2 دیدگاه

رمان آس کور پارت 99

4
(6)

 

حوله را از پشت در برداشت و با زدن لبخندی به صدای گوش نواز حامی که در اتاق پیچیده بود، بیرون رفت.

حاج آقا و حاج خانم طبق معمولِ چند شب گذشته، برای عزاداری به مسجد محل رفته بودند و رفتن حامی به حمام، فرصتی که میخواست را در اختیارش قرار داده بود.

نفس عمیقی کشید و مقابل گاوصندوق ایستاد. دستی به عکس حامی که روی دیوار بالای گاوصندوق آویزان بود کشید و مطمئن تر از همیشه سری تکان داد.

_ تو ارزششو داری که به خاطرت قید همه چیزو بزنم حامی…

خیره به عکس آن پسرک شیرین و بانمک، گوشی را کنار گوشش گذاشت و بلافاصله صدای راغب روی خوشی هایش خش انداخت.

_ راه گم کردی سراب کوچولو!

دندان روی هم سایید و با غیظ چشم بست. میخواست با بلندترین صدای ممکن در دنیا، بر سرش فریاد زده و بگوید دیگر سراب کوچولوی او نیست، که دیگر با این نام صدایش نزند.

اما به خوبی میدانست که با این کار فقط و فقط گزک دست راغب میدهد و بستر آزار خودش را فراهم میکند.

دست مشت شده اش را به پهلویش فشرد و پوزخندی زد. صدایش را صاف کرده و جدیتی که از راغب به ارث برده بود را قاطی لحنش کرد.

_ با یه اشاره مدارکی که دنبالشونی تو دستمه!

راغب روی تخت دراز کشیده بود و دختر کم سن و سالی مشغول ماساژ دادن تن عریانش بود.

با شنیدن حرف سراب سیخ نشست و دستهای نرم و کوچک دختر را از روی خود کنار زد.
لب زیرینش را به دندان گرفت و با انگشت اشاره در را نشانه رفت.

_ بیرون!

دخترک ترسیده از لحن خشنش قدمی عقب رفت و در حالی که میلرزید، من و من کنان پچ زد:

_ ببخشید آقا… کارمو خوب انجام ندادم؟ قول میدم بهتر بشم، لطفا تنبیهم نکنین… ببخشید…

_ چه شوگر ددی خشنی!
همه که طاقت منو ندارن راغب، باید یاد بگیری لطیف تر برخورد کنی!

خنده ی ریز و صحبت کنایه آمیز سراب بعد از شنیدن صدای دختر، دندان هایش را بهم چفت کرد.

تمام خشمش را سر دخترک بیچاره خالی کرده و فریادش اینبار سراب را هم پشت خط، از جا پراند.

_ گمشو بیرون هرزه ی احمق!

بغضش به یکباره شکست و وحشت زده سری تکان داده و دوان دوان از اتاق بیرون رفت.

راغب پوفی کرده و سیگاری کنج لبش گذاشت. لختِ مادرزاد مشغول قدم زدن در اتاقش شد و فندک را زیر سیگار گرفت.

_ چی میخوای؟!

سراب نیشخندی زد. مطمئن بود راغب متوجه نیتش خواهد شد. بهتر از هر کسی او بود که سراب را میشناخت.

نگاهش را از قاب عکس گرفت و روی در اتاق سُر داد و سعی کرد صدای ناواضح حامی را بشنود.
قوت قلب این روزهایش شده بود پسرک دیوانه…

_ بیخیال من میشی!

قهقهه ی بلند و ادامه دار راغب چینی روی پیشانی اش انداخت. داشت او را مسخره میکرد؟!

پوست لبش را به دندان گرفت و با نوک پا به دیوار مقابلش ضربه ای کوبید. انگشتانش را روی در گاوصندوق کشید و محکم غرید:

_ جدی ام راغب.

بلافاصله صدای تهدید آمیز راغب جای خنده اش را گرفت و مو به تن سراب سیخ شد.

_ دلت که نمیخواد منم جدی شم خوشگلم؟ هوم؟

دست روی قلبش گذاشت و با چشمانی بسته روی صدای حامی تمرکز کرد.
تپش های قلبش آرام گرفت و حالا صدای او هم از جنس صدای راغب شده بود.
پر از تهدید!

_ نظرت چیه قطع کنم، برم بشینم کنارشون و شروع کنم به اعتراف؟!
آخه میدونی؟ خیلی عذاب وجدان دارم راغب، اینا خیلی خوب و مهربونن… اصلا شبیه اون هیولاهایی که تو برام گفته بودی نیستن!

انگشتان راغب با تصور گردن سراب، دور گوشی مشت شد. کم پیش می آمد از حرص به نفس نفس بیفتد.

_ خیلی جسور شدی جوجه، منو تهدید میکنی؟!

راغب خدای خونسردی بود و حالا سراب موفق شده بود آن مظهر غرور و سردی را در هم بشکند.

_ من از تو نمیگذرم دختر، کارتو بکن و برگرد پیشم.
منم چشم میبندم رو این کار احمقانت و دوباره مثل سابق کنار هم میمونیم.

_ یا مدارکو میگیری و هر کی میره سی خودش، یا من همه چیزو میگم… اونوقت هم مدارکو از دست میدی و هم منو.

تکخند آرام و حرص درآر سراب، حرص بیشتری را وارد رگهایش کرد.
نبض زدن شقیقه هایش را حس کرد و عصیان زده سیگار را میان مشتش فشرد.

سیگار با صدای کوتاهی خاموش شده و بوی پوست و گوشت سوخته مشامش را آزرد.

_ به خاطر اون زنازاده، اون بچه سوسول، داری به من پشت پا میزنی؟ به پدرت؟
برمیگردی سراب، من نمیدمت دست اون حرومی.

سعی داشت صدایش خالی از حرص و نفرت و کینه باشد اما چندان هم موفق نبود.

سراب چرخی دور خود زده و مستانه خندید.
طره ای از موهای ریخته شده روی شانه اش را میان انگشتش به بازی گرفت و با لودگی نوچی کرد.

_ ای بی ادب، از تو انتظار نداشتم راغب، تو که همیشه جنتلمن بودی عزیزم!
یه جنتلمن به دوماد آیندش نمیگه حرومی و زنازاده!

نفسی گرفت و در عین حال که قلبش در دهانش میزد و تنش یخ بسته بود، با شیطنتی ساختگی گفت:

_ دینگ دینگ دینگ!
این آخرین فرصته جناب راغب دربندی، مرگ یا زندگی؟!
کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟
مدارک بی من؟ یا خداحافظی با همه ی چیزایی که عمرتو پاشون گذاشتی؟!

راغب سر سمت سقف برد و غرش تو گلویش به مذاق سراب خوش آمد.
خود را در مرز رهایی از چنگال راغب میدید و مدام تصویر خانه ی کوچک و رنگارنگشان در ذهنش نقش میبست.

خانه ای که رفتن درونش را به بهانه ی تنها نماندن یکباره ی حاج خانم و حاج آقا، به زمانی دیگر موکول کرده بود.

اما هدف اصلی اش اتمام ماموریت و خلاصی از گذشته ی نحسش بود. میخواست شروع دوباره اش را گره بزند به پایان سیاهی ها…

_ نمیدونم دنبال چی ای، ولی میدونم اون مدارک برات خیلی مهمه.
اونقدر مهم که حاضر شدی مهم ترین آدم زندگیتو بفرستی سراغشون.

صدای نفس های کشدار راغب، گوشه ی لبش را سمت بالا برد.

_ گاهی آدما واسه به دست آوردن یه چیزی، باید یه چیز دیگه رو از دست بدن.
یادته همیشه اینو بهم میگفتی؟!

راغب کلافه دستی به صورتش کشید و خشمگین نامش را زمزمه کرد.

_ تو سرِ من ریسک کردی راغب و بفرما، اینم نتیجه ی ریسکت.
قبول کن تا هم تو به چیزی که میخوای برسی، هم من.

پوزخند تحقیرآمیز راغب پشیزی برایش اهمیت نداشت. او بعد از ماه ها جنگ با خودش به این نقطه رسیده بود.

_ خیلی زود میفهمی که اون پسر ارزش این حماقتو نداره و اونوقته که بازم برمیگردی پیش خودم.
نتیجه ی ریسک توام بمونه واسه همون روز!

به جای جدی گرفتن تهدیدش، روی قسمت اول حرفش زوم کرد و نیشش باز شد.
راغب شرطش را قبول کرده بود!

_ میدونم وقتی حرفی بزنی پاش وایمیستی، ولی، ولی، ولی… محض اینکه یبارکی شیطون نره تو جلدت و گولت نزنه که بزنی زیر حرفت، حواست باشه که من راحت تر از اون که بتونی فکرشو کنی، میتونم خراب شم رو سرت.
معامله ی خوبی بود عزیزم!

خنده ی هیستریک و بلند راغب، باعث شد تا گوشی را کمی از گوشش فاصله دهد.
نگاه چپکی اش را حواله ی گوشی کرد و زیر لب غرید:

_ مرگ، رو آب بخندی!

صدای خنده که قطع شد، گوشی را دوباره به گوشش چسباند و منتظر به در اتاق زل زد.

_ حساب تهدیدایی که میکنی رو داشته باش عزیزکم، به موقعش قراره حسابی خوش بگذرونیم!

دست به کمر زد و از استرس عرض خانه را بالا و پایین کرد.
امیدوار بود تهدیدهای راغب تو خالی باشد.

اطلاعات زیادی از راغب داشت. از تمام گندکاری هایش، خانه های مخفی اش، مال و اموالش، زیر دستانش…

حتی آمار ریز به ریز نفس کشیدنهای راغب را داشت و حساب زیادی روی این موضوع باز کرده بود.
کاش راغب واقعا از او میترسید و رهایش میکرد…

_ قرار نیست دیگه ببینمت، توام بهتره یه عروسک دیگه واسه خوش گذرونیات پیدا کنی.

_ سراب حولمو واسم میاری؟ یادم رفته بردارم.

با شنیدن صدای حامی دستپاچه لب گزید. دست روی گوشی گذاشت و صدایش را بالا برد.

_ الان میارم عزیزم.

خوب بود که برداشتن حوله به ذهنش رسید. اگر حامی بی هوا ظاهر میشد و حرف هایش را میشنید… پوف!

باقی حرفهایش را بی توجه به نیش و طعنه های راغب، تند و بی وقفه گفت.

_ فردا شب از ساعت هشت تا یازده با حامی تو خونه تنهام. یه جوری بکشش بیرون تا کارمو انجام بدم.
یه نفرم بذار پشت در، مدارکو میندازم تو کوچه، برشون داره.

_ اوه بیب، داری منو از دیدار خداحافظی ام محروم میکنی؟!

دندان قروچه ای کرده و تماس را قطع کرد. بعد از پاک کردن شماره، گوشی را کناری انداخت.

حوله را چنگ زده و در جواب غرغرهای حامی خنده ای به لبش سنجاق کرد.

_ اومدم اومدم… چقدر غر میزنی بداخلاق.

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۶ ۰۰۳۳۰۵۷۱۳

دانلود رمان ماهی زلال پرست pdf از آزیتا خیری 3 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     جناب آقای سید یاسین میرمعزی، فرزند رضا ” پس از جلسات متعدد بازپرسی، استماع دفاعیات جنابعالی، بررسی اسناد و ادلهی موجود در پرونده، و پس از صدور کیفرخواست دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت و همچنین بعد از تایید صحت شهادت شاهدان و همه پرسی اعضای…

دانلود رمان لمس تنهایی ماه به صورت pdf کامل از منا امین سرشت 1 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   همیشه آدم‌ها رو با ظاهرشون نباید قضاوت کرد. پشت همه‌ی چهره‌هایی که می‌بینیم، آدم‌هایی هستن که نمی‌شه فهمید تو قلب و فکر و روحشون چه چیزی جریان داره. گاهی باید دستشون رو گرفت، روحشون رو لمس کرد و به تنهایی‌هاشون نفوذ کرد تا…
IMG 20230128 233946 2632

دانلود رمان عنکبوت 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         مدرس فیزیک یکی از موسسات کنکور ناپدید می‌شود و با پیدا شدن جنازه‌اش در ارتفاعات شمالی تهران، شادی و کتایون و اردوان و سپنتا و دیگران ناخواسته، شاید هم خواسته پا به قصه می‌گذراند و درست مثل قطعات یک جورجین مکملی…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۲۱۴۷۷۳۵

دانلود رمان در سایه سار بید pdf از پرن توفیقی ثابت 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     ابریشم در کوچه پس کوچه های خاطراتش، هنوز رد پایی از کودکی و روزهای تلخ تنهایی اش باقی مانده است.دختری که تا امروزِ زندگی اش، تلاش کرده همواره روی پای خودش بایستد. در این راه پر فراز و نشیب، خانواده ای که به فرزندی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۳۲۳۶۸۷۷

دانلود رمان شاهکار pdf از نیلوفر لاری 0 (0)

4 دیدگاه
    خلاصه رمان :       همه چیز از یک تصادف شروع شد، روزی که لحظات تلخی و به همراه خود آورد ولی می ارزید به آرزویی که سالها دنبالش باشی و بهش نرسی، به یک نمایشگاه تابلوهای نقاشی می ارزید، به یک شاهکار می ارزید، به یک…
دانلود رمان اکو

دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته 4.3 (12)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان اکو به صورت pdf کامل از مدیا خجسته خلاصه رمان:   نازنین ، دکتری با تجربه اما بداخلاق و کج خلق است که تجربه ی تلخ و عذاب آوری را از زندگی زناشویی سابقش با خودش به دوش میکشد. برای او تمام مردهای دنیا مخل آرامش و…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۹ ۱۷۴۵۱۲۱۵۳

دانلود رمان فردا زنده میشوم pdf از نرگس نجمی 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:     وارد باغ بزرگ که بشید دختری رو میبینید که با موهای گندمی و چشمهای یشمی روی درخت نشسته ، خورشید دختری از جنس سادگی ، پای حرفهاش بشینید برای شما میگه که پا به زندگی بهمن میذاره . بهمن هم با هزار و یک دلیل…
00

دانلود رمان رز سفید _ رز سیاه به صورت pdf کامل از ترانه بانو 3.7 (10)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   سوئیچ چرخوندم و با این حرکت موتور خاموش شد. دست چپمو بالا اوردم و یه نگاه به ساعتم انداختم. همین که دستمو پایین اوردم صدای بازشدن در بزرگ مدرسه شون به گوشم رسید. وکمتر از چندثانیه جمعیت حجیمی از دختران سورمه ای پوش بیرون ریختند. سنگینی…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۲۹۹۰۲

دانلود رمان من نامادری سیندرلا نیستم از بهاره موسوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سمانه زیبا ارام ومظلومم دل در گرو برادر دوستش دکتر علیرضای مغرور می‌دهد ولی علیرضا با همکلاسی اش ازدواج می‌کند تا اینکه همسرش فوت می‌کند و خانواده اش مجبورش می‌کنند تا با سمانه ازدواج کند. حالا سمانه مانده و آقای مغرور که…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۲۴۰۴۴۱۴۷

دانلود رمان دنیا دار مکافات pdf از نرگس عبدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     روایت یه دلدادگی شیرین از نوع دخترعمو و پسرعمو. راهی پر از فراز و نشیب برای وصال دو عاشق. چشمانم دو دو می‌زند.. این همان وفایِ من است که چنبره زده است دور علی‌ِ من؟ وفایی که از او‌ انتظار وفا داشته‌ام، حالا شده…
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Eda
Eda
عضو
7 ماه قبل

سلام عمو قادر اگر میشه لطفا منو هم توی مدوان مدیر کنین بتونم تایید کنم رمانمو
ممنون🙏🏻

Bahareh
Bahareh
7 ماه قبل

چقدر ترسناکه ارتباط یه پدر با دخترش اینطوری باشه تو رمان ماهرخم اینطوریه ..من واقعا از راغب تو رمان مینویسه حس چندش بهم دست میده مردک عوضی الهی بره زیر تریلی.

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x