رمان دلارای پارت 292

4.3
(19)

 

 

دلارای هق‌هق کنان گوشه‌ی دیوار جمع شد

 

تمام تنش از وحشت می‌لرزید ، گوشه پیشانی اش خونریزی داشت و لب هایش ملتهب بود

 

باریگاردی که در چهارچوب در ایستاده بود محترمانه توضیح داد

 

_ سيدي ، الفتاة قد عصيت أو غير ذلك….

 

ارسلان خیره به دلارای پچ زد

 

_ اسكت

(خفه شو)

 

مرد نشنید

ادامه داد

 

_ أمرت جميلة أن …

 

اینبار آلپ‌ارسلان با تمام توان فریاد کشید

 

_ اخرس واخرج

 

مرد اینبار معطل نکرد و از در بیرون زد

 

مرد دیگری سمت هاوژین رفت

 

به خیالش حرص و خشم رئیسش از دلارای بود و قصد داشت تنهایشان بگذارد

 

قبل ازینکه دستش به بچه برسد مچش میان انگشتان قدرتمند آلپ‌ارسلان اسیر شد

 

_ إذا لمسته ، سأكسر عظامك

( دستت بهش بخوره استخوناتو میشکنم)

 

نگاه تیزش به مرد باعث شد او هم ترسیده به سرعت بیرون برود

 

در با صدای بدی بسته و فضا تاریک تر شد

 

حال آلپ‌ارسلان مانده بود ، دلارای و هاوژین!

 

 

ارسلان بالای سر دلارای ایستاد

 

موهای کوتاهش روی صورتش ریخته و زانوهایش را در آغوش کشیده بود

 

بدنش میلرزید

 

درست مثل جوجه باران خورده

 

پر کینه پچ زد

 

_ لاغر شدی دخترحاجی

 

سیگاری از جیبش بیرون آورد و میان لب هایش گذاشت

 

دنبال فندک گشت

 

باید حرصش را طوری خالی میکرد

 

یا بر سر دلارای و یا ریه های خودش!

 

فندک را روشن کرد و قبل ازینکه آتش به سر سیگار برسد صدای نالان هاوژین بلند شد

 

_ ماما

 

فندک را خاموش کرد و لب هایش را فاصله داد

 

سیگار ، روشن نشده روی زمین افتاد

 

سمت بچه برگشت

 

زیرلب برای خودش پچ زد

 

_ هاوژین

 

هاوژین با چشمان اشکی نگاهش کرد و او تکرار کرد

 

_ هاوژین ملک‌شاهان … دختر من … دخترِ آلپ‌ارسلان

 

 

هاوژین کلافه لباس خودش را مشت کرد زیر لب غر زد

 

آلپ‌ارسلان روی زانوهایش نشست

 

صدای نفس نفس زدن های دلارای عجیب بود

 

بی توجه به او دکمه های لباس هاوژین را باز کرد

 

دلارای بی جان نالید

 

_ چیکار می‌کنی

 

صدایش عجیب بود

انگار نفس های آخرش را می‌کشید

 

آلپ‌ارسلان محلش نداد

 

آخرین دکمه را باز کرد و دلارای زمزمه کرد

 

_ اذیتش نمی‌کنی … میدونم اذیتش نمی‌کنی

 

ارسلان با دیدن اسکناس ها زیر‌لباس بچه پوزخند زد

 

پول هارا بیرون کشید و با احتیاط درآغوشش بلندش کرد

 

صدای دلارای بی جان تر شد

 

_ مراقبشی … من نتونستم … ولی تو میتونی … من نتونستم … نشد … مراقبشی مگه نه؟

 

آلپ‌ارسلان ناخواسته سر هاوژین را به سینه اش فشرد

 

بدنش گرم و کوچک بود

 

دلارای خواست بخندد

نتوانست

 

_ مراقبشی

 

 

آلپ‌ارسلان خیره صورت هاوژین بود و رنگ پریده‌ی دلارای را ندید

 

لب های کبود و چشمان بی فروغش را

 

_ به … به گوجه حساسیت داره

 

صدایش حتی دیگر واضح هم نبود

 

_ شب … شب حتما باید دستشو بگیری … وگرنه …

 

نتوانست بگوید وگرنه نمیخوابد

جان نداشت

 

نفس عمیقی کشید و بی حال تر پچ زد

 

_ غذا میخوره … شیر شبشو میخواستم قطع کنم اما نشد … از تخم مرغ متنفره … مثل تو

 

آلپ‌ارسلان دندان روی هم سایید

 

چرا خفه نمی‌شد؟

 

میخواست عصبی ترش کند؟ که در مقابل بچه نفسش را ببرد؟

 

دلارای چشمانش را بست

 

خارج شدن جان از بدنش را حس میکرد

 

عرق سرد روی گردنش را

 

_ من … من دوست داشتم تخم مرغ

حاج خانم هرروز … صبحانه درست می‌کرد

تو میدونی من چی دوست دارم؟

هیچ … هیچ وقت … نفهمیدی

 

 

ارسلان پشت به او ایستاده و هاوژین را در آغوش داشت

 

عصبی و آرام غرید

 

_ خفه شو

 

دلارای پچ زد

 

_ من رنگ سفید … دوست دارم … عاشق آش رشته ام … من … تو مدرسه عاشق زنگ تاریخ بودم … عاشق تو بودم

 

ارسلان جنون آمیز‌هشدار داد

 

_ بهت گفتم دهنتو ببند

 

دلارای سرش را به دیوار تکیه داد

 

زمین و زمان می‌چرخید

 

انگار که عزرائیل هم همین نزدیکی بود…

 

_ عاشق تو … عاشق هاوژین … عاشق دخترمون … من … من براش اتاق چیدم … قرار بود خانواده باشیم … من مامان … تو … تو بابا

 

هاوژین بغض کرده سعی کرد از پشت شانه های تنومند آلپ‌ارسلان به مادرش خیره شود اما نتوانست

 

دلارای به خُرخُر افتاد

 

_ من … من اون خانواده ای که برای از هم … از هم پاشیدنش تلاش کردی رو … از تمام زنگای تاریخ و رنگای سفید و آش رشته های دنیا بیشتر میخواستم

 

 

دست هایش بی جان دو سمتش افتاد

 

در مچ دست چپش تکه شیشه‌ای خونی بود و مچ دست دیگرش رگ سالم نداشت

 

کِی جرات کرد شیشه را روی رگش بکشد؟

 

قبل از رسیدن آلپ‌ارسلان

 

درست زمانی که مرد روی بدنش خیمه زده و هیچ امیدی به نجات نداشت

 

سرفه کرد

 

چنان وحشتناک که حتی آلپ‌ارسلان هم بهت زده سر بالا آورد

 

_ الان … الان دیگه خیالم راحته … اونی که بغلته … اونو تا آخر عمر همینطور محکم بغل کن

 

آلپ‌ارسلان با یک قدم سمتش برگشت و دلارای با چشمان بسته پچ زد

 

_ اون امانتیه … از طرف دوست‌نداشتنی ترین دختری که تو زندگیت بود

 

هاوژین را روی زمین گذاشت

 

حجم خونی که روی زمین بود شباهتی به زخم کوچک نداشت

 

لب های کبود دخترک هم همینطور

 

جلو آمد

نگاهش به شیشه بود

 

_ چه غلطی کردی تو؟

 

 

 

چشمان دلارای بسته بود

 

آلپ‌ارسلان با غیض خندید

 

_ میخواستی بمیری؟

 

دخترک بی جان روی زمین افتاده بود

 

بلندتر خندید

عصبی و جنون آمیز عربده زد

 

_ خب بمیر

 

هاوژین با گریه خودش را روی زمین کشید و چهار دست و پا سمت مادرش رفت

 

آلپ‌ارسلان نالید

 

_ لیاقت نداشتی عوضی

گورتو گم کردی و نموندی

نموندی تا بشی خانم اون خونه

حالام بمیری بهتره

 

صدایش چرا می‌لرزید؟

 

موهای خودش را با شدت چنگ زد

 

هاوژین با گریه سرش را به گردن دلارای چسباند

 

_ ماما

 

آلپ‌ارسلان مثل دیوانه ها دستش را روی گونه اش کشید تا مطمئن شود خیس نیست

 

دلارای مرده بود؟

چه اهمیتی داشت؟

هاوژین که بود

پس چرا قلبش آرام نمیشد؟

 

مگر نه اینکه فقط بچه اش را میخواست؟

 

هاوژین با بدعنقی کف دستش را روی گونه دلارای کوبید و ناله کرد تا شاید مادرش از خواب بیدار شود

 

 

آلپ‌ارسلان دندان روی هم سایید

 

کم مانده بود این خشم و گیجی فلجش کند

 

بالاخره به خودش آمد

جلو رفت و دست زیر سر و زانوهای دخترک انداخت و با یک حرکت بلندش کرد

 

خواست سمت در برود که هاوژین به گریه افتاد

 

ایستاد

سرش از درد تیر کشید

با بچه چه میکرد؟

 

هاوژین شلوار ارسلان را چنگ زد و بی تعادل روی پاهایش بلند شد

 

ارسلان انگشت اشاره دست راستش را از بدن دلارای فاصله داد و کمی خم شد

 

بچه دستش را بالا دراز کرد و انگشتش را گرفت

 

بی حال لبخند زد

 

_ میتونی راه بری مگه نه؟

 

قدم اول را کوچک برداشت

 

هاوژین هم همراهش جلو آمد

 

قدم های بعد

دخترک پابه پایش بی تعادل آمد

 

انگشت پدرش را با هر دو دست کوچکش محکم نگه داشته بود

 

آلپ‌ارسلان با دیدن اولین بادیگارد دستور داد

 

_ أبلغ علي رضا

(علیرضا رو خبر کن)

 

 

 

دلارای را روی زمین گذاشت و قسمت پایین پیراهن مردانه ی خودش را با فشاری پاره کرد

 

پارچه را محکم دور مچ خونی اش بست

 

_ چه خبره اینجا؟

 

صدای بهت زده‌ی علیرضا بود

 

وقت توضیح دادن نداشت

 

دلارای را در آغوش کشید و به هاوژین اشاره زد

 

_ بچه رو ببر اتاق خودت ، چشم ازش برندار تا برگردم

 

علیرضا بهت زده جلو آمد

 

_ اون دلارای نیست؟

 

جوابش را نداد

 

با عجله سمت در رفت و دخترک را صندلی عقب اتومبیل خواباند

 

حتی فرصت بستن در را هم نداشت

 

پشت فرمان نشست و هم زمان با فشردن پدال گاز ، در با شدت به دوچرخه‌ی پارک شده برخورد کرد

 

سرگردم زمزمه کرد

 

_ زنده میمونی … باید زنده بمونی

 

 

 

دخترک را که روی تخت خواباند پرستار عقب هلش داد

 

_ انتظرني رجاء

(لطفا منتظر بمونید)

 

آلپ‌ارسلان مچ دست دخترک را رها نکرد

 

انگشت هایش را دور قسمت بریده شده محکم کرده بود و پارچه را می‌فشرد

 

زن دوباره عقب کشیدش

 

_ دعونا نقوم بعملنا

(بذارید کارمون رو انجام بدیم)

 

بی جان پچ زد

 

_ ينزف بغزارة

(خونریزیش شدیده)

 

مردی شانه اش را عقب کشید و زن همانطور که همراه تخت دور می‌شد با عجله سر‌ تکان داد

 

_ سنفعل كل ما في وسعنا

(هرکاری بتونیم انجام می‌دیم )

 

 

پشت در اتاق ایستاد

صدای نفس های عصبی خودش در گوشش پیچیده بود

دست هایش را بالا آورد

 

خون دخترک سرخشان کرده بود

 

صدای بغض الود و بی جانش از سرش بیرون نمی‌رفت

 

دست خون آلودش مشت شد

 

کلافه زیرلب غرید

 

_ اینجا چی میخوای … اینجا چی می‌خوای

 

 

 

خودش هم نمیدانست اما تا ساعتی بعد که دکتر بیرون آمد از جایش تکان نخورد

 

پرستارهایی که از اتاق خارج یا وارد می‌شدند برای ثانیه ای خیره اش می‌ماندند

 

بالاخره مرد روبرویش ایستاد و توضیح داد

 

_ لقد فقد الكثير من الدم ، لكننا تمكنا من الحفاظ على حالته مستقرة

(خون زیادی از دست داده ولی تونستیم وضیعیتش رو ثابت نگه داریم)

 

نفسش را بیرون فرستاد

انگار بعد از ساعت ها راه نفسش باز شد

 

_ لقد كتبت اختبارًا أعتقد أن أجسادهم ضعيفة للغاية تولد؟ أم أنها مرضعة؟

 

(آزمایش نوشتم

حدس میزنم بدنشون به شدت ضعیف شده باشه

زایمان داشتن؟ یا در دوران شیردهی هستن؟)

 

به بچه شیر میداد؟

دختر حاج فرهمند به فرزند او شیر می‌داد

همان دخترک 17 ساله ای که مدت ها قبل روبرویش ایستاد و از عشقش گفت و او خندیده بود

 

_ يجب أن يكونوا تحت إشراف طبيب نفساني هل أقدم لكم؟

(باید زیر نظر روانشناس باشن

معرفیتون کنم؟)

 

سری تکان داد و سمت مخالف برگشت

 

تنها دو قدم دور شده بود که پزشک بهت زده ادامه داد

 

_أين؟ عليهم البقاء في المستشفى الليلة

(کجا؟ امشب رو باید بیمارستان بمونن)

 

پوزخند زد و به راهش ادامه داد

 

_ هذا ليس من شأني

(به من ربطی نداره)

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 19

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG ۲۰۲۴۰۴۲۰ ۲۰۲۵۳۵

دانلود رمان نیل به صورت pdf کامل از فاطمه خاوریان ( سایه ) 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     بهرام نامی در حالی که داره برای آخرین نفساش با سرطان میجنگه به دنبال حلالیت دانیار مشرقی میگرده دانیاری که با ندونم کاری بهرام نامی پدر نیلا عشق و همسر آینده اش پدر و مادرشو از دست داده و بعد نیلا رو هم رونده…
IMG ۲۰۲۳۱۱۲۱ ۱۵۳۱۴۲

دانلود رمان کوچه عطرآگین خیالت به صورت pdf کامل از رویا احمدیان 5 (2)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان : صورتش غرقِ عرق شده و نفسهای دخترک که به لاله‌ی گوشش می‌خورد، موجب شد با ترس لب بزند. – برگشتی! دستهای یخ زده و کوچکِ آیه گردن خاویر را گرفت. از گردنِ مرد خودش را آویزانش کرد. – برگشتم… برگشتم چون دلم برات تنگ…
رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی

رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی 4.1 (9)

7 دیدگاه
خلاصه رمان شولای برفی : سرد شد، شبیه به جسم یخ زده‌‌ که وسط چله‌ی زمستان هیچ آتشی گرمش نمی‌کرد. رفتن آن مرد مثل آخرین برگ پاییزی بود که از درخت جدا شد و او را و عریان در میان باد و بوران فصل خزان تنها گذاشت. شولای برفی، روایت‌گر…
IMG ۲۰۲۴۰۴۱۲ ۱۰۴۱۲۰

دانلود رمان دستان به صورت pdf کامل از فرشته تات شهدوست 4 (4)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دستان سپه سالار آرایشگر جوانی است که اهل محل از روی اعتبار و خوشنامی پدر بزرگش او را نوه حاجی صدا میزنند دستان طی اتفاقاتی عاشق جانا، خواهرزاده ی بزرگترین دشمنش میشود چشم روی آبروی خود میبندد و جوانمردانه به پای عشق و احساسش می…
aks gol v manzare ziba baraye porofail 33

دانلود رمان نا همتا به صورت pdf کامل از شقایق الف 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         در مورد دختری هست که تنهایی جنگیده تا از پس زندگی بربیاد. جنگیده و مستقل شده و زمانی که حس می‌کرد خوشبخت‌ترین آدم دنیاست با ورود یه شی عجیب مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کنه .. وارد دنیایی می‌شه که مثالش رو فقط تو خواب…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.7 (10)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
اشتراک در
اطلاع از
guest

108 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نویسنده خوووب پارت بدههه
نویسنده خوووب پارت بدههه
8 ماه قبل

واییی اصن نمیدونی چقد خوشحالممممممم

No1
No1
8 ماه قبل

عالیییییییی رو دستت نیست🔥🔥🔥✌🏼🧿❤️

ناشناس
ناشناس
8 ماه قبل

نویسنده عزیز اگه با تعریف دیگران نمیری و دوباره دوماه پیدات نشه باید بگم واقعا عالی می‌نویسی هزار نفر دیگه هم بیان نمیتونن به اندازه خودت اینقدر خوب بنویسند قلمت بسیار زیباست و به نظرم استعدادت تو این زمینه خیلی خوبه رو استعدادت سرمایه گذاری کن و اسمت هم بگو که اگه بازم رمان نوشتی به اسم نویسنده سرچ کنیم و بخونیم

hedy
hedy
پاسخ به  ناشناس
7 ماه قبل

نویسنده بازم غیب شد 😑

رویا😑😐
رویا😑😐
9 ماه قبل

به به پارت گذاشت نویسنده عزیز
فک کنم خر سرشو گاز گرفت
شایدم فهشایی که خورد اومدن تو خوابش اینم گفت پارت بدم حد اقل کمتر فهش بخورم😂😂

یکی که حالش از ارسلان بهم میخوره
یکی که حالش از ارسلان بهم میخوره
9 ماه قبل

یعنی لعنت بهت ارسلان جااااااااااااااان

به تو چه😐
به تو چه😐
9 ماه قبل

فاطیییییی کجاییییییی‌ میگن نویسنده تو کانال فیکه دوباره پارت داده

😂sober
😂sober
9 ماه قبل

چه قدر گریه دار بود من تند تند میخوندم گریه نکنم 🥺😢🙃
دوستان میگن پارت داده چند تا تو وی ای پی لطفا بزارین دیگه تازه جای حساسه🥺 میخوام بدونم آخر ارسلان مرد زندگی میشه یا نه🙄🥺🙃❤️

سلین
سلین
9 ماه قبل

بچه ها کسی ایدی کانال تلگرام رمان دلارای رو داده؟
اگه داره میشه بده

هیچی
هیچی
9 ماه قبل

الان تو وی آی پی پارت جدید گزاشته؟ اگه آره چند تا

Sana
Sana
پاسخ به  هیچی
9 ماه قبل

دو سه تا

mobi
mobi
9 ماه قبل

پارت بعد میره برای سال دیگه انشالله🦦

هیچی
هیچی
پاسخ به  mobi
9 ماه قبل

🥲

Sana
Sana
9 ماه قبل

نویسنده خر شده بازم پارت داده تو کانال فیکه لطفا بزارش فاطمه جون

هیچی
هیچی
پاسخ به  Sana
9 ماه قبل

وای خدایا شکرت

Negar Abediii
Negar Abediii
9 ماه قبل

😐

دخترک پیاده🚶‍♀️
دخترک پیاده🚶‍♀️
9 ماه قبل

آقا من هرجور میسنجم نمتونم تصور کنم که دلارای رو رویه یک دستش گرفته دست دیگشو داده به هاوژین یا اینکه تا قد دو وجبی هاوژین خودشو خم کرده لطفا یکی بهم توضیح بده چیکار کرده ارسلان🥲🤯

😂sober
😂sober
پاسخ به  دخترک پیاده🚶‍♀️
9 ماه قبل

به سختی😂لابد هیکلیه دلارای با کمک زانو نگه داشته درم نزدیک بوده همینطور هم خم شده دست دخترش و گرفته من اینطورمی تصور میکنم 👶🏻👩🏻‍🍼👼🏻🧔🏻‍♂️

هیچی
هیچی
پاسخ به  دخترک پیاده🚶‍♀️
9 ماه قبل

وای منم هر بار میخونمش اون صحنه واسم مبهمه نمیتونم تصویر سازیش کنم 🫠😂

نیلو
نیلو
9 ماه قبل

وایی گریم گرفت

یلدا
یلدا
9 ماه قبل

واقن این حجم از خر بودن ارسلان و درک نمیکنم
و همچنین این حجم از گاو بودن دلارای و
اخه کدوم ادم عاقلی عاشق قاتل جونش میشه😂 این ارسلان چرا ادم نمیشه ، ایشالله خبر مرگشو بیارن بره زیر تریلی تیک تیک شه هاوژین بی بابا شه ایشششش😐

Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
پاسخ به  یلدا
9 ماه قبل

بچمه ها

ملورین
ملورین
9 ماه قبل

چرا ما دخترا همیشه اینقدر احمقیم چرا دنبال کسی راه میوفتیم ک اخرش بدبختمون میکنه دلارای هفده ساله موندنش تو خونه حاج باباش و درس خوندنش بهتر بود و کم کم خانوم شدنش و ازدواج با فردی ک با اون با لطافت و خوبی رفتار کنه؟!یا لوندی کردن و زدن مخ همچین پسری و در آخر مجبور شدن ب تحمل انواع حقارت و بدنیا اوردن دختری ک حتی پدرش اون رو نمیخواست زیر فشار کاری له شدن و در آخر ول شدن تو گوشه بیمارستان بعنوان یک روانپریش؟
باید تو انتخاب هامون و نتایجشون هوشیارانه عمل کنیم این دنیا اصلا عادلانه نبوده و نیست.

بهاره
بهاره
پاسخ به  ملورین
8 ماه قبل

حرفات خیلی حقه موافقم👍

بارون
بارون
9 ماه قبل

نویسنده دلارای هستم
من و ارسلان و هایویژن گرسنه و تشنه مردیم تو این اتاق آبی نونی حرکتی…بزن ،😂😂😂

Eda
Eda
عضو
9 ماه قبل

چرا اشکمو در اورد😕

Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
9 ماه قبل

ولی من هنوزم باورم نمیشه نویسنده برگشته🥲🥲🥲:) کجا بوده لنتی ینی؟!
آخه رمان ماتیکشم پارت دادهههههههه آخی خدااااا🙂🙂🙂

آخرین ویرایش 9 ماه قبل توسط Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
9 ماه قبل

نویسنده اصلی پارت داد دستش درست…
ولی خب پسر من چرا اینقد گاو شد یهو؟
آدم زنشو ول میکنه میره؟
هر دردیم باشه باز زنته مادر بچته فرزندم
حیف ک ازم دوری فرزندم وگرنه پدر بی همه چیزتو می‌آوردم جلو چشت ک هم تو بکشیش هم من تو رو🥲🖤🩹🤌🏽

black girl
black girl
پاسخ به  Z&F ( مادر ارسلان:) )
9 ماه قبل

معلومه ارسلان عین سگ بر میگرده

Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
پاسخ به  black girl
9 ماه قبل

حدسم همینه🥲🤌🏽

😂sober
😂sober
پاسخ به  Z&F ( مادر ارسلان:) )
9 ماه قبل

وای پسرم آقاس😂❤️👵🏻👦🏻
ولی خیلی لشه حاج خانوم👩🏼‍🦱🙄😂
بگین یکی بگیرتش حاج خانوم🙄😑😱🤯😳
آخه ببین قیافشو حاج خانوم😳🤯😡

 😂 😂 😂 😂

Z&F ( مادر ارسلان:) )
Z&F ( مادر ارسلان:) )
پاسخ به  😂sober
8 ماه قبل

جون😔

دسته‌ها

108
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x