رمان سال بد پارت 54

4.2
(81)

 

 

 

 

چقدر برایش سخت بود حرف زدن … سخت تر از جان کندن … .

 

عماد تنها سری جنباند :

 

– هووم !

 

تعجب نکرده بود از درخواست شهاب … انگار انتظارش را داشت ! این آرام ماندنش به شهاب دل و جرات بیشتر حرف زدن را داد :

 

– به خاطرش … هر کاری می کنم !

 

نیشخند عماد دوباره روی صورتش برگشت :

 

– هر کاری ؟!

 

– هر کاری ! … فقط توش پول باشه !

 

– حدوداً چقدر می خوای ؟

 

شهاب مردد پاسخ داد :

 

– صد و پنجاه … دویست !

 

گفتن این رقم در برابر مردی مثل عماد چقدر حقیر و ناچیز به نظر می رسید ! صد و پنجاه ، دویست میلیون تومان احتمالاً خرج کاشی کاریِ توالت خانه ی او هم نبود … ولی برای شهاب آنقدر زیاد بود که می توانست همین فردا زندگی اش با آیدا را بسازد .

 

– برای چه کاری میخوای ؟

 

لبخندی تلخ و ناامید روی صورت شهاب نقش بست :

 

– مثل همه … میخوام باهاش زندگی کنم !

 

 

 

 

#سال_بد ❄️

 

#پارت_372

 

باز سکوت کوتاهی بر قرار شد … شهاب غرق در ناامیدی خود بود … که صدای عماد رو شنید :

 

– پایه ی خلاف سنگین هستی ؟!

 

شهاب به سرعت و بدون هیچ فکری پاسخ داد :

 

– هستم آقا !

 

– مطمئنی ؟! … حتی اگه ازت بخوام آدم بکشی ؟!

 

شهاب اینبار چیزی نگفت … غافلگیر شده به نظر می رسید . کشتن یک آدم … کاری نبود که حتی در مخیله اش بگنجد ! ولی وقتی گفته بود هر کاری …

 

و بعد عماد به او علامت داد نزدیک تر شود … .

 

شهاب پیش رفت و نزدیک او ، روی دو زانو نشست . عماد چرخید و نگاه تاریک و گیج کننده اش را به چشم های او دوخت .

 

– نگران نباش ، ازت کشت و کشتار نمی خوام . ولی حواست باشه … وقتی می گی هر کاری … یعنی هر کاری ! … و این می تونه خیلی برات گرون تموم بشه !

 

– آقا …

 

– هیش !

 

انگشت اشاره ی عماد به نشان سکوت بالا آمد … شهاب لب فرو بست .

 

– دیگه هیچی نگو ! … به نظرم امشب مغزت رد داده … ممکنه چیزایی بگی که بعداً از گفتنش پشیمون شدی ! ولی اگه فردا هم سر حرفت بودی … بیا در موردش صحبت کنیم ! … حالا هم برو ! … برو !

 

و از شهاب چشم گرفت ‌‌… پلک هایش را بست … بدنش را سُراند درون آب های گرم … .

 

***

 

 

 

 

 

#سال_بد ❄️

 

#پارت_373

 

 

***

 

پذیرایی خانه ی عمه الهام جای سوزن انداختن نبود . همه ی خانم های فامیل و در و همسایه در مراسم سفره صلوات او شرکت کرده و ردیف به ردیف نشسته بودند . یک خانم روضه خان بالاتر از همه ، روی صندلی جدا گانه نشسته بود و در مورد آدابِ دعا و شرکت در مجالس به وقت عادت ماهانه صحبت می کرد .

 

من سینی بزرگ چای را برای بار چهارم در جمع چرخاندم و بعد برگشتم تا به آشپزخانه بروم .

 

عمه آشا روی یک صندلی نزدیک ورودی آشپزخانه نشسته بود و با دقت به حرف های زن روضه خوان گوش می داد .

 

مقابلش ایستادم و تنها استکان چای باقیمانده در سینی را به او تعارف کردم :

 

– بفرمایید عمه جان !

 

عمه دستم را رد کرد و زیر لبی پاسخ داد :

 

– قربون دستت ، آیدا جان !

 

به رویش لبخند زدم .

 

آن روز باب میل عمه آشا یک شومیز مجلسی زرد خردلی با دامن کوتاه مشکی و جوراب شلواری پوشیده بودم … و برای همین عمه با من مهربان بود . همان اول که مانتو و روسری ام را در آوردم ، گفت “عین آدم” لباس پوشیده ام … و گونه ام را بوسید !

 

از این بابت خدا را شکر می کردم . آن روزها آنقدر سوده و شادی روی مغزم بودند که تحمل غرولندهای عمه ها را نداشتم .

 

 

 

 

 

#سال_بد ❄️

 

#پارت_374

 

برگشتم توی آشپزخانه و سینی را روی میزِ شلوغ پلوغ گذاشتم .

 

هستی و فائزه و شادی دور میز نشسته بودند و هر کدام مشغول به کاری . من هم موبایلم را برداشتم و نگاهی به صفحه اش انداختم … پیامی از شهاب داشتم :

 

– سرت خلوت شد بهم زنگ بزن .

 

لبخند کمرنگی زدم و چند قدم پساپس رفتم و تکیه زدم به کابینت های پشت سرم .

 

– الان نمی تونم عزیزم . هنوز خونه ی عمه الهامم .

 

متوجه نگاه زیر چشمی شادی شدم … ولی به روی خودم نیاوردم . وقتی وارد خانه ی عمه الهام شدم هم حالتی گرفتم که انگار سوده و دخترش را نمی بینم ! از هر دو به یک اندازه متنفر بودم !

 

شهاب باز پیامی داد :

 

– دلم برات تنگ شده !

 

و یک پیام دیگر :

 

– فردا عصر همدیگه رو ببینیم !

 

من که از خدایم بود … سه روز بود او را ندیده بودم و دلم برایش پر می زد . درست از همان شب نحس و بعد از کلانتری … دیگر به خانه بر نگشته بود . نه جواب تلفن های مکرر خانواده اش را می داد … نه به باشگاه می رفت . فقط با من ارتباط داشت و من هم این ارتباط را از دیگران پنهان کرده بودم .

 

گذاشته بودم سوده فکر کند جدی جدی شهاب غیب شده و قرار نیست دیگر برگردد .

 

پاسخش را دادم :

 

– اگه افتخار بدین من که از خدامه !

 

استیکر قلب و بوسه فرستاد … و بعد پیامی دیگر :

 

– بریم باغ بهشت . ولی به کسی نگو . مادرم هم ازت پرسید ، بگو ازم بی خبری !

 

گوشه ی لب هایم به نشانه ی نیشخمدی رو به پایین کج شد . خواستم باز جوابش را بدهم که شادی پرسید :

 

– شهابه ؟!

 

 

 

 

 

#سال_بد ❄️

 

#پارت_375

 

نگاهم به سرعت چرخید به طرفش … سرد و هشدار دهنده ! … از او و مادرش متنفر بودم و می دانستم که می داند ! … بعد فقط یک کلمه گفتم :

 

– نه !

 

و باز نگاه کردم به صفحه ی موبایلم .

 

– پس کیه باهاش چت می کنی ؟!

 

خشم در رگ هایم مانند آتشی سوزنده دوید … دندان هایم را روی هم فشردم . خواستم جواب تند و تیزی به او بدهم … که هستی زودتر پاسخش را داد :

 

– تو چیکار داری با کی چت می کنه ؟! … از این سوالای بی ربط نپرس لطفاً !

 

– آخه نیشش تا بناگوش بازه … مطمئنم شهابه !

 

کوتاه و هیستریک خندیدم . چه حس خوبی بود اینهمه آشفتگی و ناتوانی سوده و شادی ! … اینکه عصبی بودند و هیچ کاری از دستشان ساخته نبود !

 

موبایلم را کنار گذاشتم . کف دست هایم را روی سطحِ ام دی افِ کمد آشپزخانه قرار دادم و کمی به عقب متمایل شدم . با لحنی متنفر گفتم :

 

 

– می دونی چیه شادی ؟! … واقعاً دلقک مسخره ای هستی ! … همیشه موفق میشی منو بخندونی !

 

لب های شادی جمع شد ، نگاهش حالتی زهردار و کینه توز گرفت . بعد دستش را روی میز مشت کرد و ناگهان از جا برخاست .

 

یک لحظه احساس کردم میخواهد به من حمله کند … ولی بر خلاف تصورم آرام ماند .

 

– باشه ! من دلقکم … هر چی بگی ، همونم ! فقط بگو شهاب کجاست !

 

– نمی دونم !

 

– دروغ می گی !

 

 

 

#سال_بد ❄️

 

#پارت_376

 

 

صدایش از بغض می لرزید … ولی من دلم برایش نسوخت ! حقش بود … حقشان بود ! کم من را عذاب نداده بودند …

 

فافا گفت :

 

– شادی جون تو رو قرآن صداتو بیار پایین ! مامانم همین نزدیک در نشسته … می فهمه چی می گی !

 

– برام اصلاً مهم نیست ! آیدا …

 

باز نگاه کرد به من و با دو قدم بلند درست مقابلم ایستاد .

 

– مامانم گناه داره … به خدا اینقدر غصه می خوره ، می ترسم دق کنه !

 

چانه ام را بالا گرفتم و با سردی گفتم :

 

– خدا مشکلاتش رو حل کنه !

 

هستی از پشت سرش برایم چشم و ابرو آمد که بی خیال شوم … ولی من اعتنا نکردم . شادی گفت :

 

– به خدا آه مامانم دامنتو می گیره ! … به خدا آهش بدبختت می کنه !

 

متنفر و خشمگین توی صورتش براق شدم که رو چرخاند و با قدم هایی بلند آشپزخانه را ترک کرد .

 

اینقدر عصبی بودم که دود از گوش هایم بیرون می زد ! چقدر وقیح و طلبکار بودند که من را مسبب گرفتاری هایشان می دانستند ؟!

 

نفس تند و تیزی کشیدم … هستی از پشت میز برخاست و به طرف سماور رفت تا برای چای بریزد …  گفت :

 

– تو هم اینقدر براشون طاقچه بالا نذار … گناه دارن زبون بسته ها !

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 81

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۲ ۱۱۲۵۳۶۰۸۸

دانلود رمان فلش بک pdf از آنید 8080 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : فلش_بک »جلد_اول کام_بک »جلد_دوم       محراب نیک آئین سرگرد خشن و بی رحمی که سالها پیش دختری که اعتراف کرد دوسش داره رو برای نجاتش از زندگی خطرناکش ترک میکنه و حالا اون دختر رو توی ماموریتش میبنه به عنوان یک نفوذی..
رمان تابو

رمان تابو 0 (0)

4 دیدگاه
دانلود رمان تابو خلاصه : من نه اسم دارم نه خانواده، تنها کسی که دارم، پدرمه. یک پدر که برام همه کار کرده، مهربونه، دلرحمه، دوست داشتنیه، من این پدر رو دوست دارم، اون بهم اسم داد، بهم شخصیت داد، اون بهم حس انتقام داد. من این پدر رو می‌خوام…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۲۰۳۰۱۹۸

دانلود رمان دردم pdf از سرو روحی 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         در مورد دختری به نام نیاز می باشد که دانشجوی رشته ی معماری است که سختی های زیادیو برای رسیدن به عشقش می کشه اما این عشق دوام زیادی ندارد محمد کسری همسر نیاز که مردی شکاک است مدام در جستجوی…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۴۳۱۱۹۹

دانلود رمان تب pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         زندگی سه فرد را بیان می کند البرز ، پارسا و صدف .دختر و پسری که در پرورشگاه زندگی کرده و بعدها مسیر زندگی شان به یکدیگر گره ی کور می خورد و پسر دیگری که به دلیل مشکلاتش با آن ها…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۳۴۹۶۸۰

دانلود رمان رگ خواب از سارا ماه بانو 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سامر پسریه که یه مشکل بزرگ داره ..!!! مشکلی که زندگیش رو مختل کرده !! اون مبتلا به خوابگردی هست ..!!! نساء دختری با روحیه ی شاد ، که عاشق پسر داییش سامر شده ..!! ایا سامر میتونه خوابگردیش رو درمان کنه؟…
InShot ۲۰۲۳۰۲۲۶ ۱۲۴۶۳۴۱۷۸

دانلود رمان عاشقانه پرواز کن pdf از غزل پولادی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   گاهی آدم باید “خودش” و هر چیزی که از “خودش” باقی مانده است، از گوشه و کنار زندگی اش، جمع کند و ببرد… یک جای دور حالا باقی مانده ها می خواهند “شکسته ها” باشند یا “له شده ها” یا حتی “خاکستر شده ها” وقتی…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۵ ۱۴۲۱۲۴۸۹۴

دانلود رمان آسمانی به سرم نیست به صورت pdf کامل از نسیم شبانگاه 4.4 (8)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دقیقه های طولانی می گذشت؛ از زمانی که زنگ را زده بودم. از تو خبری نبود. و من کم کم داشتم فکر می کردم که منصرف شده ای و با این جا خالی دادن، داری پیشنهاد عجیب و غریبت را پس می گیری. کم کم…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

3 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Shiva
Shiva
2 ماه قبل

مادر شوهر و خواهر شوهر بد و ناسازگار زندگی رو جهنم می کنن واقعا درد آوره اینو شاید اوایل زندگی که عشق و شیدایی زیاده درک نکرد ولی بعد از چند سال و دخالت‌های زیاد و باعث جدایی شوهر از زن شدن می شه فهمید که دیگه دیره چون زن داغون میشه و از نظر روحی نیاز به درمان خواهد داشت لذا قبل از عاشق شدن اول مطمئن بشید خانواده پسر مخالف نیستن یا حداقل بی تفاوتن چون اگر مخالف باشن روزگارتان سیاهه

خواننده رمان
خواننده رمان
2 ماه قبل

آخرش آیدا و سوده باعث میش شهاب بیچاره یه خلافکار حرفه ای بشه عماد هم از خدا خواسته ممنون فاطمه خانم

همتا
همتا
پاسخ به  خواننده رمان
2 ماه قبل

آفرین دقیقا
آیدا هم خیلی داره اذیت میشه ولی این وسط همه چی به ضرر شهاب تموم میشه از همین الان دلم براش میسوزه

دسته‌ها

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x