رمان فئودال پارت 30

4.3
(154)

 

 

 

 

 

تا طلوع افتاب همانجا نشست، و سعی کرد با فکر به گلین افکارش را متمرکز کند.

 

نزدیک اذان بود که صدای خش خشی از بالای پله‌ها شنید.

برگشت و با دیدن پدرش که نزدیک میشد، از جا برخاست:

 

_ باباخان…صبح بخیر!

 

نگاهی سر تا پا به پسرش انداخت، با ان لباس‌های خواب نخی، که پیرهنش هم باز بود به یاد جوانی‌های خود افتاد، زمانی که هنوز خان نبود و سه زن اختیار کرده بود، عطش جوانی آنقدر بود که با سه همسر باز هم توان داشت.

 

فیروزه بانو بهترینشان بود، که همان او ماندگار شد و دو تای دیگر، یکی کشته شد و دیگری بیمار!

 

_ صبح تو هم بخیر پهلوون، خسته نباشی پسر…

 

طعنه‌ی کلام پدرش را فهمید، حالش بهتر بود اما جرعت به خود نمی‌داد تا به اتاق برگردد:

 

_ ممنون باباخان، کمک میخواید؟

 

خسروخان سر به طرفین تکان داد:

 

_ نه پسر، هنوز اونقدر درمونده نشدم واسه وضو گرفتن ازت کمک بخوام.

 

لبخند زد:

_ سایه‌تون رو سرمون موندگار باشه خسروخان!

 

خسروخان پله‌ها را به ارامی پایین رفت تا از حوضچه‌ی وسط حیاط وضو بگیرد.

نریمان هم به اتاق برگشت تا بیش از آنچه که حقیقت است را کسی نفهمد!

 

 

 

 

 

 

 

 

سطل را از چاه بالا کشید و روی زمین گذاشت، خم شد تا قلاب را سر جایش بگذارد:

 

_ آبجی گلین، بده من میارمشون!

 

به پسربچه‌ی همسایه نگاه کرد، رضا از بچه‌های نوجوان اطراف بود، ده سال سن داشت و بخاطر تک پسر خانواده بودنش زیادی روی دختران محل غیرت داشت.

 

خم شد و سطل آب را برداشت:

 

_ زحمت نکش رضا خودم میبرم!

 

لبخندی زد:

 

_ زحمت چیه آبجی…کار ما مردا همینه!

 

از لفظش خندید، دوست داشت زودتر بزرگ شود، مرد شود و خودش را مردانه بشمارد.

نخواست دلش را بشکند:

 

_ ولی مردا هم خسته میشن، وقتی کار زیاد میکنید باید استراحت کنید!

 

رضا سر بالا گرفت و با افتخار سطل دوم را هم به دست دیگرش گرفت:

 

_ هرموقع آبجیا استراحت کردن ما هم استراحت میکنیم!

 

لبخندش عمق گرفت:

 

_ دست مادرت درد نکنه با این تربیتش، رضا.

 

لبخند رضا پاک نشدنی بود، تا نزدیکی باغ رفتند، آب اورده بود گل‌ها را اب دهد، لوله کشی خانه چندان فشاری نداشت که بتواند همه‌ی بوته‌ها را آبیاری کند.

 

_ بقیه‌شو خودم انجام میدم رضا، گلا رو باید اب بدم.

 

رضا دو سطل اب را کنار باغچه قرار داد و خواست چیزی بگوید که صدای مادرش از همسایگیشان بلند شد:

 

_ رضااا، رضااا کجایی؟ بیا این نونا رو ببر برا اقات سر زمیناس!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا که هول شده بود خداحافظی سریعی کرد و با همان دمپایی‌های نوک بسته‌ی پلاستیکی به سمت خانه دوید.

لبخند زد و مشغول آبیاری گل‌ها شد، لبخند از روی صورتش کنار نمیرفت، امروز نریمان از باغ خان بزرگ برمیگشت و قرار بود در کلبه‌یشان همدیگر را ببینند.

 

یکی از سطل ها را به سختی برداشت و لبه‌ی سیمانی باغچه گذاشت، به ارامی سطل را خم کرد و اب ذره ذره از لبه‌اش سرازیر شد و در خاک خشک شده‌ی باغچه‌ ریخت.

 

_ واسه جن و پری میخندی؟

 

از ترس صدای نزدیک به خودش جیغ زد و سطل از دستش رها شد، قبل از فرود آمدنش در باغچه دستی مردانه از کنارش رد شد و سطل را گرفت.

 

عقب کشید و دامنش را کمی پایی زد، بخاطر گلی نشدن دامنش، جلویش را بالا زده بود و ساق پاهایش پیدا بود.

مرد نگاهش با پوزخند از پاهایش گرفته شد و به باغچه دوخت. همانی بود که در باغ سیب کند و گلین را ترساند.

 

همان هیکل رو فرم، موهای بور و چشمان روشن. پوست برنزه و پیراهنی که دکمه‌هایش باز بود؛ از خجالت چشم بست و رو گرفت:

 

_ چی میخوای اینجا اقا؟ اهالی میشناسنتون که انقدر راحت میاید تو زمین و ملک مردم؟ برید لطفا!

 

سطلی که هنوز گرفته بود تا باغچه پر شود را با خالی شدنش زمین گذاشت، صاف ایستاد و دستانش را هم تکاند، قطرات اب دست و ساعدش را خیس کرده بود و زیر نور افتاب رگ‌های برجسته‌ی ساعدش برق میزدند.

 

_ اومدم ببینمت گلین…خوشم میاد میبینم مثل بقیه دخترا نمیشینی تو خونه گلدوزی کنی تا شاید یکی اومد گرفتت!

 

نگاهش را سر تا سر باغ چرخاند:

 

_ انگار تو رو از روح طبیعت کشیدن بیرون!

 

 

 

 

 

 

 

 

پوزخندی زد، عادت به شنیدن این حرف‌ها نداشت، خصوصا از زبان یک غریبه!

همینکه یاقوت و دانه انار نریمان باشد برایش کافی بود:

 

_ برید اقا، اذیت نکنید! مجبور میشم اهالی رو خبر کنم!

 

مرد خندید، دندان‌های ردیف و سفیدش زیادی با دندان مردان اهالی اینجا تفاوت داشت، به مردی که اهل روستا باشد نمیخورد، مدل موهایش، هیکل ورزیده و ورزشی‌اش، شلوار جین و پیراهن، یا حتی آن بند‌هایی که به مچش بسته بود و دندان‌های ردیف و سفید.

 

عقب عقب رفت:

 

_ برید، نمونید، دفعه‌ی قبلی به کسی چیزی نگفتم، اینبار اما به حرف میام، لو میدمتون…نمیذارم راحت بگردید!

 

با نگاه خیره و لبخند خیره‌ی گلین ماند:

 

_ خوشم میاد شجاعی گلین، همیشه اینجوری شجاع بمون!

 

پشت کرد و به سمت خروجی باغ رفت، نفس حبس شده‌اش را بیرون داد و دامنش را بار دیگر مرتب کرد، به سمت سطل اب‌ها پا تند کرده بی آنکه اینبار اهمیت دهد، سطل دیگری را هم درون باغچه برعکس کرد و دوان دوان به خانه برگشت.

 

دیگر داشت غروب میشد و پدرش تا فردا شب نمی‌آمد، وقتش بود که حاضر شود و به کلبه برود، امشب را با نریمان بود!

 

افکارش رنگ گرفت و بوی نریمان از افمارش برخاست. با لذت چشم بست و تصورات و رویاهای دخترانه‌اش را بار دیگر و برای هزارمین بار برای خود بازگو کرد.

 

با همین خیالات، مشغول حاضر شدن شد، زیباترین لباسش را پوشید، روبنده‌ی نگینی را به صورت بست و سرمه‌ی چشمانش را کشید، رنگ روشن مردمک‌هایش، میان سیاهی مژه‌ها و سرمه‌اش هوش از سر میبرد.

 

چارقد را به دور سرش پیچید و با بالا گرفتن دامنش، پاورچین پاورچین، راهی کلبه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

روی صندلی نشسته بود و منتظر گلین، سر به عقب تکیه داد و چشم بست، خستگی امانش را بریده بود.

چشمانش داشت برای یک خواب عمیق اماده میشد که نوازش‌های نرم و دلنشینی روی صورتش نشست.

 

لبخند روی لبانش امد، دست بالا برد و به دور تن گلین پیچید، او را به خود فشرد و عطر خوش‌بویش را به مشام کشید.

 

_ آخخخخ که دلم برات یه ذره شده بود!

 

ریز و دخترانه خندید:

_ منم…

 

با لبخندی که از شنیدن اعترافات ریز و شیرین گلین میشنید، سر عقب کشیده او را روی پاهایش نشاند، به ارامی چارقدش را باز کرد:

 

_ بی من چه میکنی این روزا؟ هوم؟ کسی که اذیتت نمیکنه؟

 

لحظه‌ای رنگ از رخ گلین پرید، متعجب نگاه به نریمان داد و او که رنگ پریده‌اش را دید، اخم‌هایش در هم رفت، بازویش را گرفت:

 

_ کسی اذیتت کرده؟

 

سری به طرفین تکان داد:

_ نه…

 

_ پس چرا این ریختی شدی؟ ببینمت؟

 

اب دهانش را قورت داد و به چشمان نریمان خیره شد:

 

_ نه…یعنی…اذیتم نکرده اما…یکی، یکی اومده تو محله‌مون…دوبار دیدمش، یبار ته باغمون، داشت سیب میچید…

 

حلقه‌ی انگشتانش به دور بازویش محکم شد، عصبی از زیر دندان غرید:

 

_ خب؟

 

با ترس و وحشت به نریمان چشم دوخت:

 

_ آخ…دردم گرفت!

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 154

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20240524 022305 966

دانلود رمان جوزا جلد دوم به صورت pdf کامل از میم بهار لویی 5 (3)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه تاریک برای زدن رد حاجی فتحی و آدمهایش چرخید، اما انگار همهی افراد حاضر در جلسه شکل و شمایل یکجور داشتند! از اینجا که نشسته بودم، فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه بودم و…
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 4 (4)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
IMG 20230127 013520 1292

دانلود رمان درجه دو 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :       سیما جوان، بازیگر سینما که علی رغم تلاش‌های زیادش برای پیشرفت همچنان یه بازیگر درجه ۲ باقی مونده. ولی ناامید نمی‌شه و به تلاشش ادامه می‌ده تا وقتی که با پیشنهاد عجیب غریبی مواجه می‌شه که می‌تونه آینده‌اش و تغییر بده. در…
دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی

دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    دانلود رمان هوکاره pdf کامل از مهسا عادلی خلاصه رمان: داستان درباره دو برادریست که به جبر روزگار، روزهایشان را جدا و به دور از هم سپری می‌کنند؛ آروکو در ایران و دیاکو در دبی! آروکو که عشق و علاقه او را به سمت هنر و عکاسی و…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۴ ۱۰۱۹۳۶۱۶۳

دانلود رمان بی مرزی pdf از مهسا زهیری 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       بی مرزی درباره دختری به اسم شکوفه هستش که پس از ۵ سال تبعید توسط پدر ثروتمندش حالا به تهران بازگشته و عامل اصلی این‌تبعید را پسرخوانده پدر و خود پدر میدونه او در این‌بازگشت می‌خواهد انتقام دوران تبعیدش و عشق ممنوعه اش را…
IMG 20240622 231247 222

دانلود رمان هیچ ( جلد دوم) به صورت pdf کامل از مستانه بانو 5 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   رفتن مرصاد همان و شکستن باورها و قلب ترمه همان. تار و پودش را از هم گسسته می دید. آوارهای تاریک روی سرش سنگینی می کردند. “هیچ” در دست نداشت. هنوز نه پدرش او را بخشیده و نه درسش تمام شده که مستقل…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۳۵۰۰۹۵

دانلود رمان طعم جنون pdf از مریم روح پرور 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     نیاز دختر شرو شیطونیه که مدرک هتل داری خونده تا وقتی کار براش پیدا بشه تفریحی جیب بری میکنه اما کیف و به صاحباشون برمیگردونه ( دیوانس) ازطریق یه دوست کار پیدا میکنه تو هتل تهران سر یه اتفاقاتی میشه مدیراجرایی هتل دستشه…
3

رمان جاوید در من 0 (0)

3 دیدگاه
  دانلود رمان جاوید در من خلاصه : رمان جاويد در من درباره زندگي آرام دختريست كه با شروع عمليات ساخت و ساز برابر كافه كتاب كوچكش و برگشت برادر و پسرخاله اش از آلمان ، اين زندگي آرام دستخوش نوساناتي مي شود.
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۵۴۸۵۵

دانلود رمان سیاهپوش pdf از هاله بخت یار 3 (1)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان :   آیرین یک دختر شیطون و خوش‌ قلب کورده که خانواده‌ش قصد دارن به زور شوهرش بدن.برای فرار از این ازدواج‌ اجباری،از خونه فراری میشه اما به مردی برمیخوره که قبلا یک بار نجاتش داده…مردِ مغرور و اصیل‌زاده‌ایی که آیرین رو عقد میکنه و در…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

9 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
P:z
P:z
6 ماه قبل

راستی فاطمه جون ندا چرا نیست؟
نگرانش شدم من

P:z
P:z
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
6 ماه قبل

خداروشکر

P:z
P:z
6 ماه قبل

سلام فاطمه جون حالت خوبه؟
بچه هات خوبن؟
میشه لطفا رز وحشی هم بزاری؟
مرسی

P:z
P:z
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
6 ماه قبل

خداروشکر
منم خوبم
مرسیی

خواننده رمان
خواننده رمان
6 ماه قبل

فاطمه جان میشه سال بد رو هم بذاری ممنون

دسته‌ها

9
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x