86 دیدگاه

رمان”ســهم من از تو”پارت59

3
(2)

.

چشم می بندم. تاوانشو پس داد؟

این ترس از مرگ…

اون طناب .

اون خفگی

زن عمو جیغ میکشه:

– دل ارااااااام.

و من ناخوداگاه داد میزنم:

– می‌بخشم.

مرد مامورو عقب میزنه.

چشمای پر از بهت آرشام باز میشه…

همه نگام میکنن

زن عمو خودشو از زمین جمع میکنه.

آرتان از همه شوکه تره

و من فقط لب میزنم :«بخشیدم!»

 

همه مات من موندن!

حتی آرشام.

مرد پرونده رو میبنده و بلند میگه:

– صلوات بفرستید!

آرشام خیره و گنگ نگام میکنه.

از چهارپایه میارنش پایین

میخوان باز سمت زندان ببرنش که سمتم میاد.

خیره ی چشمای خیسم میمونه

بی حال لب میزنه:

– چی کار کردی؟

و دلم… دلم دیگه دل نمیشه…

تا قیام قیامت… تا ابد… تا آخر دنیا…

مامور میبرتش

زن عمو بغلم میکنه و اهمیتی به لرزش تنم نمیده.

– الهی دورت بگردم که این قدر بزرگ و خانومی.

عقب میره و من گلومو چنگ میزنم و از اونجا بیرون میرم…

نفسمو سخت بیرون میدم… و باز آرتان که صدام میزنه. اما نمیشنوم…

فقط

میرم میرم تا به جاییو پیدا کنم تا فریاد بزنم از ته دل

داد بزنم و بگم شدنی نیست که من باز بتونم از ته دل بخندم و زندگی کنم….

بازوم کشیده میشه:

– دل ارام؟ کجا داری میری؟

نگاش میکنم. نگاش میکنم و هیچ حسی جز نگرانی از این اتفاق توی چشماش نمیبینم.

منو سمت ماشینش میبره میشینم و حرکت میکنه.

و دلم برای خودم بد میسوزه خیلی بد…

– حرف بزن

حرف ندارم هیچی ندارم بگم.

– دل ارام؟

کاش میفهمید دیگه به دردش نمیخورم

– د یه چیزی بگو لعنتی.. گریه کن… داد بزن .

؛_ منو بیر به جای خلوت که بشه از ته دل جیغ کشید!

عصبی میگه:

– رضایت دادی که به این روز بیفتی؟

– ناراحتی؟

– چرند نگو… من نگران حال و روز توام!

– نتونستم نتونستم مردنشو ببینم نمیشد!

توی یه جاده ی خلوت ترمز میکنه… پیاده میشم… به در تکیه میدم… چشم می بندم….

کنارم حسش میکنم:

– آییییییییییییی

بلند تر داد میزنم:

– آخخخ

تنم میلرزه جیغ میکشم:

– خداااایااااااا!

دستم کشیده میشه … سرم توی سینش میخوره. بغلم میکنه.

محکم فشارم میده… آروم توی گوشم لب میزنه:

– آروم بگیر… هیش آروم!

– بغلم نكن لعنتي

– باید عادت کنی.

با گریه به سینش مشت میزنم،

– جون دلم!؟

– ولم كن… حالم بد میشه

کمرمو نوازش میکنه

– عادی میشه کم کم!

– منو تو نمیتونیم ما شیم… دیگه نمیشه!

– کی میگه نمیشه؟

– من میگم!

با لبخند میگه:

– تو غلط کردی عزیزم!

 

نگاش میکنم…

خیره… پر از درد….

پر از بهت…..

گیج لب میزنم:

– آرتان!

منو از آغوشش جدا میکنه:

– نمیخوای خوب تموم شه؟

– نمیشه… شدنی نیست… من و ببر خ…

دو طرف صورتمو قاب می گیره….

تموم تنم میلرزه و توجه نمیکنه

– به این دستا عادت کن…. نلرز!

– آرتان؟

– بهت گفتم… زل بزن تو چشمام و بگو دیگه دوسم نداری نامردم اگه نرم‌!

اشکم که میریزه با انگشت شصت پاکش میکنه و میگه:

– از هم خیلی دلخوریم و پر ولی! همون قدر عاشق همیم… نیستیم؟

– الان وقت این حرفا نیست لعنتی!

– هست…. همه چی تموم شد… آرشام حبس شو میکشه… همه میرن سر زندگیشون… بازم من موندم و تو!

خسته نگاش میکنم.

جلوتر میاد…

تپش قلبم بالا میره.

کف دستمو روی سینش میزارم

– آرتان؟

لباشو روی پیشونیم میزاره…

عمیق و طولانی می بوسه… تنم می لرزه… لب میزنه:

– ممنون که بخاطر مامان بابام گذشتی ازش!

اشکم می چکه.

در ماشینو باز میکنه…

آروم میشینم

در و می بنده و سوار میشه.

چشم میبندم.

خم میشه و صندلیو می خوابونه.

– تا برسیم یکم بخواب… همه چی تموم شد!

حرف شو گوش میدم.

میخوابم تا شاید وقتی بیدار میشم یکم آرامش بیشتری داشته باشم.

تموم شد.

گذشتم.

رد شدم…

فقط

به امید یکم آرامش ..

کاش خدا دریغ نکنه.

کاش آرتان ..

کاش حسمو میفهمیدم… خستم…

اندازه ی کوه کندن خستم!

 

«آرتان»

 

نگاش میکنم…. آروم خوابیده.

آروم و معصوم…

حقش نبود این همه درد… این همه غم…..

حقش نبود… خیابان رو بالا و پایین میکنم تا شاید یکم آروم بخوابه…..

یک ساعت بی وقفه رانندگی میکنم.

از دیشب تا الان هیچ کدوم نخوابیدیم… جلوی بیمارستان که ترمز میکنم آروم سمتش

برمی گردم….

پشت دستمو روی صورتش میکشم:

– دلی جان؟

پلکاش تکون میخوره….

چشماشو باز میکنه و نگام میکنه:

– چیشده؟

– نترس… چیزی نشده… اومدم پیش بابام… میخوام بهش خبر بدم که گذشتی .

لبخند میزنه و بلند میشه… شالشو درست میکنه و پیاده میشیم… وارد بیمارستان که

میشیم… به اتاق بابا میریم… آوردنش بخش… قرآن توی دستشو می

بنده و نگامون میکنه… اما نمیخواد به روش بیاره حالش بده:

– تموم شد؟

این حجم از ناامیدیش حالمو داغون میکنه… دل آرام جلو میره… دست بابا رو میگیرم:

– تموم شد اما بد تموم نشد!

بابا مردد نگامون میکنه:

– یعنی چی؟

دست دل آرامو می گیرم

– گذشت دل ارام .

بابا چشم می بنده … ذکر میگه زیر لب… خداروشکر میکنه…..

چشم باز میکنه و دست دل ارام و میگیره و میکشه … دستشو رها میکنم… دل ارام غرق

میشه توی آغوش بابا… میدونم اذیت میشه اما باید کنار بیاد.

– تا آخر عمر شرمندتم عمو جان .

– دشمنتون شرمنده عمو!

پیشونیشو میبوسه:

– ممنون عمو جون… ممنون… پیرنشی الهی!

از آغوش بابا بیرون میاد

– کی مرخصی بابا؟

– منتظرم دکتر صدر بیاد!

_من میرم دلیو برسونم خستس… برمیگردم پیشتون.

_برو بابا… برید به سلامت .

از بیمارستان که بیرون میایم دل آرام نفسشو سخت بیرون میده… سوار ماشین میشیم.

نگاش میکنم:

– ببرمت صبحونه بخوری؟

نگام میکنه لبخند میزنه:

– نه ممنون… به خواب بیشتر احتیاج دارم.

جلوی آب میوه فروشی ترمز میکنم و میگم:

– یه آب میوه کیک بخوریم لااقل!

حرفی نمیزنه… پیاده میشم و بعد از خرید آب طالبی و کیک برمی گردم پیشش… آب میوه

و کیکو دستش میدم و خودمم شروع به خوردن میکنم…

خیره خیابون میگم:

– راستش فکر نمیکردم بعد اون همه مصیبت رضایت بدی!

پر بغض میگه:

دلم سوخت. حتی واسه خود نامردش!

– آدمای مهربون همیشه چوپ مهربونیاشونو میخورن.

– تو میگی اشتباه کردم؟

لبخند میزنم:

– تو کاریو کردی که دلت خواست… این خوبه!

– اره… اما مطمئنم از زندان خلاص شه نمیتونم نفس راحت بکشم

با اخم نگاش میکنم:

– من مردم مگه؟

 

– عه خدا نکنه.

لبخند میزنم و حرکت میکنم به خونه که میرسیم پیاده میشه و تشکر میکنه… رنگش حسابی پریده… میدونم که خوب نیست… در خونه رو باز میکنه.

صداش میزنم:

– دل دل؟

سریع سمتم برمیگرده… خیلی وقته اینجوری صداش نزدم…

-امشب میام دنبالت بریم رستوران

میخواد حرفی بزنم که حرکت میکنم و میگم:

– ۸ شب!

و دور میشم…

میدونم دلیل مخالفتشو اما یه چیزم خوب میدونم…

اینکه هنوز دوسم داره… اینو حس میکنم……

و خدا خدا میکنم غلط نباشه.

 

«دلارام»

 

خستم. فکر و روحم خستس فقط احتیاج دارم بخوابم… و اصلا هم به حرفهای امروز آرتان فکر نمیکنم… به کاراش…. به بوسش… و حتی قرار آخرش.

روی تخت دراز میکشم. اینجا قرار بوده خونه ی من و آرتان بشه؟ دلم میگیره چشم می بندم تا فقط بخوابم… و شاید هنوز باورم نمیشه از آرشام

گذشتم. کم کم چشمام گرم میشه … نمیدونم چقدر خوابیدم چقدر گذشته… چند ساعت… که دستی روی صورتم میشینه… جیغ میزنم و با دیدن

آرتان وحشت زده نگاش میکنم:

 

– نترس نترس منم…نترس لعنتی… هرچی زنگ زدم جواب ندادی نه خونه رو نه تلفن ….. مجبور شدم … نگرانت شدم… بیهوش شدی تو؟

نفس نفس میزنم… میشینم و میگم

– اصلا نفهمیدم!

 

ساعت ۹ شب…

 

– چقدر میخوابی؟

نگاش میکنم… نمیشه از این چشمها ترسید… نمیشه به این مرد بی اعتماد بود… نمیشه که نمیشه… بلند میشم… سمت سرویس بهداشتی میرم و صورتمو

آب میزنم… بیرون که میام باز وارد اتاق میشم… روی تخت نشسته… کاش نمی اومد….

– آماده شم؟

– بیا اینجا!

جلو میرم… نگام میکنه…

– اذیت نکن آرتان..

بازومو میگیره و می چرخونه… میدونم میخواد چی بگه:

– باز با موی خیس خوابیدی؟

لبه ی تخت می شینم:

– میشه حرفای گذشته رو تکرار نکنی؟

 

 

موهامو سمت بینیش میبره و میگه:

– رستوران دیر شد… سشوار بده اینا رو خشک کنم بریم.

– خودم انجام میدم.

– میخوام خودم انجام بدم.

بلند میشم و سشوار و شونه رو از کشو واسش میارم… روی تخت و موهامو خشک میکنه و تن من باز یخ میزنه. می لرزه… آروم موهامو

شونه میزنه…. بعد شروع به بافتنش میکنه… کارش که تموم میشه خم میشه و توی گوشم

میگه:

– یخ کردی که باز.

– دست خودم نیست

– باشه… نلرز این قدر تموم شد!

میخواد از تخت پایین بره که مکث میکنه… بازومو میگیره… برمیگردم و اخمای در همشو

می بینم:

– چیشده؟

– این کبودی جای چیه؟

– من نديدمش اما حتما جای کتکای آرشا…

کلافه بلند میشه و از اتاق بیرون میزنه… نفس خسته مو فوت میکنم… حتما حالا حالاها

اسم و سایش از زندگیم نمیره… آماده میشم و بیرون

که میرم میبینم مشغول گوشیشه… نگام میکنه:

– بریم؟

سرمو تکون میدم… سوار ماشین که میشیم میگه:

– به مامانت زنگ بزن اونم نگرانت بود .

باشه ای میگم و گوشیو برمیدارم باهاش تماس میگیرم و میگم که خواب بودم… تماس که

قطع میکنم آرتان میگه:

– میریم جای همیشگی

چشمامو با درد میبندم… نمیدونم هدفش چیه ولی می دونم میخواد خیلی چیزارو یادم بیاره که یادم رفته… جلوی رستوران که ترمز میکنه موجی از

خاطرات سمتم میان و دق میکنم… پیاده میشم… هر دو وارد رستوران نسبتا شلوغ میشم… پشت میز میشینیم و بعد از سفارش و رفتن گارسون خیره

ی چشمام میگه:

– آوردمت اینجا که هم شلوغه هم تو راحتی… میخوام هیچ استرسی نداشته باشی تا درست به پیشنهادم فکر کنی

گیج نگاش میکنم:

– کدوم پیشنهاد؟

– خواستگاری

گیج نگاش میکنم… زمان می ایسته و نفسم میره… دستام مشت میشه… سمتم خم میشه:

– میخوام از اول شروع کنم از اوله اول… فک کن هیچ اتفاقی نیفتاده

پر بغض لب میزنم:

– آرتان؟

– میدونم روحت خستس

دستشو روی سینش میزنه

_من درستش میکنم

لبمو گاز می گیرم….

– گوش بده…

– دلیل درست بیار واسه این بغض و حال!

– چرا میخوای با یه سیب گاز زده…..

عصبی می غره:

– دل ارام؟

سرمو زیر میندازم… گارسون غذاها رو روی میز میزاره… نگاش میکنم

– تو میتونی با یه دختر که از نظر روحی سالم و دست خورده و مطلقه هم نیست ازدواج کنی نه منی که….

– چرند نگو!

– شاید عشق و دوست داشتن سابق باشه اما خیلی چیزای دیگه نیست… چه جوری بهت بفهمونم آرتان؟

– من چه جوری بهت بفهمون مهم نیست؟

خسته میگم:

– الان میگی مهم نیست… چهار روز دیگه که حتی نتونی درست و بدون حال بد دستمو بگیری و…

چنگی به موهاش میزنه:

– درستش میکنیم. درست میشه دل آرام!

– من نمیخوام خستت کنم. نمیخوام وارد رابطه ی شم که فقط عشق گذاشتم… نمیخوام همون عشقم از بین بره نمیخوام اون قدر ازم خسته شی که….

– نمیشم روانی نمیشم… بس کن… من خودمو مسئول میدونم خودم کم گذاشتم واسـت

خودم زود جا زدم… خودمم باید حالتو خوب کنم!

ناامید میگم:

– حال من خوب نمیشه. بخدا نمیشه!

 

دستمو میگیره:

– میشه… بهم فکر کن اگه هنوز عشقی هست.

– هست ولی من…. دیگه هیچ حس خوبی به هیچ مردی ندارم آرتان از همتون میترسم… فکر میکنم فقط و فقط واسه یه هدف میایید سمتمون!

– ای وای!

سرمو زیر می ندازم که میگه:

– من بهت دستم نمیزنم خوبه؟

متعجب سرمو بالا میارم و نگاش میکنم:

– چرا میخوای اینجوری زن بگیری؟

– چون عاشقتم

– ولی ازم دلخوری… خودت گفتی

– هستم ولی تا خوب نشی به روت نمیارم

سکوت میکنم اروم میگه:

– تو خسته نشدی از این دوری؟ از این همه نبودن و نداشتن؟ از این همه بی عشقی؟!

سرمو زیر میندازم اروم تر و ملایم تر میگه:

– من خسته شدم… خستم از اینکه واسه خودم بودی و مفت از دستت دادم… خسته شدم از نداشتنت… من ميفهمم دلی…. میفهمم حال جفتمون بده.. تو

بدتر… اما بلاخره باید خوب شیم… باید سرپاشیم… زندگی صبر نمیکنه تا مابه خودمون بیاییم

– من فقط میگم…

– من خسته نمیشم… بهت قول میدم

پر بغض و خسته میگم:

– وقتی خودم از خودم خستم تو هم خسته میشی… آرتان هر چیزی یه زمانی داره… وقتش که بگذره..

کلافه نفسمو فوت میکنه

– بخدا من تنهایی راحترم تنهایی حالم بهتره چون … چون از ازدواج و رابطه زده شدم.

– باشه… غذاتو بخور.

ناراحت به چهره ی بهم ریختش نگاه میکنم و میگم

– ارتان؟

– گفتم غذاتو بخور!

سکوت میکنم و با غذای مقابلم بازی میکنم… شاید دارم دیونگی میکنم اما نمیخوام خودخواهی کنم و بدبختش کنم. از رستوران که بیرون میایم سوار

ماشین میشیم… هنوز ناراحت و ساکته… نگاش میکنم

– ارتان؟

– فکر میکردم تو هم قد من مشتاقی!

– دلایل من منطقی نبود؟

– نه!

– واسه امشب بسه!

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۶ ۱۴۳۳۳۳۳۳۳

دانلود رمان نهلان pdf از زهرا ارجمند نیا 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           نهلان روایت زندگی زنی به نام تابان میباشد که بعد از پشت سر گذاشتن دوره ای تاریک از زندگی خود ، در کنار پسر کوچکش روزهای آرامی را می‌گذراند و برای ساختن آینده ای روشن تلاش می‌کند ، تا این که…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۲ ۱۵۵۸۴۷۶۳۹

دانلود رمان دژ آشوب pdf از مریم ایلخانی 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان:     داستان خاندانی معتبر در یک عمارت در محله دزاشیب عمارتی به نام دژآشوب که ابستن یک دنیا ماجراست… ماجرای یک قتل مادری جوانمرگ پدری گمشده   دختری تنها، گندم دختری مهربان و سرشار از محبت و عشقی وافر به جهاندار خان معین شهسواری پیرمردی چشم…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۵۴۸۵۵

دانلود رمان سیاهپوش pdf از هاله بخت یار 3 (1)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان :   آیرین یک دختر شیطون و خوش‌ قلب کورده که خانواده‌ش قصد دارن به زور شوهرش بدن.برای فرار از این ازدواج‌ اجباری،از خونه فراری میشه اما به مردی برمیخوره که قبلا یک بار نجاتش داده…مردِ مغرور و اصیل‌زاده‌ایی که آیرین رو عقد میکنه و در…
IMG 20230123 230208 386

دانلود رمان آبان سرد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   میان تلخی یک حقیقت دست پا میزدم و فریادرسی نبود. دستی نبود مرا از این برهوت بی نام و نشان نجات دهد. کسی نبود محکم توی صورتم بکوبد و مرا از این کابوس تلخ و شوم بیدار کند! چیزی مثل بختک روی سینه ام…
IMG 20230128 233828 7272

دانلود رمان برای مریم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         روایتی عاشقانه از زندگی سه زن، سه مریم مریم و فرهاد: “مریم دختر خونده‌ی‌ برادر فرهاده، فرهاد سال‌ها اون رو به همین چشم دیده، اما بعد از برگشتش به ایران، همه چیز عوض می‌شه… مریم و امید: “مریم دو سال پیش…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۰۰۳۵۱۷۱۸۴

دانلود رمان طرار pdf از فاطمه غفرانی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         رمان طرار روایت‌گر دختر تخس، حاضر جواب و جیب بریه که رویای بزرگی داره. فریسای داستان ما، به طور اتفاقی با کیاشا آژمان، پسر مغرور و شیطونی که صاحب رستوران‌های زنجیره‌ای آژمان هم هست آشنا میشه و این شروع یک قصه اس…
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۱ ۱۷۱۹۲۰۰۳۸

دانلود رمان تو را در گوش خدا آرزو کردم pdf از لیلا نوروزی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   غزال دختر یه تاجر معروف به اسم همایون رادمنشه که به خاطر مشکل پدرش و درگیری اون با پدر نامزدش، مجبور می‌شه مدتی همخونه‌ی خسرو ملک‌نیا بشه. مرد جذاب و مرموزی که مادرش به‌خاطر اتفاقات گذشته قراره دمار از روزگار غزال دربیاره و این بین…
رمان هکمن

رمان هکمن 0 (0)

8 دیدگاه
دانلود رمان هکمن   خلاصه : سمیر، هکر ماهری که هیچکس نمی تونه به سیستمش نفوذ کنه، از یه دختر باهوش به اسم ماهک، رو دست می خوره و هک می شه و همین هک باعث یه کل‌کل دنباله دار بین این دو نفر شده و کم کم ماهک عاشق…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 33

دانلود رمان نا همتا به صورت pdf کامل از شقایق الف 5 (3)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         در مورد دختری هست که تنهایی جنگیده تا از پس زندگی بربیاد. جنگیده و مستقل شده و زمانی که حس می‌کرد خوشبخت‌ترین آدم دنیاست با ورود یه شی عجیب مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کنه .. وارد دنیایی می‌شه که مثالش رو فقط تو خواب…
IMG 20230123 225708 983

دانلود رمان ستاره های نیمه شب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   مهتاب دختر خودساخته ای که با مادر و برادر معلولش زندگی می کنه. دل به آرین، وارث هولدینگ بزرگ بازیار می دهد. ولی قرار نیست همه چیز آسان پیش برود آن هم وقتی که پسر عموی سمج مهتاب با ادعای عاشقی پا به میدان می…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

86 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
⁦ಥ‿ಥ⁩
⁦ಥ‿ಥ⁩
10 ماه قبل

ننه پارت عصر چی شد؟؟؟

زمانی
زمانی
10 ماه قبل

ندا جون فصل ۲ و ۳ پولیه
همینجا بزار دیگه

زمانی
زمانی
10 ماه قبل

دوستان این رمان فقط فصل یکش تو گوگل رایگانه و برای خوندن فصل دو و سه باید پول بدیم و ندا خانم هم که گفتن نمیفرستن فصل های بعدی رو

بانو
بانو
10 ماه قبل

عصر شده پارت بده دیگه ننه😩

غزل
غزل
10 ماه قبل

اگه سه فصل داره میشه تقسیم بندی کرد😂
این فصل که دل آرام مال آرشام بود فصل دو حتما مال آرتانه فصل سوم حتما مال پرهامه
فعلا همین اگه فصل چهارمی واسه یک عاشق دیگه نوشته نشه😂

n.ch
n.ch
10 ماه قبل

بچه ها این رمان سه فصل داره
ادمین الان که فصل یکش داره تموم میشه
میشع فصل دو و سه شم بعد از این بزاری
از همین الان به خاطر اینکه قبول کردی مرسیی😂

،،،
،،،
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

واننه ازکجاپیداکنیم داری بزاردیگه

علوی
علوی
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

نه!!!!! 😭😭😭😭😭😭😭

آخرین ویرایش 10 ماه قبل توسط علوی
Tak
Tak
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

واقعا ۳ تا فصل داره ؟
میشه لطفا بگی
دوستان اگر کسی میدونه بگه 

نرگس
نرگس
10 ماه قبل

آرشام دل سوزی نداره کسی که تجاوز می‌کنه به زن برادرش خدا می دونه بازیگران چه ها کنه
این عاشقی نبود حسادت بود او فقط از برادرش چون از هر لحاظ سرترو بالاترحسادت داشت و انتقام گرفت

حالا که دلارام ارشام بخشید بهتر بخاطر عدم مواجهه با آرشام با همان پرهام ازدواج کنه

Seliin
Seliin
10 ماه قبل

نمی‌دونم چرا من دلم به حال آرشام میسوزه .. گناه داشت

علوی
علوی
پاسخ به  Seliin
10 ماه قبل

اوه آره، گناه خیلی خیلی بزرگی داره! چندتا زندگی رو به جهنم تبدیل کرده که به این راحتی برگشتی نداره

Seliin
Seliin
پاسخ به  علوی
10 ماه قبل

دوست داشتنش با خودخواهی محض همراه بود قبول ولیی یکم بهش حق بدید خب از اول پدر مادرش کاری کرده بودن با عقده و حسرت بزرگ بشه اگه دلی یکم فقط با دلش راه میومد اینقدر خودش اذیت نمیشد بقول شما آدم باید در لحظه زندگی کنه البته دلیم حق داشتا ولی بازم من دلم برا آرشام خیلی سوخت چون واقعا سعی کرد دل دلارامو بدست بیاره و از اذیت کردنش اذیت میشد خودش .. تازشم فک کن الان میوفته زندان با علم بر اینکه دلی با آرتان یه زندگی جدید شروع می‌کنه این از همه دردناکتره

علوی
علوی
پاسخ به  Seliin
10 ماه قبل

خوبه. تربیت می‌شه که به زور چیزی رو نخواد.
اگه واقعاً سر خواستنش محکم بود، لحظه‌ای که تو خونه‌شون حرف اولیه آرتان و دل آرام پیش می‌اومد مثل آدمی‌زاد می‌گفت منم دل‌آرام رو می‌خوام. شاید پدر و مادرش برای هیچکدوم پا جلو نمی‌ذاشتن.
این وسط دختر بیچاره آدم هست یا نه؟؟ من از پارت 15 یا 20 به بعد خوندم این داستان رو، آدم با اسب و سگش هم اینجوری رفتار نمی‌کنه که این وحشی با زنش رفتار می‌کرد! به سلیقه من بپوش، بخور، بخواب، حالا بخند، حالا حرف بزن، اینی که من می‌گم بگو! به خدا اگه زنش نبود، سگش بود، سازمان‌های حمایت از حقوق حیوانات می‌اومدن این روانی رو می‌بردن حبس، سگه رو هم ازش می‌گرفتند.

مینا
مینا
پاسخ به  Seliin
10 ماه قبل

این دلیل شما خیلی بی منطقه اینجوری باشه هر پسری از فردا تجاوز کنه بگه عاشقشم و دختره هم چون پسره عاشقه باید باهاش راه بیاد؟دوما آرشام کدوم تلاش و کرد برای بدست آوردن دلش جز تحقیر و تهدید و کتک چیکار کرد دقیقاااااا؟

Seliin
Seliin
10 ماه قبل

آینده ای که من از این رمان حس میکنم اینه که تهش دلی میره با آرتان به خوبی و خوشی زندگی میکنن آرشامم آزاد شد میاد باز یه نیش میزنه دلارامم احتمالا باز از آرتان مخفی می‌کنه و تهشم باز آرتان میبخشتش و به خوبی زندگی میکنن .. بنظرم اینطوری میشه

به تو چه😐
به تو چه😐
10 ماه قبل

نداییییی دمت گرم عشقم😍😍😍😍😍🥺🥺🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️

تنها ادمین که عالی پارت میکنه خودتی عشقم😘😘😘

میگم بعد این یک رمان دیگه هم بزار ولی با این پارتگذاری🤣🤣🤣🤣

خداییش با همه رمانا فرق داره فک نمیکردم این شه فک میکردم مثل بقیه عاشق ارشام شه ولی نشد 🙂
ولی خب دلم برا ارشامم سوخت 🥺💔

بانو
بانو
پاسخ به  به تو چه😐
10 ماه قبل

می‌دونستی فقط من و تو دلمون برا آرشام میسوزه🥺آخ بچم😭😭😭

اهو
اهو
پاسخ به  بانو
10 ماه قبل

ناراحت نباش عزیزم باهات هم دردم گناه داره بخدا 🥺🥺 بچم عاشقه نمیفهمید چیکار میکنه

Eli
Eli
پاسخ به  بانو
10 ماه قبل

منم دلم میسوزه😂💔

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

سیلام

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  به تو چه😐
10 ماه قبل

بله که اینطور

،،،
،،،
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
10 ماه قبل

سلام فاطی جون

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  ،،،
10 ماه قبل

سلام آیلین جون خوبی؟

،،،
،،،
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
10 ماه قبل

فاطی چرامثل روح میمونی یهومیای میری😂😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  ،،،
10 ماه قبل

😂😂😂 دیگه اومدم تا آخر کنارتون بمونم 😂

،،،
،،،
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
10 ماه قبل

ببین ازکی دیگه درست نمیای دخترتنبلت کرده ها

،،،
،،،
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

چطوری عشقم😍😍😍

،،،
،،،
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

ننه ببین دندونت اذیتت میکنه تااینجای ی پارت بده همم فاطی ببینه چه ننه زرنگی هستی تندتندپارت میدی

،،،
،،،
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

جوون زیبای کی بودی تو

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  ،،،
10 ماه قبل

راست میگه بلکه فاطی هم یاد بگیره به ما
رمان حورا پارت اضافه بده 🤣

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

😂😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  ،،،
10 ماه قبل

آره بخدا خیلی تنبل شدم 😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

چرا ؟😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

حواست ب خودت باشه 😂

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
10 ماه قبل

بلههههههه همینطور🤣🤣🤣🤣
خداییش کجایی به خپا مردیم این همه التماست کردیم حورا یک پارت اضافه بدی نمیدی🥺💔
تو این دو سال تا حالا ندیدم پارت اضافه بدیییییییی مگه یک عیدی همین تموم شد تا سال بعد🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺🥺

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  به تو چه😐
10 ماه قبل

پارتای حورا خیلی کمن ، نویسنده هر روز پارت نمیده،،مثلا ی چن روز دیگه که پارتای آمادم تموم شن باید بشینیم تا کی نویسنده پارت بزاره

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  به تو چه😐
10 ماه قبل

ی پارتگذاری نشونتون بدم اون سرش ناپیدا 😂

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

بیا ننه خودم برات اسفند دودو کنم 🤣
لا الا حوه ….. 🧿 🧿 🧿 🧿 🧿 🧿

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
10 ماه قبل

نهههههههههههههههههه. 🤣🤣🤣🤣🤣

واینک خاله فاطی خشمگین میشود

بابا حورا یک پارت امشب بده دلمون خوش شه گناه داریم 🥺💔

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  به تو چه😐
10 ماه قبل

😂😂😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

هستم ندااااا

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

دندون امیرعلی رو کشیدم لق شده بود،،، بهش گفتم بزاری زیر بالشتت ، فرشته ها صبح برات جایزه میزارن
،ساعت ۹ بیدار میشه از خواب ، من هشت برم بیرون می تونم چیزی بخرم؟؟😂😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

لعنت بر دهانی کع بی موقع باز شود⁦🤦🏼‍♀️⁩😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

😂😂😂😂😂
یا خدا منو پیش بچه بد قول نکن

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

باشه همین کارو میکنم

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

تولدشه مگه؟؟😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

او مای گاد
😂😂
کیه فرداست؟؟

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

باشه

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

خو امشب یهو مادر شوهرم اومد خونمون میخواست بکنه دندونشو امیرعلی نذاشت،، اومد پیش من ،من کندم
یهویی شد

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣🤣

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

عههههه راس میگی
ی لوازم تحریری هست نزدیکمون میرم اگع باز بود میخرم ی چیزی ،اگه نبود ،همون خوراکی میخرم😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

واییی یادم نبود تابستونه بخدا 😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

😂😂😂😂

𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
پاسخ به  neda
10 ماه قبل

تو چه خبر
تنهایی یا با خانواده؟؟

میشا
میشا
10 ماه قبل

من اصلا از این آرتان خوشم نمیاد آقاجان

نوموگم
نوموگم
پاسخ به  میشا
10 ماه قبل

خداییش هر چی هم باشه از اون آرشام آدم تره به این دقت کن🙂🤌

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  نوموگم
10 ماه قبل

ن بابا بزه با پرهام بهتره دوباره یکی بیاد یک چی بگه ارتان ولش کنه

مینا
مینا
پاسخ به  میشا
10 ماه قبل

حق داری لیاقت نداره بازم گند میزنه دلی اشتباه کرد

میشا
میشا
10 ماه قبل

من از آرتان خوشم نمیادا با ارتانم نره هاااا😪

به تو چه😐
به تو چه😐
پاسخ به  میشا
10 ماه قبل

ارههههه منم بدم از ارتان میاد

زهرا
زهرا
10 ماه قبل

ادامه بده خیلی مشتاقم،🙏🙏🙏🙏

علوی
علوی
10 ماه قبل

موندن تو گذشته واسه مرده‌هاست. آدم زنده باید زندگی کنه.

دریا فرهمند
دریا فرهمند
10 ماه قبل

دیدیدن گفتم اعدام نمیشه😂😂
ولیییی لطفااا خاهشششن با ارشام نره عاشق اون نشه لطفن😂😂

مینا
مینا
پاسخ به  دریا فرهمند
10 ماه قبل

باید میرفت سمت پرهام ولی بازم اشتباه میکنه و چوبش و میخوره

دسته‌ها

86
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x