11 دیدگاه

رمان”ســهم من از تو”پارت12

5
(1)

💕📚

خون توی تنم یخ میزنه…خون سرد بودن و عادی بودن خیلی سخته…

لبخند میزنم… جون میکنم:

– چیشد؟

برمی گرده سمتم:

– صدای چی بود؟

اب دهنم و سخت قورت میدم:

– من صدایی نشنیدم!

– چطور ممکنه؟ من شنیدم از همین اتاق!

دستمو پشت کمرش میزارم و به زور به بیرون هدایتش میکنم:

_توهم زدی داداشم… از بس فکر و خیال میکنی!

همراهم میاد… بی خیال میشه.. نفسم سخت بالا میاد…

کلافه میگه:

– آره شاید… خدافظ!

بیرون که میره … قبل از اینکه در و ببنده میگم:

– آرتان لطفا کلیدمو بده !

یکم خیره نگام میکنه…

دلخور میشه اما حرفی نمیزنه…

کلید و سمتم میگیره و در و می بنده …با سرعت سمت اتاق میدوم…

در و کمد و که باز میکنم ،

دلارام بی جون و بی حال سرش و به کمد تکیه میده و نگام میکنه .. مثل مرده هاست..شاید قلبش بزنه شاید نفس بکشه شاید پلک بزنه اما این لحظه مرده..

زیر پاهاشو می گیرم و دست دیگمو زیر گردنش می برم .. از توی کمد بیرون میارمش خم میشم روی صورتش:

– دل آرام!؟

نگام میکنه… اشکاش میریزه … چونش می لرزه …

– نترس نفهمید… ببرمت بیمارستان؟

لبشو گاز می گیره تا صدای گریه اش بلند نشه … با انگشت اشارم لبشو از زیر دندونش خلاص میکنم:

_گریه کن!

اروم میشینم روی تخت و به خودم فشارش میدم… تلاش میکنه ازم جدا بشه اما جون نداره . سرشو توی سینم پنهون میکنه… هق هق میکنه.. چشمامو

میبندم… شقیقه هام تیر می کشه.

– بدبختم کردی!

سرمو بالا می گیرم و چشمام و روی هم فشار میدم.

– داشتم جون میدادم!

پیراهنمو چنگ میزنه،

– چه جوری دلت اومد؟ دیدی تو صداش جون نبود؟

غیرت و حسادت عصبیم میکنه:

_به درک که نبود!

چونشو می گیرم و از سینم جدا میکنم… زل میزنم توی چشماش:

– یکمم به من فکر کن!

داد میزنه..

– تو خونه خراب کنی!

پوفی می کشم و اروم میزارمش روی تخت:

– بخواب یکم!

اون قدر بی حال و بی جونه..

اون قدر ترسیده که هیچی نمیگه فقط بی حوصله و خسته چشماش و می بنده…از اتاق بیرون میرم و اجاز میدم یکم استراحت کنه!

* دلارام *

چشمام و باز میکنم… سرم سنگینِ… چشمام میسوزه …

دستمو روی سرم میزارم و از روی تخت بلند میشم از اتاق که بیرون میرم آرشامو می بینم که روی کاناپه نشسته و پاهاش و دراز کرد … کنترل تلویزیون دستشه و کانل رو بالا پایین میکنه…

با دیدنم بلند میشه و سمتم میاد:

– بهتری؟

خوب بودن دیگه از من بعیده …نمیشه من خوب باشم… غیر ممکن…

همون قدر که توقع داشته باشی توی تابستون برف بیاد…

– خدافظ!

مچمو می گیره … نگام به ساعت دیواری می افته…دلم شور میزنه…

لب می زنم:

– دیرم شد !

– آرتان چیزی نفهمید نگران نباش!

تلخ میخندم…

سخت زل میزنم توی چشماش…

توی چشمای پسری که همبازی بچگیم بود…رفیق بود..اما حالا…نگرانی تعریف خوبی واسه این حال داغونم نیست.

-دستمو ول کن بزار برم..!

اشکم می چکه… تمام وجودم بغضِ…

اگه بشکنم و ببارم تموم میشم…

دستمو ول میکنه و دستش و روی گونم می کشه:

– یکم بهم تکیه کن… بد شروع شد ولی بد ادامه ندیم… دوسم داشته باش لعنتی!

چشمام از زور اشک برق میزنه…

درست نمی بینمش…

کاش درست نمی شنیدم….

بغض میباره از صدای خستم….

بی نفسی می باره از سرتاپام..

– کی میتونه مت..جاوزش و دوست داشته باشه؟

میگم و دلم می ترکه…میگم و چشماش و غم می گیره …

میگم و دنیا خراب میشه رو سرمون…

جلو میاد… نمیخوام ببارم… اما کنترل این اشکا دست من نیست…

– دل آرام از روی هوس و یه شب خوابیدن بهت ت..جـ.اوز نکردم… خواستم که…

جون میکنم…

جون کندن واقعی یعنی نفس داری…

نبض داری…

ولی حس زندگی نداری…

هر ثانیه می میری…

– اون قدر ازت پرم…اون قدر همه چی داغون … اون قدر همه چی وارونه‌س که دیگه چیزی با جنگ و دعوا حل نمیشه… !

عقب میرم… در و باز میکنم…

صدای دل ارام گفتنش و میشنوم و در و می کوبم…

فرار میکنم… میدوم…

از این خونه از این ادم فقط باید دور شد…

آرتان گفت بدون من تمومه؟

چرا اون موقع نبودم چشماشو ببوسم..

گلوی پر بغض شو ببوسم؟

چرا نبودم باز گمشم توی آغوشش…

باز اون قدر فشارم بده که با خند بگم استخونام شکست…

که گوشم و گاز بگیره و بگه قانونش همینه… دلت شکست صدام کن..!

چرا نمیشه این روزا که دلم شکسته صداش کنم؟

اگه صداش کنم میرسه به دادم؟

به خونه که میرسم با شنیدن صدای آشنا ته مونده توانم ته می کشه…

زانوهام شل میشه…دیوار و چنگ میزنم..

– بیاید بشینید زن عمو من چیزی نمیخورم… یه کاری دارم با دل ارام بیاد بگم میرم!

– والا نمیدونم چرا این قدر دیر کرد !

– نگفته کجا میره ؟

– نه والا…این روزا بچم مثل ارواح شد !

جلوتر میرم… پام که به سالن میرسه با دیدنم بلند میشه…یخ میزنم…

شایدم اتیش می گیرم… جلو میاد…

نمیشه فقــط یه بار دیگه بگم بغلم کن؟

بگم بزار ببوسم چشمای خوشگلتو؟

بگم استخونامو بشکن؟

بگم دلمو شکوندن؟

بگم دل ارام دیگه اروم نیست!

مامان با دیدنم نگران و عصبی جلو میاد:

– معلومه کجایی تو؟ ساعت ۸ شب!

بگم کجا بودم دنیا همین نقطه متوقف میشه که … سکوت میکنم … آرتان جلو میاد … روبه روم می ایسته… محکم..جدی… پر اخم… عصبی…

خسته… خسته …خسته…

– حرف دارم باهات!

منم حرفا دارم..

منم دلتنگی دارم….

منم بغل لازمم..

منم کم دارمت…

لعنت بهت ارشام…

– حرفی بین ما نمونده!

مامان عصبی صدام میزنه…

آرتان مچم و می گیره و می کشه…جای بخیه هام میسوزه …

از پله ها بالا میره و منم همراهش می کشه…

یادم میاد… اون روز خونه‌ی عمو رو… همون روزی که ارشام کشتم… همینجاآبروی منو

برد… همین جوری عصبی…

مامان ارتان و صدا میزنه… اما توجه نمیکنه… تموم تنم سرد میشه و می لرزم…

وارد اتاق که میشم در و میکوبه و میگه:

– کجابودی تا این موقع؟

شک کرده …؟ فهمیده ؟ نکنه فهمید که اینجاست؟ ؟؟

سعی کردم به خودم مسلط باشم:

– فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه کجا بودم …

جا خوردن و توی چشماش میبینم …

شکستن رو میبینم …

تا حالا باهاش اینجوری حرف نزدم …

صداش بالا تر میره :

– این چه طرز حرف زدنه ؟ مگه بی کَس و کاری ؟ فکر کردی گفتی نه دیگه هر کار میخوای میتونی بکنی؟

لرزش پاهامو حس میکنم ، خدا خدا میکنم که آرتان نفهمه … سعی میکنم صدام محکم باشه :

– بی کَس و کار نیستم اما تو هم کَس و کارم نیستی ، فهمیدی ؟

صداش میاد پایین:

– دلارام واقعا خودتی ؟ تو همونی ؟ اون دلارام با من اینجوری حرف نمیزد … اون دلارام میگفت من همه کارشم … اون دلارام،

حرفش رو قطع میکنم چون اگه ادامه بده جلو اشکام رو نمیتونم بگیرم :

– آره همونم، اما قبل با الان فرق داشت ، الان همه چی تموم شده کی میخوای اینا رو بفهمی؟

چشماش از همیشه مظلوم تر میشه …

کاش میفهمید من دیگه همون دلارام نیستم …

شدم دلارامی که داداشش ساخته …

یه دختر خسته و نا امید …

با صداش به خودم:

– دلارام دستت …

به دستم نگاه میکنم …

رنگ باند دستم از خون قرمز شده …

دستشو میاره جلو که دستمو بگیره سریع دستم رو میکشم عقب :

– این بچه بازیا چیه بزار ببینم چی شده…

باز دستشو میاره جلو …

اینبار میزارم دستم رو بگیره …

بهونه ی خوبی بود برای لمس دستاش …

برای حس گرمای دستایی که دیگه هیچوقت مال من نیستن …

باند دستم رو باز میکنه :

– هوووف همش تقصیر من شد پاشو ببرمت دکتر

– چیزیم نیست.

_نکن دلارام پاشو …

چقدر نگرانیش برام خواستنیه …

نرم شد ، نرم شدم …

اما این درست نبود …

نه نباید بزارم باز امیدوار بشه …

– گفتم چیزیم نیست بس کن …

به سمت کمد میرم و باند رو برمیدارم ، میخوام ببندمش که نمیتونم … میاد باند رو میگیره و دستم رو میبنده …

تو سکوت نگاهش میکنم …

هیچوقت از نگا کردن بهش سیر نمیشم …

با صدای پیام گوشیش ، گوشیشو از جیبش در میاره و نگاه میکنه …

هر لحظه صورتش قرمز و قرمز تر میشه …میترسم …

نکنه چیزی راجبه منه …

نکنه چیزی شده …

به سختی لب میزنم :

– آرتان چیشد ؟

با عصبانیت میگه :

– هنوزم نمیگی کدوم گوری بودی ؟

هول میکنم ، میترسم ، میلرزم :

– من … من آرتان ، هیچ جا …

حرفم رو قطع میکنه:

– بالاخر معلوم میشه همه چی دلارام ، من یه روز میفهمم همه چی رو …

با ترس نگاهش میکنم که پامیشه و سمت در میره!

 

* نازگل *

از دانشگاه بیرون میام … حواسم به دل ارام هست… سر به زیر و خسته…بی حال و بی

حوصله کوله شو روی زمین می کشه و بی توجه بهم از دانشگاه بیرون میره …

صداش میزنم… بی حواس تر از این حرفاست که متوجه‌م بشه … بازوشو می گیرم … مثل

مرده‌ی متحرک شد … برمی گرده سمتم و نگام میکنه…

– حواست کجاست؟ چه خبره؟

سرد نگام میکنه… یخ… بی حس…

– رفاقت و خوب تموم کردی در حقم… راز دار خوبی بودی!

– باید باهات حرف بزنم دلی… این قدر ضعیف نباش… این قدر زود وا نده !

نیشخند میزنه… این همون دل ارامه؟. چشماش هیچ حسی نداره..

دستم و با خشونت از بازوش می کشه و میگه:

– وا ندم؟ تو هم فیلمت دست یه پسری بود وا میدادی!

صدای بوق اتومبیل باعث میشه سر هر دومون برگرده

با دیدن آرشام قلبم فشرده میشه…

دل ارام دستاش و مشت میکنه و میگه؛

– وای خدا!

بی حرف ازم جدا میشه و سمت ماشین میره

هاج و واج نگاشون میکنم… حسادت حالمو بد میکنه…

آرشام لعنتی…

گوشیم و از جیبم بیرون میارم

دل ارام یکم بحث میکنه و بلاخره سوار ماشین میشه

پشت هم عکس می گیرم… وقتی میرن عصبی و بهم ریخته سمت ماشینم میرم ودنبالشون راه می افتم… آرشام که جلوی کافه نگه میدار دوست دارم جیغ بکشم.. لعنت به هردوتون…

اشکام می ریزه و واسه ارتان پیام میدم:

– اگه می خوای حرفام بهت ثابت بشه بیا به این آدرس!

آدرس و واسش می نویسم… جواب میده

_تو کی هستی لعنتی… تو این حال و روز داغون تو چی میگی این وسط ؟

نگاهی به پنجره‌ی بزرگ شیشه‌ی کافه می اندازم…

دل ارام و ارشام رو به روی هم پشت میز نشستند…

خسته شماره‌ی آرتان و می گیرم و دیگه واسم مهم نیست چی میشه…

ارتان که جواب میده بینیمو بالا می کشم و میگم:

– من و میشناسی…چند بار دیدیم… نازگلم…رفیق دل ارام!

صدایی جز نفس نفس زدن ازش نمیشنوم..

– آقا ارتان؟

– تو… تو چی میدونی؟

– بیا به ادرسی که گفتم… بیا تا دیر نشد …!

– باشه!

قطع میکنم و خسته سرمو روی فرمون میزارم… نمیخوام ارشامو ازدست بدم.. منتظر ارتان می مونم و خدا خدا میکنم اونا توی کافه بمونن تا بیاد..از

ماشین پیاده میشم… نمیدونم چقدر می گذره که ماشین آرتان جلو پام ترمز میکنه .. قلبم

می کوبه… از ماشین که پیاده میشه و سمتم میاد رنگش پریده …

چشماش دو دو میزنه.. خسته نگام میکنه:

– چیو قرار ببینم؟

نگام سمت کافه میره که آرشام و دل ارام میان بیرون بازوشو می کشم و پشت درخت

می ایستم…

عصبی نگام میکنه:

چته تو؟

– اون طرف خیابونو نگا کن!

سرش که برمی‌گرده قلبم می ریزه …

گیج نگاه میکنه…

دو قدم جلو میره … لب میزنه…

– دل ارام؟

باز میخواد جلو بره که دستش و می کشم…

– آرشام بود؟ اینجا چی کار داشتن؟ چیکار دارن باهم؟

هنوز نمیدونه چه خبره یا خودشو زده به اون راه … ارشام و دل ارام که سوار ماشین میشن و میرن میخواد دنبالشون بره که میگم :

-نفهمیدی داستان چیه؟

نگام میکنه… تموم صورتش عرق کرده … نفس نفس میزنه… انگار که مسافت طولانی دویده…

می ترسم از چشماش ولی میگم:

– با هم ریختن رو هم… بهت خیانت کردن که نامزدی و بهم زد … هنوز نفهمیدی؟

دستاش و به درخت می گیره … می ترسم… گیج تلو تلو میخوره و سمت ماشین میره…

جلوی ماشین که میرسه دیگه نمی تونه… همونجا کنار خیابون می‌شینه… سرش و به ماشین تکیه میده … نگران سمتش می دوم…

– آقا آرتان؟ خوبی؟

سمت ماشینم میرم و بطری اب و برمیدارم

باز سمتش برمی گردم و با عجله بطری و سمت لباش می برم یکم که میخوره … خیره و منگ نگام میکنه:

– هر چی میدونی بگو!

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۳ ۰۱۲۶۵۰۱۱۲

دانلود رمان داروغه pdf از سحر نصیری 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان:       امیر کــورد آدمی که توی زندگیش مرد بار اومده و همیشه حامی بوده! یه کورد مرد واقعی نه لاته و خشن، نه اوباش و نه حق مردم خور! اون یه پـهلوونه! یه مرد ذاتا آروم که اخلاقای بد و خوب زیادی داره،! بعد از…
Romantic profile picture without text 1 scaled

دانلود رمان طهران 55 pdf از مینا شوکتی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       در مورد نوا دختری جسور و عکاسه که توی گذشته شکست بدی خورده، اما همچنان به زندگیش ادامه داده و حالا قوی شده، نوا برای نمایشگاهه عکاسیش میخواد از زنهای قوی جامعه که برخلاف عرف مکانیک شدن عکس بگیره، توی این بین با…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
InShot ۲۰۲۳۰۵۳۱ ۱۱۰۹۳۹۲۵۷

دانلود رمان گناهکار pdf از فرشته تات شهدوست 0 (0)

12 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیمو پر از سیاهی کردم. پر از نفرت و تاریکی..فقط به خاطر همون عذابی که همیشه ازش دَم می زد. انقدر که برای خودم این واژه ی گناهکار رو تکرار کردم تا تونستم کاری کنم بشه ملکه ی ذهن و روح و قلبم.اون…
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 5 (2)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
IMG 20210725 110243

دانلود رمان دلشوره 1.5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       هم اکنون داستان زندگی پناه را تهیه کرده ایم، دختری که بین بد و بدتر گیر کرده و زندگی اش دستخوش تغییراتی شده، انتخاب مردی که برای جان خودش او را قربانی میکند یا مردی که همه ی عمرش عاشقانه هایش را با…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۵۵۷۸۲۰

دانلود رمان کابوس پر از خواب pdf از مریم سلطانی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   صدای بگو و بخند بچه‌ها و آمد و رفت کارگران، همراه با آهنگ شادی که در حال پخش بود، ناخودآگاه باعث جنب‌و‌جوش بیشتری داخل محوطه شده بود. لبخندی زدم و ماگ پرم را از روی میز برداشتم. جرعه‌ای از چای داغم را نوشیدم و…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۲ ۱۲۰۱۲۴۶۴۹

دانلود رمان بی دفاع pdf از هاله بخت یار 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       بهراد پارسا، مردی مقتدر اما زخم خورده که خودش و خانواده‌ش قربانی یه ازمایش غیر قانونی (تغییر ژنتیکی) توسط یه باند خارجی شدن… مردی که زندگیش در خطره و برای اینکه بتونه خودش و افراد مثل خودش رو نجات بده، جانان داوری، نخبه‌ی…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۴ ۱۰۱۹۳۶۱۶۳

دانلود رمان بی مرزی pdf از مهسا زهیری 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       بی مرزی درباره دختری به اسم شکوفه هستش که پس از ۵ سال تبعید توسط پدر ثروتمندش حالا به تهران بازگشته و عامل اصلی این‌تبعید را پسرخوانده پدر و خود پدر میدونه او در این‌بازگشت می‌خواهد انتقام دوران تبعیدش و عشق ممنوعه اش را…
اشتراک در
اطلاع از
guest

11 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سگ اعصاب
سگ اعصاب
10 ماه قبل

اها فهمیدم
اگه ارشام بمیره خیلی اوکی میشه
چون داشتم فکر میکردم مثلا ارشام تهش بره با نازگل بعد متوجه شدم هنوزم قضیه تجاوز و بهم خوردن رابطه برادری بین ارشام و ارتان سر جاشه پس داستان چرت میشه
ولی ارشام و نازگل هردو بمیرن خوب میشه
داستان در هردو صورت پایان کاملا خوشی نمیتونه داشته باشه
اها اگه دلارام بمیره نازگل بیخیال شه و دوتا داداشا باهم کاپل بشن هم تعجب برانگیز نیست
من واقعا دبگه نمت

سگ اعصاب
سگ اعصاب
10 ماه قبل

داداش الان تهش چرا انقدر غیرقابل پیش بینیه
من در حال حاضر از نازگل متنفرم
ولی همزمان ارتان و ارشامو دوست دارم
دلارامم که فقط میتونه برا یکیشون شه
پس اون یکی داداشه چی میشه؟ اگه برا ارشام بشه ، ارتان خیلی گناه داره و اگه برا ارتان شه ارشام دیگه چطوری بمونه؟
کلا در هر دو صورت خانواده از هم میپاشه چون هر کدوم از برادرا با دلارام یه چیزاییو تجربه کردن
ایش کاش زودتر معلوم شه

خواننده رمان
خواننده رمان
10 ماه قبل

طفلی آرتان😔 کاش نازگل لااقل واقعیتو بگه نه دلارام رو مقصر کنه

. .........Aramesh
. .........Aramesh
10 ماه قبل

نازگل عوضی داره میگه ریختن رو هم اخه احمق خر تو ک میدونی بهش تجاوز کرد دلارام نمیخاست تف اینم از رفیق

ولی من نمیدونم چرا ترس اینو دارم نکنه دلارام حامله شه داره مغزمو میخوره 😱😱

صحرا
صحرا
10 ماه قبل

به نظر من آرتان برای درآوردن حرص دلارام با نازگل ازدواج میکنه

I don't know
I don't know
پاسخ به  صحرا
10 ماه قبل

منم میگمممممممم🗿🤌 بخدا تهش همین میشه … آخرش هم میان از هم تشکر میکنن

I don't know
I don't know
پاسخ به  صحرا
10 ماه قبل

با خودم شرط بستم که اگر نشد اسممو میزارم غضنفر 🗿🤌

n.ch
n.ch
10 ماه قبل

فقط امیدوارم آخره رمان آرتان بفهمه که همه این اتفاقات به خاطر آرشام بوده

شیما
شیما
10 ماه قبل

داری چیکار می کنی دلارامو ارتانو بدبخت نکنننننننننننن

کیم سوکجین
کیم سوکجین
10 ماه قبل

کاش حسادت چشمای نازگلو کور نکنهههه

شیما
شیما
پاسخ به  کیم سوکجین
10 ماه قبل

کور کرده صد در صد

دسته‌ها

11
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x