انتقام یا عشق (خون آشام) پارت هجدهم

0
(0)

وارد خونه شدم با دیدن انیسا لحظه ای شک شدم. او با استرسی ک میتوانستم ب راحتی حس کنم ایستاده بود. با خستگی تمام شنلمو در اوردم ک ب لطف سینره گلی شده بود روی کاناپه انداختمش بعد هم با خستگی تمام شد خودمو روی کاناپه انداختم. حال و حوصله
خودمم نداشتم چ برسه ب حرف زدن با ی نگاه سر سری ب خونه متوجه نبود گتی شدم ب زور زبون باز کردم و گفتم
-گتی کجاست
-داداش اون بعد شما رفت اصلا بعدش چیه با شما رفت.
هیچی نگفتم اما ته دلم گواهی میداد افتادن سینره عادی نبود.
-داداش میدونم اصلا ب من ربطی نداره میدونم اصلا نباید ت کارات فضولی کنم ولی سینره ب خاطر بی عقلب من این اتفاق براش افتاد میشه بگی کجاست؟
نگاهی ب صورتش انداختم نگرانی از چشمان پف کرده اش میبارید. بیچاره نمیدونست ک سینره تقریبا امروز و فردا رو کامل ب همراه مادربزرگش میخوابه تا ما از این جنگل کوفتی گورمون رو گم کنیم اما برای اطمینان خواهرمم ک شدع گفتم
-بردمش خونش
نفسی ارام کشید. بعد بلند شدن و ب سمت اشپزخانه رفت چشمانم را بستم. ترس دارم، ترس از مسیری ک انتخاب کردم ترس از کاری که میخوام انجام بدم ترس ترس ترس. چ کلمه مزخرفی
با صدای پاهای انیسا چشمانم را باز کردم خواهرکم پا ب پای من در این چند روز بیدار بود چشمانش متورم بود، لیوانی ب دستم داد. لیوان را ازش گرفتم لیوان خنکتر از اون چیزی بود ک فکرشو میکردم لیوان ابی گوارا. در این چند سال دوری فکر میکردم روزی ک با سینرع صحبت کنم قطعا انقدر بهم نزدیک میشیم ک دوری ازم براش سخت باشه فکر میکردم ب جبران تموم اون اب های گوارایی ک مثل زهر مار بودن برام با وجود سینره با لذت زیادی اونا رو مینوشم
اما اشتباه بود همه فکرا اشتباه بود الان ن تنها من بلکه سینره هم تو دوزخی گیر افتاده بودیم ک من درست کرده بودم دوزخی ک ی طرف عشق بود طرفی دیگر انتقام ک سینره تنها طرف عشق این دوزخ رو دیدیه
اون نه تنها یک طرف این دوزخ رو دیده بلکه از گذشت خودش هم هیچ چیزی نمیدونه یا حداقل چیزایی ک میدونه چیزایی نیست ک باید بدونه
من رئیس وم پایرز ها (خون اشام ها) و رئیس قبلیه بت پایرز ها اکنون تو دوزخی گیر کرده بودم ک خودم با دست هام اونو ساختم.
{دوستان ی نکته خون اشام ها یا وم پایرز ها ب چهار گروه بت پایرز ها، کت پایرزها، اسنیک پایرز ها، ولف پایرزها تقسیم میشن ک هر کدوم بر حسب قرار گیریشون ت این گروها قدرتی دارن مثلا بت پایرز ها مهربون تر از بقیشون هستن یا مثلا اسنیک پایرز ها بی رحم هستن و…. هر کدام خصوصیات مربوط ب قبیله خودشون رو دارن}
مسخرست. باید ب انیسا میگفتم باید میگفتم ک وقت رفتن اما چجوری رو نمیدونستم. انیسا روب روی من نشسته بود و از خستگی چشمانش را بسته بود. چیزی نگفتم من هم باید کمی استراحت میکردم.
سرجایم دراز کشیدم دستمو روی چشمانم گذاشتم و نفهمیدم کی اما ب خواب عمیقی فرو رفتم.

 

 

 

چند ساعتی گذشت. متوجه نشدم چگونه اما با حس سنگین نگاهی چشمانم را باز کردم و با دیدنش نفسم در سینه حبس شد او………
وارد خونه شدم با دیدن انیسا لحظه ای شک شدم. او با استرسی ک میتوانستم ب راحتی حس کنم ایستاده بود. با خستگی تمام شنلمو در اوردم ک ب لطف سینره گلی شده بود روی کاناپه انداختمش بعد هم با خستگی تمام شد خودمو روی کاناپه انداختم. حال و حوصله
خودمم نداشتم چ برسه ب حرف زدن با ی نگاه سر سری ب خونه متوجه نبود گتی شدم ب زور زبون باز کردم و گفتم
-گتی کجاست
-داداش اون بعد شما رفت اصلا بعدش چیه با شما رفت.
هیچی نگفتم اما ته دلم گواهی میداد افتادن سینره عادی نبود.
-داداش میدونم اصلا ب من ربطی نداره میدونم اصلا نباید ت کارات فضولی کنم ولی سینره ب خاطر بی عقلب من این اتفاق براش افتاد میشه بگی کجاست؟
نگاهی ب صورتش انداختم نگرانی از چشمان پف کرده اش میبارید. بیچاره نمیدونست ک سینره تقریبا امروز و فردا رو کامل ب همراه مادربزرگش میخوابه تا ما از این جنگل کوفتی گورمون رو گم کنیم اما برای اطمینان خواهرمم ک شدع گفتم
-بردمش خونش
نفسی ارام کشید. بعد بلند شدن و ب سمت اشپزخانه رفت چشمانم را بستم. ترس دارم، ترس از مسیری ک انتخاب کردم ترس از کاری که میخوام انجام بدم ترس ترس ترس. چ کلمه مزخرفی
با صدای پاهای انیسا چشمانم را باز کردم خواهرکم پا ب پای من در این چند روز بیدار بود چشمانش متورم بود، لیوانی ب دستم داد. لیوان را ازش گرفتم لیوان خنکتر از اون چیزی بود ک فکرشو میکردم لیوان ابی گوارا. در این چند سال دوری فکر میکردم روزی ک با سینرع صحبت کنم قطعا انقدر بهم نزدیک میشیم ک دوری ازم براش سخت باشه فکر میکردم ب جبران تموم اون اب های گوارایی ک مثل زهر مار بودن برام با وجود سینره با لذت زیادی اونا رو مینوشم
اما اشتباه بود همه فکرا اشتباه بود الان ن تنها من بلکه سینره هم تو دوزخی گیر افتاده بودیم ک من درست کرده بودم دوزخی ک ی طرف عشق بود طرفی دیگر انتقام ک سینره تنها طرف عشق این دوزخ رو دیدیه. اون نه تنها یک طرف این دوزخ رو دیده بلکه از گذشت خودش هم هیچ چیزی نمیدونه یا حداقل چیزایی ک میدونه چیزایی نیست ک باید بدونه
من رئیس وم پایرز ها (خون اشام ها) و رئیس قبلیه بت پایرز ها اکنون تو دوزخی گیر کرده بودم ک خودم با دست هام اونو ساختم.
{دوستان ی نکته خون اشام ها یا وم پایرز ها ب چهار گروه بت پایرز ها، کت پایرزها، اسنیک پایرز ها، ولف پایرزها تقسیم میشن ک هر کدوم بر حسب قرار گیریشون ت این گروها قدرتی دارن مثلا بت پایرز ها مهربون تر از بقیشون هستن یا مثلا اسنیک پایرز ها بی رحم هستن و…. هر کدام خصوصیات مربوط ب قبیله خودشون رو دارن}
مسخرست. باید ب انیسا میگفتم باید میگفتم ک وقت رفتن اما چجوری رو نمیدونستم. انیسا روب روی من نشسته بود و از خستگی چشمانش را بسته بود. چیزی نگفتم من هم باید کمی استراحت میکردم.
سرجایم دراز کشیدم دستمو روی چشمانم گذاشتم و نفهمیدم کی اما ب خواب عمیقی فرو رفتم.

 

 

 

چند ساعتی گذشت. متوجه نشدم چگونه اما با حس سنگین نگاهی چشمانم را باز کردم و با دیدنش نفسم در سینه حبس شد او………
چند ساعتی گذشت. متوجه نشدم چگونه اما با حس سنگین نگاهی چشمانم را باز کردم و بادیدنش نفسم در سینه حبس شد او سینره بود هراسیمه از جایم بلند شدم و نشستم او با لباسی ک شکل و شمایل عروس داشت رو ب رویم نشسته بود. ناگهان زبان باز کرد و گفت
-خوبی ساندر
و بلند شد و به ارامی کنارم نشست. دستش را جلو اورد و پیشانیم را ب لبهایش نزدیک کرد و بوسید سرم را بلند ک کردم با چشمان اشکی او روب رو شدم خواستم حرفی بزنم اما انگار قدرت سخن گفتن را ازم گرفته بودند او را برانداز کردم لباس سفید عروسی ارایش ملیحی ک او را زیباتر کرده بود و موهایش ک ب ودرش ریخته بود و تلی ک از گل های صورتی و زرد درست شده بود بر روی انها داشت
نگاهم را ارام ارام ب لبهایش سر دادم جلوتر رفتم اما لبانش تکان خورد و گفت
-ساندر جان منو ول میکنی؟ میخای بری؟ اگه بری من داغون میشماااا اگه بری من دیگه کامل نیستمااا میدونم کارت اشتباه بوده میدونم گذشته خوبی برام نساختی اما اما من دوست دارم نرو ساندر نرو الکساندر
خوردن بدنم هراسیمه از خواب بلند شدم
-ساندر الکساندر ساندر بلند شو دیگه
نگاهی گنگ بهش انداختم. انیسا گفت
-بلند شو عزیزم خواب بود داداشم
او حرف میزند و من هنوز درگیر خوابی هستم ک دیده ام درگیر حرکاتم حرف های سینره نداشتن صدایم.
سرم را کمی ب چب مایل میکنم و بادیدن جای خالی اش میفهمم ک او رفته است
من نیز بلند میشم ب سمت سرویس رفتم صورتم را اب زدم بیرون می ایم انیسا با لبخند حوله را ب دستتم میدهد.
حوله را از دستش میگیرم صورتم را خشک میکنم و میگویم
-باید با هم حرف بزنیم
-در مورد چی داداش
-در مورد مکان زندگیمیون
-مکان زندگیمون؟
-ببین حالا ک سینره ما رو دیده بهتر از اینجا برین نمیخامـ….
وسط حرف میگوید
-این اتفاق دوباره تکرار شه درسته؟
با سرم جوابش را میدهم
-باشه داداش امر کنی کنار درخت هستیم
-پس بریم انیسا
-قبلش ی چیزی بخوریم بعد بریم. چون مسیرمون طولانی هست
-چقدر خوابیدم؟
-حدود ۵ساعت
-اها
با این حساب ما کلن یک روز برای دور شدن وقت داریم چون یک روز ک گذشت اما فردا شب سینره بیداره
ب سمت اشپزخانه رفتیم معمولا گوشت میخوریم تا از خوردن خون پرهیز کنیم.(بله درسته خون برای خون اشام ها یک عنصر جدا ناپذیر اما اینو هم در نظر داشته باشید این فقط یک رمان هست و گه گداری برای جذابیت بیشتر مجبور ب تغییر اصول ها میشم)
ز خوردن غذا با انیسا ب سمت دختر راه افتادیم. جنگل سرسبز بود از اینجا میتوانستم با بستن چشمام مثل همیشه اونور رو هم ببینم ت شهر همه چی امن و امانه ت سرزمینم همینطور کنار جاده تابی وصل شده تابی ک برای سینره هست و همه جایی ک بخام این قدرت مختص من نیست تمامی خون اشام ها این قدرت رو دارن.
ـ

 

 

 

 

 

بلاخره بعد از کمی راه رفتن و رسیدن ب درخت موقعش شد. انیسا گفت
-داداش میدونی ک من چقدر این جنگل رو دوست دارم اجازه میدی یکم اینجا بگردم بعد بریم
با اینکه خواستش کمی نابجا بود اما خب این اخرین بار بود پس گفتم
-باشه اما سریع لطفا عزیزم
-ممنونم داداشی خوبم
امد جلو و صورتمو بوسید و کمی رفت من نگاهی ب اطراف کردم درختی کنار دره هعی جالب بود زندگیم ب این وصل شده بود رفت و امدم و……
روی سنگی نشستم اما با شنیدن جیغ انیسا دوان دوان ب سمتش رفتم و بادیدن……
روی سنگی نشستم اما با شنیدن جیغ انیسا دوان دوان ب سمتش رفتم و بادیدن گتی لحظه ای وا رفتم. اما سریع ب اوضاع مسلط شدم سپس گفتم
-ت اینجا چ گوهی میخوری؟ از جونت سیر شدی ک خواهرمو میترسونی؟
-سرورم من کاری نکردم فقط باهاش کمی صحبت کردم حالا هم
ب سمتش رفت، دستش را کمی دور سرش چرخاند سپس مقداری گرده روی سرش ریخت و بلافاصله انیسا بلند شد و ب بغلم امد بغلش کردم روی موهایش بوسه ای زدم و بعد کمی دستم را روی کمرش کشیدم و ارام در گوشش گفتم
-خواهرکم من اینجا ارام باش
چیزی نگفت و وقتی برگشتم گتی رفته بود.
با انیسا ب سمت درخت رفتیم و چشمانمون رو بستیم با باز کردن چشمانم عجیب ترین حس دنیا روی سرم اوار شد هنوز کنار درخت بودیم. انیسا با تعجب گفت
-چرا اینجوری شده شاید درخت مشکلی براش پیش امده؟؟
-نمیدونم بیا دوباره امتحان کنیم
بازم اتفاقی نیفتاد چندبار دیگر هم امتحان کردیم و این نشون میداد ک دختر جاودان طلسم شده
با عصباینت چشمانم را بستم و اطراف را کمی نگله کردم هیچ حس جادویی نبود غیر از حس ک از کلبه میومد حسی ک انگار از ناراحتی کسی بوجود امده بوده مثل طلسمی ضعیف اما بزرگ از دلی پاک و بیگناه
دوباره ب کلبه نگاهی انداختم سینره بود ک تلاش میکرد وارد خونه بشه جالب بود ک بیدار شده بود ب این زودی، البته امکانش بود چون اون قدرتش رو از من ب ارث برده بود.
احمق ک نه توانسته بودم کارمو درست انجام بدم ن معموریتمو. نگاهمو اطراف کلبه چرخاندم، ترسیدم اگه لحظه ای کسی ب او حمله کند دیگر خودمو نمیبخشم. ناگهان با دیدن گتی اعصابم بهم ریخت خواستم بروم ولی عقلم هشدار میداد ک کمی صبر کنم گتی با ارامش با او حرف زد ولی انگار قصدش فقط حرف زدن نبود این رو از توی چشمانش هم میتوانستم بخوانم. وقتی دیدم سینره چقدر ترسیده ب سرعت با باز کردن چشمان پشت کلبه ایستادم ب گونه ای ک فقط در دید گتی باشم. گتی بادیدنم خندید و با گفتن کلمه ای رفت. سینره هم ک انگار ناامید شده بود خوارکی های دستش را روی زمین گذاشت و رفت
با باز و بسته کردن چشمانم ب پیس انیسا رفتم خواهرکم خسته بود نشسته بود و چرت میزد. دستش را گرفتم و چشمانم را باز کردم بادیدن دوباره سرزمینم شاد شدم
انیسا خواب بود او را در اغوش کشیدم و ب راه افتادم در زدم نگهبان ک جنی بلند قد بود گفت
-معرفی کن نره خر
عصبی بود ک چرا با مردم سرزمینم و یا من اینگونه حرف میزند دروازه این سرزمین طلسمی داشت ک اجازه ورود با جادو را نمیداد اما من جز خانواده سلطنتی بودم در نتیجه ب راحتی ب ان طرف در رفتم جن بادیدنم لحظه هنگ شد اما ب سرعن سر خم کرد و گفت
-قربان، عذر خواهی این بنده حقیر را بپذیرید.
نگاهش کردم نگاهی ک سرتا سر پر از تحقیر بود ب سمت عنارت راه افتادم شنلش ک برتن داشتم روجلو کشیدم و شنل انیسا هم همینطور. شنل ها جوری بودند ک هیچ کس نمیتوانست صورتم را ببیند
کمی ک راه رفتم دختری کوچک ولی باهوش ب دنبالم راه افتاد لباس دامنی ک ب عروس ها میبرد بر تن داشت روی سرش تلی از گل داشت و در دستانش پشمک صورتی رنگی ک گاهی با لذت گاهی با کنجکاوی نسبت ب من میخورد. ارام دنبالم راه افتاده بود و جوری حرکت میکرد ک انگار من متوجه بود اون نشدم
کمی ک با من راه امدم خواستم اذیتش کنم و با حرکتی ب عمارت برسم اما با دیدن اینکه شاید بترسه با اینکه این حرکت کاملا عادی بود در اینجا انجامش ندادم. فقط سرعتمو تند کردم ک شاید گمم کنه اما او سرتق تر از این حرفا بود
دنبالم امد امد تا اینکه خسته شد و گفت
-وایســ…. ـا وایـ… هی ـسا. من میخوام باهات حرف بزنم
با گفتن این حرفش برگشتم او در دستانش دیگر پشمکی نداشت بادیدن لباسش یاد سینره افتادم سینره قبل از اینکه ب دره بیوفته اینجوری ب نفس نفس افتاده بود لحظه ای نگاهم ب سوی لباسش رفت درسته لباسش مثل سینره بود ک امروز در خوابم بود. صورتش سفید و رنگ پریده بود لبانی قلوع ای و صورتی داشت بینی ضریف اما متناسب با صورتش چشمانی خاکستری ک نشون میداد وقتی ب سن بلوغ برسه تبدیل ب سبز میشه مثل سینرع چشمان سینره هم همین گونه بود اگه من احمق کارم درست انجام میشد الان اون رنگ چشمانش اینگونه بود
اما خب ن کار….. ولش کن انیسا کمی تکان حورد و چشمانش را باز کرد اولش کمی هنگ بود اما سری متوجه شد کجاست ارام عذر خواهی از من کرد و روی پاهایش ایستاد او شنلش را کمی عقب زد کودک هنوز اینجا بود ولی کمی ارام تر شده بود.
ب سمتش رفتم و گفتم
-سلام کوچولو چرا دنبالم راه افتادی؟
اون اون خانمه گفت
و با دستانش سمتی را نشان داد بادیدن آلوینا لحظه ای ماتم برد اون ک بعد ازقضیه…..

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. شمارش آرا 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۴ ۱۳۲۸۴۴۱۱۹

دانلود رمان روشنایی مثل آیدین pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   دختری که با تمام از دست رفته هایش شروع به سازش می کند… به گذشته نگریستن شده است عادت این روزهایم… نگاه که می کنم می بینم… تو به رویاهایت اندیشیدی… من به عاشقانه هایم…ع تو انتقامت را گرفتی… من تمام نیستی ام را… بیا همین…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۴ ۲۳۱۴۳۵۵۹۹

دانلود رمان حبس ابد pdf از دل آرا دشت بهشت و مهسا رمضانی 2.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:     یادگار دختر پونزده ساله و عزیزدردونه‌ی بابا ناخواسته پاش به عمارت عطاخان باز شد اما نه به عنوان عروس. به عنوان خون‌بس… اما سرنوشت جوری به دلش راه اومد که شد عزیز اون خونه. یادگار برای همه دوست شد و دوست بود به جز توحید……
IMG 20230123 230820 033

دانلود رمان با هم در پاریس 0 (0)

10 دیدگاه
  خلاصه رمان:     داستانی رنگی. اما نه آبی و صورتی و… قصه ای سراسر از سیاهی وسفیدی. پسری که اسم و رسمش مخفیه و لقبش رباته. داستانی که از بوی خونی که در گذشته اتفاق افتاده؛ سر چشمه می گیره. پسری که اومده تا عاشق کنه.اومده تا پیروز…
دانلود رمان سودا

دانلود رمان سودا به صورت pdf کامل از ملیسا حبیبی 4.1 (53)

بدون دیدگاه
  ♥️خلاصه رمان: دختری به اسم سودا که عاشق رادمان هم دانشگاهیش میشه اما وقتی با خواهرش آشناش میکنه عاشق هم میشن و رادمان با خواهر سودا ازدواج میکنه سودا برای فراموش کردم رادمان به خارج از کشور میره تا ادامه تحصیل بده و بعد چهارسال برمیگرده اما میبینه هنوزم…
رمان ماهرخ

دانلود رمان ماهرخ به صورت pdf کامل از ریحانه نیاکام 4.3 (15)

2 دیدگاه
  خلاصه: -من می تونم اون دکتری که دنبالشی رو بیارم تا خواهرت رو عمل کنه و در عوض تو هم…. ماهرخ با تعجب نگاه مرد رو به رویش کرد که نگاهش در صورت دخترک چرخی خورد.. دخترک عاصی از نگاه مرد،  با حرص گفت: لطفا حرفتون رو کامل کنین…!…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۲۲۱۱۲۰۷۸۶

دانلود رمان دریچه pdf از هانیه وطن خواه 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان :       داستان درباره زندگی محياست دختری كه در گذشته همراه با ماهور پسرداييش مرتكب خطايی جبران ناپذير ميشن كه در اين بين ماهور مجازات ميشه با از دست دادن عشقش. حالا بعد از سال ها اين دو ميخوان جدای از نگاه سنگينی كه هميشه گريبان…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۷ ۱۱۳۳۳۹۵۳۱

دانلود رمان جایی نرو pdf از معصومه شهریاری (آبی) 0 (0)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان: جایی نرو، زندگی یک زن، یک مرد، دو شخصیت متضاد، دو زندگی متضاد وقتی کنار هم قرار بگیرند، چی پیش میاد، گاهی اوقات زندگی بازی هایی با آدم ها می کند که غیرقابلِ پیش بینی است، کیانمهر و ترانه، برنده این بازی می شوند یا بازنده، میتونند…
photo 2020 01 09 01 01 16

رمان تاوان یک روز بارانی 0 (0)

6 دیدگاه
  دانلود رمان تاوان یک روز بارانی خلاصه : جانان توسط جاوید اجیر میشه تا با اغواگری هاش طوفان رو خام خودش کنه و بکشتش اما همه چی زمانی شروع میشه که جانان عاشق مردونگی طوفان میشه و…    
IMG 20230127 013632 7692 scaled

دانلود رمان به چشمانت مومن شدم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     این رمان راجب یه گروه خوانندگی غیرمجازی با چند میلیون طرفدار در صفحات مجازی با رهبری حامی پرتو هستش، اون به خاطر شغل و شمایلش از دوستان و خانواده طرد شده، اکنون او در همسایگی ترنج، دختری چادری که از شیراز جهت تحصیل…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۱ ۱۹۵۵۲۰۶۸۰

دانلود رمان بن بست 17 pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     رمانی از جنس یک خونه در قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین و تاریخی‌ترین محله‌های تهران، خونه‌ای با اعضای یک رنگ و با صفا که می‌تونستی لبخند را رو لب باغبون آن‌ها تا عروس‌شان ببینی، خونه‌ای که چندین کارگردان و تهیه‌کننده خواستار فیلم ساختن در اون هستن،…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

4 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهسا
1 سال قبل

اره زود به زود پارت بزاری خواننده هات هم بیشتر میشه 🙃

Queen
Queen
1 سال قبل

هر چند وقت پارت میزارید ؟
لطفا پارت ها رو زودتر بزارید مچکرم

دسته‌ها

4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x