14 دیدگاه

رمان تدریس عاشقانه پارت 35

3.7
(3)

 

صبحونه شونو نخورده بلند شدن .
لحظه ای که از کنارم می گذشتن معین نگاه تندی بهم انداخت که با لبخند براش ابرو بالا انداختم .
از کافه که بیرون زدن برای خودم صبحونه سفارش دادم و دلی از عزا در اوردم .
تقریبا آخرای صبحونم بود که کسی صندلی و با ضرب عقب کشید .
سرم و بلند کردم و با دیدن معین ابرو بالا انداختم:
_زنت کو ؟
با عصبانبت گفت
_حواست هست چه غلطی داری می کنی؟
_چیه خوب ؟ اونم حق داره بدونه شوهرش یه زن دیگه داره .
خودش و جلو کشید
_حواست باشه سوگل …بخوای زندگیم و به هم بریزی زندگیت و نابود میکنم .کاری میکنم خودت دست به خودکشی بزنی پس با من در نیوفت!
بدون اینکه خودم و ببازم گفتم
_پس طلاقم بده
_هنوز کارم با آرمان تموم نشده!
دستامو روی میز گذاشتم
_مشکل تو با آرمان چیه؟
_این دیگه به تو ربطی نداره …تو حواست به خودت باشه!
با جدیت گفتم
_طلاقم بده معین وگرنه همه چیو به جون میخرم و میرم به زنت میگم …
عصبی روی میز کوبید و داد زد
_منو تهدید نکن زنیکه!
نگاه همه سمت ما کشیده شد .بلند شدم و در حالی که کیفم و روی شونم مینداختم گفتم
_یک ماه بهت فرصت میدم .هر انتقامی که داری تو همین یک ماه از آرمان بگیر …من اگه برم به زنت بگم قضیه رو یه جور میگم که تا آخر عمر تو صورتتم نگاه نکنه!
کارد میزدی خونش در نمیومد…
دیگه نموندم و از کافه بیرون زدم …یه حسی بهم می گفت به زودی از شر معین خلاص میشم و این حس خیلی خوب بود …حداقل اگه می تونستم یک سوم مهریه مم ازش بگیرم می تونستم به راحتی از ایران برم و اون وقت نه معینی بود نه آرمانی ‌..
* * * * *
_دختر چرا رنگت انقدر پریده؟از صبح سرپایی بیا بشین ببینم!
نشستم و غر زدم
_خوبم بابا شلوغش نکن معدم به هم ریخته یه بیمار تصادفی و آوردن وضعش داغون بود دیدمش اصلا نتونستم تحمل کنم پریدم تو دستشویی طفلک جوونم بود!
نچی کرد
_دیگه باید عادت کنی …
چشمم به آرمان افتاد که داشت به این سمت میومد .خیلی وقت بود که همو میدیدم و گاهی فقط به زور به هم سلام می کردیم .
این بار هم به این سمت اومد و بدون این که نگاهم کنه گفت
_خانوم‌جعفری لطفا پرونده ی اتاق سیصد و یک رو بدید
برای لحظه ای نگاهش به من افتاد .اخم کرد و با مکث پرسید
_رنگت چرا پریده؟

سرسنگین جواب دادم
_چیزی نیست!
شادی گفت
_عادت نداره هنوز اون بیمار تصادفیه رو دیده رنگ و روش این طوری پریده!
اخمش غلیظ تر شد و گفت
_بیا فشارتو بگیرم
تند گفتم
_لازم نیست .گفتم که خوبم
نگاه تندی حوالم کرد و گفت
_بیا گفتم
حرفش و زد و راه افتاد …ناچار بلند شدم و دنبالش رفتم …
وارد اتاقش شد.پشت سرش رفتم و درو بستم .
در حالی که فشار سنجو برمی داشت گفت
_بشین
بدون حرف نشستم مقابلم نشست و دستم و گرفت .
نفسم حبس شد .غرق چهره ی مردونش شدم اخماش در هم رفت و گفت
_فشارت خیلی پایینه!
فقط نگاهش کردم .
دستش به سمت صورتم اومد و پلکم و پایین کشید …
مسخ شده نگاهش کردم که گفت
_ناهار خوردی ؟
سر تکون دادم و گفتم
_دکتر بازی و بیخیال شو من چیزیم نیست .
خواستم بلند بشم که مچ دستم و گرفت و گفت
_دراز بکش روی تخت سرم وصل کنم بهت ‌…بعدشم آزمایش میدی!
چشمام گرد شد و گفتم
_زیادی شلوغش نکردی؟من فقط …
کلافه گفت
_روی سگم و بالا نیار سوگل دراز بکش!
خواستم اعتراض کنم که نگاه تیزش پشیمونم کرد .
روپوش پزشکی مو در آوردم و روی تخت دراز کشیدم .
به سمتم اومد و بهم سرم وصل کرد .
تمام مدت اخم داشت .
کنارم روی تخت نشست و گفت
_اون یارو اذیتت کرده؟
پوزخند زدم و گفتم
_هیچکی به اتدازه ی تو اذیتم نکرده!
چند لحظه چشماشو بست و گفت
_کمتر زخم زبون بزن سوگل …همین طوریشم وسط جهنم افتادم تو دیگه بیشتر از این عذابم نده.

رومو برگردوندم که نفسش و رها کرد .بلند شد و گفت
_لجبازی نکن تا سرمت تموم نشده بلند نشو!
چیزی نگفتم…با تلفن بیمارستان زنگ زد و دستور داد تا یه نفر بیاد و ازم خون بگیره!
یک ربع بعد سرمم و کشید و همون موقع یکی از پرستارا در زد و اومد تو …
کلافه بلند شدم و گفتم
_دیگه آزمایش برای چی ؟ چرا شلوغش میکنی من حالم خوبه!
با اخم گفت
_حرف نباشه تو بیخودی این حال بهت دست نمیداد باید مطمئن بشم به خاطر اون بیمار تصادفی به این حال افتادی
به پرستار اشاره کرد و خودشم عقب رفت .
نفسم و فوت کردم و گفتم
_اه …نمیخام بابا نمیخوام ..انگار مامان بزرگمه! کم تو خونه می کشم اینجا هم باید سر و کله بزنم!
باز همون نگاه تندش و حوالم کرد کلافه آستینم و دادم بالا و غر زدم
_سر هیچ و پوچ باید خونای نازنینم و بدم بره ‌…حداقل سفارش کن یه چیزی واسم بیارن این طوری بیشتر فشارم میوفته که
لبخند محوی زد و سر تکون داد و بازم سراغ تلفن رفت.
پرستار با تعجب ما رو نگاه می کرد انگار واسش عجیب بود یه نفر با دکتر آرمان زند رئیس بیمارستان این طوری حرف بزنه .
خودم گفتم
_پسر عممه! تعجب نکن…
خندید و گفت
_آهان …یه چیزایی شنیده بودم!
چیزی نگفتم …ازم خون گرفت و گفت تا یکی دو ساعت دیگه جواب و برام میاره!
روی تخت دراز کشیدم و پلکامو روی هم گذاشتم‌ تا یه کم حالم سر جاش بیاد ‌.غافل از اینکه انقدر خسته و بی حال بودم که پلکام روی هم نرفته سنگین شد و خوابم برد .

* * * * * *
پلکام تکونی خوردن و چشم باز کردم‌.نگاهم و دور و اطراف چرخوندم …آرمان رو به پنجره ابستاده بود و از دود اطرافش معلوم بود داره سیگار میکشه .
کنار تختم یه لیوان آب انار و کیک بود.
نشستم و بی سر و صدا کیکم و برداشتم …انقدر گشنه بودم که همشونو تو پنج دقیقه خوردم
سرمو سمت آرمان چرخوندم که دیدم داره منو نگاه میکنه .
لقمه دهنم و قورت دادم و گفتم
_چه قدر خوابیدم؟باید برم سر کارم!
خواستم بلند بشم که گفت
_جواب آزمایشت اومد

بی خیال گفتم
_خوب حالا که فهمیدی چیزی نیست راحت شدی؟دست از سر کچل ما برمیداری؟
کفشامو پوشیدم و روپوشم و برداشتم که با حرف بعدیش خشکم زد
_حامله ای…
خشکم زد …تمام اون چیزایی که خوردم کوفتم شد …داغ کردم و ناباور برگشتم سمتش و نگاهش کرد.
اخم داشت.جلو اومد و گفت
_از من حامله ای درسته؟
بی رمق روی تخت نشستم…بازوم و گرفت و غرید
_ جواب منو بده سوگل …با معین رابطه ای نداشتی مگه نه؟ بچه مال منه؟
خشکم زده بود …حامله ام من …حامله بودم!
کلافه گفت
_نمی‌خوای حرف بزنی نه؟من که می دونم اون بچه مال منه!
سراسیمه از جام بلند شدم‌.اگه معین بفهمه …من حاملم اونم از آرمان!
تند و وحشت زده گفتم
_تقصیر توعه …خدا لعنتت کنه!
با مشت به سینش کوبیدم و داد زدم
_بدبخت شدم …بدبختم کردی خدا لعنتت کنه آرمان …از کجا پیدات شد یهو ؟حالا من چه خاکی تو سرم بریزم؟
مشتامو گرفت و گفت
_پات هستم …خودم حاملت کردم پس پای تو و اون بچه هستم!
محکم هلش دادم عقب
_کور خوندی …من این بچه رو نمیخوام …نگهش نمی دارم!
مثل شمر نگاهم کرد و غرید
_همچین غلطی بکن ببین من زندگی تو سیاه میکنم یا نه …اون بچه مال منه تو هم نگهش میداری .
عصبی داد زدم
_من شوهر دارم احمق …باهاش هیچ رابطه ای نداشتم اون وقت حاملم …ازم میخوای نگهش دارم .
_خوب طلاق بگیر ..‌
دود از سرم بلند شد
_کدوم دادگاهی طلاق یه زن حامله رو از شوهرش میگیره هان؟
کلافه دستی به موهاش کشید و گفت
_خوب اینجا اینطوریه میریم آمریکا برامم مهم نیست اسم اون عوضی تو شناسنامته

 

161

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.7 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۹ ۲۳۲۰۰۱۸۰۷

دانلود رمان آفرودیته pdf از زهرا ارجمندنیا 5 (1)

5 دیدگاه
  خلاصه رمان :     داستان در لوکیشن اسپانیاست. عشقی آتشین بین مرد ایرانی تبار و دختری اسپانیایی. آرون نیکزاد، مربی رشته ی تخصصی تیر و کمان، از تیم ملی ایران جدا شده و با مهاجرت به شهر بارسلون، مربی دختری به اسم دیانا می شود… دیانا یک دختر…
IMG 20230128 234015 1212 scaled

دانلود رمان رقصنده با تاریکی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     کیارش شمس مرد خوش چهره، محبوب و ثروتمندیه که مورد احترام همه ست… اما زندگی کیارش نیمه پنهان و سیاهی داره که هیچکس از اون خبر نداره… به جز شراره… دختری باهوش و بااستعداد که به صورت اتفاقی سر از زندگی تاریک کیارش…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۷ ۱۱۳۲۵۲۳۹۷

دانلود رمان دیوانه و سرگشته pdf از محیا نگهبان 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   من آرمین افخم! مردی 34 ساله و صاحب هولدینگ افخم! تاجر معروف ایرانی! عاشق دلارا، دخترِ خدمتکار خونمون میشم! دختری ساده و مظلوم که بعد از مرگ مادرش پاش به اون خونه باز میشه. خونه ایی که میشه جهنم دلی، تا زمانی که مال من…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
۰۳۴۶۴۲

دانلود رمان نیلوفر آبی 0 (0)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان:     از اغوش یه هیولابه اغوش یه قاتل افتادم..قاتلی که فقط با خشونت اشناست وقتی الوده به دست های یه قاتل بشی،فقط بخوای تو دستای اون و توسط لب های اون لمس بشی،قاتل بی رحمی که جذابیت ازش منعکس بشه،زیبایی و قدرتش دهانت رو بدوزه…
nody عکس شخصیت های رمان کی گفته من شیطونم 1629705138

رمان کی گفته من شیطونم 5 (1)

4 دیدگاه
  دانلود رمان کی گفته من شیطونم خلاصه : من دیـوانه ی آن لـــحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیــری … و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم.عشق من با لـجبازی، بیشتر می چسبــد!همون طور که از اسمش معلومه درباره یک دختره خیلی شیطونه که…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۴ ۱۳۲۸۴۴۱۱۹

دانلود رمان روشنایی مثل آیدین pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   دختری که با تمام از دست رفته هایش شروع به سازش می کند… به گذشته نگریستن شده است عادت این روزهایم… نگاه که می کنم می بینم… تو به رویاهایت اندیشیدی… من به عاشقانه هایم…ع تو انتقامت را گرفتی… من تمام نیستی ام را… بیا همین…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۳۱۵۴۲۲۵۱

دانلود رمان عزرایل pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   {جلد دوم}{جلد اول ارتعاش}     سه سال از پرونده ارتعاش میگذرد و آیسان همراه حامی (آرکا) و هستی در روستایی مخفیانه زندگی میکنند، تا اینکه طی یک تماسی از طرف مافوق حامی، حامی ناچار به ترک روستا و راهی تهران میشود. به امید دستگیری…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

14 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Sara
3 سال قبل

سلام
چرا نمیشه مثل رمان های دیگه پی دی افشو یه جا دانلود کرد؟
اه کلافه شدم
من تا اونجایی که بابا بزرگه میگه نمیزارم طلاق بگیرید خوندم
پارت چندم میشه؟

❤ESHGH JAN
❤ESHGH JAN
3 سال قبل

کی پارت میدین ؟

Sarina
Sarina
3 سال قبل

مگه میشه مردی اسم یه مرد دیگه توی شناسانه زنش باشه و براش مهمم نباشه چه اسکل :/

...BNSra
...BNSra
3 سال قبل

درسته داره کلیشه ای می‌نویسه بعضی جاهام چرت و پرت می‌نویسه
ولی باز خوبه
هیجان داره یکم
از استاد دانشجو و خانزاده بهتر داره پیش میره 😐
خدا کنه این یکی رو نرینه…:/

SH
SH
3 سال قبل

چراااااااااا؟ انقد کلیشه لازمه واقعا؟ همون موقع که آرمان گف باید آزمایش بدی من فهمیدم حاملس خب چرا اینکارو میکنین تو همه رمانا حتما دختره باید حامله شه تابهم برسن؟ ینی بدون کثافت کاری نمیشه بهم رسید آیا؟

Bahar
Bahar
3 سال قبل

الان میخوان دوباره یه عالم بدبختی سر سوگل خراب کنن؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Bahar
3 سال قبل

تقریبا تو همین مایه ها!

Bahar
Bahar
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

چه مسخره واقعا

SAMIN
SAMIN
3 سال قبل

الان دقیقا یعنی چی😐😐😐 مگه نگفته بودن ارمان امریکا زن داره😐😐😐

ayliiinn
عضو
پاسخ به  SAMIN
3 سال قبل

نه عزیزم اونو یه نویسنده دیگه نوشته بود این داستانش فرق میکنه

دلارا
دلارا
3 سال قبل

طبق قانون طلاق توافقی زن حامله میتونه از شوهرش طلاق بگیره!!جهت اطلاعات عمومی گفتم!
اینا که تو این رمانا همه کار میکنن یه منفی کردن مثبت یه ازمایش که دیگه چیزی نیست که به خاطرش بری امریکا!!!!!!!

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

عخی رمانتیک!

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

اصلاااااا فیلم آمریکای شد رفت 😐
بخدا فیلم آمریکای هم اینجوری نیست 😐

زنه شوهر داره از یکی دیگه بچه دار میشه درسته نمیخوایش ولی بازم شوهر حساب میشه کع 😐

_
_
3 سال قبل

کلیشه ای ترین حالت ممکن 😑😐

دسته‌ها

14
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x