رمان دلارای پارت 286

5
(5)

 

 

 

موبایل در جیبش لرزید

 

بی حوصله نگاهی به دخترک انداخت که معلوم بود به سختی روی پاهایش می ایستد اما با این همه بهوش بود

 

بچه را روی زمین گذاشت و خیره صفحه موبایلش شد

 

با دیدن شماره هاتف ابرو در هم کشید

 

هاوژین دستش را به در گرفت و خودش را نگه داشت

 

بی توجه به آن ها سمت آسانسور راه افتاد

 

تماس قطع شد و بعد از چندین ثانیه موبایل دوباره لرزید

 

گوشه لبش کش آمد

 

هاتف نباید می‌دانست تا چه اندازه به این شراکت رغبت دارد

 

با باز شدن در آسانسور موبایل را بالا آورد و قبل از اینکه آیکون سبز رنگ را لمس کند جمیله را از میان جمعیت کنار کشید

 

_ دختره رو ول کرده بودی تو سردخونه؟

اگر طوریش می‌شد قبل ازینکه از شر جنازش خلاص بشیم هاتف تو دردسر مینداختمون

اون زمان کاری میکردم روزی هزار بار حسرت بخوری که ای کاش آلپ‌ارسلان رو تو زندگیت نمی‌شناختی

 

گفت و بی توجه به صورت سفید شده ی جمیله همانطور که تماس را وصل میکرد دور شد

 

 

 

جمیله معطل نکرد

 

پله ها را پایین رفت و با دیدن سرپا بودن دلارای پنهانی نفس راحتی کشید

 

با حرص بازویش را گرفت و سمت در هلش داد

 

تمام مدت که بدن بی حالش را از پله ها بالا می‌کشید تهدید کرد و دلارای بیشتر مطمئن شد که فرار از دست او قبل از اینکه به مراد دلش برسد ممکن نیست!

 

قبل از ورود به اتاق بی جان لب زد

 

_ می‌رقصم

 

جمیله ابرو بالا انداخت و به صورت مهتابی دلارای خیره شد

 

اگر پلک نمی‌زد خیال میکرد دخترک از قبر بیرون آمده و زنده نیست!

 

دلارای اما سر هاوژین را روی سینه ی خودش چسباند و به سردی تکرار کرد

 

_ تا فردا دست از سر من و بچم بردارید

برای فردا شب می‌رقصم ، همونطور که آلپ‌ارسلان خواست!

 

جمیله انگار به جریان برق متصل شد

با حرص نیشگون محکمی از بازویش گرفت

 

_ آقا!

 

دلارای پوزخند زد

فرداشب میرقصید و بعد از آن برای همیشه همراه هاوژین و پول هایی که پس انداز کرده بود از زندگی آقا محو می‌شد!

 

 

 

پیش تنها چند ثانیه دیرتر دور میشد می‌توانست او را ببیند

 

با تمسخر و غم پچ زد

 

_ آره … آقا! به اون آقا بگو قراره فرداشب رو براش به یاد موندنی کنم

 

لب های جمیله کم کم کش آمد

 

دخترک بالاخره رام شده بود

 

سعی کرد نیشش باز نشود اما مگر میشد؟!

 

لبش را دندان گرفت تا دلارای پررو نشود و سر تکان داد

 

_ میگم فردا دخترا کمکت کنن

آسیه چندساعت قبل میاد تا….

 

دلارای به دیوار تکیه داد

 

پاهای یخ زده اش جان ایستادن نداشتند

 

_ خودم آماده میشم!

بگو دخترا امشب اتاقو خالی کنن

 

جمیله با حرص بازویش را گرفت

 

_ چی زر میزنی دختر جون؟ باز هوا برت داشت؟

 

دلارای با خشم بازویش را عقب کشید و تهدید کرد

 

_ اگر تا پنج دقیقه دیگه اتاق خالی نباشه ، یا تا فرداشب یک نفر پا تو اتاق بذاره به جون دخترم تو خوابت ببینی که طبق برنامه هات پیش برم

پشیمون میشی جمیله فهمیدی؟

هم خودت ، هم آقات!

 

جمیله دندان روی هم فشرد

فرداشب که تمام میشد درس خوبی به او می‌داد

 

 

خیره در چشمان دلارای صدایش را بالا برد

 

_ حوریا … حوریا

 

دلارای پوزخند زد و هاوژین را میان دستانش جا به جا کرد

 

حوریا با دیدن حال و روزش پوزخند زد اما طولی نکشید که پوزخندش به اخمی عمیق بدل شد

 

_ وسایل خودتو آیه رو بردار ، تا فرداشب برید یکی از اتاقای پایین

 

دلارای دستش را سمت جمیله دراز کرد

 

_کلید

 

جمیله غرید

 

_ حواست به کارات هست سلیطه؟

 

دلارای بلندتر تکرار کرد

 

_ گفتم کلید

 

حوریا با حرص غرید

 

_ از کی تا حالا این رئیس شده؟

خوبه قراره زیر هاتف‌خان بخوابه

اگر میرفت تو تخت آقا چه بلایی سرمون میاورد با امر و نهیاش

 

جمیله با خشم کلیدی را بالا گرفت و دلارای همانطور که کلید را در مشتش میفشرد پوزخند زد

 

خبر نداشت بچه‌ی در آغوشش از خون همان آقاست!

 

در را رویشان بست و قفل کرد

 

چشمانش را بست

 

دیگر نیازی به فیلم بازی کردن نبود

 

بغض کرده زیرلب پچ زد

 

_ این راند آخره دلی ، قوی باش

 

 

 

 

 

 

*

 

با طلوع آفتاب شهر بیدار میشد

 

در مراکز توریستی به روی گردشگران باز میشدند ، رستوران ها شروع به کار می‌کردند و کم کم خیابان های دبی پر از صدای رفت و آمد ماشین ها و شلوغی جمعیت می‌شد

 

در کلاب اما اینطور نبود

همه جا در سکوت فرو رفته و دلارای به خوبی می‌دانست جز بادیگارد های کنار در بقیه در خوابی عمیق هستند

 

با احتیاط دستش را از زیر سر هاوژین بیرون کشید و از اتاق خارج شد

 

لوسرهای مجلل کلاب خاموش بودند و تنها دو دختر جوان زمین را طی می‌کشیدند

 

ابوذر با دیدنش اخم کرد اما حرفی نزد

 

انگار جمیله او را هم باخبر کرده بود که کاری به کار دلارای نداشته باشد

 

بی توجه به او روبروی صابر ایستاد

 

صفحه مجله‌ای که از ژرنال لباس های حوریا جدا کرده بود را سمتش دراز کرد

 

شک نداشت اگر حوریا میفهمید بر سر ژورنالش چنین بلایی آورده زنده اش نمی‌گذاشت

 

انگشتش را روی آدرس مزون گذاشت

 

_ اینو بخر

 

صابر تنها نگاهش میکرد

 

محکم ادامه داد

 

_ يشتري … فهمیدی؟ خرید کردن ، يشتري

 

 

صابر سر تکان داد

 

انگشت دلارای روی روبنده‌ی طلایی چرخید

 

_ هر سه تیکه رو میخوام ، ثلاثة!

 

صابر خندید و دلارای چشم غره رفت

 

سمت اتاق برگشت

در این مدت چندین بار هاوژین را برای دقایقی به صابر سپرده بود

 

سر به هوا بود و حتی زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند اما او را به بقیه‌اشان که کثیف نگاهش میکردند ترجیح میداد

 

وارد که شد در اتاق را قفل کرد و کلید را بیرون نکشید

 

شک نداشت جمیله از هر کلید چندین یدک دارد!

 

هاوژین با چشمان خواب آلود نگاهش میکرد و دلارای با خودش فکر کرد تقریبا هیچ روزی نتوانسته کامل کنار دخترکش باشد

 

چه در ایران و چه اینجا ساعت های طولانی کار می‌کرد

 

دلش به حال دخترک سوخت اما بزودی تمام می‌شد

 

لبخند بزرگی به او زد و آرام آرام سمتش رفت

 

هاوژین از چشمان گشاد شده و دندان های ردیف دلارای ریز خندید

 

انگشت هایش دلارای روی تخت جلو رفتند

به دستش اشاره زد

 

_ هیع چه موش بزرگی

 

 

 

 

هاوژین خندید و با هیجان انگشت اشاره اش را در دهانش فرو برد

 

دلارای با خنده دستش را جلو تر کشید

 

_ گرسنه‌هم هستش … هیچی نداریم آقا موشه بخوره

 

چشمان درشت و آبی رنگ هاوژین ثانیه ای از خیره شدن به انگشتان مادرش دست برنمیداشت

 

دلارای با هیجان آرام و تهدید آمیز توضیح داد

 

_ داره میاد … الان هاوژینو میخوره

 

هاوژین صدایی شبیه به جیغ از ته حلقش بیرون داد و شروع به دست و پا زدن کرد

 

دلارای خندید

 

_ موشه بیاد ، بیاد ، بیاد

 

هاوژین با خنده جیغ کشید و دلارای با انگشت هایش مشغول قلقلک دادنش شد

 

_ بخورش … هاوژینو بخوره ، بخوره ، بخوره

 

هاوژین قهقهه زنان جیغ کشید و دلارای محکم گونه اش را بوسید اما دست از قلقلک دادنش برنداشت

 

_ بگو مامان … بگو تا موشه رو بگیرم

 

هاوژین دوباره جیغ کشید و او با خنده پشت سرهم گونه هایش را بوسید

 

_ بگو مامان … بگو دلارای تا ولت کنم

 

هاوژین با خنده نالید

 

_ ما

 

 

 

_ مامان

 

_ ماما

 

دلارای سرش را میان گردنش فرو برد و دوباره بوسید

 

صدای قهقهه دخترک باز هم بالا رفت و او سعی کرد به این فکر نکند که آلپ‌ارسلان هم زیادی به این نقطه از بدنش حساس بود

 

_ مامان دلارای

 

هاوژین با خنده تکرار کرد

 

_ ماما

 

_ دلارای

 

_ دای

 

صدای خنده دلارای آرام شد کم کم تنها لبخندی محو ماند

 

با محبت موهای خرمایی رنگ و نرم دخترک را کنار زد

 

آرام کنار گوشش زمزمه کرد

 

_ بابا … بگو بابا

 

هاوژین دستش را در دهانش فرو برد و خندید

 

دلارای مصرانه پچ زد

 

_ بابا … بابایی

 

هاوژین با لجبازی تنها نگاهش کرد و او ادامه داد

 

_ بابا ارسلان … بابا جون … با … با

 

هاوژین بی توجه به او سعی داشت اینبار شست پایش را به دهانش برساند

 

آه کشید و با حسرت بچه‌ی بیچاره را به حال خودش رها کرد

 

پدری که روزی قصد جانش را کرده بود صدا زدن هم نداشت…

 

بیشتر از همیشه در حمام ماند

 

هاوژین به شدت از آب متنفر بود و تمام مدت بدون وقفه گریه کرد اما چاره ای نبود

 

هم اینکه خودش آنطور که دلش میخواست تمیز نشده بود و هم اینکه میخواست دخترک را خسته کند تا زمان برگشتش راحت بخوابد

 

وسواس گرفته بود

 

چندین بار بدن خودش را شست طوری که گونه هایش گل انداخته بود

 

موهای خودش و هاوژین را سشوار کشید و زمانی که از خشک شدن دخترک مطمئن شد پشت میز آرایش نشست

 

آینه ای بزرگ و میزی که انواع ست های آرایشی برند های معروف روی آن به چشم میخوردند

 

به چهره بدون آرایش و رنگ پریده اش پوزخند زد

 

جمیله هیچ زمان در خرید لباس و لوازم آرایش کم کاری نمی‌کرد

 

به قول آیه راه درآمدشان از همین مالیدن ها بود!

 

آرایش چشم عربی را از دخترها یاد گرفته بود

 

جزئیات را هم میدانست

پایه‌ی کار رنگ مشکی و دودی بود

خط چشمی گربه ای که به چشم ها حالت زییا و فریبنده می‌داد و حوریا اعتقاد داشت راز زیبایی‌اش است!

 

ریمل حجیم کننده و سایه ای به روش لبنانی

 

دستش سمت لنز رفت اما پشیمان شد

 

چشمانش را با این آرایش به همین رنگ دوست داشت

 

به خودش که آمد بیش از یک ساعت تنها روی آرایش چشمش وقت گذاشته بود!

 

 

 

در آیینه به خودش خیره ماند

 

تنها چشمانش آرایشی تند و زیبا داشت

 

در عوض آرایش گونه ها و لب هایش بسیار ملایم بود

 

با تقه ای که به در خورد در جا پرید

 

صدای بی حوصله‌ی اسوه بود

 

_ جعبه پشت در مال توئه

البته قبلش طبقه پایین جمیله زیر و روش کرد

 

هیچ تلاشی برای باز کردن در انجام نداد

 

شک نداشت اسوه با دیدنش خبرهارا به حوریا و دخترها میدهد

 

از محیط آنجا متنفر بود

 

_ ساعت چند باید برم؟

 

_ هاتف خان اومده ، جمیله گفت قبلش بری تا ببینت و تایید بده

 

پوزخند زد

 

_ بهش بگو حتما میام

 

_ در ضمن گفت بهت بگم تنها در صورتی اجازه میداد اون روبنده طلایی رو بزنی که چشمای دخترت تو صورتت بود!

گفت از همه جای صورتت مایه بذار

 

با نفرت دندان روی هم فشرد و اسوه خندید

 

هاوژین بدعنق نق زد او شیشه شیرش را دستش داد

 

به محض خوابیدن دخترک بلند شد

 

پول ها را در پارچه ای پیچید ، روی شکم هاوژین قرار داد و کش شلوارش را رویش انداخت

 

پیراهن دیگری روی لباسش تنش کرد و وسایلش را کنارش چید تا برای رفتن همه چیز آماده باشد غافل از اینکه سرنوشت خواب دیگری دیده است.

 

به قول حاج بابا زمانی که سیبی را بالا بیندازی تا پایین آمدنش صد دور‌ می‌چرخد

 

او مدت ها پیش سیبش را انداخته بود و حالا دور آخر بود

 

دقایقی قبل از سقوط!

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 5

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۵۵۷۸۲۰

دانلود رمان کابوس پر از خواب pdf از مریم سلطانی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   صدای بگو و بخند بچه‌ها و آمد و رفت کارگران، همراه با آهنگ شادی که در حال پخش بود، ناخودآگاه باعث جنب‌و‌جوش بیشتری داخل محوطه شده بود. لبخندی زدم و ماگ پرم را از روی میز برداشتم. جرعه‌ای از چای داغم را نوشیدم و…
IMG 20240424 143258 649

دانلود رمان زخم روزمره به صورت pdf کامل از صبا معصومی 5 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان : این رمان راجب زندگی دختری به نام ثناهست ک باازدست دادن خواهردوقلوش(صنم) واردبخشی برزخ گونه اززندگی میشه.صنم بااینکه ازلحاظ جسمی حضورنداره امادربخش بخش زندگی ثنادخیل هست.ثناشدیدا تحت تاثیر این اتفاق هست وتاحدودی منزوی وناراحت هست وتمام درهای زندگی روبسته میبینه امانقش پررنگ صنم…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۴۳۰۶۲

دانلود رمان زهر تاوان pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درمورد یه دختر به اسمه جلوه هستش که زمانی که چهار سالش بوده پسری دوازده ساله به اسم کیان وارد زندگیش میشه . پدر و مادرجلوه هردو پزشک بودن و وقت کافی برای بودن با جلوه رو نداشتن برای همین جلوه همه…
IMG 20230123 235029 963 scaled

دانلود رمان طالع دریا 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     من دنیزم اتفاقات زیادی و پشت سر گذاشتم برای اینکه خودمو نکشم زندگیمو وقف نجات دادن زندگی دیگران کردم همه چیز می تونست آروم باشه… مثل دریا… اما زندگیم طوفانی شد…بازم مثل دریا سرنوشتم هم معنی اسممه مجبورم برای شروع دوباره…یکی از بیمارارو نجات…
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 43

دانلود رمان بانوی رنگی به صورت pdf کامل از شیوا اسفندی 4 (4)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   شایلی احتشام، جاسوس سازمانی مستقلِ که ماموریت داره خودش و به دوقلوهای شمس نزدیک کنه. اون سال ها به همراه برادرش برای این ماموریت زحمت کشیده ولی درست زمانی که دستور نزدیک شدنش، و شروع فاز دوم مأموریتش صادر میشه، جسد برادرش و کنار رودخونه فشم…
رمان آخرین بت

دانلود رمان آخرین بت به صورت pdf کامل از فاطمه زایری 4 (4)

2 دیدگاه
  خلاصه: رمان آخرین بت : قصه از عمارت مرگ شروع می‌شود؛ از خانه‌ای مرموز در نقطه‌ای نامعلوم از تهران بزرگ! حنا خورشیدی برای کشف راز یک شب سردِ برفی و پیدا کردن محموله‌های گمشده‌ی دلار و رفتن‌ به دل اُقیانوس، با پلیس همکاری می‌کند تا لاشه‌ی رویاهای مدفون در…
IMG 20230123 123948 944

دانلود رمان ضماد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         نبات ملک زاده،دختر ۲۰ساله مهربونی که در روستایی قدیمی بزرگ شده و جز معدود آدم های روستاهست که برای ادامه تحصیل به شهر رفته است. خاقان ،فرزند ارشد مرحوم جهانگیر ایزدی. مردی بسیار جذاب و مغرور و تلخ! خاقان بعد از مرگ…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۳۱۵۴۲۲۵۱

دانلود رمان عزرایل pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   {جلد دوم}{جلد اول ارتعاش}     سه سال از پرونده ارتعاش میگذرد و آیسان همراه حامی (آرکا) و هستی در روستایی مخفیانه زندگی میکنند، تا اینکه طی یک تماسی از طرف مافوق حامی، حامی ناچار به ترک روستا و راهی تهران میشود. به امید دستگیری…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۱۴۳۸۱۸۴۶۹

دانلود رمان همین که کنارت نفس میکشم pdf از رها امیری 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       فرمان را چرخاندم و بوق زدم چند لحظه بعد مرد کت شلواری در را باز میکرد میدانستم مرا می شناسد سرش را به علامت احترام تکان داد ماشین را از روی سنگ فرش ها به سمت پارکینگ سرباز هدایت کردم. بی ام دابلیو مشکی…
اشتراک در
اطلاع از
guest

388 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
M.H
M.H
1 سال قبل

با طلوع آفتاب شهر بیدار میشد

انگار بازی مافیاست روزشد وشهر بیدار🤣🤣🤣🤣

مامان آرشا
مامان آرشا
1 سال قبل

انقدر دیر به دیر پارت گذاشت که اصلا یاااادم رفت کلا چی به چیه 😒😒

اوین
اوین
1 سال قبل

عزیزم میدونم خاسته زیادیه ولی میشه ب اون انگشتای ظریف و شکنندت زحمت بدی و یه پارت دیگ بدی لطف یزرگیه ب مولا 😐

نیلوبانو
نیلوبانو
1 سال قبل

سلام
پارت جدید اومده

فرزانه
فرزانه
1 سال قبل

فک کنم نویسنده یادش رفته ک داره رمان مینویسه حتی توی تل پارت نذاشت
.
‌.
..امتحانات هم نزدیکه دیگه عزیزمون سرش شلوغ میشه نمیتونه ماهی یک پارت هم بزاره پس میمونیم توخماری
البته بهتره تا این ی ماه خودمون رو با امتحانات سرگرم کنیم بلاخره اینهمه به دلی و ارس توجه نشون دادین به درسا هم اندازه نصفش توجه داشته باشین بی شک پیروزی ازآن شماست😎😎😎

کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
پاسخ به  فرزانه
1 سال قبل

خبر مرگش دانشگاهشم تموم شده 😑
نمی‌دونم چرا نمیزاره واقعا

دلی
دلی
1 سال قبل

خدا لعنتت کنه سادیسمی انگاری از ازار بقیه لذت میبری که مارو اینهمه منتظر میزاری برا یه رمان فکستنی تف به روت بیاد نوسینده بیشعور 😡😡😡

Sahar_mahdavi
Sahar_mahdavi
1 سال قبل

خیلی دلم میخواد بدونم فاطمه چندسالشه…

Sahar_mahdavi
Sahar_mahdavi
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

ارههههه🥺👌

Sahar_mahdavi
Sahar_mahdavi
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

اهاااا
پیشاپیش تولدت مبارک عزیزم
رمان دلارای پارت ۲۸۸نیومد بزاری؟؟؟

Andiya H
Andiya H
1 سال قبل

اسم نویسنده چیه

Sahar_mahdavi
Sahar_mahdavi
پاسخ به  Andiya H
1 سال قبل

فاطمه

کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
پاسخ به  Sahar_mahdavi
1 سال قبل

نه فاطمه فقط رمانو میزاره تو سایت نویسندش نیست

فرزانه
فرزانه
1 سال قبل

راهکاری واسه تقلب ندارین..
جدیدباشه

*****
*****
پاسخ به  فرزانه
1 سال قبل

درس خوندن🤷‍♀️، خیلی جدید و با کارایی بالا همین امسال از درد مجبوری و به دلیل نتوانستن تقلب کردن در امتحان های نهایی دوازدهم امتحان کردم، شاید باورت نشه اما جواب داد🥲

فرزانه
فرزانه
پاسخ به  *****
1 سال قبل

بسیارعالی .
منم با اجبار خوندمش تمومش کردم ولی همش میترسم😵‍💫😵‍💫

*****
*****
پاسخ به  فرزانه
1 سال قبل

اگه امتحان دینی داری قطعا باید بترسی ، من همین از دروس عمومی می ترسم😬 چوم همیشه از ذهن می پرن ، ولی سعی کن دروسی که حفظی هستن رو حتما نمونه سوال حل کنی، این جوری بیشتر تو ذهن می مونه ، اگه هنوز انتخاب رشته نکردی و نهم هم نیستی خیلی نمی خواد استرس بگیری ،
چون نهم می خوان اتنخاب رشته کنن برای همین براشون نمره مهمه ، دهم و یازدهم و دوازدهم هم که امتحان ها تاثیر قطعی داره تو کنکور

فرزانه
فرزانه
پاسخ به  *****
1 سال قبل

من فارغ التحصیل شدم رفتتتتتتتتت
الان دارم برای ترمیم معدل میخونم

*****
*****
پاسخ به  فرزانه
1 سال قبل

انشالا قبول شی با نمره خوب ، راحت شی از این امتحان های مسخره دبیرستانی

اوین
اوین
پاسخ به  *****
1 سال قبل

عع چطوری هم بدبختی😂😂😂

فرزانه
فرزانه
1 سال قبل

دوستان فارغ التحصیل رشته انسانی که پس فردا امتحان ترمیم معدل تاریخ دارن ..
چیکارکردین شما آماده‌این
😎 😎

اوین
اوین
پاسخ به  فرزانه
1 سال قبل

دارم میخونمش عنو😂😂😂

صدیقه
صدیقه
1 سال قبل

سلام خدایی نمیخوای دیگه پارت بعدی رو بزاری کلافمون کردی

زهرا
زهرا
1 سال قبل

سلام بچا منم یه نویسندم و میدونم که چقدر سخته چندتا رمان رو همزمان بنویسیم میدونم که نویسندع اشتباه کردن که سه تا رمان همزمان مینویسن ولی کاریه که شده من نمیگم کاری که میکنن خوبه ولی ما نویسنده‌ها نیاز داریم برای چیزی که زحمت میکشیم و رایگان برای یه سری افراد میذاریم یکم حمایت ببینیم وگرنه انرژی نداریم برای ادامع دادن

کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
کسی کل عمرشو صرف این رمان کرد
پاسخ به  زهرا
1 سال قبل

والا حمایت بیشتر از این ؟ بعدشم این کره خر دانشگاهشم تموم شده هیچ رمان دیگه ای هم نمی‌نویسه حالا یه دلیل بیار که ماهی یه بار پارت بده؟؟؟؟
داداش درکت میکنم من خودمم رمان می‌نویسم میزارم ولی دیگه نه د راین حد
قبلا ۴ تا پارت تو یه روز میزاشتم
پس دیدی هیچ ربطی هم نداره ؟ طرف بخواد می‌تونه این دلیل شده نمیخواااادددد

Y7384
Y7384
1 سال قبل

چرا من انق میام به این سایت سرمیزنم 😕

آخرین ویرایش 1 سال قبل توسط Y7384
بدون نام
بدون نام
1 سال قبل

پارت بزارررررررر

Fati
Fati
1 سال قبل

بنویسسسسس لعنتی مردم

****♥️
****♥️
1 سال قبل

امروز روز دختره نمیخواین به این دختر خوشگلا و ناز گروه کادو بدین 🙎‍♀️🧕👧🙎‍♀️🧕👧♥️♥️♥️♥️

رویا
رویا
1 سال قبل

یعنی اگه انقدر به فکر درسام بودم اخبار تو رتبه برترا اعلامم میکرد

آخرین ویرایش 1 سال قبل توسط رویا
از منتظران 2025
از منتظران 2025
1 سال قبل

خداییش فک نمیکردم دقدقه ام بشه رمان😐
ینی الان تمام مشکلات من این رمانه همشون
این همه بدبختی من تقصیر این رمانه تمرکزم نذاشته برام 😐

یه دیوونه که عاشق این رمانه
یه دیوونه که عاشق این رمانه
پاسخ به  از منتظران 2025
1 سال قبل

دقیقا این شده مشکل مشترک هممون ینی من با سه تا بچه ویه عالمه کار ومسئولیت انگار فقط باید غصه این دلی رو بخورم نمیدونم خاک تو سر خودم کنم یا نویسنده موندم به مولا
راستی دختر های خوشگله سایت روز همتون مبارک باشه از طرف من به همتون یه عالمه پاستیل و لواشک 🧸🧸🍬🍬

...
...
1 سال قبل

من واقعا نمیدونم چرا دارم عین اوسکلا این رمان رو دنبال می‌کنم
از همون اولشم ک شروع کردم این رمانو، اشتباه محض بود

از منتظران 2025
از منتظران 2025
1 سال قبل

چرا من مثل شما دلم نمیاد بگم دیگه این رمانو نمیخونم؟! 😐🤧

دسته‌ها

388
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x