رمان شاه خشت پارت 98

4.4
(120)

 

 

 

 

 

_ نمی‌تونم. باید برگردم.

 

از حرفش تنم یخ زد. امکان نداشت.

 

_ فرهاد، من تنهایی جایی نمی‌رم، هرچی بشه باهم می‌مونیم.

 

_ نمی‌شه. من دارم توی تاریکی می‌جنگم. باید تو رو‌ بفرستم یه جای امن. نگران نباش، همه‌چیز برات فراهمه.

 

فریادم بلند شد.

 

_ به خدا یه بلایی سر خودم میارما، می‌گم بهت تنها جایی نمی‌رم.

 

تحکم به صدایش برگشت.

 

_ کاری که می‌گم باید انجام بشه.

 

_ باز تو رگ قجرت زد بالا؟ مگه برده‌داریه؟ می‌گم نمی‌خوام، نمی‌رم.

 

جوابم را نداد. داد زدم، غر زدم، فحش دادم، سکوت و سکوت!

 

تهدید کردم که در ماشین را باز می‌کنم و بیرون می‌پرم.

با عصبانیت کنار کشید و‌گفت اگر بس نکنم، دست و پایم را می‌بندد.

 

چند دقیقه‌ای سکوت کردم، فقط برای مرتب کردن ذهنم.

 

_ من به نظرت بچه‌م؟ گیرم من‌و بردی جای امن، فرداش یه تاکسی می‌گیرم برمی‌گردم.

 

با عصبانیت داد زد و روی فرمان کوبید:

 

_ برگرد تا ببرم سه‌طلاقه‌ت کنم. دیگه هم با من بحث نکن.

 

مردک بی‌شعور مرا تهدید می‌کرد!

 

اشکم بی‌اختیار سرازیر شد.

این راه لعنتی تمام نمی‌شد و گریه من‌ هم بند نمی‌آمد. این‌همه اشک هم دلش را نرم نکرد.

 

خسته‌ شدم، اشکم بند آمد، فکر کنم بدنم دیگر آبی برای اشک ساختن نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت589

 

 

 

بغض رهایم نمی‌کرد، این‌قدر که صدایم خش برداشت.

 

جلوی خانه‌ای ویلایی توقف کرد. نزدیک غروب بود و آسمانی دلگیر.

 

دستش را گرفتم.

 

_ فرهاد، تو رو خدا، ببین دارم التماست می‌کنم، نگام کن.

 

رویش را برگرداند.

 

_ روت رو برنگردون، من حاضرم بمیرم ولی ازت جدا نشم، چرا حالیت نیست.

 

دستم را پس زد و از ماشین پیاده شد.

 

سرم را رو به آسمان دم غروب گرفتم.

حال دختری را داشتم که بازهم رها می‌شد.

 

با پشت دست چشم‌هایم را پاک کردم.

فرهاد هردو چمدان را پشت در بزرگ خانه گذاشته و‌ زنگ در را فشار داد. چیزی بود شبیه سوت بلبلی!

 

سلانه‌سلانه خودم را کنارش رساندم.

 

_ خونه کیه این‌جا؟ حداقل اینو جواب بده!

 

به صورتم خیره بود که در باز شد.

 

زنی حدود پنجاه سال، با چشمانی میشی‌رنگ، موهایی خاکستری که زیر روسری کوچکی مخفی بودند.

 

کت‌ودامن خاکستری و مرتبی به تن داشت.

 

با دیدن فرهاد شعفی به صورتش دوید و در لحظه خاموش شد.

 

این‌بار نگاهش سمت من افتاد. موشکافانه و تیزبین.

 

از جلوی در کنار رفت و فرهاد به من اشاره زد که وارد شوم.

 

خودش چمدان‌ها را یکی‌یکی داخل حیاط آورد.

 

صدای زن تحکم خاصی داشت.

 

_ این خانوم رو معرفی نمی‌کنی، فرهاد؟

 

به جای جواب، یکی از چمدان‌ها را به‌سمت دری برد که ورودی خانه حساب می‌شد، چند پله بالاتر از حیاط.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت590

 

 

_ بریم داخل، می‌گم.

 

چمدان‌ها داخل راهرو جا گرفتند و در ساختمان بسته شد.

 

فرهاد خودش را در آغوش زن رها کرد و هردو، حضور مرا فراموش کردند.

 

زن به گریه افتاده هق‌هق می‌کرد و چیزی کنار گوش فرهاد می‌گفت.

 

فرهاد خودش را عقب کشید، هردو دست زن را بالا آورد و بوسید.

 

_ عروست رو آوردم برات.

 

ابروی زن بالا پرید و رو به من برگشت.

 

_ پریناز، تویی؟

 

باورم نمی‌شد!

 

_ شما مامان فرهادین؟ گفتن مردین‌ که!

 

فرهاد دوباره مادرش را در آغوش کشید.

 

_ پریناز، این خانوم، فروغ‌جان من هستن، مادرم.

 

عصبانی از شرایط پیش آمده جواب دادم:

 

_ فرهاد من این‌جا نمی‌مونم! بهت گفتم، خودت می‌دونی.

 

فروغ جانشان با چشمانی بیرون‌زده عروس نازنینش را رصد می‌کرد.

 

از در محبت گفتم:

 

_ خوشبختم، فروغ جان.

 

چشمانش را تیز کرد و‌ رو به فرهاد کرد.

 

_ ظاهرا همسرت تمایلی به موندن این‌جا نداره.

 

عجب آدمی! ژن دماغ بالا و ازخودراضی فرهاد قطعاً متعلق به مادر عزیزش بوده.

 

_ من قرار نیست این‌جا بمونم، فرهاد خودش می‌دونه.

 

فرهاد کلافه دست لای موهایش برد.

 

_ پریناز، من چی گفتم بهت؟ می‌مونی مگر این‌که…

 

قبل‌از این‌که جلوی مادرش از طلاق حرف بزند، حرفش را قطع کردم.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت591

 

 

_ شما هرچی گفتی، برای خودت گفتی. شازده، عرض کردم خدمتتون که عهد پادشاه ویزویزک تموم شده، الآن قرن بیست‌و‌یکمه!

 

فروغ جان زیرلب و‌ رو به فرهاد گفت:

 

_ ادبیات جالبی داره! بهتره در خلوت صحبت کنید.

 

بعد هم به‌سمت اتاقی که نمی‌دانم چه بود رفت و ما را تنها گذاشت.

 

_ دیدی؟ اصلاً نه از من خوشش اومد، نه دلش می‌خواد این‌جا بمونم.

 

صدا زد:«فروغ‌جان، پریناز رو‌ می‌برم اتاق خودم.»

 

خودش این‌جا اتاق داشت؟

 

یکی از چمدان‌ها را برداشت و داخل اتاقی انتهای راهرو‌ برد.

 

آستانه اتاق رسیده و‌ نرسیده رو به من کرد.

 

_ بیا این‌جا.

 

چاره‌ای نبود، دنبالش راه افتادم.

 

اتاق پنجره‌ای قدی رو به حیاط لخت‌وعور داشت. فرشی قدیمی، اسباب و اثاثیه‌ای مرتب و ساده، یک تخت یک‌نفره.

 

در اتاق را بعداز آوردن چمدان دوم بست.

 

لبه تخت نشستم و دستم را روی روتختی تیره با گل‌های درشت کشیدم.

 

_ فرهاد، هزارتا سؤال توی سرمه ولی هیچ‌کدوم مهم نیست. فقط می‌خوام باهات برگردم.

 

کنارم لبه تخت نشست.

 

_ تاحالا چندبار بهت گفتم که دوستت دارم؟

 

دماغم چین خورد.

 

_ تاحالا نگفتی، همچین آدم بی‌خودی هستی. اگرم فکر کردی که الآن هزار دفعه بگی دوستم داری، بلکه من خر بشم و‌ بمونم، سخت در اشتباهی.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت592

 

 

دستش را لای موهایش فرو‌کرد و‌ اخم کرد.

 

_ اول و‌ آخر، باید بمونی. شرایط من‌و درک کن. قرار نیست تا ابد جدا باشیم، این‌قدری که بتونم با خیال راحت از امنیت شما، مشکلات رو‌ حل کنم.

 

_ چرا توقع داری قبول کنم؟

 

دستش را دور شانه‌ام انداخت.

 

_ چون تو‌ زنم هستی و اگر هیچ‌وقتم نگفته باشم، خودت می‌دونی که چقدر دوستت دارم. امنیت و آرامشت برام مهمه. دیگه قادر نیستم کسی رو‌ از دست بدم.

 

سرم را به شانه‌اش تکیه دادم.

 

_ اگه قول بدم خونه بمونم؟ گاتا نرم؟ هیچ‌جا نرم چی؟

 

_ بمون این‌جا، فروغ مهربونه، این‌جوریش رو‌نبین.

 

پوفی کشیدم، غر زدنم دست خودم نبود.

 

_ مهربون نیست، عین این مادرشوهرای بدجنس فیلماست.

 

ورق برگشت.

 

_ پریناز، راجع‌به فروغ درست صحبت کن.

کلاهمون توی هم می‌ره‌ها.

 

شانه‌هایم را بالا انداختم.

 

_ همین الآنم کلاهمون رفته توی هم.

 

حس می‌کردم چاره‌ای نیست، ماندنم اجباری ناگزیر بود.

 

انگشت دستم را تهدیدوار سمتش گرفتم.

 

_ ببین، من بهت یک‌ ماه وقت می‌دم، بری مشکلاتت رو حل کنی، بیشتر از یک ماه هم بشه، خودم برمی‌گردم.

 

صورتش حالتی داشت شبیه خندیدن.

 

_ اخلاقات عوض شده! قبلاً ادبیاتت رو کنترل می‌کردی.

 

متفکر جوابش را دادم:

 

_ یه زن دل‌شکسته چیزی برای از دست دادن نداره، شازده.

 

از جایش بلند شد.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت593

 

 

_ این روزهای سخت تموم می‌شه، دلت از من بشکنه بهتر از اینه که بلایی سرت بیاد.

 

با دست چشمانش را ماساژ داد.

 

_ برم با فروغ حرف بزنم.

 

_ حداقل بهم زنگ می‌زنی؟

 

_ هروقت بتونم.

 

گفت و رفت تا با فروغ جانش حرف بزند. احتمالاً سفارش من را بکند.

 

وقتی به اتاق برگشت، مشخصاً شانه‌هایش خمیده بودند. چیزی‌که عادت به دیدنش نداشتم.

 

دست در جیب کتش کرد، یک گوشی، یک پاکت.

 

_ بیا، پریناز. تماس از طرف منه، تو زنگ نزن. فقط هم تماس ما با این موبایل و خط جدیده. یه‌کم پول و کارت بانکی هم هست برای هرچیزی که لازم داشتی. به فروغ بگو، فکر چیزی رو هم نکن.

 

اگر التماس کردن چاره بود که بازهم التماس می‌کردم.

 

_ باشه.

 

_ من‌و نگاه کن، دم آخری رو برنگردون.

 

_ تو داری من‌و ول می‌کنی، از خوشحالی بال‌بال بزنم؟

 

جلو آمد و سرم را در آغوشش گرفت.

 

_ یک لحظه نگران سلامت زبونت شدم.

 

خودم را از آغوشش جدا کردم و‌ لبهٔ تخت نشستم.

 

دست در جیب شلوارش کرد و سرش را بالا گرفت. قدم‌هایی محکم سمت در… رفت!

 

سایه‌اش به در حیاط نرسیده، دویدم. نمی‌گذاشتم مرا نبوسیده برود.

 

ساعت‌های بعداز رفتنش در سکوت و تاریکی اتاق روی تخت نشستم و دو زانو را در شکمم جمع کردم.

 

نیمه‌های شب با صدای گربه‌ای از خواب پریدم. پتوی نازکی روی شانه‌هایم بود، یا خانه روح دلسوزی داشت یا فروغ جان کرامت به خرج داده بودند.

 

 

 

♦️

♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️♦️♦️

 

♦️♦️♦️♦️

♦️♦️♦️

♦️♦️

♦️

#شاه‌_خشت

#پارت594

 

با تن خشک شده و به درد افتاده، دست دراز کردم سمت گوشی جدید. پیغامی از فرهاد؛«رسیدم تهران».

 

حس دخترک بی‌نوایی را داشتم که برای دومین بار یتیم شده باشد. صادقانه با خودم اعتراف کردم که آماده مادرشدن نیستم اما راه بازگشتی نبود، مهمانی در راه داشتیم.

 

نتیجه بی‌خوابی شب شد خواب ماندن صبح روز بعد. حوالی نه بود یا ده، از اتاق بیرون آمدم، سراغ سرویس بهداشتی. باید دوش می‌گرفتم که منگی از سرم بپرد.

 

سرم را حوله‌پیچ کردم و لباس گرمی پوشیدم. از لای پنجره‌های چوبی، باد سردی به داخل می‌خزید.

 

دلم به ضعف افتاده، راهم را کشیدم پی پیدا کردن چیزی برای خوردن.

 

حتماً در یکی از اتاق‌ها به آشپزخانه باز می‌شد. قبل‌از به نتیجه رسیدن کاوش‌هایم، فروغ جان را دیدم. شیک و مرتب با عینکی بر چشمش، مشغول مطالعه کتابی کلفت.

 

_ سلام، صبح به‌خیر.

 

_ صبح؟ ظهر به‌خیر!

 

اگر تکه نمی‌انداخت روزش شب نمی‌شد.

 

_ دنبال آشپزخونه می‌گشتم.

 

_ دست راست راهرو رو‌ نگاه کن.

 

سری تکان دادم و بالاخره آشپزخانه کشف شد. قدیمی بود با کابینت‌های چوبی تیره. یک قوری و‌ کتری روی گاز قل می‌زد و میز گردی وسط آشپزخانه. یاد آشپزخانه خانهٔ موسیو افتادم. آن پیرمرد مهربان کجا و این مادرفولادزره کجا!

 

برای خودم چای ریختم.

زن ریزنقشی نمی‌دانم از کجا ظاهر شد.

 

_ سلام.

_ سلام دترجان. شما مهمان خانومی؟ گفت فامیلشی!

 

 

 

 

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.4 / 5. شمارش آرا 120

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 235605 557 scaled

دانلود رمان از هم گسیخته 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     داستان زندگی “رها “ ست که به خاطر حادثه ای از همه دنیا بریده حتی از عشقش،ازصمیمی ترین دوستاش ، از همه چیزایی که دوست داشت و رویاشو‌در سر می پروروند ، از زندگی‌و از خودش… اما کم کم اتفاقاتی از گذشته روشن می…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۶ ۰۰۳۶۵۱۷۴۲

دانلود رمان عشق ممنوعه pdf از زهرا قلنده 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   این رمان در مورد پسری به اسم سپهراد که بعد ۸سال به ایران برمی گرده از وقتی برگشته خاطر خواهای زیادی داشته اما به هیچ‌کدوم توجهی نمیکنه.اما یه روز تو مهمونی عروسی بی نهایت جذب خواهرش رزا میشه که…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
IMG 20240623 094802 068

دانلود رمان دو دلداده به صورت pdf کامل از پروانه محمدی 5 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   نیمه شب بود، ماه میان ستاره گان خودنمایی میکرد در حالیکه چشمانش بسته بود، یاد شعر موالنا افتاد با خود زیر لب زمزمه کرد. به طبی بش چه حواله کنی ای آب حیات! از همان جا که رسد درد همانجاست دوا    
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۱۴۳۸۱۸۴۶۹

دانلود رمان همین که کنارت نفس میکشم pdf از رها امیری 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       فرمان را چرخاندم و بوق زدم چند لحظه بعد مرد کت شلواری در را باز میکرد میدانستم مرا می شناسد سرش را به علامت احترام تکان داد ماشین را از روی سنگ فرش ها به سمت پارکینگ سرباز هدایت کردم. بی ام دابلیو مشکی…
IMG 20240522 075103 721

دانلود رمان طالع آغشته به خون به صورت pdf کامل از مهلا حامدی 5 (4)

بدون دیدگاه
            خلاصه رمان :   بهش میگن گورکن یه قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ای که هیچ ردی از خودش به جا نمیزاره… تشنه به خون و زخم دیدست… رحم و مروت تو وجود تاریکش یعنی افسانه… چشمان سیاه نافذش و هیکل تومندش همچون گرگی درندست… حالا چی…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۲۵۸۳۸۵

دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند از shazde_kochool 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     یه مرد هفتادساله پولداربه اسم زرنگارکه دوتا پسر و دوتا دختر داره. دختردومش”کیمیا ” مجرده که عاشق استادنخبه دانشگاهشون به نام طاهاست.کیمیا قراره با برادر شوهر خواهرش به اسم نامدار ازدواج کنه ولی با طاها فرار می کنه واز ایران میره.زرنگار هم در…
IMG 20230123 123948 944

دانلود رمان ضماد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         نبات ملک زاده،دختر ۲۰ساله مهربونی که در روستایی قدیمی بزرگ شده و جز معدود آدم های روستاهست که برای ادامه تحصیل به شهر رفته است. خاقان ،فرزند ارشد مرحوم جهانگیر ایزدی. مردی بسیار جذاب و مغرور و تلخ! خاقان بعد از مرگ…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۹ ۱۳۳۱۲۳۴۴۸

دانلود رمان تردستی pdf از الناز محمدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   داستان راجع به دختری به نام مریم که به دنبال پس گرفتن آبروی از دست رفته ی پدرش اشتباهی قدم به زندگی محمد میذاره و دقیقا جایی که آرامش به زندگی مریم برمیگرده چیزایی رو میشه که طوفانش گرد و خاک بزرگتری توی زندگی محمد…
1676877296835

دانلود رمان تو همیشه بودی pdf از رؤیا قاسمی 0 (0)

21 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مادر محیا، بعد از مرگ همسرش بخاطر وصیت او با برادرشوهرش ازدواج می کند؛ برادرشوهری که همسر و سه پسر بزرگتر از محیا دارد. همسرش طاقت نمی آورد و از او جدا می شود و به خارج میرود ولی پسرعموها همه جوره حامی محیا…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همتا
همتا
29 روز قبل

باورم نمیشه فروغ زندست ولی کاش شخصیتش خیلی مهربون باشه

لیلا
لیلا
پاسخ به  همتا
28 روز قبل

اخه برای چی این همه سال پنهانش کردن که مورد هدف قرار نگیره چرا اونجاست آخه بدون این که کسی بدونه به همه هم گفتن که مرده
ایشالا که شخصیت خوبی باشه پریناز رو اذیت نکنه بیچاره پریناز بازم تنها شد

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x