رمان خان زاده پارت 8

 

لای پلکام و به سختی باز کردم و خودم و توی ماشین دیدم.
با کرختی سر چرخوندم و با دیدن قیافه ی درهم رفته ی اهورا که پشت فرمون نشسته بود محو صورتش شدم.
من توی ماشینش چیکار میکردم؟طول کشید تا کم کم یادم اومد،عروسی و، خان زاده،نوه ی ارباب، اتاق حجله! دستمال خونی…
صدای ناله م که بلند شد سرش به سمتم چرخید و با دیدن چشمای بازم ماشین و کنار زد و به سمتم برگشت. خشک و جدی پرسید
_خوبی؟
صاف نشستم و گفتم
_ اینجا چی کار می‌کنیم؟
_دارم میبرمت تهران.
دلخور گفتم
_من نمیخواستم باهاتون بیام.
نفسش و فوت کرد و گفت
_زبونت و از کار بنداز آیلین دو شبه نخوابیدم.
به چشمای قرمزش نگاه کردم و گفتم
_لابد دیشب تا صبح با تازه عروستون بیدار بودید، خوب این وسط من خفه خون بگیرم؟
با سرزنش نگاهم کرد و گفت
_با غش کردن جنابعالی؟
_من مگه کی بودم؟یه دختر اجاق کور.
با خشم گفت
_هر چی بودی زنم بودی دیگه مگه نه؟
سکوت کردم.
نگاهی به اطراف انداخت و گفت
_چادر آوردم، پیاده شو امشبه رو همین جا چادر بزنیم توان رانندگی ندارم دیگه

پشت بند حرفش خودش پیاده شد و در صندوق عقب رو زد و از توش چادر و دو تا بالش و پتو رو باهم بغل زد.
پیاده شدم و نگاهی به اطراف انداختم،یه استراحتگاه بین راهی بود.
دنبال اهورا رفتم،توی یه قسمت دنج چادر و برپا کرد و بالش و پتو ها رو انداخت توش و گفت
_برو تا من برم یه چیزی واسه خوردن پیدا کنم.
سری تکون دادم و وارد چادر شدم. شالم و از سرم کشیدم و دستی لابه لای موهام فرو کردم و روی بالش دراز کشیدم…
هیچ وقت فکرشم نمیکردم زندگیم این طوری باشه..
انقدر سیاه و شوم…
نیم ساعت بعد سر و کله ی اهورا با دو تا ساندویچ پیدا شد. اومد تو و زیپ چادر و بست و گفت
_مجبوریم امشب و با همین ساندویچای غیر بهداشتی سر کنیم.
بی حوصله گفتم
_میل ندارم.
نگاهی به قیافم کرد، کلافه ساندویچا رو اون ور انداخت و گفت
_خوشم نمیاد قیافه بگیری واسم. مگه با اجبار زن من نشدی؟ پس بفهم هیچی به خواست من نبود.
نگاهش کردم و گفتم
_از من خوشگلتره مگه نه؟مادرتون گفت.
نفسش و فوت کرد و گفت
_آیلین کلافم نکن.
نیم خیز شدم و گفتم
_شما نمیدونید من چی کشیدم وقتی شوهرم و تو لباس دومادی با یه زن دیگه دیدم… وقتی واسشون اتاق حجله درست کردم. نمیفهمید من مردم و زنده شدم وقتی شما با اون توی اتاق بودید. از تصور اینکه شما…
وسط حرفم پرید و گفت
_من حتی تو روشم نگاه نکردم مثل یه دستگاه جوجه ساز کارم و کردم تا فقط بتونم ارثم و از ارباب بگیرم و اون وقت به گور بابام بخندم من پام و سمت اون روستا بذارم.
عصبی دراز کشید و گفت
_شامم نخواستیم.
پشیمون از حرفم نگاهش کردم. اخماش بدجوری در هم بود.
به سمتش خزیدم و دستم و روی صورتش گذاشتم و گفتم
_معذرت میخوام.
به جای جواب دادن و باز کردن چشماش آغوشش و برام باز کرد و گفت
_اون شبی که تو بغلم خوابیدی و موهات رو صورتم پخش شد آروم شدم،امشبم آرومم کن آیلین

با وجود تمام دلخوریا توی آغوشش خزیدم. به پهلو شد و سرش و توی گردنم فرو برد و سیل موهام روی صورتش ریخت.
لبخند محوی بهش زدم! مخصوصا اینکه پنج دقیقه نشد نفساش آروم شد و به خواب رفت.

* * * * *
کش و قوسی به بدنش داد و چشم باز کرد و غرق خواب نگاهم کرد و لبخند محوی زد و گفت
_چه قدره خوابیدم؟
تک خنده ای کردم و گفتم
_صبح شده.
چشماش گرد شد و گفت
_راست میگی؟
اشاره ای به هوا کردم که متعجب گفت
_چه طوری تونستم این همه بخوابم؟
_خسته بودی.
خیره نگاهم کرد و نگاهش سر خورد پایین. به خودم نگاه کردم و با دیدن سر و وضعم مثل لبو قرمز شدم.
لعنتی دیشب انقدر این مانتو ضخیم بود که نتونستم باهاش بخوابم.
سریع دنبال شالم گشتم و خواستم بندازم روی شونه هام که اجازه نداد.
با شیطنت گفت
_تمام شب اینجوری تو بغلم خواب بودی؟
خجالت زده از لحن معنادارش گفتم
_گرم بود
ابرو بالا انداخت. دکمه ب پیراهنش و باز کرد و گفت
_حالا که فکر میکنم منم گرممه.
چشمام گرد شد. پیرهنش و از تنش در آورد.
خودش و به سمتم کشید که گفتم
_می‌خواین چی کار کنین؟
دستش و روی پهلوم گذاشت و گفت
_می‌خوام کاری کنم عرقت در بیاد.

حیرت زده گفتم
_اینجا؟یکی میاد.
سرش و توی گردنم فرو برد و گفت
_جیغ نزنی کسی نمیفهمه داریم شیطونی میکنیم

کلید انداخت و منتظر موند تا من اول برم.
رفتم تو و نگاهی به سر تا سر خونم انداختم،چه دردناک که با وجود شوهر اینجا فقط خونه ی من بود نه خونه ی ما.
اومد تو و در و بست.
نگاهش کردم و مغموم گفتم
_می‌خوای بری؟
خسته به سمت حموم رفت و گفت
_یه دوش بگیرم آره،دوستام منتظرمن..
نمیدونم چی شد که پرسیدم
_اون دختره هم هست؟
بی حوصله جواب داد
_سیم جیم نکن آیلین هر کی هست یا نیست به تو ربطی نداره. لباس آماده کن واسم میخوام برم.
در حمومو محکم بست.
به سمت اتاقش رفتم و دل گرفته در کمدش و باز کردم،چشمم به مانتوهای شیک و به روزی که با سحر خریده بودیم افتاد…نمیتونستم کل شبو با فکر اینکه توی بغل بقیه ست سر کنم.
یکی از مانتو ها رو بیرون کشیدم و تا بیرون اومدن اهورا حاضر شدم، آرایش مفصلی کردم که حسابی چهره م رو تغییر داد.
داشتم به ناخنام لاک میزدم که از حموم بیرون اومد.
وارد اتاق شد و بدون نگاه کردن بهم گفت
_لباس آماده کردی واسم؟
برگشت و با دیدنم چند لحظه ای مات برده نگاهم کرد و بعد گفت
_کجا به سلامتی؟
بلند شدم و گفتم
_می‌خوام منم بیام.
خندید و گفت
_با اجازه ی کی؟
بلند شدم و گفتم
_نیازی به اجازه ندارم.جای زن پیش شوهرشه نه تک و تنها توی این خونه. منم میام.

یه دست لباس از کمد بیرون کشید و مطمئن گفت
_شما میمونی تو خونه.
از لحن محکمش جا خوردم اما خودم و نباختم، بلند شدم و گفتم
_اگه منو نبری خودم میام.
خشن به سمتم برگشت و گفت
_افسار پاره کردی چهار خط خندیدم بهت؟توی اون روستا یادت دادن این سلیطه بازیا رو؟یا اون رفیقت پرت کرده؟
با مکث گفتم
_منم میخوام بیام! با میل خودم،میخوام بیام ببینم اون دخترا چیکار میکنن که اونا رو به زنتون ترجیح میدین؟
بی پروا گفت
_جندگی.
مثل خودش جواب دادم
_پس منم…
نگاه تندی بهم انداخت و وسط حرفم پرید
_حواست به حرف زدنت باشه آیلین.
با حرص روی صندلی نشستم. حاضر شد و جلوی چشمم تیپ زد و با پوزخند به سر و وضغم گفت
_بشین تو خونه آشپزی تو بکن بابا.
و سوت زنون از خونه بیرون رفت.
خون خونم و می‌خورد.میدونستم اگه دنبالش برم عواقب خوبی برام نداره اما توی خونه هم دووم نمی‌آورم برای همین یک ربع بعد از رفتنش تاکسی گرفتم و از خونه بیرون زدم.
* * *

جلوی در آسانسور خونه ی اهورا ایستادم، حتی نمیتونستم با آسانسور برم بالا اون وقت میخواستم خودم و تغییر بدم؟
دکمه ی آسانسور و زدم و با دلهره منتظر موندم.
در آسانسور که باز ‌شد وحشت زده به اون اتاقک فلزی نگاه کردم و پشیمون خواستم برگردم که سینه به سینه ی یه پسر شدم.
کنجکاو توی صورتم نگاه کرد و گفت
_من تو رو قبلا جایی ندیدم؟
از اونجایی که حافظه ی خوبی داشتم گفتم
_چند هفته پیش توی مهمونی درو باز کردید برام.
چشماش برق زد و گفت
_یسسس داری میری خونه ی اهورا؟
سری تکون دادم… وارد آسانسور شد و گفت
_بیا پس.
ناچارا سر تکون دادم و وارد آسانسور شدم در که بسته شد تکون خفیفی خوردم و اون پرسید
_دوست دختر اهورا بودی؟آخه اون شب با اون می پریدی.
در حالی که رنگم پریده بود گفتم
_نه من دوست دختر کسی نیستم.
چشماش باز برق زد و گفت
_جدی؟ پس باید دیدار دوبار مون و به فال نیک بگیرم.

لبخند بی معنی به روش زدم. بالاخره این آسانسور لعنتی ایستاد.
سریع تر پیاده شدم، پشت سرم اومد و زنگ واحد اهورا رو زد. دست و پام می لرزید نمیدونستم واکنش اهورا چیه.
پسره گفت
_راستی اسمتو نپرسیدم
آروم جواب داد
_آیلین.
دستش و به سمتم دراز کرد و گفت
_خوشبختم منم آرشامم.
هاج و واج به دستش نگاه میکردم که در و یه دختر باز کرد و گفت
_اووو و آرشامم اومد.
نگاهی به من انداخت و هیجان زده گفت
_دوست دخترته؟
اینو که گفت چند تا دختر سرک کشیدن به بیرون و با دیدن ما هر کی یه چی می گفت به طوری که نه آرشام نه من نتونستیم حرفی بزنیم.
دستش و پشتم گذاشت و گفت
_برو تو به اینا باشه میخوان تا صبح جلوی در نگهمون دارن به سیم جیم.
با لبخند مصنوعی وارد شدم
از داخل صدای خنده و سر و صدا میومد. همون دختره که درو باز کرد با صدای بلند گفت
_بچه ها ببینید آرشام با دوست دخترش اومده.
همه ساکت شدن و به سمت ما برگشتن.
اهورا هم در حالی که داشت می خندید روش و برگردوند و با دیدن ما خشکش زد.
آرشام با خنده گفت
_شرمندم میکنید از جاتون بلند نشید.
توی جمعی که هیچ کدومشون و نمی‌شناختم و همشون داشتن آنالیزم میکردن معذب بودم.
یکی از پسرا گفت
_مبارکه رفیق شیرینیش و کی بخوریم؟
آرشام نشست و با شوخ طبعی گفت
_هنوز به اون مرحله نرسیده رفیق ایشالا عروس خانوم بله رو دادن شام و شیرینی عروسی و با هم بخورین.
اهورا چنان داشت نگاهم میکرد که گفتم قبرم و توی ذهنش کنده.
من چه میدونستم این طوری میشه خوب؟
🍁🍁🍁

3.9/5 - (55 امتیاز)
[/vc_column_inner]
پارت های قبلی همین رمان

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
14 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
"مروارید"
"مروارید"
4 سال قبل

سلام ..رمان سکانس عاشقانه ورمان دلبر استاد راچندروزه نگذاشتین لطفا سعی کنید حداقل پنج روزیه بار مثل بقیه ی رمانها بزارید چندوقته چک میکنم سایتو ولی … ممنون میشم این مشکلو حل کنید

hermis
hermis
4 سال قبل

من تا زمانی که میره پارتی خونه اهورا و بعد وارد اتاقی میشه که اولین بار باهم بودن و اهورا اونو خواهرش معرفی میکنه خوندم میشه بگید بعدش چی میشه یا اصل رمان در چه سایتی منتشر مبشه

hermis
hermis
4 سال قبل

سلام ادمین عزیز میشه پارت گزاری ها زودتر انجام بشه یا حداقل فاصلشون کمتر بشه مرسیییییییییییی

hermis
hermis
پاسخ به  ghader
4 سال قبل

یعنی کوتاه تر از این هم میشه من چهار تا رمان رو دارم از این سایت دنبال میکنم واقعا اعصابم داره خورد میشه پارت هاتون کوتاه و زمان پارت گزاری طولانی لطفا کمی هم به ما فکر کنید

k.p
k.p
4 سال قبل

واقعا نمیدونم پارت رو دستتونه و نمیزارید یا اون نویسنده بازیش گرفته ک اول هی فرت فرت پارت میده اما یه هو پنج روز یه بار میکنه اخه لنتی ۵روز یه بار!!!!؟؟؟؟ینی واقعا نمیدونم چجوری تاسف بخورم براتون…کشوری ک ادماش این باشن تو کارهای کوچیک اینجوری باشن انتظارپیشرفتش باید صفرمطلق بمونه هه

hermis
hermis
4 سال قبل

سلام پارت گزاری هر چند روز یکبار انجام میشه ادمین عزیز

melissa
melissa
پاسخ به  ghader
4 سال قبل

پسسسس چراااا 5روز درمیون شدددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهرا
زهرا
پاسخ به  ghader
4 سال قبل

اینم که شد مثل بقیه ی رمانا گفتم این رمان با بقیه فرق داره هر روز یه پارت خوب میخونیم

زهرا
زهرا
4 سال قبل

ممنون از پارت گزاری خوبتون

سولماز
سولماز
4 سال قبل

واااااااقعاااااااااا خجالت نمیکشید پارت هاتون انقدررررر کوتاهه؟؟؟؟؟؟
واقعا احترام به شعور مخاطب براتون مهم نیست؟؟؟؟؟

14
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x