشون شروع شد.

بعد کلی بوق بوق کردن ماشین ها و لایی کشیدن و سوت و جیغای ما، که دیگه چیزی به پاره شدن تار های صوتیمون نمونده بود، رسیدیم در خونشون..

اونجا بابای هدیه، دستش و گذاشت تو دست آرشام و دخترش و تمام و کمال بهش سپرد و بعد از کلی نصیحت بالاخره رفتن سر خونه زندگی جدیدشون…

و ماهم بعد از خداحافظی و آرزوی خوشبختی ،

راه افتادیم سمت خونه خودمون…

ماهان با کلید در رو باز کرد و کشید کنار تا اول من برم تو..

با همون چشمایی که به زور باز نگه داشته بودمشون ،رفتم تو

خسته داشتم میرفتم سمت اتاق که راحت بگیرم بخوابم،

که یه لحظه حس کردم رو هوام و جیغم بلند شد

ماهان خندید و همون طور که من و تو بغلش گرفته بود، اروم گفت: یه قرارایی باهم داشتیم!

خواب الود گفتم: ماهان تروخدا ولم کن خوابم میاد

نوچی کرد و همون طور که میرفت سمت اتاق خواب گفت: امشب خبری از خواب نیست..

وارد اتاق شد و درو با پاش بست و رفت سمت تخت و منو اروم گذاشت روش…

با حس دستی، لای پلکام و باز کردم و با چشمای نیمه بازم ماهان و دیدم که داشت لباسام و عوض میکرد

ولی نای اینکه بهش بگم نمیخواد رو نداشتم و دوباره چشمام روی هم افتاد..

نمیدونم چقدر طول کشید که ماهان کنارم دراز کشید و یه دستش و گذاشت زیر سرم

و با اون یکی دستش من و به سمت خودش کشید..

حرکت نوازش وار دستش روی موهام من و به عالم خواب نزدیک تر میکرد..

کم کم توی بغلش با بوی مست کننده تنش چشمام داشت گرم میشد که لحظه آخر قبل از اینکه غرق خواب بشم،

زمزمه اروم و نجواگونه اش و زیر گوشم شنیدم: امروز خیلی خسته شدی عشق من، اشکال نداره بخواب؛

و بعد دیگه چیزی نفهمیدم….

_ جدی میگی آیلین؟ خیلی خوشحال شدم عزیزم

خندید و گفت: مدیون توام، بابا گفت که تو باهاش حرف زدی؛ حالا بگو ببینم چی بهش گفتی که قبول کرد؟

خلاصه ای از حرفامون و بهش گفتم..

که بعد از کلی تشکر، با ذوق گفت: امشبم قراره با مادربزرگش بیان خواستگاری! توام میای؟

همزمان که وسایلم و جمع میکردم و ابراز خوشحالی میکردم، گفتم: خیلی دلم میخواست بیام ولی متاسفانه نمیتونم، جایی کار دارم!

با ناراحتی گفت: اها باشه

با کمی شیطنت گفتم: حواست باشه سینی چایی رو ، رو شهاب بدبخت خالی نکنی

با حرص و جیغ اسمم و گفت که زدم زیرخنده..

بعد از کلی شوخی و خنده گفتم: خب آیلین جون من باید برم کلی کار دارم،بعدا میام میبینمت فعلا کاری نداری؟

_نه عزیزدلم یه دنیا ممنون فعلا

گوشیم و تو کیفم گذاشتم و رفتم طرف دفتر ماهان..

در زدم و وارد شدم

ماهان با دیدن کیف توی دستم گفت: جایی میخوای بری؟!

سرم و تکون دادم و گفتم: آره میخوام برم شرکت ساشا

تک خنده ای کرد و گفت: تو این چند هفته خوب با هم صمیمی شدین!

شونه ای بالا انداختم و گفتم: داداشمه خب ،حالا هم دیگه برم تا دیر نرسیدم

خندید و بعد از گفتن مواظب خودت باش از اتاقش اومدم بیرون و راه افتادم سمت در خروجی…

بعد از سلام و خوش امدگویی نشستم رو مبل اتاق و ساشا هم بعد از سفارش دوتا قهوه نشست رو به روم و گفت: خب چه خبر، از خودت بگو ، خوبی؟ ماهان خوبه؟

سرم و تکون دادم و گفتم: خوبیم ممنون

یکم این پا و اون پا کرد،انگار تردید داشت بگه یا نگه که آخرش گفت: مریم خانوم خوبن؟

خندم گرفت و گفتم: والا تو حالش و از منم بهتر میدونی!

یه لبخند ژکوند زد و چیزی نگفت..

چند تا برگه گرفت سمتم و گفت: یه نگاهی به اینا بنداز

برگه ها رو ازش گرفتم…

بعد از یکی دو ساعت که درباره قرارداد و شرکت حرف زدیم،

بلند شدم و درحالی که کیفم و برمیداشتم گفتم: من دیگه برم

ساشا هم از جاش بلند شد و تا کنار در باهام اومد و با شک پرسید: ماهان هم میدونه؟

با تعجب نگاش کردم و اول معنی حرفش و نفهمیدم،

بعد که منظورش و درباره مریم گرفتم با خنده و تفریح گفتم: اگه میدونست تو الان اینجا نبودی!

اونم خندید و در و برام باز کرد..

باهم اومدیم بیرون و با خنده راه افتادیم که…

با دیدنش لبخندم محو شد و خشکم زد تو یه لحظه حس کردم روح از تنم رفت و مثل یه تیکه یخ همونجا موندم…

عین عکسی بود که ازش دیده بودم

با هر قدم که بهمون نزدیک میشد دستام بیشتر مشت میشد..

تا اینکه رسید بهمون…

اونم مثل من ماتش برد و همینجوری نگام میکرد معلوم بود که اونم من و شناخته

خیره شدم تو چشمای عسلیش که فتوکپی چشمای ساشا بود..

لعنتی!!دوباره یاد بلاهایی که سر مادرم اورده بود افتادم

نگاهش رنگ و بوی دلتنگی میداد ..

اما نگاه من پر از نفرت بود..

بعد از 25 سال اومده بگه چی؟! آرامش من و بهم زده بخاطر چی؟!میخواد به چی برسه؟!

ساشا با لبخند به من اشاره کرد و گفت: ایشون خانوم عسل کریمی هستن، سهامدار جدیدی که خیلیم به من کمک کردن و من واقعا بهشون مدیونم..

و ایندفعه به اون اشاره کرد و گفت: ایشونم پدر من مسعود سلحشور هستن!!!!!

هه مسعود! آره خودشه،،همون کسی که زندگی مادرم رو براش جهنم کرد!!

ساشا که انگار متوجه جو متشنج و نگاه خیره ما شد، با،تعجب گفت: چیزی شده؟ شما هم و میشناسین؟!

یه پوزخند زدم و لب زدم: نمیدونم

و با تمسخر ادامه دادم: باید از پدرتون بپرسید!

عمدا روی کلمه˝پدرتون˝ تاکید کردم که بفهمه هیچ وقت برای من پدر نبوده..

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم و ازش گرفتم و به ساشا که با تعجب مارو نگاه میکردم دوختم و گفتم: _ روز خوبی بود، ممنونم خداحافظ

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۱۶۶۸۶

دانلود رمان پرنیان شب pdf از پرستو س 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :       پرنیان شب عاشقانه ای راز آلود به قلم پرستو.س…. پرنیان شب داستان دنیای اطراف ماست ، دنیایی از ناشناخته های خیال و … واقعیت .مینو ، دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی روی کتفش رو به رو میشه خالکوبی که دنیای…
00

دانلود رمان رز سفید _ رز سیاه به صورت pdf کامل از ترانه بانو 3.7 (10)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   سوئیچ چرخوندم و با این حرکت موتور خاموش شد. دست چپمو بالا اوردم و یه نگاه به ساعتم انداختم. همین که دستمو پایین اوردم صدای بازشدن در بزرگ مدرسه شون به گوشم رسید. وکمتر از چندثانیه جمعیت حجیمی از دختران سورمه ای پوش بیرون ریختند. سنگینی…
images

رمان عاشقم باش 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان عاشقم باش خلاصه: داستان دختری به نام شقایق که پس از جدایی خواهرش با همسر سابق او احسان ازدواج می کند.برخلاف عشق فراوان شقایق نسبت به احسان .احسان هیچ علاقه ای به او ندارد کم کم طی اتفاقاتی احسان به شقایق علاقمند می شود و زندگی خوشی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۸ ۱۱۳۰۳۲۵۲۱

دانلود رمان دامینیک pdf، مترجم marya mkh 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :     جذابیت دامینیک همه دخترهای اطرافش رو تحت تاثیر قرار می‌ده، اما برونا نه تنها ازش خوشش نمیاد که با تمام وجود ازش متنفره! و همین انگیزه‌ای میشه برای دامینیک تا با و شیطنت‌ها و گذشتن از خط‌قرمزها توجهشو جلب کنه تا جایی که…
IMG 20230129 003542 2342

دانلود رمان تبسم تلخ 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       تبسم شش سال بعد از ازدواجش با حسام، متوجه خیانت حسام می شه. همسر جدید حسام بارداره و به زودی حسام قراره پدر بشه، در حالی که پزشکا آب پاکی رو رو دست تبسم ریختن و اون از بچه دار شدن کاملا…
۰۳۴۶۴۲

دانلود رمان نیلوفر آبی 0 (0)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان:     از اغوش یه هیولابه اغوش یه قاتل افتادم..قاتلی که فقط با خشونت اشناست وقتی الوده به دست های یه قاتل بشی،فقط بخوای تو دستای اون و توسط لب های اون لمس بشی،قاتل بی رحمی که جذابیت ازش منعکس بشه،زیبایی و قدرتش دهانت رو بدوزه…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۲۲۱۱۲۰۷۸۶

دانلود رمان دریچه pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان :       داستان درباره زندگی محياست دختری كه در گذشته همراه با ماهور پسرداييش مرتكب خطايی جبران ناپذير ميشن كه در اين بين ماهور مجازات ميشه با از دست دادن عشقش. حالا بعد از سال ها اين دو ميخوان جدای از نگاه سنگينی كه هميشه گريبان…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۱۷۶۲۱

دانلود رمان انار از الناز پاکپور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       خزان عکاس جوانی است در استانه سی و یک سالگی که گذشته سختی رو پشت سر گذاشته دختری که در نوجوانی به دلیل جدایی پدر و مادر ماندن و مراقبت از پدرش که جانباز روحی جنگ بوده رو انتخاب کرده و شاهد…
IMG 20230123 235630 047

دانلود رمان آغوش آتش جلد اول 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     یه پسر مرموزه، کُرده و غیرتی در عین حال شَرو شیطون، آهنگره یه شغل قدیمی و خاص، معلوم نیست چی میخواد، قصدش چیه و میخواد چی کار کنه اما ادعای عاشقی داره، چی تو سرشه؟! یه دختر خبرنگار فضول اومده تا دستشو واسه…
اشتراک در
اطلاع از
guest

6 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Ghzl
Ghzl
3 سال قبل

خیلی خوبههههه👌👌

Fatemeh
Fatemeh
3 سال قبل

الناز ساااااااچ وااااااااو
زود پارت بعدیو بده نزاریمون تو خماری

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

والا فاطمه به روز جز خماری حساب نمیشه ها😅 مرسی …

Fatemeh
Fatemeh
3 سال قبل

آیلین کله عروسی که تنش بود اینجو گذاشتن

Elnaz
Elnaz
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

مرسی عشقم 😍😘

دسته‌ها

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x