45 دیدگاه

رمان”ســهم من از تو”پارت83

0
(0)

#فصل دوم

 

– اره ولی…. امیدوارم تموم شه این کینه و ناراحتیا…

دیروز بعد مدت ها دلم میخواست بغلش کنم و بگم مبارکه داداش…. ولی……

 

دستامو گردنش میندازم:

– من بمیرم واسه دل مهربونت عزیزم !ناراحت نباش

– خدا نکنه عشقم،

تو واسه من فقط زندگی کن با همین لبخندای خوشگلت… تلخیارو بریز دور! بذار بعد این همه سختی

بفهمیم زندگی چیه…

 

– چشم !

بلند میشه و دستی به موهاش جلوی آیینه میکشه و میگه:

– من برم ببینم کاری ندارن، تو هم یکم بخواب استراحت کن خانمی .

 

– باشه

– چیزی میخوری بیارم؟

دراز میکشم و میگم:

– نه عزیزم!

 

– بخواب قربونت برم!

بیرون میره و درو میبنده…

و من فکر میکنم فاصله ی خوشبختی و بدبختی خیلی کم و ناچیزه .. خیلی، اونقدری که تصورش سخته برا آدم!

اگه توی زندگی فقط با عقل خودمون جلو نریم… با غرور و خودخواهی فکر نکنیم بهترین تصمیمارو میگیریم،با فکر اینکه بهتر از این تصمیم وجود نداره جلو نریم… نخوایم تنهایی یه سریا مشکلات که احتیاج به همراهی داره رو حل کنیم… کمتر حماقت کنیم… دروغ بگیم…. و به اسم عشق پنهون کاری کنیم

… قطعا خوشبختی مون موندگارتره…

کاش زمان میشد به عقب برگشت تا جلوی خیلی اتفاقا رو گرفت،

گذشته ها میگذره ولی هیچ کس نمیفهمه چه چیزها که میگذره بهمون.

انقدر فکر میکنم که نمیدونم  کی چشام سنگین میشه و خوابم میبره ….

با حس نوازش  دستی روی موهام بیدار میشم اما چشمام رو باز نمیکنم … دلم میخواد نوازشاش

ادامه داشته باشه، دلم میخاد اوغده ای این چند وقت رو خالی کنم،

دستشو تو موهام میکشه

و دلم ضعف میره براش ،

دستشو میبره  پایینتر و رو کمرم میکشه …

نفساش که به صورتم میخوره

به سختی خودمو کنترل میکنم که پلکام باز نشن ….

دستشو میاره دورم و انگشتاش رو روی شکمم حرکت میده که قلقلکم میاد و

نمیتونم بیشتر خودمو کنترل کنم

لبام کش میاد که بیشتر تو بغلش فشارم میده :

– بیداری و صدات در نمیاد؟

چیزی نمیگم چشامو باز میکنم و فقط نگاهش میکنم:

با شیطونی چشمک میزنه و میگه :

 

– عه اینجوریاس؟

به ل.ب.ا.ش زل میزنم و لب میزنم :

– دوستت دارم ….

با حس ل.ب.ا.ش رو ل.ب.ا.م دستمو تو موهاش میبرم و همراهیش میکنم ..

بعد از مدتها به آرامش میرسم

چقدر حس خوبیه … کاش دیگه همه چی خوب بمونه. کاش روزای رفته مون برنگرده

.

با حس تکون خوردن بچه دست از همراهیش میکشم و آرتانم انگار متوجه شده با لبخند نگاهم میکنه لب، میزنه :

 

– باباش قربونش بره… چه وقت شناسه!

با خنده نگاهش میکنم که پایین میره و ل.ب.ا.ش.و روی شکمم میزاره :

– بابایی نمیبینی ما کار داریم الان وقت شیطونیه ؟

بلند میخندم و دستمو رو دستش میزارم :

– چقدر خوشبختم که دارمتون ….

– منم خوشبختم عزیزم منتها از همین الان باید این بچه رو ادبش کنم که وسط عملیاتم مزاحم  من نشه.

وگرنه کلاه مون بد میره توهم.

قهقه میزنم:

 

– ولی فکر کنم باید تو رو تربیت کنم که به بچه حسودی نکنی …

 

با اخم ساختگی نگاهم میکنه :

 

– راستی یادت باشه شیر خشکم بخریم

با تعجب نگاهش میکنم :

– شیر خشک چرا ؟ خودم هستم دیگه.

با همون اخم ادامه میده :

– نه دیگه متاسفم من سهممو با کسی تقسیم نمیکنم خانم .

گنگ نگاهش میکنم و با فهمیدن منظورش هینی میکشم و چشم غره ای نثارش

میکنم که بلند میخنده …

_چقدر دلم برای صدای خنده هاش تنگ شده بود دل دل من!

 

 

«**گندم**»

 

 

نمیدونم چمه… چه مرگم شده… اما اگه یه روز آرشامو نبینم… صداشو نشنوم… خنده هاش، چشمای خالی، و سردش.. ونبینم… کلافم…. بهم ریختم…

انگار یه چیزی گم کردم… و من تا به حال این حسارو تجربه نکردم… حتی کنار لیام… وقتی هستش یه حس خوبی دارم، حسی از جنس آرامش.

 

ظرفای بستنیو توی سینی میزارم و از خونه بیرون میرم… ساعت ۹ شب و تنهایی و سکوت شب و دلتنگی منو خسته کرده خسته تر از همیشه

 

زنگ خونه شو که میزنم با تاخیر درو باز میکنه…. موهاش آشفتس.. چشماش سرخ… تعادل نداره…

– بله؟.

حالتاش مثل لیام شده وقتی الکل میخورد…

 

نگران نگاش میکنم.

 

 

نگران نگاش میکنم:

– بستنی آوردم…. خوبی تو؟

بی حرف دستی به پیشونیش میکشه و عقب میره تلو می‌خوره به خوبی بوی الکلو تشیخص میدم،مست کرده

سینیو روی کانتر میزارم و درو میبندم روی کاناپه میشینه و چشماشو میبنده…

جلو میرم:

 

– آرشام؟

_آرشام؟ خوبی؟

چشاتو باز کن!

خ..م..ا..ر نگام میکنه:

– دل آرام مممممم

حالش خوب نیست

باز فکر گذشته و دل آرام درگیرش کرده تو حال خودش

نیست. عشقه که هرچقدم پس بزنن بازم میخایش

 

کنارش میشینم:

– برو یه دوش بگیر بهتر میشی واسه چی از این زهرمارا خوردی؟ پاشو  برو آرشام.

 

گوشاشو میگیره:

– صدای جیغاش نمیره! نمیره،نمیره…

بغض کرده نگاش میکنم

دستشو میگیرم:

– میخوای بخوابی؟

از داغی دستش جا میخورم نگران میگم:

– میخوای بریم بیمارستان؟ ها‌؟

– خوب میشم!

دستمو لای موهاش میکشم… چشم میبنده… نمیدونم چرا یه سری فکر چرت میاد سراغم… مثل خوره میفته به جونم.

 

فکر میکنم برای شکل گرفتن این ر.ا.ب.ط.ه،

اثبات علاقم و بهتر شدن آرشام و دل کندنش از دل ارام… بهترین کار اینه که حالا که توی م.س.ت.ی و پرتی بهش بگم چقدر دوسش دارم.

– آرشام؟

– هوم

– میخوام یه چیزی بهت بگم

کلافه میگه:

– گندم برو عقب حالم خوش نیست دست نزن به من برو بیرون

– من فکر کنم عاشقت شدم

چشماشو باز میکنه… مات نگام میکنه. و من میخندم:

– گفتنش خجالت نداره ولی چشمات همش حس بد میده!

– پاشو برو خونت

دستمو تا گردنش پیش میبرم. نچ کلافه ای میگه:

– نکن میگم

– من تنهام تو هم تنهایی پر فکرای ممنوعه و بی ربط… میشه بهم آرامش بدیم…

بخدا دوستت دارم.

– پشیمون میشی، گفتم پاشو برو!

محکم میگم:

– تا آخرش هستم. چیزی واسه از دست دادن ندارم. دلم میخواد امروز حالتو خوب کنم.

داد میزنه:

– من تو حال خودم نیستم میگم برو!

– دل ارام تموم شده آرشام…تمومه تموم

چرا نمیخوای به رابطه ی دیگه ای فکر کنی؟

– رابطه و دختره  دیگه ای واسم معنی نداره!

 

دستم روی س.ی.ن.ش سر میخوره.

– عشق نه… ولی دوست داشتنو امتحان کن نگام کن.

چشمای م.س.ت و خ.م.ا.ر.ش روی چشمام میشینه نگاش روی ل.ب.ا.م میمونه

میدونم تو حال خودش نیست که اگه بود مینداختم بیرون… قطعا.

دستامو میگیره

و من روی ت.ن.ش میکشه ضربان سرسام آور قلبمون تنها سمفونی خونس… ل.ب.ا.ش که روی ل.ب.ام میزاره میفهمم نتونسته با م.س.ت.ی که داشته به میل ج.ن.س.ی.ش غلبه کنه

چشم می بندم… و به جرات میگم اولین ر.ا.ب.ط..ه. ا.ی که با جون و دل میخوامش

واولین الکلی که بوش اذیتم نمیکنه.

موهامو چنگ میزنه. ل.ب.م.و گ.ا.ز میگیره…

آ.خ ضعیفی میگم و میفهمم حتی توی راب.ط.م خ.ش.نه . منم می ب.و.س.م.ش

شاید بعد از این م.س.ت.ی دیگه حتی نگام نکنه…

شاید همه ی اینا از سر

م.س.ت.ی و نفهمی باشه ولی حالا که ل.ب.ا.ش روی ل.ب.ا.م.ه میفهمم من واقعا  عاشق

این مرد مغرورو محکم شدم… گردنمو گ.ا.ز میگیره…..

دکمه های لباسمو که باز میکنم لبخند میزنم

نگام خیره ب بستنیا که حالا آب شده میمونه و خودمو به دستش می سپارم.

 

..*امروز یه عالمه کار دارم شاید نرسم🤦🏻‍♀️ براتون پارت بذارم، پارت صبحی رو زودتر گذاشتم براتون  عزیزان.

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. شمارش آرا 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۵ ۱۴۲۱۲۴۸۹۴

دانلود رمان آسمانی به سرم نیست به صورت pdf کامل از نسیم شبانگاه 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دقیقه های طولانی می گذشت؛ از زمانی که زنگ را زده بودم. از تو خبری نبود. و من کم کم داشتم فکر می کردم که منصرف شده ای و با این جا خالی دادن، داری پیشنهاد عجیب و غریبت را پس می گیری. کم کم…
دانلود رمان اکو

دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته 4.3 (6)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته خلاصه رمان:   نازنین ، دکتری با تجربه اما بداخلاق و کج خلق است که تجربه ی تلخ و عذاب آوری را از زندگی زناشویی سابقش با خودش به دوش میکشد. برای او تمام مردهای دنیا مخل آرامش و…
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4 (5)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی

دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی خلاصه رمان: داستان درباره دو برادریست که به جبر روزگار، روزهایشان را جدا و به دور از هم سپری می‌کنند؛ آروکو در ایران و دیاکو در دبی! آروکو که عشق و علاقه او را به سمت هنر و عکاسی و…
دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری

دانلود رمان پینوشه به صورتpdf کامل از آزیتاخیری 3.3 (4)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان پینوشه به صورت pdf کامل از آزیتا خیری خلاصه رمان :   چند ماهی از مفقود شدن آیدا می‌گذرد. برادرش، کمیل همه محله را با آگهی گم شدن او پر کرده، اما خبری از آیدا نیست. او به خانه انتهای بن‌بست مشکوک است؛ خانه‌ای که سکوت…
اشتراک در
اطلاع از
guest

45 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دیانا
دیانا
6 ماه قبل

ندااااااااااااااا کجایییییییی صدام تا عقب ها میاد
اگه صدام شنیدی بیا بگو کجای نگران شدیم

زلال
زلال
6 ماه قبل

آی نداجونممم کجایی من شب نتونستم بخوابم از صب زودم میگم الان میذاره پس کوشییییی😭😭از این بعد کارداشتی پارتارو بده بعد برو😂امروزم ۵؛۶تا پارت میدی ها ماله دیروزم بده بیاد ما دق کردیم.فک کنم معتادا برا مواد اینجوری نمیکنن😐🤧🤣

آدم معمولی
آدم معمولی
6 ماه قبل

عیب نداره عزیزم فردا پارت بیشتری میدی بجاش 😂

ایسان
ایسان
6 ماه قبل

نداجون الان ساعت ۱شبه ومن همچنان منتظر

هیچکس
هیچکس
6 ماه قبل

انگار فقط من آرزومه که گندم و آرشام باهم باشن😂
کلا مغز این این ارورو داده که
آرشام عاشق گندم بشه و باهم ا.ز.د.و.ا.ج کنن و یه دختر داشته باشن
بعد پسر آرتان ع.ا.ش.ق دختره بشه اما دختره هیچ اهمیتی بهش نده🤣🤣

نمد
نمد
پاسخ به  هیچکس
6 ماه قبل

نه داداش تنها نیستی منم هستم … من تازه میگم پری و پرهام هم میرن باهم 🚶‍♀️

مینا
مینا
پاسخ به  نمد
6 ماه قبل

آقا پرهام ازدواج کرده زن داررررره😂😂😂

میشا
میشا
پاسخ به  هیچکس
6 ماه قبل

نه من از همون اولشم میگم با گندم بره بابا.

پروانه
پروانه
6 ماه قبل

پارتتت میخاممم ..ادمین کجایییی

Asaadi
Asaadi
6 ماه قبل

سلامم ننههه جونممم چطولییی!؟

نننهههه با یه حال توپ بیا دو تا پارت مهمونمونننن کنهههه 💋 ♥️ 😂 😂

دیانا
دیانا
6 ماه قبل

اصلا امروز ندا نیست چرا؟؟؟

بانو
بانو
6 ماه قبل

ننه امیدوارم اونقدر حالت خوب بشه که بیایی پارت بارون بکنی سایت😂

ایسان
ایسان
6 ماه قبل

ندا جان ترو خدا نزار ارشام کاری بکنه من از شخصیت گندم بدم میاد دخترهی پروی لوس .بزار به پری برسه و با پری وارد یه رابطه بشه تا ماهم کیف کنیم اخه گندم که خودش شوهر داشته فایده نداره.😝😝😜

لیلی
لیلی
پاسخ به  ایسان
6 ماه قبل

با مطلقه بودنش کاری ندارم، کلا دخترای دور و بر آرشام دخترای سنگین و قوی‌ای نیستن چون احساس میکنم اون دسته از دخترا نمیتونن با خُلقیات آرشام و مخصوصا اینکه آرشام میخواد همیشه حرف حرف خودش باشه کنار بیان، برای همین دخترای مهربون تر، اروم‌تر و یه نَمه بخوام صادقانه بگم لوس‌تر گیرش میاد، اگر رمان زهرچشم رو خونده باشید راحتتر متوجه میشید منظورم از دخترای‌ قوی چیه

لیلی
لیلی
پاسخ به  ایسان
6 ماه قبل

ولی من کلا این طرز تفکر گندم و بهتره بگم تصمیم کاملا احساسی گندم رو که فکر میکنه با رابطه‌ی جنسی میتونه آرشام رو اسیر و عاشق خودش بکنه از بیخ و بن رد میکنم، اولا انسان‌ باید برای خودش و بدنش ارزش قائل باشه دوما اینکه هیچکس با رابطه‌ی جنسی عاشق و دلباخته نشده.
اگر گندم با همون فرمونِ “خودم رو توی همه چیز بهش می‌چسبونم” پیش می‌رفت، امکان اینکه آرشام عاشقش بشه وجود می‌داشت ولی الان آرشام دیگه ازش دور میشه

ایسان
ایسان
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

عزیزم نخوندم رمان زهرچشمو

ایسان
ایسان
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

میفهمم منظورتو گلم

هیچکس
هیچکس
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

اینطوری که گفتی انگار گندم میخواد به آرشام معجون عشق بده(پاتر هدا میدونن چیه😂✌🏻)

Maman arya
Maman arya
پاسخ به  ایسان
6 ماه قبل

گلی خانوم نویسنده ش ندا نیست ک آخه🤦‍♀️

ایسان
ایسان
پاسخ به  Maman arya
6 ماه قبل

اخه من توی فکر پری هستم دلم نمیخاد ارشام نابودش کنه و خیلی از گندم بدم میاد .

ایسان
ایسان
6 ماه قبل

ندا جان ادرس بده من بیام کاراتو انجام بدم برات تو فقط پارت بزار 💜

لیلی
لیلی
6 ماه قبل

نمیدونم چرا حس میکنم بعد از این رابطه قراره آرشام با گندم فوق‌العاده سرد بشه

بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

چون میشع 😐

بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

چون میشع 😐
معلومه از مقاومته اولش

ایسان
ایسان
پاسخ به  لیلی
6 ماه قبل

ای کاشه 🤲🤲🤲🤲🤲🤲

نیوشا
نیوشا
6 ماه قبل

دووستان🙅 سریع نوشتم اشتباه چاپی شد ببخشید😐😕

نیوشا
نیوشا
6 ماه قبل

خوب دیگه عزیزان(بچه ها و دستان) جای پریا خانم خالی 😬🤒🤕😔💔😳😵😨😱😖😢😭 که خودش از یکجایی پرت بکنه پایین•• من فکرکنم دیگه این داستان رو نخونم اما بعدن اگر پریا خودکشی چیزی کرد•••• لطفن به من اطلاع بدید ممنون میشم•••••••

Asaadi
Asaadi
پاسخ به  نیوشا
6 ماه قبل

شمارتو زیر نویس کن🤣🤣هر وخ اینطوری شد عدد ۴رو اس میزنیم برات🤣🤣

ایسان
ایسان
6 ماه قبل

ادامش نده نداجون .بابا لامصب من قصد ازدواج با ارشامودارم .شکستم نده اه

بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
بی اعصابمو سگ اخلاق ! در نیوفت بام
پاسخ به  ایسان
6 ماه قبل

ع ع 🤨😂ارشام برا منه

ایسان
ایسان

حالاک دیگه به درد نمیخوره میدمش به تو خخخخ ۲تا زن گرفته دیگه

نیوشا
نیوشا
پاسخ به  ایسان
6 ماه قبل

ببخشی( دختره گلم) دوست عزیز من برای پریا شکست عشقی خوردم😬🤒🤕😔😟😓💔😳😵😨😱😖😢😭
دیگه احتمالن داستان ادامش نخونم اما فکرنکنم بتونم دل از نظرات اینجا بکنم😐😁

ایسان
ایسان
پاسخ به  نیوشا
6 ماه قبل

منم بخاطر پری دلم گرفته

ساناز
ساناز
6 ماه قبل

چه لحظه ی بدی هم نمیتونی پارت بزاری 🤦

رویا😑😐
رویا😑😐
6 ماه قبل

بد جایی تمومششششش کردییییییی لا مصب 😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫 تروخدا زودتر پارت بعدیوبده ☹️

زهرا
زهرا
6 ماه قبل

چرا جای حساسش تموم شد،🥲🥲🥲🥲🤦🏼‍♀️

کاربر
کاربر
6 ماه قبل

😂😂 گندم ع هول

همتا
همتا
6 ماه قبل

آخرم گندم دست به کار شد

لیلی
لیلی
پاسخ به  همتا
6 ماه قبل

آرشام بی بخاری‌هاش برای همه‌ی دخترا به جز دلارامه، خودت باید وارد کار بشی وگرنه بخاری ازش بلند نمیشه

دسته‌ها

45
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x