1 دیدگاه

رمان گرداب پارت 259

4.2
(108)

 

دکتر دوباره لبخند زد و گفت:
-چیزی نیست..با فیزیوتراپی درست میشه..

لبم رو جویدم و گفتم:
-همینطور ناقص نمونم اقای دکتر؟..

دنیز اروم خندید و دکتر هم با خنده گفت:
-نه نگران نباش..چون مدت زیادی توی گچ بوده الان کمی مشکل داری..فیزیوتراپی بری کم کم حل میشه…

تشکر کردم و روی صندلی نشستم و دکتر هم پشت میز توی اتاق نشست و شروع به نوشتن چیزی کرد و گفت:
-نامه ی معرفی به فیزیوتراپ رو برات می نویسم..اگه نمی خواهی همینطور ناقص بمونی حتما مرتب و سرموقع انجام بده….

از اینکه حرف خودم رو تکرار کرده بود اروم خندیدم و دکتر هم با لبخند مهرش رو پای برگه زد و به دست دنیز داد….

دوباره از دکتر و پرستار تشکر کردیم و دنیز کمک کرد از روی صندلی بلند بشم…

دستش رو گرفتم و لنگ زنان، با کمکش از اتاق بیرون رفتیم…

سرم پایین بود و نگاهم به قدم هام که با صدای سلام دنیز با تعجب سرم رو بلند کردم…

با دیدن سورن که کنار کیان ایستاده بود، قلبم از جا کنده شد و تو جام ایستادم…

با ذوق گوشه ی لبم رو گزیدم و با شادی گفتم:
-سلام..

با اخم هایی که به شدت توی هم کشیده بود، سرش رو برامون تکون داد و با کیانی که لبخند مهربونی روی لبش بود بهمون نزدیک شدن….

نمی تونستم نگاهم رو از صورتش بگیرم اما اون نگاهم نمی کرد…

گـــ🔞ـردابــــ🔥ــ, [30/11/1401 11:23 ق.ظ] #پارت1537

خدایا چقدر دلم براش تنگ شده بود..

داشتم از خوشحالی می مردم..چقدر حالم نسبت به چند دقیقه قبل عوض شده بود…

باورم نمیشد اومده باشه..

مثل همیشه مرتب و اراسته بود..اصلاح کرده بود و حسابی به خودش رسیده بود…

بهمون که رسیدن با هیجان بازوی دنیز رو توی دستم چلوندم و با نگاهی خیره به سورن گفتم:
-خوبی؟..

دوباره بدون نگاه کردن بهم سر تکون داد و رو به دنیز گفت:
-دکتر چی گفت؟..

دنیز که از حالم باخبر بود، فشار ارومی به دستم اورد و گفت:
-براش چند جلسه فیزیوتراپی نوشت..

سورن دستش رو دراز کرد و نامه ی معرفی رو از دست دنیز گرفت و بی حرف مشغول خوندنش شد…

کیان لبخندی بهم زد و گفت:
-خوبی؟..درد نداری؟..

به سختی نگاهم رو از صورت سخت و سرد سورن گرفتم و به کیان نگاه کردم:
-نه اما دست و پام یکم بی حسه..درست نمی تونم راه برم..لنگ می زنم…

دنیز اروم خندید و گفت:
-نبودین ببینین تو اتاق چه گریه ای راه انداخته بود..

سر سورن به سرعت از روی برگه ی تو دستش بالا اومد و با اخم به دنیز نگاه کرد…

انقدری می شناختمش که بدونم معنی این نگاه یعنی چرا گریه کرده…

کیان با تعجب گفت:
-چرا؟!..

دنیز چشمکی به من زد و گفت:
-هیچی..فکر کنم الان حالش خوب باشه..

گـــ🔞ـردابــــ🔥ــ, [01/12/1401 10:34 ب.ظ] #پارت1538

چشم غره ای بهش رفتم و کیان متوجه منظورش شد و اروم خندید…

سورن بی حرف و با اخم دوباره خودش رو مشغول خوندن برگه کرد…

کیان بهمون نگاهی کرد و گفت:
-بریم زودتر..پرند خسته میشه..

لبم رو محکم گزیدم و با نگرانی سرم رو تکون دادم..

اگه بازم سورن می رفت چی..

اگه قرار بود دوباره بره، ترجیح می دادم ساعت ها وسط همون بیمارستان وایسم و نگاهش کنم…

سورن برگه رو دوباره به دست دنیز داد و بی حرف همگی راه افتادیم…

با قدم های اروم و من همچنان لنگ زنان از بیمارستان بیرون رفتیم و کنار ماشین کیان ایستادیم…

کیان رو به سورن گفت:
-ماشینت کجاست؟..

سورن اروم گفت:
-تعمیرگاه..

پلک هام با غصه روی هم افتاد و با خجالت سرم رو پایین انداختم…

دنیز با تعجب گفت:
-پس با چی اومدی؟!..

-تاکسی..

کیان سری تکون داد و گفت:
-خیلی خب..سوار شین بریم..

سورن جفت دست هاش رو توی جیب های شلوارش فرو کرد و گفت:
-من خودم میرم..شما برین..

هول شدم و بی اختیار دستم رو به طرف بازوش بردم اما وسط راه نگهش کردم و عقب کشیدم…

گـــ🔞ـردابــــ🔥ــ, [03/12/1401 11:27 ب.ظ] #پارت1539

با نگرانی و التماس به کیان نگاه کردم که پلک هاش رو با ارامش روی هم گذاشت برام و محکم رو به سورن گفت:
-لوس نکن خودتو..سوار شو هرجا میخواهی بری می رسونمت…

سورن دهن باز کرد باز هم مخالفت کنه که بی اختیار و ملتمس زیر لب صداش کردم:
-سورن..

اخم هاش بیشتر توی هم فرو رفت و با مکث سرش رو برای کیان به تایید تکون داد…

نفس راحتی کشیدم و با خوشحالی و با کمک کیان سوار ماشین شدم و دنیز کنارم و سورن هم جلو نشست….

کیان پشت فرمون قرار گرفت و ماشین رو روشن کرد و گفت:
-خب..کجا بریم؟..

قبل از همه بخاطره ترس از مخالفت سورن، با صدایی گرفته گفتم:
-بریم خونه..

سورن سرش رو به سمت کیان چرخوند و گفت:
-بی زحمت منو برسون خونه ی خودم..

با ناراحتی از پشت به نیمرخش نگاه کردم و تازه متوجه ی چسب کوچک گوشه ی پیشونیش شدم…

از دلتنگی زیاد انقدر محو نگاه کردن بهش شده بودم که تازه چسب رو دیدم…

لبم رو گزیدم و به دنیز نگاه کردم و با دست به پیشونی خودم اشاره کردم و با نگرانی و خیلی اروم گفتم:
-پیشونیش..

دنیز چشم هاش رو باز و بسته کرد و مثل خودم اروم گفت:
-چیزی نیست..یه زخم کوچیکه..

گـــ🔞ـردابــــ🔥ــ, [04/12/1401 09:54 ب.ظ] #پارت1540

سرم رو تکون دادم و دوباره از پشت به سورن خیره شدم و کمی خودم رو جلو کشیدم…

دستم رو به صندلی جلو گرفتم و اروم گفتم:
-سورن..میشه بیایی خونه یکم حرف بزنیم؟..

وقتی جوابی نداد با التماس گفتم:
-تورو خدا..

دستش رو بلند کرد و من درجا ساکت شدم..

فکش داشت از فشار دندون هاش روی هم جابجا میشد و من فهمیدم هنوز خیلی عصبانیه…

محکم رو به کیان گفت:
-منو برسون خونه کیان..

کیان سرش رو تکون داد و با نگرانی از اینه وسط نگاهم کرد…

با بغض نگاهم رو از اینه گرفتم..

رفتم عقب و تکیه دادم به صندلی و از شیشه ی کنارم به بیرون خیره شدم…

بدون اینکه دست خودم باشه، بغضم بی صدا ترکید و دونه های اشک به سرعت از چشم هام فرو ریختن…

حقم بود..هرچی سرم می اومد حقم بود..مقصرش فقط خودم بودم…

خودم باعث شده بودم ازم دور بشه و نخواد
باهام حرف بزنه…

حتی بهم نگاه هم نمی کرد..

دلم داشت از غصه می پوکید و اشک هام داغ و سوزان از گونه هام پایین می اومد…

دست دنیز از کنارم جلو اومد و دستم رو توی دستش گرفت…

دستش رو محکم توی دستم گرفتم و گوشه ی سرم رو به شیشه چسبوندم و گریه ی بی صدام شدت گرفت….

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 108

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20210725 110243

دانلود رمان دلشوره 1.5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       هم اکنون داستان زندگی پناه را تهیه کرده ایم، دختری که بین بد و بدتر گیر کرده و زندگی اش دستخوش تغییراتی شده، انتخاب مردی که برای جان خودش او را قربانی میکند یا مردی که همه ی عمرش عاشقانه هایش را با…
1676877296835

دانلود رمان تو همیشه بودی pdf از رؤیا قاسمی 0 (0)

21 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مادر محیا، بعد از مرگ همسرش بخاطر وصیت او با برادرشوهرش ازدواج می کند؛ برادرشوهری که همسر و سه پسر بزرگتر از محیا دارد. همسرش طاقت نمی آورد و از او جدا می شود و به خارج میرود ولی پسرعموها همه جوره حامی محیا…
IMG 20230127 015557 9102 scaled

دانلود رمان نقطه کور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         زلال داستان ما بعد ده سال با آتیش کینه برگشته که انتقام بگیره… زلالی که دیگه فقط کدره و انتقامی که باعث شده اون با اختلال روانی سر پا بمونه. هامون… پویان… مهتا… آتیش این کینه با خنکای عشقی غیر منتظره…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۹ ۲۳۲۰۰۱۸۰۷

دانلود رمان آفرودیته pdf از زهرا ارجمندنیا 5 (1)

5 دیدگاه
  خلاصه رمان :     داستان در لوکیشن اسپانیاست. عشقی آتشین بین مرد ایرانی تبار و دختری اسپانیایی. آرون نیکزاد، مربی رشته ی تخصصی تیر و کمان، از تیم ملی ایران جدا شده و با مهاجرت به شهر بارسلون، مربی دختری به اسم دیانا می شود… دیانا یک دختر…
Romantic profile picture without text 1 scaled

دانلود رمان طهران 55 pdf از مینا شوکتی 2 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       در مورد نوا دختری جسور و عکاسه که توی گذشته شکست بدی خورده، اما همچنان به زندگیش ادامه داده و حالا قوی شده، نوا برای نمایشگاهه عکاسیش میخواد از زنهای قوی جامعه که برخلاف عرف مکانیک شدن عکس بگیره، توی این بین با…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۳۴۲۰۹۶

دانلود رمان اوژن pdf از مهدیه شکری 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       فرحان‌عاصف بعد از تصادفی مشکوک خودخواسته ویلچرنشین می‌شه و روح خودش رو به همراه جسمش به زنجیر می‌کشه. داستان از اونجایی تغییر می‌کنه که وقتی زندگی فرحان به انتقام گره می‌خوره‌ به طور اتفاقی یه دخترسرکش وارد زندگی اون میشه! جلوه‌ی‌ بهار…
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…
1

رمان عصیانگر 2 (2)

4 دیدگاه
  دانلود رمان عصیانگر خلاصه : آفتاب دستیار یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم بهداشتی، دختر شرّ و کله شقی که با چموشی و سرکشی هاش نظر چاوش خان یکی از غول های تجاری که روحیه ی رام نشدنیش زبانزد همه ست رو به خودش جلب میکنه و شروع جنگ…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Mahsa
Mahsa
5 ماه قبل

اوووف بابا یکم پیش ببر این رمان و
سه چهار روز یه بار یه پارت ۱۰ خطی مینویسی ک توش هیچ اتفاق خاصی نمیفته
فقط سورن اومد و عصبانیه
همیییین

دسته‌ها

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x